X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ТРЕНІНГУПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Завантажити презентацію

ТРЕНІНГУПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ТРЕНІНГ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ к.е.н., докторант НАДУ Василь Байцим

Слайд 2

Слайд 3

Контрольні запитання до 1-го блоку знань про проекти Що таке проектний менеджмент Дайте визначення проекту Від чого залежить успіх проекту ? Які існують класифікації проектів і з якою метою вони використовуються? Які початкові умови, обмеження та вимоги до проекту? Що являє собою структурно-функціональна модель проекту? Які складові входять в предметну область великомасштабних проектів? Основні функції в управлінні предметною областю проекту. Як розробити концепцію проекту ? Основні моменти з Управління проектним циклом (стандарти ЄС) Розкрийте місце проектів в державному регулюванні економіки регіону

Слайд 4

ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ - науковий напрямок, що вивчає методи, форми та засоби управління змінами. Виконання деякого фрагмента таких змін і оформлюється у вигляді проекту ПРОЕКТ – це обмежена в часі цілеспрямо-вана зміна окремої системи, здійснювана як комплекс взаємопов’язаних заходів за допо-могою сукупності задач, з установленими вимогами до якості результатів, можливими межами витрат ресурсів (часу, коштів, тощо)

Слайд 5

…здійснення проекту завжди несе в собі зміни матеріальної системи або предметної області, в якій реалізується проект …

Слайд 6

ВЛАСТИВОСТІ ПРОЕКТІВ ПРОЕКТИ Мінливість як основний зміст проекту Наявність обмеженої в часі мети проекту Тимчасова обмеженість тривалості проекту в часі Наявність бюджету, що відноситься до проекту Неповторність Обмеженість необхідних ресурсів Новизна Наявність правового й організаційного забезпечення Розмежування Комплекс-ність

Слайд 7

Слайд 8

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЕКТІВ Метою проектів є поліпшення економічних показників функціонування системи, тому оцінити їх значно важче; головні цілі заздалегідь накреслюються, але вимагають коректування в міру прогресу проекту Термін проекту визначається тим, що ресурси для проекту надаються в міру необхідності у рамках можливого Витрати визначаються заздалегідь, контролюються на економічність й уточнюються в міру прогресу проекту Економічні проекти

Слайд 9

СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ Соціальні проекти Цілі тільки накреслюються та повинні коректуватися в міру досягнення проміжних результатів, кількісна та якісна їхня оцінка істотно ускладнена Витрати на проект, як правило, залежать від бюджетних асигнувань Терміни і тривалість проекту Залежать від ймовірностей чинників або тільки накреслюються і згодом мають бути уточнені Ресурси виділяються в міру потреби у рамках можливого

Слайд 10

Початкові умови, обмеження та вимоги до проекту Передісторія та існуючий стан системи, в якій буде реалізовуватися проект Дані для розробки і вибору концепції проекту Вимоги до результатів Проекту і способів їхнього досягнення Наявний стан оточення системи (передбачуваного проекту) Обмеження на цілі й результати проекту, що Визначають кількісні характеристики і допущені Межі обсягів, якості, витрат і прибутків, термінів, тривалості., споживаних ресурсів, ризику

Слайд 11

Структура базових функцій здійснення проекту Функції здійснення Управління проектом. Для виконання даної функції проекту призначається менеджер Ініціювання проекту Залучення інвестицій для здійснення проекту (функція інвесторів) Підготовка і здійснення проекту (функція відповідних виконавців) Виробництво продукції або надання послуг, які здійснюються внаслідок Реалізації проектів (функції виробників, продавців і споживачів) Встановлення головної зацікавленої особи (організації) проекту – того, хто стане майбутнім Власиком і користувачем результатів проекту. Це змовник, власник, або клієнт проекту

Слайд 12

Керівник будівництва Замов- ник Інвестор Керівник проекту Конт- рактор Субконт- рактор Проекту- вальник Споживачі продукції Ініціатор Команда проекту Поста- Чаль- ники Органи влади Власник земельної ділянки Керівник проекту Інженер проекту Адміністра- тивний керівник контрактів Керівник служби матеріально- технічного забезпечення Контролер проекту Бухгалтер проекту Гене- ральний Підряд- ник Координатор Робіт з експлуатації (або промислового виробництва) Адміністративний помічник УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ Ви- Роб- ник

Слайд 13

Інтереси основних учасників інвестиційного проекту Учасники проекту Інвестори Контрактор Субконтрактор Керівник проекту та Його команда Органи влади Сплживачі Замовник (власник, клієнт) Отримують повернення вкладених капіталів та передбачені відсотки Отримує реалізований проект і прибутки від його використання Отримують повернення вкладених капіталів та передбачені відсотки Отримують повернення вкладених капіталів та передбачені відсотки Отримують повернення вкладених капіталів та передбачені відсотки Отримують повернення вкладених капіталів та передбачені відсотки Отримують повернення вкладених капіталів та передбачені відсотки

Слайд 14

Вимоги до керівника проекту для успішного його здійснення Вимоги до керівника проекту Підтримка керівництва Внутрішні права Права витрачання Компетенція Проектний колектив Система управлінської інформації Зовнішні права Керівництво має явно демонструвати підтримку прийнятої концепції управління проектом шляхом активної допомоги і контролю Керівник проекту повинен розглядатися як авторитетний представник у спілкуванні з партнерами і мати необхідні повноваження Керівник проекту і йог колектив повинні бути компетентними. Це стосується також всіх функціональних служб, пов'язаних проектом Керівник проекту повинен відповідати за витрачання ресурсів, включаючи фонди, у встановлених межах Керівник проекту повинен н мати необхідну владу в середині організації для забезпечення виконання своїх вимог Треба створити ефективну систему інформації і контролю Керівник проекту повинен мати вирішальне слово в підборі проектного колективу, що забезпечить необхідний рівень і якість робіт

Слайд 15

Ознаки групування зовнішніх учасників проекту Зовнішні учасники проекту Особи, безпосередньо пов'язані з проектом (постачальники, споживачі продукції, керівники проектних процесів Особи, що впливають на проект через фізичну, інфраструктурну, комерційну, соціально- економічне або політичне та законодавче середовище Особи, що знаходяться на вищих ступенях ієрархії по відношенню до проекту ( державна вада на різних рівнях) Особи, групи, асоціації, чиї інтереси безпосередньо не пов'язані з проектом, але які очікують від нього певну вигоду

Слайд 16

ФАЗИ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ Розробка проекту Фаза розробки концепції проекту Фаза розробки проекту Фаза реалізації проекту Фаза завершення проекту

Слайд 17

Схема розробки концепції проекту Розробка концепції Предметна область – Цілі, задачі, роботи й основні Результати Що треба зробити, щоб реалізувати проект? Масштаби, складність і допустимі терміни реалізації проекту Де та коли потрібно робити? Відносини власності, залученої в процес здійснення проекту Що скільки коштує та кому належить? Основні ідеї реалізації проекту Як зробити? Основні активні учасники проекту Хто буде робити? Основні пасивні учасники проекту Кого стосується проект? Можливий прибуток, збиток, ризик і т.д. Які мотивації учасників проекту?

Слайд 18

УПРАВЛІННЯ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОЕКТУ Здійснення проекту відбувається в оточенні деякого динамічного середовища, яке справляє на нього певний вплив. Тому у процесі управління проектом повинні бути проаналізовані та виділені ті чинники оточення проекту, які можуть помітно впливати на його реалізацію. У динамічному середовищі проекту виділяють зовнішнє і внутрішнє середовище проекту, що явля-ють собою складний комплекс взаємопов’язаних відносин, які постійно впливають на результатив-ність проекту, тому врахування цієї взаємозалежно-сті є обов’язковим для забезпечення успіху проекту.

Слайд 19

УПРАВЛІННЯ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОЕКТУ ФАКТОРИ ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ (НЕПРЯМОЇ) ДІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС СТАН ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ МІЖНАРОДНІ ЗАКОНИ, ПОДІЇ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ФАКТОРИ ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ СТАН СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІК ІНШИХ КРАЇН ПРОЕКТ внутр. середовище, ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 1 ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПРЯМОЇ ДІЇ, ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 2 ПАРТНЕРИ ПОСТАЧАЛЬНИКИ РЕСУРСІВ СПОЖИВАЧІ КОНКУРЕНТИ КЕРІВНИК ПРОЕКТУ УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ ЗАМОВНИКИ, ВЛАСНИКИ ІНІЦІАТОРИ СУСПІЛЬСТВО, ГРОМАДЯНИ ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ МІЖНАРОДНІ ІНСТИТУТИ ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ДІЇ, ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 3 ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА МІЖНАРОДНІ ІНСТИТУТИ ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, ЗАКОНОДАВСТВО ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ГРОМАДЯНИ ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ПРОГНОЗУ СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПРОЕКТУ ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕДМЕТНА СФЕРА ІНСТРУМЕНТИ КОМАНДА ПРОЕКТУ АДМІНІСТРАТОРИ ПРОЕКТУ СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТ ТЯ РІШЕНЬ ПО УПРАВЛІННЮ ПРОЕКТОМ : ПЕРСОНАЛОМ, ЦІЛЯМИ, СТРАТЕГІЯМИ, ІНТЕРЕ-САМИ, МОТИВАМИ, РИЗИКАМИ, КОНФЛІКТАМИ, КРИЗАМИ

Слайд 20

Істотні чинники внутрішнього оточення проекту Внутрішнє оточення проекту Соціальні умови проекту Методи та Засоби комунікації Економічні Умови проекту Стиль Керівництва проектом Екологічний Вплив проекту На навколишнє середовище Специфічна Організація проекту Рівень комп'ютеризації та інформатизації проекту Організація Системи докумен- тації проекту Технічні умови проекту Учасники проекту Команда проекту

Слайд 21

Основні функції в управлінні предметною областю проекту Предметна сфера проекту Управління якістю Управління часом Управління вартістю Управління персоналом (трудовими ресурсами) Управління комунікаціями (управління інформаційними зв'язками в проекті Управління забезпеченням проекту Управління ризиком Управління контрактами