X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки банків

Завантажити презентацію

Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки банків

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки банків Кобилін А.М. К.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи

Слайд 2

Найбільш поширеним методом аналізу фінансової безпеки комерційного банку або суб’єкта господарювання є метод коефіцієнтів. Його застосування детально розглянуто в роботах [1, 2, 5].

Слайд 3

Побережный С.Н. Модели и методы обеспечения банковской безопасности/ С.Н. Побережный, Б.А. Дадашеву, А.Л. Пластун.-Сумы: ГВУЗ «УАБД НБУ», 2010.-239с Кочетков В. М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти / Кочетков В.М.- К.: КНЕУ, 2002. - 256 с. 5. Ортинський В.Л., Керницький І.С., ЖивкоЗ.Б., Керницька М.І., Гук О.В., Шимечко Г.І., Живко М.О. Економічна безпека підприємства. Підручник. – К.: Алерта. 2011. – 704 с.

Слайд 4

При застосуванні методу фінансових показників з метою прогнозування рівня фінансової безпеки дослідник зустрічається з необхідністю використовувати стохастично невизначені дані.

Слайд 5

До появи невизначеності призводять такі причини: відсутність або неповнота (недостатність, неадекватність) інформації, її невірогідність. Поруч з тим, нечіткість прийняття рішень обумовлена суб’єктивністю керівництва банка або суб’єкта господарювання, неточністю висновків та інтерпретації даних, неясністю внаслідок складності і (або) великої кількості висновків.

Слайд 6

Імовірнісні моделі в подібних випадках можуть виявитися не тільки некорисними, але й шкідливими: багато операцій банку унікальні з тієї точки зору, що пов’язані з конкретними покупцями послуг в конкретних умовах і не можуть мати достатньої статистичної інформації. В таких умовах не виконується основний гносеологічний принцип теорії ймовірностей - ергодичність ансамблю подій. Виходячи з цього можна зробити висновок, що найбільш адекватним математичним апаратом для врахування усього комплексу невизначеностей при розв’язанні погано формалізованих задач фінансової та інвестиційної діяльності банківської установи є використання методів теорії нечітких множин.

Слайд 7

Дослідження по даній проблемі було здійснено в межах держбюджетної наукової теми. Результатом виконання були розроблені в різних програмних середовищах спеціалізовані програмні калькулятори, один з яких був використаний для визначення показників фінансової безпеки підприємств при проведені практичних занять з дисциплін:

Слайд 8

Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки банків; Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання.

Слайд 9

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ЗА ТЕМОЮ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ“ Розділ "РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ ТА ПРОГРАМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОСНОВНИХ РІВНЯНЬ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ НЕСТОХАСТИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ " (01996002342)

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Обґрунтування прийнятого методу розв’язання задачі

Слайд 15

Слайд 16

Форма для виконання розрахунків фінансових функцій

Слайд 17

Коефіцієнт миттєвої ліквідності КЛ1 Загальний вигляд вікна додатка на першому кроці

Слайд 18

Загальний вид інтерфейсу користувача

Слайд 19

Результати обчислень

Слайд 20

Коефіцієнт поточної ліквідності КЛ2

Слайд 21

Приклад розрахунку коефіцієнта поточної ліквідності комерційного банку

Слайд 22

Приклад розрахунку коефіцієнта маневреності

Слайд 23

Приклад розрахунку коефіцієнта незалежності

Слайд 24

Приклад розрахунку рентабельність позичальника

Слайд 25

Приклад розрахунку рентабельність продаж

Слайд 26

Приклад розрахунку грошових потоків

Слайд 27

Приклад розрахунку мінімальної доходності банку

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Коефіцієнти, що визначають фінансову безпеку Фінансову безпеку комерційного банку можна визначити такими показниками: Коефіцієнт миттєвої ліквідності КЛ1; Коефіцієнт поточної ліквідності КЛ2; Коефіцієнт загальної ліквідності КЛ3;

Слайд 36

Коефіцієнт миттєвої ліквідності визначається за формулою: Ав – високоліквідні активи; Зп - короткострокові зобов’язання.

Слайд 37

Програмна реалізація визначення коефіцієнтів фінансової безпеки в інтервальній формі. Для реалізації обчислень, які реалізують алгоритми визначення індикаторів фінансової безпеки комерційних банків, розроблена програма в середовищі програмування Visual Studio .NET 2008, На наступних слайдах представлений інтерфейс головного вікна інтервального квлькулятора і інформаційної системи визначення індикаторів фінансової безпеки банків .

Слайд 38

Слайд 39

Слайд 40

Слайд 41

Слайд 42

Слайд 43

Слайд 44

Слайд 45

Слайд 46

Фінансово-економічні розрахунки при проведенні основних банківських операцій за допомогою вбудованих фінансових функцій інтервального калькулятора

Слайд 47

Слайд 48

Слайд 49

Слайд 50

Таким чином, створений калькулятор дає можливість виконувати обчислення пов’язані з визначенням рівня фінансової безпеки банку не вимагаючи від користувача спеціальних навичок програмування.

Слайд 51

Висновки 1. Показана можливість застосування інтервальних обчислень для визначення коефіцієнтів, що визначають рівень фінансової безпеки банку. 2.Наведено відомості про створений спеціалізований програмний калькулятор, призначений для обчислення в інтенвальному вигляді коефіцієнтів, що визначають рівень фінансової безпеки банку. 3.Наведено приклади обчислень в інтенвальному вигляді коефіцієнтів, що визначають рівень фінансової безпеки банку.

Слайд 52

Література Побережный С.Н. Модели и методы обеспечения банковской безопасности/ С.Н. Побережный, Б.А. Дадашеву, А.Л. Пластун.-Сумы: ГВУЗ «УАБД НБУ», 2010.-239с Кочетков В. М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти / Кочетков В.М.- К.: КНЕУ, 2002. - 256 с. Хил Лафуенте А.М Финансовый анализ в условиях неопределённости./ А.М Хил Лафуенте.-Мн.: Технологія.1998.-150с. Алефельд Г, Херцбергер Ю. Введение в интервальные вычисления / Алефельд Г, Ю. Херцбергер – М.: Мир, 1987. – 259с Ортинський В.Л., Керницький І.С., ЖивкоЗ.Б., Керницька М.І., Гук О.В., Шимечко Г.І., Живко М.О. Економічна безпека підприємства. Підручник. – К.: Алерта. 2011. – 704 с. В.Ю. Дубницький, Кобилін А.М.. Визначення ефективності банківських операцій в умовах нестохастичної невизначеності / В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін // Вісник НБУ.-2006.- №4 (122), С.54-55. Дубницкий В.Ю., Кобылин А.М.. Интервальное вычисление эффективности конверсионных банковских операций и операций с ценными бумагами/Ю.В. Дубницкий, А.М. Кобылин// Бизнес-информ.-2005.- №9.-№ 9-10.-С.71-4-76. Дубницький В.Ю., Кобилін А.М.. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №33427 «Спеціалізований програмний калькулятор «Інтервал-Д» Авторські майнові права належать Університету банківської справи Національного) банку України. Дата реєстрації 25.05.2010. Дубницький В.Ю., Кобилін А.М Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №35350 «Спеціалізований програмний калькулятор «Інтервал-ОПН» Авторські майнові права належать Університету банківської справи Національного банку України. Дата реєстрації 13.10.2010. Дубницький В.Ю., Кобилін А.М Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №41741 «Спеціалізований програмний продукт «Фінансово-аналітичний калькулятор» Авторські майнові права належать Університету банківської справи Національного банку України. Дата реєстрації 11.01.2012.

Слайд 53

Дякую за увагу! Доклад закінчено.

Слайд 54

Література 1. Дубницький В.Ю., Кобилін А.М. Інтервальне обчислення ефективності банківських операцій.// Математичні моделі та інформаційні технології/ Під редакцією доктора економічних наук, професора А.О. Єпіфанова – Суми: УАБС НБУ, 2007, С. 143-165. 2. Алтунин А.Е., Семухин М.В. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях. Тюмень: Узд. ТюмГУ, 2002. 352с. 3. Васюренко О.В. Банківські операції. – К.: Знання, 2004. – 324с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика