X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ

Завантажити презентацію

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ Споживацьке ставлення до природи Екологічна безграмотність і невихованість Емоційна ізольованість особистості і природи Нерозуміння причинно – наслідкових зв’язків у природі Відсутність ціннісної і морально – етичної складової стосовно природи у свідомості людини Груповий егоїзм людини Громадська байдужість і пасивність поведінки Психологічне відчуття тимчасовості проживання на землі

Слайд 2

Складові екологічної свідомості особистості

Слайд 3

Особливості особистості з антропоцентричним типом екологічної свідомості Найвищою цінністю є людина Ієрархічна будова картини світу Природа сприймається людною тільки як об’єкт людських маніпуляцій, як безособове довкілля Мета взаємодії з природою – є задоволення прагматичних потреб людини Етичні норми і правила діють лише у світі людей і не поширюються на взаємодію людини з природою Природоохоронна діяльність людини продиктована далекоглядним людським прагматизмом

Слайд 4

Особливості особистості з екоцентричним типом екологічної свідомості Найвищою цінністю є гармонійний розвиток людини і природи Відмова від ієрархічної будови картини світу Мета взаємодії з природою – є максимальне задоволення як потреб людини, так і всього природного суспільства Характер взаємодії людини з природою визначається “екологічним імперативом” Природа сприймається як рівноправний суб’єкт у взаємодії Етичні норми і правила однаково поширюються як на взаємодію між людьми, так і на взаємодію зі світом природи Природоохоронна діяльність людини продиктована бажанням і необхідністю зберегти природу заради неї самої Розвиток природи і людини вбачається як процес коеволюції, взаємовигідної єдності

Слайд 5

Антропоцентричний тип екологічної свідомості – це система уявлень людини про світ природи, для якої характерні: Протиставленність людини як вищої цінності і природи як її власності Сприйняття природи як об’єкта одностороннього впливу людини Прагматичний характер мотивів і цілей взаємодії з природою

Слайд 6

Екоцентричний тип екологічної свідомості – це система уявлень людини про світ природи, для якої характерні: Орієнтованість на екологічну доцільність, відсутність протиставлення людини і природи Сприйняття природних об’єктів як повноправних суб’єктів, партнерів у взаємодії з людиною Баланс прагматичної і непрагматичної взаємодії з природою

Слайд 7

Мета екологічної освіти – формування особистості з екоцентричним типом екологічної свідомиості Завдання екологічної освіти: Формування адекватних екологічних уявлень про взаємозв’язки у системі “людина – природа ”і в самій природі. Особистість мусить знати, що і як відбувається у природі, і як треба чинити з точки зору екологічної доцільності Формування позитивного ставлення до природи. Стимулювати особистість чинити з точки зору екологічної етики Формування системи стратегій і технологій взаємодії з природою. Освоєння відповідних технологій і вибір правильних стратегій дозволять вчиняти людині з точки зору екологічної адекватності і доцільності

Слайд 8

Психолого – педагогічні функції , які виконує взаємодія людини з природою: Психофізіологічну Психотерапевтичну Реабілітаційну Естетичну Пізнавальну Задоволення потреби в компетентності Самореалізації спілкування

Слайд 9

Завдання екологічної психології Аналіз розвитку екологічної свідомості в процесі соціогенезу Аналіз розвитку екологічної свідомості в процесі онтогенезу Розробка психологічної типології суб’єктивного ставлення до природи Аналіз шляхів і механізмів формування суб’єктивного ставлення до природних об’єктів Аналіз групової і індивідуальної специфіки формування суб’єктивного ставлення до природних об’єктів Розробка принципів і методів діагностики якісної своєрідності суб’єктивного ставлення до природних об’єктів Дослідження тих психологічних функцій, які може здійснювати взаємодія людини з природними об’єктами

Слайд 10

Параметри суб’єктивного ставлення до природи Базові параметри: Широти Інтенсивності рівня усвідомленості Параметри другого порядку: Емоційності Узагальненості Домінантності Когерентності Принциповості Свідомості Сталості

Слайд 11

МОДАЛЬНІСТЬ – ЯКІСНО - ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАВЛЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ПРИРОДИ ОБ’ЄКТНА СУБ’ЄКТНА ПРАГМАТИЧНА НЕПРАГМАТИЧНА

Слайд 12

Інтенсивність – показник міри зафіксованості потреби особистості у взаємодії з обєктами природи і в яких сферах проявляється ця взаємодія Підструктурні компоненти показнику інтенсивності ПА - перцептивно -афективний К – когнітивний ПР - практичний ВЧ - вчинковий

Слайд 13

ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТИПИ СУБЄКТИВНОГО ВІДНОШЕННЯ ДО ПРИРОДИ

Слайд 14

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ПЕРЦЕПТИВНИЙ КОГНІТИВНИЙ ПРАКТИЧНИЙ

Слайд 15

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДНИХ ОБ’ЄКТІВ В РАМКАХ ПЕРЦЕПТИВНОГО КАНАЛУ ВЛАСНЕ РЕЛІЗЕРИ(ПРИРОДНІ РЕЛІЗЕРИ) – ЦЕ КЛЮЧОВІ ОЗНАКИ ПРИРОДНОГО ОБ’ЄКТУ,ПІД ВПЛИВОМ ЯКИХ ФОРМУЄТЬСЯ ПЕВНЕ ЯКІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО НЬОГО ПСИХОЛОГІЧНІ РЕЛІЗЕРИ – ЦЕ СПЕЦИФІЧНІ СТИМУЛИ, ЯКІ ПОВЯЗАНІ З ПРИРОДНИМ ОБ’ЄКТОМ, І ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ НАПРЯМ І ХАРАКТЕР ФОРМУВАННЯ У ЛЮДИНИ СУБ’ЄКТИВНОГО ВІДНОШЕННЯ ДО НЬОГО

Слайд 16

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЛІЗЕРІВ АУДІЙНІ ВІЗУАЛЬНІ ЗАПАХО – СМАКОВІ ТАКТИЛЬНІ ПОВЕДІНКОВІ

Слайд 17

МЕХАНІЗМИ ОБРОБКИ ПСИХОЛОГІЧНИХ РЕЛІЗЕРІВ ПЕРЦЕПТИВНОГО КАНАЛУ ВІДЧУТТЯ ЕМОЦІЙНИЙ ТОН ПОРІВНЯННЯ (ПАРАЛЕЛІЗМ)З ЛЮДИНОЮ ЕМОЦІЙНА ОЦІНКА

Слайд 18

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДНИХ ОБ’ЄКТІВ В РАМКАХ КОГНІТИВНОГО КАНАЛУ СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНІ РЕЛІЗЕРИ ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТИ

Слайд 19

МЕХАНІЗМИ ОБРОБКИ ПСИХОЛОГІЧНИХ РЕЛІЗЕРІВ КОГНІТИВНОГО КАНАЛУ ЕМОЦІЙНА РЕАКЦІЯ ЕМОЦІЙНА ОЦІНКА ЛАБІЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЕМОЦІЙ

Слайд 20

МЕХАНІЗМАМИ ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДНИХ ОБ’ЄКТІВ В РАМКАХ ПРАКТИЧНОГО КАНАЛУ Є “ВІДПОВІДІ” ПРИРОДНОГО ОБЄКТА: АНТРОПОМОРФІЧНА ПОВЕДІНКОВА МОРФОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЧНА ГЕОФІЗИЧНА(МЕХАНІЧНА)

Слайд 21

МЕХАНІЗМАМИ ОБРОБКИ ПСИХОЛОГІЧНИХ РЕЛІЗЕРІВ ПРАКТИЧНОГО КАНАЛУ Є РЕФЛЕКСІЯ СОВІСТЬ РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ (ІГНОРУВАННЯ ВІДПОВІДІ, НЕСПРАВЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ,ЗНЕЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ,ІНВЕРСОВАНА АТРИБУЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ)

Слайд 22

РОЗВИТОК СУБЄТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ В ОНТОГЕНЕЗІ В ДОШКІЛЬНОМУ: ЕГОЦЕНТРИЗМ АНТРОПОМОРФІЗМ АРТИФІКАЛІЗМ КСП В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ, У МОЛОДШОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДЛІТКА: СУБ’ЄКТИФІКАЦІЯ КСН,ВЧСН У СТАРШОМУ ПІДЛІТКОВОМУ: ОБ’ЄКТИФІКАЦІЯ ПрОП У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ: ОБ’ЄКТИФІКАЦІЯ ПАОН

Слайд 23

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПСИХОПЕДАГОГІКИ ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПСИХОПЕДАГОГІКИ (дві групи) 1)ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТИМУЛІВ: принцип комплексності стимульного впливу (вплив різних стимулів у рамках всіх каналів) Принцип орієнтації на актуалізуючий потенціал стимулів (вибирати такі природні об єкти, що емоційно позитивно сприймаються, мають власну неповторність як морфологічну так і поведінкову) Орієнтації на сензитивність до стимулів (підбір стимулів, що впливають на особистість, враховуючи її індивідуальні, вікові, професійні особливості) 2)ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Принцип гетерогенності екодіяльності (доцільно включати особистість в max різну діяльність) Формуючої спрямованості екодіяльності (таку, яка актуалізує, запускає психологічні механізми формування екосвідомості) принцип індивідуальної психологічної адекватності екодіяльності особистості (що відповідає існуючій мотивації) принцип гетерогенності природних об’єктів (доцільно взаємодіяти з різноманітними природними об’єктами) МЕТОДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПСИХОПЕДАГОГІКИ ( три групи) 1)Методи формування підструктури екологічних уявлень: (НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДНИХ ОБРАЗІВ) м-д екологічної лабілізації м-д екологічних асоціацій м-д художньої презентації природних обєктів 2)Методи формування суб’єктивного ставлення до природи ( НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ СУБ’ЄКТИФІКАЦІЇ) М-д екологічної ідентифікації М-д екологічної емпатії М-д екологічної рефлексії 3)Методи формування стратегій і технологій взаємодії з природою ( НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ КОАКТИВНОСТІ ЗІ СВІТОМ ПРИРОДИ): М-д екологічних експектацій М-д ритуалізації екологічної діяльності М-д екологічної турботи

Слайд 24

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ 1)ЛАБІЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ 2)ОСВОЄННЯ АДЕКВАТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВЗАЄИОДІЇ 3)СУБ’ЄКТИФІКАЦІЯ ПРИРОДНИХ ОБ’ЄКТІВ

Слайд 25

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ СУБ’ЄКТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ: НІГІЛІСТИ СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ: ДОБРОЗИЧЛИВЦІ, БЛАГОДІЙНИКИ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ: ФАНАТИ

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Екологія