X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
хвойні рослини

Завантажити презентацію

хвойні рослини

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Теоретичні засади адміністративного регулювання підприємницької діяльності

Слайд 2

Об’єкт дослідження: адміністративне регулювання підприємницької діяльності. Предмет дослідження: аналіз теоретичних засад адміністративного регулювання підприємницької діяльності. Мета дослідження: теоретично обґрунтувати засади адміністративного регулювання підприємницької діяльності.

Слайд 3

Завдання дослідження: 1. Зробити загальну характеристику адміністративного регулювання підприємницької діяльності. 2. Обґрунтувати поняття адміністративного регулювання та підприємницької діяльності, їх суб’єкти. 3. Виявити основні функції і засоби адміністративного регулювання підприємницької діяльності. 4. Зробити аналіз практичних аспектів дослідження проблеми адміністративного регулювання підприємницької діяльності.

Слайд 4

Для вирішення поставлених завдань застосовувалися такі методи: теоретичні: методичний; пошуково-збирацький; аналіз, синтез, порівняння, класифікація, абстрагування, конкретизація наукової інформації; емпіричні: узагальнення досвіду з проблеми адміністративного регулювання підприємницької діяльності, аналіз джерел. Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. У вступі обґрунтовується актуальність теми, формулюються мета та завдання магістерської роботи. У списку використаних джерел 38 найменувань.

Слайд 5

Адміністративне регулювання у сфері підприємницької діяльності є цінною частиною взаємодії держави та громадянського суспільства, який обумовлює об’єктивну необхідність встановлення та здійснення конкретних адміністративно-правових режимів. Разом із тим, у сучасних наукових працях з цієї проблеми все частіше зустрічаються такі поняття, як «правовий режим» та «адміністративно-правовий режим». Наукова проблема полягає, зокрема, у розкритті сутності підприємницької діяльності та державного регулювання підприємництва, їх співвідношення, взаємодії та причинно-наслідкових зв’язків, у виявленні залежності формування сприятливого середовища для розвитку підприємництва від того чи іншого механізму втручання держави у систему підприємницьких відносин, визначення системи критеріїв оптимальності, допустимості, доцільності та дієвості впливу державного регулювання на формування підприємництва.

Слайд 6

В Україні проблеми адміністративного регулювання підприємницької діяльності вже були предметом дослідження в сфері адміністративного, господарського, цивільного права у працях В.Б. Авер’янова, С.В. Ківалова, Н.С. Кузнєцової, В.К. Мамутова, В.П. Нагребельного, В.Ф. Опришка, О.О. Підопригори, Н.О. Саніахметової, В.М. Селіванова, В.О. Суміна та інші, проте ряд аспектів теми ще чекає свого висвітлення.

Слайд 7

Окремі висновки про зміст, форми, методи та види адміністративного регулювання і використання ад міністративних режимів у сфері підприємницької діяльності висвітлені у працях вчених-адміністративістів С.С. Алексеева, А.П. Альохіна, Д.М. Бахраха, О.М. Банду рки, Ю.П. Битяка, Ю.А. Тихомирова та інших. Однак вони не визначились з єдиним підходом до зазначеного питання, тому метою статті є аналіз юридичного поняття «адміністративно-правовий режим», виявлення його структури та змісту, а також визначення поняття «адміністративно-правовий режим у сфері підприємницької діяльності».

Слайд 8

Адміністративне регулювання - дії адміністрації країни, регіонів, спрямовані на збалансованість інтересів суб'єктів господарювання за допомогою правових законів на принципах самовідтворення, самоуправління і самофінансування. Адміністративне регулювання підприємницької діяльності - це заснована на нормах законодавства форма державного впливу на підприємницьку діяльність шляхом встановлення та застосування державними органами правил, спрямованих на забезпечення належних умов підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб, що забезпечується можливістю застосування правових санкцій при порушенні зазначених правил.

Слайд 9

Адміністративне регулювання підприємницької діяльності складається з певних засобів, які в сукупності складають механізм адміністративно-правового регулювання. В загальній теорії права до основних елементів механізму правового регулювання відносять: 1) норми права, його принципи, що уособлюються в законах та інших нормативних актах; 2) юридичні факти; 3) правовідносини. Адміністративне регулювання підприємницької діяльності здійснюється за допомогою норм адміністративного права.

Слайд 10

Методи й механізми державного регулювання підприємницької діяльності - це система заходів, розроблених державою, з урахуванням вимог ринку та інтересів суб'єктів підприємництва. До цієї системи входять: Правовий механізм; фінансовий механізм; механізми стимулювання, підтримки, сприяння, контролю.

Слайд 11

Адміністративно-правове регулювання у сфері підприємицтва має ґрунтуватися на певній системі засобів. Побудова такої системи припускає виділення їх самостійних видів, основних напрямів їх взаємодії. Адміністративне регулювання як складова нормативно-правового забезпечення підприєм ництва має арсенал адміністративних засобів, що базуються на силі державної влади і передба чають різного роду заборони, дозволи, примуси тощо. Основними видами адміністративного ре гулювання, що використовуються нині, являється дер жавна реєстрація підприємства, ліцензування, сертифікація та стандартизація.

Слайд 12

ДЯКУЮ ВАМ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота