X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Биотехнология

Завантажити презентацію

Биотехнология

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Слайд 2

БІОТЕХНОЛОГІЯ (від грецької. bios - життя, techne - мистецтво, майстерність і logos - слово, навчання), використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві. Біотехнологія - міждисциплінарна га-лузь, що виникнла на стику біологічних, хімічних і технічних наук. С роз-витком біотехнології пов'язують вирішення глобальних проблем людства - ліквідацію недостачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стана охорони здоров'я і якості навколишнього середовища. БІОТЕХНОЛОГІЯ

Слайд 3

Історія біотехнології З найдавніших часів людина використовувала біотехнологічні проце-си при хлібопеченні, готуванні кисломолочних продуктів, у виноробстві і т.п., але лише завдяки роботам Л. Пастера в середині 19 ст., що доказали зв'язок процесів шумування з діяльністю мікроорганізмів, традиційна біотехнологія одержала наукову основу. У 40-50-ті роки 20 ст., коли був здійснений біосинтез пеніцилінів методами ферментації, почалася ера ан-тибіотиків, що дала поштовх розвитку мікробіологічного синтезу і створен-ню мікробіологічної промисловості. У 60-70-ті р. 20 ст. почала бурхливо розвиватися клітинна інженерія. Зі створенням у 1972 групою П. Берга в США першої гібридної молекули ДНК in vitro формально пов'язане народ-ження генетичної інженерії, що відкрила шлях до свідомої зміни генетич-ної структури організмів таким чином, щоб ці організми могли робити не-обхідні людині продукти і здійснювати необхідні процеси

Слайд 4

Ці два напрямки визначили образ нової біотехнології, що має мало загального з тією примітивною біотехнологією, що людина використовувала протягом тися-чоріч. Показательно, що в 70-е рр. одержав поширення і самий термін "биотехнология". З цього часу биотехнология нерозривно пов'язана з мо-лекулярною і клітинною біологією, молекулярною генетикою, біохімією і біоорганічною хімією. За стислий період свого розвитку (25-30 років) су-часна біотехнологія не тільки домоглася істотних успіхів, але і продемон-струвала необмежені можливості використання організмів і біологічних процесів у різноманітних галузях виробництва і народного господарства.

Слайд 5

Біотехнологія в медицині У медицині біотехнологічні прийоми і методи грають головну роль при створенні нових біологічно активних речовин і лікарських препаратів, призначених для ранньої діагностики і лікування різноманітних захворю-вань. Антибіотики - найбільший клас фармацевтичних сполук, одержання яких здійснюється за допомогою мікробіологічного синтезу. Створено ге-ноиіженерні штами кишкової палички, дріжджей, що культивуються клітин ссавців та комах, використовувані для одержання зрістового гормону, інсуліну й інтерферону людини, різноманітних ферментів і противірусних вакцин. Змінюючи нуклеотидну послідовність у генах, що кодирують відповідні білки, оптимизуюютт структуру ферментів, гормонів і антигенів (так наз. білкова інженерія).

Слайд 6

Найважливішим відкриттям стала розроблена в 1975 Р. Келером і С. Мільштейном техніка використання гібридом для одержання моноклональних антитіл бажаної специфічності. Монокло-нальні антитіла використовують як унікальні реагенти, для діагностики і лікування різноманітних захворювань.

Слайд 7

Біотехнологія в сільському господарстві Внесок біотехнології в сільськогосподарське виробництво полягає в полегшенні традиційних методів селекції рослин і тварин і розробці нових технологій, що дозволяють підвищити ефективність сільського господар-ства. У багатьох країнах методами генетичної і клітинної інженерії ство-рені високопродуктивні і стійкі до шкідників, хворобам, гербіцидам сорту сільськогосподарських рослин. Розроблена техніка оздоровлення рослин від накопичених інфекцій, що особливо важливо для вегетативно що розмножуються культур (картопля й ін.). Як одна з найважливіших про-блем біотехнології у усьому світі широко досліджується можливість керу-вання процесом азотфіксації, у тому числі можливість уведення генів азотфіксації в геном корисних рослин, а також процесом фотосинтезу. Ведуться дослідження з поліпшення амінокислотного складу рослинних білків.

Слайд 8

Розробляються нові регулятори росту рослин, мікробіологічні засо-би захисту рослин від хвороб і шкідників, бактеріальні добрива. Ге-ноінженерні вакцини, сироватки, моноклональні антитіла використовують для профілактики, діагностики і терапії основних хвороб сільськогосподарських тварин. У створенні більш ефективних технологій племінної справи застосовують геноінженерний гормон росту, а також техніку трансплантації і мікроманіпуляцій на ембріонах домашніх тварин. Для підвищення продуктивності тварин використовують кормовий білок, отриманий мікробіологічним синтезом.

Слайд 9

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія