X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розвиток лексичної системи мови

Завантажити презентацію

Розвиток лексичної системи мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лекція 2. Стародавнє східне мовознавство План 1. Давньоіндійське мовознавство. 2. Стародавнє китайське мовознавство. 3. Стародавнє арабське мовознавство.

Слайд 2

Стародавнє мовознавство як наука бере свої початки приблизно від середини І тисячоліття до н.е. і поступово розвивається до ХІІ ст. н. е. У цей період на Сході склалися три найбільш стійкі і відносно незалежні мовознавчі традиції: індійська, китайська, арабська. Решта східних традицій будувалися під значним впливом цих шкіл. Понад 1500 років накопичувалися матеріали й лінгвістичні знання, інтуїтивно визначалася основна проблематика, яка стала базою для розвитку більшості сучасних мовознавчих шкіл.

Слайд 3

Найдавнішою мовознавчою наукою є давньоіндійська, виникнення якої зумовлене головно причинами практичного характеру. Відомо, що найпершими пам’ятками староіндійської літератури були веди (санскр. veda – «знання»), які формувалися приблизно 1000 років (ХУ1 ст. до н. е. – У ст. до н. е.) як релігійні гімни, молитви, заклинання, пісні, написані словесно-складовим письмом. Жерці-брахмани виконували ведійські культові обряди “мовою богів”, яка, попри “магічну силу”, була не завжди зрозумілою. Тож необхідні були коментарі до ритуальних текстів – Вед.

Слайд 4

Веди (санскр. veda – «знання») формувалися приблизно 1000 років (ХVI ст. до н. е. – V ст. до н.е.). У Ведах зафіксовано словесно-складовим письмом ті релігійні гімни, молитви, заклинання, пісні, які раніше передавались усним шляхом. У Давній Індії було створено чотири Веди: Рігведу, Самаведу, Яджурведу, Атхарваведу.

Слайд 5

Санскритська мова (स स क त व च , saṃskṛtā vāc – «опрацьована, вироблена») характеризувалася чіткішими граматичними та орфоепічними нормами, ніж мова Вед, і згодом стала літературною релігійною мовою у Стародавній Індії (найдавніші пам’ятки – ІІ тис. до н. е. ).

Слайд 6

Уламок однієї з колон Ашоки (238 до н. е.) з текстом. Британський музей. Жива розмовна мова пракрит (प रक त , prâkrit  — «проста, неопрацьована мова») виникла у ІІІ ст. до н. е. Її появі сприяли написи царя Ашоки. Пракрит був живою, на-родною мовою, якою по-слуговувались у повсяк-денні. Досить швидко пракрит перетворився у низку діалектів, що дали початок багатьом індоарійським мовам.

Слайд 7

Веданга — цикл обрядової та наукової літератури, дотичної Вед. Містить інструкції до шести галузей знань, потрібних для правильного проведення ритуалів та тлумачення Вед. Шикша – тлумачаться питання фонетики й орфоепії. Чхандас – розповідається про метрику та віршування. В’якарана – викладається граматика. Нірукта — етимологія та лексика. Джьотиша – подаються знання щодо астрономії, у тому числі описуються сприятливі дні щодо яджн (жертвоприношень). Калпа – присвячена ритуалознавству.

Слайд 8

Паніні (प ण न , Pāṇini, прибл. друга пол. ІV ст. до н. е., можливо, поч. ІІІ ст. до н. е.) — найвідоміший давньоіндійський мовознавець. Граматика Паніні «Аштадг’яї» (Ashţâdhyâyî ) складається з восьми книг («Вісім розділів граматичних правил»), у яких міститься 3996 коротких віршованих правил — сутр, розрахованих на легке запам’ятовува-ння та усне передавання. Цю граматику ще називають «Восьми-книжжя». Вона була записана лише через кілька століть після формування.

Слайд 9

Лінгвістичні здобутки Паніні у “Восьмикнижжі”: Виділив у системі мови фонетичний, морфологічний, словотвірний і синтаксичний рівні. Виокремив чотири частини мови — ім’я, яке мало 7 відмінків: І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VI, VII, дієслово, прийменник, частку; займенник та прислівник розподілялися між іменем і дієсловом. Основною одиницею мови вважав речення, але початковою — корінь. Ввів терміни фонема та нульова морфема. Приділив увагу діалектним відмінностям мови Східної Індії, а також епізодично зіставляв санскрит із більш ранньою мовою Вед.

Слайд 10

В основі граматичної системи, за Паніні, лежить установлення первинних елементів, поділ слова на спільну частину словоформ — основу (prakrti) та змінну частину — закінчення (pratyaya). Слова утворюються із кореня за допомогою афіксів: імена від дієслів використовують первинні суфікси, імена від імен – вторинні. При цьому відбуваються певні чергування. Існувало також близько 30 способів словоскладання. Між коренем та закінченням дієслівні основи мають ще інфікс (vikaranas), який визначає дієвідміну. Як і інші давньоіндійські граматисти, Паніні наводить довгі списки коренів (1993 корені) з указівкою їхнього значення. Основною рисою граматики Паніні та окреслених у ній правил є їхній породжувальний характер.

Слайд 11

Різних типів основоскладання нараховувалося близько 30. Наприклад, санскр. bahuvrihi – «той, що має багато рису». Такі слова виступають означенням до певного предмета. В українській мові за цим принципом утворені слова круторогий, круглолиций, білолиций і под. Ще один тип основоскладання, коли перший елемент залежить від другого – санскр. tatpurusa, тобто «його людина». В українській мові, наприклад, за аналогічною моделлю утворюються лексеми кораблебудівник та ін.).

Слайд 12

У зв’язку з формо- та словотворенням на фізіологічній основі описуються звуки: за місцем артикуляції та видом артикулятора (karana), яким визнається активний орган мовлення. Уже в той період в основному охарактеризована будова мовленнєвого апарату з виділенням активних (корінь, середина й кінчик язика, нижня губа) та пасивних (м’яке піднебіння, тверде піднебіння, зуби, верхня губа) органів мовлення.

Слайд 13

Вчення Паніні розвинули Яска, Вараручі Катьяяна, Патанджалі, Бхартріхарі. 4 частини мови (ім’я, дієслово, прийменник і частку). Поділ слова на 2 частини (основу і закінчення). В іменнику 7 відмінків. Детальний опис звуків, класифікація їх за фізіологічним принципом. Поділ слів на склади. Голосний звук – складотворчий. Вчені досі не полишають дискусій про Вараручі / Катьяяну. Одні вважають його однією людиною з подвійним ім’ям (прізвищем), інші стверджують, що це – дві різні людини У ІV ст. до н. е. – перша граматика пракритів «Пракита-праката» Вараручі Катьяяни. Доведення факту виходу середньоіндійських мов із санскриту

Слайд 14

Порівняльно-історичний метод. Вараручі вивчав пракрити і дійшов висновку про походження їх із санскриту. Лексикографія. Яска уклав коментарі до Вед – пояснення незрозумілих слів. Словник Амари «Амаракоша» - перший, укладений за кореневим принципом. Філософські проблеми. Бхартріхарі досліджував співвідношення речення і судження, роль слова в мові.

Слайд 15

Основні досягнення давньоіндійського мовознавства: Нормування санскриту. Встановлення фонетики та точної вимови Вед. Написання граматик. Висновок про історичний розвиток мов. Розробки питань про співвідношення логіки, філософії та граматики. Перша поява кількох важливих в сучасній науці галузей мовознавства.

Слайд 16

«…Високий ступінь, осягнений давньоіндійським мовознавством, цілком винятковий; до такої висоти наука про мову в Європі не могла піднятися аж до ХІХ ст., і то багато навчившись в індійців» (Томсен В. История языковедения до конца ХІХ века. – М., 1938. – с. 10).

Слайд 17

Сюньгу (схоліастика) - китайська мовознавча наука: з’явилась у 5 ст. до н.е. ; тлумачила незрозумілі слова у давніх текстах; пояснювала зв’язок між словом і властивостями позначуваного ним предмета або явища. Висновок: назва нерозривно пов’язана із позначуваним Теорія “виправлення імен” Конфуцій: Якщо б мені доручили керувати державою, то я б почав з виправлення імен. Конфуцій (бл. 551 р. до н. е. – 479 р. до н. е.)

Слайд 18

Перший словник - «Ер Я 爾雅» (3 ст. до н. е.) («наближення до класики») 2094 словникових статей, 4300 слів результат діяльності кількох поколінь вчених; систематизоване зібрання тлумачень слів давніх писемних пам’яток; уперше здійснена систематизація ієрогліфів за 19-ма темами: небо, земля, гори, вода, дерева, птахи, риби тощо; не тільки пояснення ієрогліфів, а й визначення місця кожного з них у системі понять навколишнього світу. Тут уперше здійснена систематизація ієрогліфів за 19-ма темами: небо, земля, гори, вода, дерева, птахи, риби і под. Відбувається не тільки пояснення ієрогліфів, а й визначається місце кожного з них у системі понять навколишнього світу.

Слайд 19

Сюй Шень – укладач одного із перших китайських словників Словник «Шовень цзецзи» Сюй Шеня («Опис простих і пояснення складних знаків») - перший повний словник, що охопив усі відомі укладачеві ієрогліфи. опис китайської мови як предмета граматичного мистецтва; пояснення значення, структури, походження ієрогліфів; ієрогліфи згруповані за основними смисловими елементами – «ключами»; теорія категорій ієрогліфів – 6 категорій: вказівна, ідеографічна, фонетична, зображувальна, видозмінна та категорія запозичень; ієрогліфи поділяються на прості та складні.

Слайд 20

М. І. Конрад,1891   М. І. Конрад виявив у словнику “Шовень цзецзи” такі основні думки стосовно ознак слова, які актуальні й донині: слово – це певна єдність елементів як його складників (сукупність звуків); основним елементом слова вважається значення, яке підтверджується змістом словникової статті; 3) другим елементом слова є його звучання; 4) значення слова співвідносне з поняттям; 5) лексико-семантичні зв’язки слів: синонімія, смислова похідність (дериват), семантичні зв’язки групи слів із близьким значенням.

Слайд 21

Напис цзягувень на панцирі черепахи. Китайська писемність точний час виникнення невідомий; найдавніші написи робили на черепахових панцирах та лопатках великих тварин і називались цзягувень; Цан Цзе (倉頡) — придворний історіограф, засновник китайської графіки було багато намагань створити писемність, проте були прийняті лише знаки, створені Цан Цзе; Цан Цзе вперше згаданий у філософському трактаті ІІІ ст. до н. е. у «Сюнь-цзи» (荀子).

Слайд 22

Фонетика – важливий напрям китайського мовознавства: китайська мова є складовою: основна одиниця фонетики - цзи; змістом китайської фонетики є не опис звуків, а класифікація складів; поділили склад на 2 частини: ініціаль («шень») – початковий приголосний і фіналь («юнь») - решта складу; з ІІІ ст. з’явилися словники рим, побудовані за фонетичним принципом; кін. 8 ст. створені перші фонетичні таблиці – «Юнь цзін» («Дзеркало рим»), що наочно представляли фонологічну систему китайської мови.

Слайд 23

Ще один напрям китайського мовознавства — граматика: перші граматичні дослідження - в епоху Хань (206 р. до н. е. – 220 р. н. е.); необхідність граматичних розвідок зумовлена проблемою відтворення знищених за часів династії Цинь канонічних текстів; з найдавніших часів було відомо поняття службового слова; у 12-13 ст. з’явилось протиставлення «повнозначних» (ші цзи) і «пустих слів» (сюй дзи). До останніх відносили службові слова, займенники, вигуки, непохідні прислівники і деякі інші розряди слів; перший словник «пустих слів» з’явився у 1592 р.

Слайд 24

Ван Лі (Ван Ляо-і). Збірник творів у 20-ти томах Ван Лі (王力 (1900–1986) успішно застосував методи західного мовознавства до аналізу розвитку китайської мови. Ван Лі -автор багатьох робіт, з-поміж яких «Нарис історії китайської мови» (汉语史稿, 1960 р.). Виокремив 4 періоди китайського мовознавства за основними напрямками дослідження: Схоліастика. Фонетика. Граматика. Паралельний розвиток трьох напрямків (з сер. 18 ст.)

Слайд 25

Червона панда (відпочиньте)

Слайд 26

Арабське мовознавство Розвивалося в епоху Халіфату. Центрами арабської лінгвістики були міста Басра й Куфа (у бас. Євфрату й Тигру), пізніше Басра й Багдад. З’явилося задля тлумачення Корану та виокремлення літературної мови. Халіфат – багатонаціональна держава, де проживали перси, сирійці, греки, євреї. Територія охоплювала Аравію, Передню Азію, Північну Африку та Піренеї. Була політика арабізації народів.

Слайд 27

Школи: Басрійська (з центром у м. Басра) – були пуристами. Куфійська (з центром у м. Куфа). Куфійці допускали можливість відходу від норм арабської літературної мови, особливо в галузі синтаксису. Багдадська (з центром в м. Багдад). Андалузька (в Іспанії). Єгипетсько-сирійська. м. Багдад

Слайд 28

Халіль ібн Ахмад аль-Фарахіді Був одним із засновників арабського мовознавства. Уклав перший словник – «Книга Айна» (Kitāb al-ayn). Представник басрійської школи. Розробив систему арабських діакритичних знаків. Зробив значний внесок в арабську систему віршування. Хаміль ібн Ахмад аль-Фарахіді أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي, бл. 718 р.

Слайд 29

Був представником басрійської школи. Учень аль-Фарахіді. Уклав повну граматику арабської мови – «Аль Кітаб» (арабська мова не була його рідною). Розрізняв 16 місць творення 29 приголосних і точно описав їхню артикуляцію. Голосні звуки (їх в арабській мові три: [а], [і], [u] з довгими й короткими варіантами) визнаються залежними від приголосних. Сібавейхі

Слайд 30

Словники: повні тлумачні; предметні та глосарії; словники синонімів; словники рідкісних слів; словники запозичень; перекладні словники. Найвищим досягненням арабської лексикографії вважається словник ібн Манзура (бл. 1311 р.). Мадждадін Мухаммед ібн Йакуб ал-Фірузабаді (1327-1403 рр.). уклав 60-ти томний словник під назвою «Kāmūs» - «Океан». З кінця Х ст. після словника арабської мови під назвою «Сихах» Ізмаїла аль-Джаухарі (1007 р.) основним правилом розміщення слів стає алфавітний порядок.

Слайд 31

Дослідження граматики базувалося на вивченні специфічної структури мови. Чітко визначені поняття частини мови, триприголосного кореня, афіксів і внутрішньої флексії. Слова в арабській мові діляться на імена, дієслова і частки. До імені належать іменники, прикметники і займенники (особові, вказівні та відносні). Сібавейхі виділив три форми дієслова – минулий час, теперішній – майбутній час і наказовий спосіб. Граматика Синтаксис Структурно-семантичний аналіз речень. Речення за структурою ділилися на іменні, дієслівні та обставинні. Види синтаксичних зв’язків – узгодження, керування і прилягання.

Слайд 32

Служить як словник і посібник для вивчення тюркських мов тими, хто володів арабською. Винятково повна і точно описана система порівняльної фонетики, граматики та лексикології тюркських мов із різноманітними ілюстраціями з історії фольклору, міфології та етнографії тюркських племен. Махмуд аль-Кашгарі «Диван тюркських мов» (1074) Махмуд Кашгарський (Махмуд аль-Кашгарі). محمود ابن

Слайд 33

Загальномовні положення Кашгарі Мова – засіб спілкування між людьми. Мова – відображення буття народу. Усвідомлював самобутність, рівноправність і різносистемність неспоріднених мов і прагнув виявити специфічні риси та відмінності граматичної будови тюркських мов від арабської та іранських мов. Правильно оцінював сприятливий взаємовплив різносистемних мов одна на іншу.

Слайд 34

Дякую за увагу! От і лекції кінець, А хто слухав - молодець

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Журналістика