X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інновіційні методи викладання

Завантажити презентацію

Інновіційні методи викладання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Сходинки до інформатики Методика викладання пропедивтичного курсу “Сходинки до інформатики” в початковій школі Починаючи з 2013/2014 навчального року, відповідно до нового Державного стандарту, молодші школярі ознайомлюватимуться з інформаційно-комунікаційними технологіями, вивчаючи курс “Сходинки до інформатики” з 2-го класу. Ухваленню такого революційного рішення передував десятирічний досвід викладання курсу як варіативної складової навчальних планів. Результати Конкурсу на кращу розробку уроків з курсу, який проводився видавництвом “Світич” за підтримки Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України, показали, що методика викладання предмета лишається складним й актуальним питанням. Формування ІКТ-компетентності учнів — один із пріоритетних напрямів розвитку сучасної загальної освіти.

Слайд 2

План семінару Інноваційні методи викладання інформатики у молодших школярів Психологія дитини молодшого шкільного віку Розподіл часу на уроці інформатики в молодшій школі Напрямки навчальної та розвивальної діяльності учнів при вивченні курсу “Сходинки до інформатики” Дидактичний та допоміжний роздатковий матеріал на уроках інформатики Використання стороннього ПЗ на уроках інформатики в початковій школі З власного досвіду: робота на уроках при вивченні курсу “Сходинки до інформатики” Методичні рекомендації

Слайд 3

Психологія дитини молодшого шкільного віку Матеріали до авторського семінару “Методика викладання інформатики в початковій школі”

Слайд 4

Готовність до навчання молодших школярів Інтелектуальна готовність Рівень розвитку арифметичних умінь навчаючі ситуації (задачі) навчаючі дії та операції мотиви і форми спілкування учнів з учителем та між собою дії контролю і оцінки Формування навчальної діяльності систематично залучати дітей у навчальні ситуації знаходити і демонструвати відповідні навчальні дії послідовне відтворення всіх дій усвідомлення школярами суті навчальних ситуацій

Слайд 5

Розвиток пізнавальних психічних процесів Сприймання Спостереження Увага Мислення Аналіз чуттєво-конкретний Поєднання навчання з грою Принцип наочності в навчанні. абстрактний і символічний

Слайд 6

Учбова діяльність молодших школярів Структура навчальної діяльності молодших школярів мета (засвоєння певних знань, умінь та навичок) навчальні ситуації (задачі) навчальні дії та операції мотиви і форми спілкування учнів з учителем та між собою дії контролю і оцінки Формування навчальної діяльності систематично залучати дітей у навчальні ситуації знаходити і демонструвати відповідні навчальні дії послідовне відтворення всіх дій усвідомлення школярами суті навчальних ситуацій

Слайд 7

Форми організації учбової діятельності при навчанні інформатики Фронтальна Групова Індивідуальна групова робота на уроці груповий лабораторний практикум групові творчі завдання виконання індивідуальних завдання по програмуванню або інформаційним технологіям за комп'ютером робота з літературою або електронними джерелами інформації, робота з навчальними програмами за комп'ютером письмові вправи

Слайд 8

Традиційні форми організації учбової діяльності при навчанні інформатики лекція лабораторно-практична робота співбесіда програмне навчання, заліковий урок групова робота на уроці конференція урок семінар консультація

Слайд 9

План складання практичної роботи 1. Визначення теми практичної роботи 2. Цілі, поставлені перед практичною роботою. 3. Уміння і навички, якими мають оволодіти учні в ході виконання практичної роботи. 4. Теоретична частина, що передує практичній роботі. 5. Приклад виконання роботи. 6. Практичні завдання до роботи. 7. Форма звіту практичної роботи. 8. Критерії оцінки практичної роботи. 9. Підведення підсумків практичної роботи.

Слайд 10

Традиційні форми організації учбової діяльності при навчанні інформатики лекція лабораторно-практична робота співбесіда програмне навчання, заліковий урок конференція урок семінар консультація Використання різних форм організації навчальної діяльності і форм навчання на уроках ведуть до кращого засвоєння навчального матеріалу.

Слайд 11

Ефективні форми діяльності на уроці інформатики 1. розповідь і пояснення; 2. бесіда; 3. групова робота; 4. взаємоперевірки учнями; 5. робота над текстом підручника; 6. самостійна робота. 1. дидактичні ігри; 2. уроки-КВНи; 3. уроки-змагання; 4. уроки-подорожі; 5. уроки-екскурсії; 6. турніри і так далі Нетрадиційні форми навчальної діяльності

Слайд 12

Ефективні методи діяльності на уроці інформатики допомагає учителеві створювати умови для реалізації творчих здібностей учнів, формувати уміння орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях, удосконалювати їх науково-дослідний потенціал. Дидактична гра містить два елементи - пізнавальний та ігровий. Вибираючи гру, обов'язково треба прагнути до того, щоб вона сприяла досягненню навчально-виховної мети : закріпленню і поглибленню знань, вихованню уваги, кмітливості, витримці. Метод проектів. Використання дидактичних ігор Особистісно-орієнтоване навчання

Слайд 13

Мета навчального курсу «Сходинки до інформатики»

Слайд 14

Характеристика умов навчання При вивченні курсу «Сходинки до інформатики» кожний урок проводиться із використанням комп’ютерів. Згідно із санітарно-гігієнічними нормами час роботи школярів за комп’ютером на 1 уроці не повинен перевищувати 15 хв.

Слайд 15

Основними завданнями курсу є формування в молодших школярів:

Слайд 16

Ключова та предметна ІКТ-компетентність навчального курсу Ключові компетентності ІКТ-компетентність Здатність до самоорганізації в навчальній діяльності Впевнене та критичне використання : інформаційно-комунікативних технологій відповідних засобів для навчання, дозвілля та спілкування Предметні компетентності здатність раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби для розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, зберіганням, поданням і передаванням; готовність вирішувати інформаційні проблеми шляхом застосування засобів ІКТ та алгоритмів виконання завдань вміння безпечно працювати з комунікаційними системами здатність співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для виконання комплек сних завдань

Слайд 17

Діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності пов’язаний із такими вміннями молодших школярів:

Слайд 18

Показники вміння вчитися Учні вміють:

Слайд 19

Структура навчальної програми Курс «Сходинки до інформатики» розрахований на 105 годин (35 годин у 2 класі, 35 годин у 3 класі і 35 годин у 4 класі з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального плану). Змістові лінії: Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти курс «Сходинки до інформатики» будується за такими змістовими лініями:

Слайд 20

Структура навчальної програми Програма побудована лінійно-концентрично. Зміст понять поступово розши рюється і доповнюється.

Слайд 21

Характеристика змісту навчання початкове ознайомлення учнів зі складовими частинами комп’ютера, їхнім призначенням, а також застосуванням комп’ютерів у різних сферах сучасного інформаційного суспільства. Завдання змістової лінії «Комп’ютер та його складові»

Слайд 22

Характеристика змісту навчання Змістова лінія допомагатиме формуванню цілісної наукової картини світу, підкреслюючи на доступних учням прикладах роль інформаційних процесів у суспільстві, біологічних і технічних системах. Завдання змістової лінії ««Інформація та інформаційні процеси» » наводити із власного життя приклади повідомлень, приклади різних об’єктів, їх властивостей і значень цих властивостей, упорядковувати та групувати об’єкти на основі значень властивостей, розглядати складні об’єкти як набір більш простих, кожен із яких виконує свою роль для функціонування об’єкта в цілому; розглядати вплив змін в одній зі складових на цілу систему. будувати складні об’єкти із запропонованих частин, у тому числі самостійно доповнювати компонентами, яких бракує. Поняття: повідомлення, інформація, дані на інтуїтивному рівні. Передачу інформації як відомості про предмети, живі істоти і явища навколишнього світу. Інформаційні процеси, що реалізуються з використанням комп’ютера Що будь-яка операція над об’єктом полягає у зміні значення однієї з його властивостей або значень групи його властивостей.

Слайд 23

Характеристика змісту навчання Завдання змістової лінії «Використання інформаційних технологій» навичкам створювати й редагувати різноманітні об’єкти, здійснювати над ними типові операції зі зміни значень властивостей. працювати у спеціально створених для навчання молодших школярів графічних і текстових редакторах, які не потребуватимуть від них ознайомлення зі складним багатофункціональним інтерфейсом. створювати і редагувати найпростіші графічні зображення, невеликі комп’ютерні презентації, фотоальбоми, невеликі текстові документи (до 10 рядків) із прозовим і віршованим текстом, зі вставленими графічними зображеннями, вміти виділяти фрагменти тексту, виконувати елементарні дії з редагування і форматування виділених фрагментів. опанування змістом курсу, вміння створювати презентації до навчальних проектів, вміння подавати результати своєї навчальної діяльності з інших навчальних предметів.

Слайд 24

Характеристика змісту навчання Завдання змістової лінії «Комунікаційні технології» навчитися виконувати готові алгоритми, а також складати прості алгоритми для виконавців, які працюють у певному, зрозумілому молодшим школярам, комп’ютерному середовищі, використовуючи просту систему їхніх команд. розв’язувати значущі для учнів задачі з їхнього повсякденного життя, застосовуючи алгоритмічний підхід: уміння планувати послідовність дій для виконання завдань, передбачати можливі наслідки; розв’язувати задачі, для яких відповіддю є не число або твердження, а опис послідовності дій, створення моделі, схеми, графіка тощо. навички використання глобальної мережі Інтернет задля пошуку необхідних текстових даних і зображень, їх перегляду і збереження, виконання інтерактивних завдань он-лайн на підтримку навчальних предметів, навички електронного листування при дотриманні вимог безпечної роботи дітей в Інтернеті.

Слайд 25

Характеристика змісту навчання Завдання змістової лінії «Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів» Працювати з програмами на підтримку засвоєння навчальних предметів школи І ступеня. Працювати з програмами для розвитку логічного та критичного мислення, пам’яті, просторової та творчої уяви Вміння працювати з програмами підтримки вивчення навчальних предметів пам’ять, просторову та творчу уяву, логічне мислення, увагу

Слайд 26

Характеристика змісту навчання Завдання змістової лінії «Створення проектів» “Правила користування природою” “Мій голос я віддаю на захист природи” “Мандрівка рідним краєм Алгоритмічні задачі Техніка безпеки в компютерному класі Я працюю на компютері (маніпулятори) Бережіться – вірус! Ознайомитися з основними принципами проектної діяльності і реалізувати всі ІКТ-компетентності, набуті у процесі опанування цього курсу. Закріплення, поглиблення та активне засвоєння матеріалів курсу.

Слайд 27

Напрямки діяльності які слід реалізовувати у процесі вивчення курсу

Слайд 28

Перелік необхідних програмних засобів операційна система програми на розвиток логічного та критичного мислення розвивальні програми комп’ютерні програми на підтримку вивчення української мови, іноземної мови, математики, образотворчого мистецтва, музики тощо клавіатурний тренажер тренажер миші графічний редактор текстовий процесор редактор презентацій середовище виконання алгоритмів

Слайд 29

Види діяльності, які слід реалізовувати у процесі вивчення курсу

Слайд 30

Оцінювання учнів метод портфоліо Демонстраційне портфоліо портфоліо розвитку Методичне забезпечення

Слайд 31

З власного досвіду: робота на уроках при вивченні курсу “Сходинки до інформатики”

Слайд 32

Інтерес до пізнання Інтерес до пізнання навколишнього середовища виступає своєрідним епіцентром розвитку учня, його пізнавальної самостійності, формування позитивного ставлення до результатів власної праці.

Слайд 33

Моєю інноваційною діяльністю стали: - технологія діяльнісного методу на уроках інформатики; - технологія роботи з портфоліо; - інтерактивні технології; - інформаційні технології в освітньому процесі (комп'ютерні технології) - метод проектів.

Слайд 34

Сама по собі інформатика в початковій школі – це вже інновація Інформаційна технологія в освітньому процесі (комп'ютерні технології). Проблема, над якою я працюю – "Розвиток обдарованості і творчих здібностей молодших школярів шляхом використання ІКТ». інформаційно-комунікативних технологій у процесі навчання молодших школярів. освоєння узагальнення застосування

Слайд 35

На уроках активно використовую інші програми (Пазли, розмальовки, Tux Paint, програмні засоби навчального призначення для початкової школи), складаю власні презентації до уроків, тісно співпрацюю з учителями початкової школи.

Слайд 36

Техніка безпеки та правила поводження з ПК при вивченні теми Техніка безпеки та правила поводження за ПК пізнавальний напрямок), я використовую як доповнення до основного курсу (закріплення матеріалу) додаткове програмне забезпечення IGP Puzzle v 1.2

Слайд 37

Технологія діяльнісного методу на уроках інформатики орієнтована на особистий розвиток дитини, де знання розглядаються не як самоціль, а як засіб розвитку мислення дітей, їх почуттів й емоцій, творчих здібностей і мотивів діяльності. Учень не просто виконує завдання учителя - він вчиться вчитися. На своїх уроках обов’язково ввожу елементи логіки: або в процесі пояснення і закріплення нового матеріалу, або як рішення логічних задач групами учнів, які в даний момент не працюють за комп’ютерами. Наприклад: знайди 6 відмінностей. Розвиток уваги У карнавалі геометричних фігур треба відшукати круги і розфарбувати їх в зелений колір, трикутники – в жовтий, зірочки - в червоний. А потім відгадати, що у нас отрималось.

Слайд 38

Розподіл часу на уроці, з урахуванням інформаційних та інтерактивних технологій: Учнів >20

Слайд 39

Розподіл часу на уроці, з урахуванням інформаційних та інтерактивних технологій: Учнів 10

Слайд 40

Розподіл часу на уроці, з урахуванням інформаційних та інтерактивних технологій: Учнів

Слайд 41

Програми підтримки математики Додатково

Слайд 42

Ігровий момент на уроці «Агент спецрозвідки» - пізнавальний напрямок, кодування інформації.

Слайд 43

Ігровий момент на уроці Гра «Сигнальщик». Сигнальними прапорцями записано вираз. Треба якнайшвидше розкодувати інформацію.

Слайд 44

Технології Технологія роботи з портфоліо - це спосіб фіксації, накопичення і оцінки індивідуальних досягнень учнів, портфоліо допомагає підтримувати високу навчальну мотивацію школярів, заохочує до самонавчання, розвитку навичок практичної діяльності. Інтерактивні технології – навчання в діалозі, робота в парах і групах. Сенс інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес організований так, щоб практично всі учні були залучені до процесу пізнання, мали можливість розуміти і рефлектувати з приводу того, що вони знають і думають. Для цього на уроках організовується індивідуальна, парна та групова робота, застосовуються рольові ігри, іде робота з різними джерелами інформації, використовуються творчі роботи.

Слайд 45

Метод проектів Це освітня технологія, яка спрямована на придбання учнями нових знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних вмінь та навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку. Учнівські проекти, які я впроваджую в навчальний процес викладання інформатики в початковій школі: Назва ПЗ Вид роботи «Мандрівка рідним краєм» Курс «Сходинки до інформатики»: «Туристичні маршрути» «Поштовий голуб: Україна»; Стандартні програми: калькулятор; WordPad; MS Word; MS Power Point Графічний редактор Paint Робота з програмою «Туристичні маршрути», вибір шляху маршруту відповідно рівня складності, визначення довжини маршруту за допомогою калькулятора, аналіз довжин маршрутів та визначення оптимального (дискусія), презентація проекту у вигляді інформаційної сторінки (текстовий редактор), презентації в програмі Power Point; «Поштовий голуб: Україна». Знання карти України та позначення на ній обласних центрів країни.

Слайд 46

Приклад роботи над проектом «Мандрівка рідним краєм». Робота з програмою «Туристичні маршрути»: вибір маршруту відповідно рівня складності; - аналіз довжин маршрутів та визначення оптимального (дискусія); - презентація проекту у вигляді інформаційної сторінки (текстовий редактор) Окремим проектом або як доповнення до проекту “Мандрівка рідним краєм” можна використовувати програму “Поштовий голуб. Україна”.

Слайд 47

Проект “Писанка” «Писанка» Стандартні програми: Графічний редактор Paint; WordPad; MS Word; MS Power Point; презентація вчителя. інформаційна сторінка (текстовий редактор); малюнок в графічному редакторі.

Слайд 48

Проект “Правила спілкування з природою” (“Екологічний бумеранг”, позакласна робота з обдарованими дітьми) Проект «Правила спілкування з природою» MS Word або WordPad; Графічний редактор Paint Робота з автофігурами; Малюнок

Слайд 49

Проект “Правила спілкування з природою” Спільний позакласний захід з обдарованими дітьми 3 Б класу та вчителем початкових класів Чернітенко С.І. “Екологічний бумеранг”

Слайд 50

Інновації Інновації - це ідеї, процеси, засоби, результати, разом взяті в єдності якісного удосконалення педагогічної системи, якісне змінення особистості в порівнянні з традиційною системою. Розвиток навичок у школяра мотивувати свої дії, самостійно орієнтуватися в інформації, формування творчого, нешаблонного мислення при розв’язанні професійно-орієнтованих завдань, розвиток особистості за рахунок максимального розкриття їх природних здібностей - це завдання, які ставить перед собою викладач, який широко використовує інноваційні технології.

Слайд 51

Поради вчителю “Стрільці по яблукам”

Слайд 52

Поради вчителю “Тетравекс”

Слайд 53

Поради вчителю “Поштовий голуб. Європа”

Слайд 54

Поради вчителю “Стрільці по яблукам”

Слайд 55

Поради вчителю “Стрільці по яблукам”

Слайд 56

Навички ХХІ ст.

Слайд 57

Закон України «Про освіту» Державний стандарт початкової загальної освіти Державна національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті Концепція загальної середньої освіти Закон України: «Про iнновацiйну дiяльнiсть» Положення «Про порядок здiйснення iнновацiйної освiтньої дiяльностi» Лист МОН про впровадження курсу «Сходинки до інформатики» з 2012-2013 н.р.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика