X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Еволюція динамічних систем

Завантажити презентацію

Еволюція динамічних систем

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лекція 12. Еволюція динамічних систем. Моделювання динамічних систем Концепція універсального еволюціонізму Закони еволюції є універсальними на всіх рівнях організації матерії: неживої речовини, живої природи та суспільства. Стохастичність, випадковість, флуктуації, багатоманітність. Залежність від минулого, пам’ять про попередні стани. Біфуркаційний вибір з множини допустимих станів. Принципи відбору: закони природи (напр.збереження) Наслідки концепції: Біфуркаційний тип вибору визначає незворотність еволюції (стріла часу) Стохастичність і біфуркації призводять до зростання числа форм (морфогенез). Природні об’єкти побудовані дискретно (тобто можна виділити системи та підсистеми). В далеких від рівноваги відкритих системах можливі нові динамічні стани матерії – дисипативні структури.

Слайд 2

Лекція 12. Дисипативні структури. Моделювання динамічних систем Структури. Структура – це сукупність відношень між вирізненими у довільний спосіб елементами системи (безвідносно до їх природи). Отож під її формуванням розумітимемо зміни у цій сукупності. Розрізняють просторові (напр. ком. Бенара) та часові структури (напр. коливання). 00 Еволюція, розвиток є властивістю системи, а не її окремих елементів. Процес еволюції є результатом взаємодії системи із зовнішнім середовищем.

Слайд 3

В ізольованих системах в околі рівноваги дисипація за рахунок виробництва ентропії за всіх умов знищує будь-які структури. Лекція 12. Дисипативні структури. Моделювання динамічних систем Перший з двох основних класів необоротних процесів : Ентропія володіє властивістю адитивності: А чи може бути - МОЖЕ !!! Для початку формування структур необхідно перевищення експорту ентропії над її внутрішнім виробництвом: У близькому до рівноваги стані переважає dSi , отож для процесів самоорганізації важливим є якнайдальший відхід системи від рівноважного стану Ентропійний насос

Слайд 4

Лекція 12. Дисипативні структури. Моделювання динамічних систем Другий з двох основних класів необоротних процесів : Виникнення структур у нелінійних сильно нерівноважних системах при особливих внутрішніх та зовнішніх умовах: Відкритість (можливість ) Віддаленість від положення рівноваги (можливість ) Нелінійність (наявність варіантів для відбору) Зовнішні параметри мають надкритичні значення Мікроскопічні процеси відбуваються кооперативно (когерентно) (за рахунок внутрішних зв’язків із зовнішним середовищем) Відкриті (активні) середовища

Слайд 5

Лекція 12. Дисипативні структури. Моделювання динамічних систем У процесі перекачування енергії через систему за рахунок пониження ентропії у ній створюються відповідні структури. Втім кожна структура має певний граничний поріг пропускної спроможності. Для надкритичної перекачки структури мають бути незвичайними, тобто самоорганізація не є універсальною властивістю матерії. Дисипативним структурам властиві: зростання флуктуацій до макрорівня; самоорганізація внаслідок експорту ентропії; поява просторового та часового порядку; перехід до впорядкованого стану за критичного значення деякого параметра в точці біфуркації; неможливість прогнозування в точці біфуркації напрямку розвитку системи. Базовий набір структур для дисипативних структур: розповсюдження одиничного фронту збудження (напр, рух границі фазового переходу (ліс, що горить)); розповсюдження імпульсу стабільної форми; стоячі хвилі; спіральні хвилі, вихори (ревербератори).

Слайд 6

Лекція 12. Дисипативні структури. Моделювання динамічних систем

Слайд 7

Лекція 12. Дисипативні структури. Моделювання динамічних систем Роль флуктуацій в процесах самоорганізації. Флуктуаціями (лат. fluctuatio — коливання) наз. випадкові відхилення від середнього значення фізичних величин, що характеризують систему з великої кількості частинок. Викликаються тепловым рухом частинок або квантово-механічними ефектами. Нестікість здатна розгойдати флуктуацію до макрорівневої величини, яка вже не компенсується ентропійними процесами, а, отже й може визначати подальшу еволюцію системи . Взаємодія чи спільнодія ? Хаотичний рух Флуктуації Комірки Бенара В рівноважних системах дисипація знищує всяку упорядкованість. У нелінійних відкритих сильнонерівноважних системах дисипація упорядкованість створює.

Слайд 8

Лекція 12. Дисипативні системи. Моделювання динамічних систем Коли нова структура виникає унаслідок флуктуації, остання не може відразу «перемогти» початковий стан. Вона спочатку має встановитися у деякій скінченій області виграючи конкуренцію з іншими флуктуаціями, а вже аж потім заполонити весь простір. Тобто існує певний механізм нуклеації. В залежності від того, розміри початкової області флуктуації лежать нижче, чи вище деякого критичного (порогового) значення, флуктуація або затухає, або поширюється на всю систему переводячи її у новий макроскопічний стан. Теоретичні і чисельні дослідження показують, що критичні розміри ядра нуклеації прямо залежать від параметрів дифузії збурення у системі. Нуклеація каплі рідини в пере-насиченому парі. Існування порогу для формування дисипативних структур доведено експеримен-тально.

Слайд 9

Лекція 12. Дисипативні системи. Моделювання динамічних систем Література. Николис Г. Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах: от диссипативных структур к упорядочености через флуктуации. –М. Мир., 1979, -512с. Эбелинг В. Образование структур при необратимых процессах: Введение в теорию диссипативных структур. –М. Мир., 1979, -279 с. Як показали роботи школи Пригожина, найважливішою спільною рисою широкого класу процесів самоорганізації є втрата стійкості з наступним переходом до стійких дисипативних структур. У точці зміни стійкості в результаті галуження мають виникнути щонайменше два розв’язки, котрі відповідають стійкому (близькому до рівноважного) стану і дисипативній структурі.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика