X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Магнітні властивості речовини Електромагнітні хвилі

Завантажити презентацію

Магнітні властивості речовини Електромагнітні хвилі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Магнітні властивості речовини Електромагнітні хвилі

Слайд 2

План Магнітне поле; його характеристика Закон Біо – Савара - Лапласа Магнітні властивості речовини Електромагнітні хвилі. Основи теорії Максвелла Вектор Умова-Пойнтінга

Слайд 3

1. Магнітне поле; його характеристики Магнітне поле – силове поле, яке діє на рухомі електричні заряди і на об’єкти у яких є магнітний момент. До джерел магнітного поля відносяться: змінне електричне поле; намагнічені тіла, провідники з струмом і рух зарядів. Природа цих джерел єдина: магнітне поле обумовлене рухом заряджених мікрочастинок(електронів, протонів, іонів), а також наявністю у мікрочастинок власного магнітного моменту. Магнітний момент – одна з найосновніших магнітних характеристик.

Слайд 4

Для контура з струмом, магнітний момент дорівнює добуткові сили струму І на охоплювану ним площу контура S: (4.22) Можна показати, що магнітний момент електрона , де q - заряд електрона, υ - його швидкість, R-радіус орбіти. Одиницею магнітного моменту в СІ є А м2. Відношення максимального моменту сили Ммах до магнітного моменту Pш є величиною постійною, і тому може бути характеристикою магнітного поля: (4.23)

Слайд 5

Цю величину називають магнітною індукцією(індукцією магнітного поля). Індукція магнітного поля – векторна величина і є силовою характеристикою поля. Одиниця магнітної індукції в СІ – Тесла (Тл), 1Тл=1Вс/м2. Магнітне поле зображають у вигляді силових ліній. У кожній точці такої лінії вектор В розміщений уздовж дотичної. На відміну від силових ліній електричного поля, силові лінії магнітного поля – замкнені. Магнітне поле - вихрове поле. У кожному тілі існують мікроскопічні струми, зумовлені рухом електронів у атомах і молекулах. Ці струми створюють власні магнітні поля. Тому вектор магнітної індукції характеризує не магнітне поле, а результуюче магнітне поле, обумовлене макрострумами і мікрострумами. Отже, для одного і того струму і при всіх інших однакових умовах, індукція магнітного поля в різних середовищах буде мати різне значення.

Слайд 6

- абсолютна магнітна проникність середовища, m- безрозмірна величина, фізичний зміст якого дано пізніше. Одиницею напруженості магнітного поля в СІ є Ампер на метр(А/м). Намагнічення тіл характеризується вектором намагнічення j - величиною, рівною сумарному моменту атомів і молекул в одиниці об’єму речовини: , який пов’язаний з вектором магнітної індукції В співвідношенням: Магнітне поле макрострумів характеризується вектором напруженості тут m0= 4p10-7 (4.24) де Р – магнітний момент атома (чи молекули), - достатньо малий об’єм речовини(в якому поле вважається однорідним).

Слайд 7

Вектор намагнічення прямо пропорційний напруженості поля, яке викликає намагнічення: (4.25) де x - безрозмірна величина, яка залежить від природи речовини і називається магнітною сприйнятливістю. Магнітну індукцію В поля у речовині можна виразити як алгебраїчну суму індукції В0 намагнічуючого поля(чи поля, обумовленого намагнічуючим струмом у вакуумі) і індукції Вв власного поля. Індукцію власного поля можна визначити через вектор намагнічення: (4.26) (4.27) тут μ=1+x , називається магнітною проникністю і показує, у скільки разів магнітна індукція поля, утворювана намагнічуючим струмом у даній речовині, більша індукції поля, створюваного цим же струмом у вакуумі.

Слайд 8

2. Закон Біо-Савара-Лапласа Згідно закону Біо-Савара-Лапласа – малий відрізок провідника ∆І – (мал.1), по якому протікає струм І, утворює в т.М, яка знаходиться на відстані r від ∆І, магнітне поле напруженістю ∆Н: (4.28) тут

Слайд 9

У центрі колового струму: (4.30) Індукція магнітного поля Землі – 10 Тл(в районі курської магнітної аномалії), на екваторі – 3,4 · 10 Тл, мозку – 10 Тл, ока – 10 Тл, серця – 5·10 Тл. -4 -5 -12 -11 -11

Слайд 10

3. Магнітні властивості речовини Магнетики за їх магнітними властивостями поділяються на три основних класи: діамагнетики, парамагнетики і феромагнетики. У всіх діамагнітних матеріалах сумарне магнітне поле орбітальних рухів всіх електронів дорівнює нулю. Проте, під впливом зовнішнього середовища, у атомах речовин виникає(індукується) магнітний момент, направлений протилежно до зовнішнього поля. Для всіх діамагнетиків , . до діамагнетиків належить багато металів(наприклад Аg, Au, Cu); більшість органічних сполук, смоли, водень, азот, вода. У парамагнітних речовинах при відсутності зовнішнього магнітного поля магнітні моменти електронів не скомпенсовані і атоми мають певний магнітний момент.

Слайд 11

Феромагнетики – це магнітно впорядкований стан речовини, при якому всі магнітні моменти носіїв магнетизму і при відсутності зовнішнього магнітного поля впорядковані у певному напрямку. Серед хімічних елементів феромагнетиками є перехідні елементи: Fe, Co, Ni, ряд рідкоземельних металів: Cd, Er, Тв, і т.д. При внесені парамагнетика у зовнішнє магнітне поле встановлюється орієнтація магнітних моментів атомів уздовж зовнішнього магнітного поля. Парамагнетизм властивий багатьом елементам у неметалічному стані(лужно і лужноземельним металам), деяким металам перехідних груп з незаповненими d або f шаром електронної оболонки – групи заліза, паладію, платини, молекулах газів О2 і No. Для парамагнетиків ,

Слайд 12

Слайд 13

Феромагнетик, поміщений у магнітне поле, змінює свої лінійні розміри, тобто деформується. Це явище називається магнітострикцією. Відносне видовження залежить від природи феромагнетика і напруженості магнітного поля. Величина магнітострикційного ефекту не залежить від напрямку поля; у одних речовин спостерігається(нікель), у інших видовження(залізо у слабких полях) вздовж поля. Це явище використовується для отримання ультразвукових коливань з частотою до 100 кГц.

Слайд 14

4. Електромагнітні хвилі. Основи теорії Максвелла В основі теорії Максвела лежать два положення: 1 Довільне електричне поле породжує вихрове магнітне поле. Змінне електричне поле було названо Максвелом струмом зміщення, так як воно подібно звичайному струму, викликає магнітне поле: , яке показує, що вихрове магнітне поле породжується як струмами провідності Іпр(рухомими електричними зарядами), так і струмами зміщення. Довільне змінне магнітне поле породжує вихрове електричне Uе основний закон електромагнітної індукції: (4.31)

Слайд 15

Процес поширення змінного електромагнітного поля у просторі являє собою електромагнітні хвилі. На рис.4.16 подано графічне зображення плоскої електромагнітної хвилі. Рис.4.16

Слайд 16

У цьому випадку вектор напруженості електричного поля Е коливається у вертикальній площині, а магнітного поля Н у горизонтальній площині. Поширення хвилі відбувається в напрямку осі х. Електромагнітні хвилі – поперечні. Процес поширення хвиль описується рівняннями Максвелла. Якщо осі координат вибрати так, що напрям осі х співпаде з напрямком поширення хвилі, напрям вектора Е з віссю z, а вектора Н з віссю y, то рівняння Максвелла матимуть вигляд: (4.32) де ε і μ - відносні діелектрична і магнітна проникності середовища.

Слайд 17

Якщо продиференціювати перше рівняння по х, а друге рівняння по t, то після відповідних перетворень дістанемо: (4.33) Аналогічно можна отримати: (4.34) Розвязком записаних вище рівнянь є функції: (4.35) (4.36) Ці вирази є рівняннями плоскої гармонічної хвилі, що поширюється вздовж осі х з амплітудами Е0 і Н0 відповідно з періодом коливань Т і швидкістю поширення ν.

Слайд 18

Продиференціювавши Е по t і х , (4.37) Отримаємо: (4.38) Порівнюючи (4.33) і (4.38)бачимо, що: Отже вираз для швидкості світла у середовищі: (4.39) (4.40)

Слайд 19

- швидкості поширення світла, то отримуємо: Так як у вакуумі (4.41) де n – показник заломлення середовища.

Слайд 20

5. Вектор Умова-Пойнтінга Враховуючи, що Енергія електромагнітного поля складається з енергії електричного поля і енергії магнітного поля. Миттєве значення об’ємної густини енергії електромагнітного поля рівне: (4.42) ,отримаємо: (4.43)

Слайд 21

Густину потоку енергії хвилі u можна отримати, помноживши об’ємну густину енергії поля на швидкість хвилі: (4.44)

Слайд 22

Фізичні основи високочастотної електротерапії і електрохірургії

Слайд 23

1. Взаємодія електромагнітного поля з речовиною Електромагнітне поле (ЕМП) являє собою сукупність змінних електричного і магнітного полів, що викликають появу в поміщених у ньому провідниках змінних струмів, чи приводить до повертання дипольних моментів у діелектриках, тобто до поляризації, що відбувається з частотою, що обумовлена частотою ЕМП. Рух заряджених частинок: електронів, іонів та дипольних молекул підвищує внутрішню енергію речовини, тобто приводить до її нагрівання, інтенсивність якого зростає з частотою електромагнітного поля.

Слайд 24

Для створення високочастотного ЕМП застосовуються спеціальні генератори, основною частиною яких є коливальний контур, який складається з конденсатора і котушки індуктивності. Високочастотний нагрів речовини здійснюють різними способами, в залежності від розташування його відносно елементів коливального контура (рис.4.15.) Рис.4.15

Слайд 25

Різні способи високочастотного нагрівання провідників і діелектриків в терапевтичному контурі (тіло, яке нагрівають заштриховане): а – високочастотним струмом, б – в магнітному полі, в – у змінному електричному полі. З точки зору електричних властивостей наші тканини розділяються на три групи: перша – рідкі провідники (кров, лімфа); друга – м’язи і внутрішні органи (нирки, печінка, серце), до складу яких входять електроліти; третя – жир, кістки, епітелій та інші тканини з незначним вмістом води.

Слайд 26

. Але в електроліті є плаваючі білкові тільця (еритроцити, лімфоцити), які обмежені мембраною. Мембрана має діелектричні властивості і надає ємнісних властивостей опору. При проходженні струму низьких частот ним охоплюються міжклітинні простори, оскільки за малих частот опір мембран досить значний Електроліти в електричному полі характеризуються іонною провідністю і мають значну за величиною питому провідність і екранує внутрішнє середовище клітини. При підвищенні частоти до десятків і сотень кілогерц опір мембран зменшується, і струм охоплює внутрішню частину клітини. Тоді загальна площа провідності збільшується, а опір зменшується.

Слайд 27

Між протоплазмою і оточуючою лімфою весь час відбувається порушення клітинної рівноваги внаслідок дії струму на іони. Вони зсовуються з положення рівноваги, в результаті виникає подразнююча дія струму. При проходженні змінного струму іони набувють коливальних рухів і з підвищенням частоти амплітуда коливання зменшуватиметься і ,отже, зменшуватиметься подразнююча сила струму. При частотах біля 200кГц змінний струм спричиняє лише теплову дію.

Слайд 28

- густина струму, V – об’єм провідника. Таким чином, кількість теплоти, що виділяється у провіднику при проходженні електричного струму пропорційна квадрату густини струму і його питомому опору. 1.2. Якщо провідник знаходиться у змінному електричному полі (мал.1,б), тоді, враховуючи, що , довжиною l, площею S прикладені електроди, з’єднані з генератором змінної напруги (мал.4.15,а) Згідно закону Джоуля-Ленца маємо: Нехай до провідника з питомим опором (4.45) тут , знаходимо з (4.45) вираз для кількості тепла: (4.46)

Слайд 29

1.3. У провіднику, поміщеному у котушку коливального контура (мал.4.15,в), виникає вихровий індукційний струм, завдяки якому виділяється теплота. Кількість теплоти, що виділяється з провідника, що знаходиться у змінному магнітному полі з індукцією В пропорційна квадрату величини магнітної індукції, квадрату частоти магнітного поля і обернено пропорційна питомому опору провідника: Результат дії електромагнітних коливань на тканини характеризується питомою теплотою q, тобто кількістю теплоти, яка виділяється одиницею об’єму тканини за одиницю часу: (4.47) (4.48)

Слайд 30

1.4. Тканини-діелектрики можна описати електричною схемою (мал.4.15,а). Для неї повний струм складається з активної Іа і і реактивної Ір складових струму (мал.4.15,б) Мал. 4.16

Слайд 31

Тангенс кута діелектричних втрат характеризує долю енергії ЕМП, що витрачається на нагрівання діелектрика. Якщо Активний струм не відстає по фазі від напруги і напрямлений у той же бік, що і вектор напруги. Струм Ір обумовлений електронною поляризацією. У результаті векторного складання отримуємо вектор загального струму Із, який зсунутий по відношенню до вектора реактивного струму на кут , який називається кутом діелектричних втрат: (4.49) , то струм реактивний і втрати енергії відсутні. У випадку , вся енергія витрачається на нагрівання тіл.

Слайд 32

Питому теплоту q, що виділяється у діелектрику, можна обрахувати за формулою: (4.50) Тангенс кута втрат залежить від частоти ЕМП (мал.4.17). Середовище вважаємо провідним, якщо і діелектричним при Залежно від частоти одне і теж середовище може проявляти чи провідні, чи діелектричні властивості. . Мал. 4.17

Слайд 33

2. Дарсонвалізація, діатермія, індуктотермія Першими методами високочастотної терапії, що знайшли застосування у медичній практиці ще на початку ХХст., були дарсонвалізація і діатермія. При дарсонвалізації до тканини організму підводиться імпульсний змінний струм малої сили (0,015 – 0,02мА), який має характер різко затухаючого розряду (110кГц) з тривалістю імпульсів дзвоноподібної форми 100мкс. Амплітуда напруги в імпульсі сягає 5кВ, проте середня за період напруга не перевищує 15В. Лікувальний ефект дарсонвалізації – тонізуючий вплив на нервові та стимулююча дія на шкірні рецептори.

Слайд 34

Діатермією називають метод прогрівання глибокозалеглих тканин струмами від 1 до 3А при напрузі 200- 250В і при частоті від 1 до 1,5 МГц. Діатермія дозволяє підвищити локальну температуру тканин на 2 - 5 С. На поверхню тіла накладають електроди, розмір яких, як правило, відповідає прогріваючому органу. По зростанню питомого опору тканини можна розташувати у такому порядку: кров, м’язи, печінка, суха шкіра, легені, жирові тканини, кості. У такому ж порядку відбуватиметься виділення тепла. Методика впливу на тіло пацієнта змінним магнітним полем високої частоти 10 –15 МГц називається індуктотермією. Діючий фактор – змінне магнітне поле – утворюється при протіканні струму по спіралі з гнутого кабеля чи у вигляді диску декількох витків кабеля, який накладається на плоскі ділянки тіла пацієнта безконтактно. Фізіологічна дія індуктотермії в основному мало відрізняється від дії діатермії, проте вона сприяє більш глибокому і рівномірному прогріванню.

Слайд 35

3. УВЧ і мікрохвильова терапія При УВЧ терапії на хворого діють неперервним або імпульсним електромагнітним полем з частотами, що лежать у межах від 30 до 300МГц. Крім нагрівання електричне поле УВЧ сприяє деякій структурній перебудові білкових молекул, перерозподілу концентрації іонів біля клітинних мембран, гідратації іонів та молекул і приводить до зміни у функціональному стані клітин і організму в цілому.

Слайд 36

При мікрохвильовій терапії використовують надвисокочастотні електромагнітні коливання, яким відповідають дециметрові (6,5дм) і сантиметрові 12,6см хвилі. Електромагнітні коливання створює магнетронний генератор (магнетрон-пристрій, що поєднує функції і електронної ланки, і коливального контура). Електромагнітні коливання направляють на відповідну ділянку тіла спеціальними випромінювачами, що мають вигляд порожнистих циліндрів. Сантиметрові хвилі проникають в організм на глибину 2-6см, а дециметрові – на глибину 7-9см. Енергія хвиль в основному витрачається на діелектричні втрати, так як навіть вода при високих частотах має діелектричні властивості ( ). Тому найбільше поглинання відбувається в тканинах збагачених водою (м’язи, кров).

Слайд 37

- глобулін втрачає антиногенні властивості при дії на кров електомагнітних випромінювань з частотами 13,1; 13,3; 13,9; 14,4;МГц. У той же час під дією низько інтенсивних випромінювань ( на частотах від 45,6 до 46,1 Гц) деякі бактерії (наприклад, кишкова паличка) синтезують білок коліцин, що має антигенні властивості. С на фіксованій частоті випромінювання, що сприяє гальмуванню росту пухлини чи сприяє розсмоктуванню її. Білок Механізм фізіологічного впливу мікрохвильової терапії , як і механізм розглянутих вище методів, складається з первинної і вторинної дії. Первинна дія – це безпосередній вплив мікрохвиль на тканини, а вторинна – виникає у відповідь на первинну дію, тобто у відповідь на нього нейрорефлекторних і інших реакцій організму. При мікрохвильовій терапії відбувається локальне нагрівання пухлини до 42-45

Слайд 38

4. Електрохірургія Під високочастотною електрохірургією розуміють метод хірургічного впливу високочастотним струмом на тканини з метою їх розсічення чи коагуляції. Розсічення тканини здійснюється завдяки інтенсивному пароутворенню тканинної рідини в області, що прилягає до електрода. Густина струму сягає 40 кА/м2. Тепло, яке при цьому виділяється, приводить до коагуляції білків, у результаті густина струму досягається за рахунок малої площі контакту скальпеля з поверхнею тіла.

Слайд 39

Різновидність електрохірургії – електрокоагуляція, при якій коагуляційний ефект використовують для прикріплення сітківки до судинної оболонки ока при її відшаруванні, для зварювання кровоносних судин, для випалювання злоякісних пухлин. Густина струму при коагуляції від 5 до 10 кА/м2. Загальна сила струму не перевищує 1А. Відзначимо, що перші електроди для електохірургії були запропоновані і впроваджені в медичну практику першим завідуючим кафедри фізики тодішнього Тернопільського медичного інституту проф. С.М.Шамраєвським більше як 40 років тому.

Слайд 40

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика