X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей

Завантажити презентацію

Iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей

Слайд 2

Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей Iнвентаризацiя є одним iз методiв бухгалтерського облiку. Iнвентаризацiя - це спосiб перiодичної перевiрки фактичної наявностi i стану товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i розрахункiв, і порівняння їх з даними бухгалтерського облiку

Слайд 3

Згiдно Закону України «Про бухгалтерський облiк» i наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 1994р. №69 затверджена «Iнструкцiя про порядок проведення iнвентаризацii основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей,грошових коштiв: документiв i розрахункiв в органiзацiях незалежно вiд форм власностi»

Слайд 4

Основними задачами iнвентаризацiї являються: виявлення фактичної наявностi основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв і зіставлення їх з даними обліку; виявлення непридатних товарів, (з терміном придатності, що закінчився), мало ходових і таких, що не користуються попитом;

Слайд 5

виявлення понаднормативних запасів; перевірка сум грошових засобів у касах і на розрахунковому рахунку, по дебіторській і кредиторській заборгованості; перевірка дотримання правил і умов зберігання матеріальних цінностей; перевірка дотримання правил організації матеріальної відповідальності за цінності.

Слайд 6

Види i термiни проведення iнвентаризацiї Об’єкти i перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначаються власником (керiвником) пiдприємства, крiм випадкiв, коли її проведення є обов’язковим згiдно iз законодавством. Розрiзняють iнвентаризацiї: плановi i неплановi (раптовi); повнi (суцiльнi) i неповнi (вибiрковi); рiчнi i перiодичнi.

Слайд 7

Iнвентаризацiя проводиться в обов’язковому порядку в наступних випадках: при встановленнi фактiв крадiжок, пограбувань, розкрадання або злоумислiв, порчi цiнностей - негайно по встановленню таких фактiв; пiсля пожежi або стихiйного лиха - негайно по закiнченню пожежi або стихiйного лиха.

Слайд 8

при передачi майна державного пiдприємства в аренду, приватизацiї майна державного пiдприємства в акцiонерне товариство; перед складанням рiчної бухгалтерської звiтностi, крiм майна, цiнностей, коштiв, iнвентаризацiя яких проводилась не ранiше 1 жовтня звiтного року; в випадку змiни матерiально вiдповiдальних осiб - на день прийому - передачi справ;

Слайд 9

при переоцiнцi основних засобiв (фондiв) або товарно-матерiальних цiнностей, якщо переоцiнцi пiдлягають бiльше 1/3 цiнностей. за приписом судово-слiдчих органiв; при колективнiй (бригаднiй) матерiальнiй вiдповiдальностi проведення iнвентаризацiї обов’язково при змiнi керiвника колективу (бригади), при вибуттi з колективу бiльше 50% його членiв, а також за вимогою одного або декiлькох членiв колективу. у разi лiквiдацiї пiдприємства.

Слайд 10

Проводять iнветаризацiю в наступнi термiни: будівель, споруд та iнших основних фондiв - один раз в 3 роки товарiв: на складахi базах - не рiдше 1 разу в рiк, но не ранiше 1 листопада товарiв i тари в пiдприємствах роздрiбної торгiвлi - аптеках - не рiдше 2 рази на рiк

Слайд 11

грошових засобiв, грошових документiв, цiнностей i бланкiв строгої звiтностi - не менше 1 разу в квартал розрахункiв з банками (по розрахункам та iншим рахункам, ссудам отриманим з бюджету i т.д) - по мiрi виписок банку, а по переданим в банк по iнкасо розрахункам документам - на 1 число кожного мiсяця розрахункiв по платежам в бюджет - не менше 1 разу в квартал

Слайд 12

розрахункiв з дебіторами i кредиторами - не менше 2 раз в рiк розрахункiв по компенсацiї матерiального шкоди - не рiдше 2 раз в рiк, недостачi i втрати вiд псування цiнностей - не менше 1 разу в рiк перед складанням рiчних звiтiв i балансiв на 1 грудня товарiв i матерiалiв в дорозi - щомiсячно.

Слайд 13

В аптеках крiм однiєї планової щорiчно проводиться не менше 1 позапланової iнвентаризацiї товарiв i тари. Цi iнвентаризацiї суцiльнi або вибiрковi повиннi бути раптовими. Хто уповноважений проводити iнвентаризацiю в аптечних пiдприємствах ? В державних структурах - вищестояча, в недержавних - власник. Крiм цього мають право: податкова адмiнiстрацiя, КРУ, антимонопольний комiтет, органи МВС в порядку слiдста або контролю за зберiганням, облiком i реалiзацiєю наркотичних i психотропних речовин та iнш.

Слайд 14

Загальний порядок проведення iнвентаризацiї грошових коштiв в касi i товарiв Iнвентаризiцiя - це процес, що включає кiлька етапiв: пiдготовчий етап; етап перевiрки (перевiрка фактичної наявностi майна i зобов’язань); порiвняльно-аналiтичний етап (пiдтвердження iснуючих оцiнок об’єктiв облiку, виявлення iнвентаризацiйних рiзниць); пiдсумковий етап (пiдтвердження результатiв iнвентаризацiї i внесення її результатiв до регiстрiв бухгалтерського облiку).

Слайд 15

Вiдповiдальнiсть за органiзацiю iнвентаризацiї покладено на керiвника пiдприємства. Для проведення iнвентаризацiї розпорядчим документом створюються постiйно дiючi комiсiї у складi керiвникiв структурних пiдроздiлiв i головного бухгалтера. Такi комiсiї очолюються керiвником пiдприємства або його заступником.

Слайд 16

Робочi iнвентаризацiйнi комiсiї повиннi: проводити профiлактичну роботу щодо забезпечення зберiгання цiнностей, заслуховувати на своїх засiданнях керiвникiв структурних пiдроздiлiв; органiзовувати проведення iнвентаризацiї та здiйснювати iнструктаж членiв iнвентаризацiйних комiсiй; здiйснювати контрольнi перевiрки правильностii проведення iнвентаризацiї, а також вибiрковi iнвентаризацiї ТМЦ у мiсцях зберiгання

Слайд 17

перевiрти правильнiсть визначення iнвентаризацiйних рiзниць; при виявленнi серйозних порушень правил проведення iнвентаризацiї та в iнших випадках проводити за дорученням керiвника пiдприємства повторнi суцiльнi iнвентаризацiї; розглядати письмовi пояснення осiб, якi допустили нестачу чи псування цiнностей або iншi порушення, i свої пропозицiї щодо регулювання виявлених нестач та втрат вiд псування цiнностей;

Слайд 18

Робочi iнвентаризацiйнi комiсiї: здiйснюють iнвентаризацiю майна, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв та iнших грошових документiв у мiсцях зберiгання; спiльно з бухгалтерiєю приймають участь в пiдсумку результатiв iнвентаризацiї а також списанню недостач в межах природньої втрати; вносять пропозицiї з питань упорядкуання приймання, зберiгання i вiдпуску товарно-матерiальних цiнностей, полiпшення облiку та контролю за їх зберiганням; несуть вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть i дотримання порядку проведення iнвентаризацiї у вiдповiдностi з наказом керiвника пiдприємства

Слайд 19

за повноту i точнiсть внесення в опис даних про фактичний залишок основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i засобiв в розрахунках за правильнiсть вказання в описi товарно-матерiальних цiнностей за правильнiсть i своєчаснiсть оформлення матерiалiв iнвентаризацiї у вiдповiдностi з встановленим порядком

Слайд 20

Перед початком проведення iнвентаризацiї членам робочої iнвентаризацiйної комiсiї вручається наказ. В наказi встановлюються термiни початку i закiнчення роботи з проведення iнвентаризацiї, склад комiсiї та об’єкт інвентаризації. Вказанi накази реєструються бухгалтерiєю в книзi конролю за виконанням наказу про проведення iнвентаризацiї. Забороняється проводити iнвентаризацiю при неповному складi членiв iнвентаризацiйної кормiсiї.

Слайд 21

Для проведення iнвентаризацiї необхiдно закрити аптеку, припинити торгову i фiнансову дiяльнiсть, вивiсити оголошення про те, що аптека закрита на iнвентаризацiю i вказати в ньому адресу найближчої аптеки, яка може обслуговувати хворих. Перед тим як приступити до перевiрки фактичної наявностi товарно-матерiальних цiнностей робоча iнвентаризацiйна комiсiя зобовязана:

Слайд 22

опломбувати пiдсiбнi примiщення, пiдвали та iншi мiсця зберiгання цiнностей, що мають окремi входи та виходи перевiрити справнiсть всiх ваговимiрних приладiв i дотримання встановлених термiнiв їх таврування отримати останнi на момент iнвентаризацiї пiдписи матерiально-вiдповiдальних осiб, реєстри прихiдних i розхiдних документiв або звiти про рух матерiальних цiнностей та грошових коштiв.

Слайд 23

Особи, що вiдповiдають за зберiгання цiнностей дають в описi розписку про те, що до початку iнвентаризацiї всi розхiднi i прихiднi документи на цiнностi зданi в бухгалтерiю i всi цiнностi, що поступили на їх вiдповiдальнiсть оприхованi, а вибутi списанi в розхiд. Аналогiчнi розписки вiдбираються в осiб, що мають пiдзвiтнi суми на придбання або доручення на отримання цiнностей.

Слайд 24

Iнвентаризiцiя грошових коштiв. Пiсля отримання розписки комiсiя в першу чергу проводить iнвентаризацiю грошових коштiв в касi. До зняття наявних грошей по касi неодхiдно отримати останнiй касовий звiт АП-32 на момент iнвентаризацiї, перевiрити звiт, правильнiсть виведення залишку грошових коштiв з показниками сумуючих контрольних датчикiв контрольного касового апатару на момент iнвентаризацiї.

Слайд 25

При iнвентаризацiї каси перевiряють фактичну наявнiсть грошових коштiв та iнших цiнностей, що знаходяться в касi. Пiдлягають також перевiрцi бланки строгої звiтностi - трудовi книжки, касовi ордера, доручення i т.д. Нiякi документи або розписки в залишок готiвки каси не включаються.

Слайд 26

Iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей (товарiв) Iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей повинна проводиться в короткий термiни, встановлюються адмiнiстрацiєю при призначеннi iнвентаризацiї i не повиннi продовжуватися бiльше трьох днiв. Товарно-матерiальнi цiнностi заносяться в описи за типовою мiжвiдомичою формою iнв- 3 Iнвентаризацiйна оспись товарно-матерiальних цiнностей - за кожним найменуванням i кiлькостi. Опись складаться в 3-4-х екземплярах. Пишуть обов’язкова 2 працiвники для звiрки.

Слайд 27

Один екземпляр опису заповнюється матерiально-вiдповiдалною особою, iншi - 2 - пiд копiрку одним з членiв комiсiї (4- при передачi - особа яка передає матерiальнi цiнностi). Товарно-матерiальнi цiнностi, якi поступили пiд час iнвентаризацiї, приймаються матерiально вiдповiдальними особами в присутностi членiв iнвентаризацiйної комiсiї. Товарно-мате-рiальнi цiннностi, які поступили під час інвентаризації заносяться в окремиц опис пiд назвою «Товарно-матерiальнi цiнностi, що поступили пiд час iнвентаризацiї». В описi вказується коли, вiд кого вони поступили, дата i номер прихiдного документу, назва, кiлькiсть, цiна i сума.

Слайд 28

Лiкарськi засоби, що пiдлягають предметно-кiлькiсному облiку (яди, наркотики, прекурсори, психотропнi) вносять в звiрчу вiдомiсть АП-43, на якiй крiм фактичної наявностi препаратiв за найменованнями, вказується залишок за облiковими даними, розхiд за мiжiнвентаризацiйний перiод i норма природньої втрати. Якшо в процесi iнвентаризацiї виявленi зiпсованi, протермiнованi товари, вони не включаються в опис. Комiсiя складає акт за формою АП-20 «Про порчу товарно-матерiальних цiнностей». Якщо виявленi неходовi товари, вони включаються в окрему опись Товарно-матерiальнi цiнностi, що належать iншим пiдприємствам i знаходяться на вiдповiдальному зберiганнi, iнвентаризуються одночасно з власними товарно-матерiальнимии цiнностями.

Слайд 29

На цi цiнностi складається окрема опись за типовою мiжвiдомчою фрмою iнв.-5 «Iнвентаризацiйна опись товарно-матерiальних цiнностей, прийнятих (зданих) на вiдповiдальне зберiгання, в якi робиться посилання на вiдповiднi доокументи, що пi-дтверджують прийняття цих цiнностей на вiдповiдальне зберiгання.

Слайд 30

Оформлення iнвентаризiцiйних вiдомостей. Описi пiдписуються всiма членами iвентаризацiної комiсiї i матерiально-вiдповiдальними особами. Iнвентаризацiйнi описi, складенi вручну заповнюються чорнилами, шариковою ручкою або хiмiчним олiвцем, чiтко i ясно.Нiяких помарок i пiдчисток не допускається.

Слайд 31

На кожнiй сторiнцi iнвентаризацiйної описi вказується прописом число порядкових номерiв записаних товарно-матерiальних цiнностей в натуральних показниках та загальний пiдсумок кiлькостi всiх цiнностей, записаних на данiй сторiнцi, незалежно вiд того, в яких одиницях вимiру цi цiнностi вказанi. Виправлення помилок повинно проводитись по всiх еземплярах описей шляхом закреслення неправильних записiв горизонтальною лінією і надписом зверху правильного запису. Виправлення повинні бути обговоренi i пiдписанi всiма членами iнвентаризацiйної комiсiї i матерiально вiдповiдальними особами. В iнвентаризацiйних описях не дозволяється залишати незаповненi строки. В останнiх листах описей незаповненi строки закреслюються.

Слайд 32

Порядок iнвентаризацiї основних засобiв, малоцiнного iнвентаря та iнших матерiальних цiнностей. Iнвентаризацiя основних засобiв До початку iнвентаризацiї необхiдно перевiрити: наявнiсть i стан iнвентарних карточок, iнвентарних книг; наявнiсть i стан технiчного паспорта або iншої технiчної документацiї; наявнiсть документiв на основнi засоби, зданi або принятi пiдприємством в оренду, на зберiгання i в тимчасове користування. При вiдсутностi документiв необхiдно забезпечити їх отримання або оформлення.

Слайд 33

При iнвентаризацiї основних засобiв комiсiя в обов’язковому порядку проводить огляд об’єктiв в натурi i заносить в описi повну їх назву, призначення, iнвентарнi номери i основнi технiчнi або експлуатацiйнi показники. Основнi засоби, якi непридатнi до експлуатацiї i не пiдлягають вiдновленню в iнвентаризацiйну опись не включаються. На цi об’єкти iнвентаризацiйна комiсiя складає окрему опись з вказанням часу вводу в експлуатацiю i причин, що привели цi об’єкти до непридатностi - псування, повний знос i т.д.

Слайд 34

Обов’язково проводиться iнвентаризацiя: будiвель, споруд - не менше одного разу на три роки iнших основних засобiв, малоцiнних та швидкозношуючих прендметiв - не менше одного разу на рiк. Не ранiше 1 жовтня.

Слайд 35

Розрахунок норми природних втрат 1. В аптеках, де не передбачений самостiйний вiддiл запасiв, норми убитку встановленi в розмiрi 2,15% в залежностi вiд вартостi екстемпорально виготов-лених лiкiв за амбулаторною i стацiонарною рецептурою i внутрiаптечних заготовках i фасовках i 0,65% вiд вартостi препаратiв, вiдпущених iн балк за мiжiнвентаризацiйний перiод.

Слайд 36

2. В аптеках при наявностi самостiйного вiддiлу запасiв норми природньої втрати встановленi: а) у вiддiлi запасiв - 0,65% вiд вартостi медикаментiв вiдпущених в масi iншим вiддiлам i Лпу б) в РВВ -1,7% вiд вартостi iндивiдуально виготовлених лiкiв i ВАЗ в даному вiддiлi 3. На препарати що пiдлягають предметно-кiлькiсному облiку встановленi наступнi норми природньої втрати: а) на отруйні, наркотичнi, психотропні i прекурсори при iндивiдуальному виготовленнi лiкарських засобiв i ВАЗ - 0,95% вiд кiлькостi витрачених речовин б) на тi ж речовини, що вiдпускаються в масi -ангро - ЛПУ -0,4% вiд кiлькостi вiдпущених речовин 3. На спирт етиловий, що вiдпускається за iндивiдуальними рецептами - 1% вiд кiлькостi спирту,використаного за мiжiнвентаризацiйний перiод.

Слайд 37

4.на спирт вiдпущений ангро - 0,65% вiд вiдпущеної кiлькостi На вату гiгроскопiчну встановлегна норма -0,85% до вартостi розфасованої вати до 100 г i 0,45 - при розфасовцi до 200 i 0,35 - до 400 г. Для пиявок -7,6% Не допускається застосування норм природньої втрати до готових лiкарських форм.

Слайд 38

По всiм недостачам i надлишкам комiсiєю повиннi бути отриманi письмовi пояснення вiд вiдповiдних працiвникiв. На пiдставi поданих пояснень i матералiв комiсiя встановлює характер виявлених недостач, втрат i порчi цiнностей а також їх лишкiв. Недостача цiнностей зверх норм природних втрат i втрати цiнностей у випадку, коли конкретнi винуватці недостачi i порчi не встановленi можуть бути списанi вищестоячою органiзацiєю.

Слайд 39

При встановленi недостач i порчi, що є причиною зловживання, вiдповiднi матерiали на протязi 5 днiв пiсля встановлення недостач і втрат пiдлягають передачi в слiдчi органи, а на суму недостач i втрат пред”являється цивiльнi iск. Матерiвали iнвентаризацiї розглядаються i протокол засiдання комiсiї затверджується особисто керiвником пiдприємства не пiзнiше 5 днiв пiсля закiнчення iнвентаризацiї i вiн зобовязаний негайно прийняти мiри до усунення причин, якi виявленi при iнвентеризацiї недостаткiв, забезпечення зберiгання власностi, а також вимагати вiд вiдповiдних посадових осiб пояснення причин утворення лишнiх цiнностей i прийняти мiри до їх використання або реалiзацiї.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Діловодство