X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Введення в дослідження операцій в транспортних система

Завантажити презентацію

Введення в дослідження операцій в транспортних система

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дисципліна “Введення в дослідження операцій в транспортних система ” для спеціальності 6.100400 “Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)”

Слайд 2

Структура дисципліни

Слайд 3

Мета викладання навчальної дисципліни Предметом вивчення дисципліни є моделі та методи системного аналізу, способи дослідження й оптимізації операцій. Основною метою вивчення дисципліни є забезпечення достатнього рівня компетенції спеціалістів в науковому обґрунтуванні та прийнятті оптимальних управлінських рішень з організації перевезень та управління транспортом з використанням математичних моделей та сучасних ЕОМ.

Слайд 4

Завдання вивчення навчальної дисципліни Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є надання студентам знань щодо суті та етапів дослідження операцій; основних принципів та прийомів математичного моделювання операцій, принципів підбору математичного та програмного забезпечення практичної реалізації задач; формування навичок побудови моделей та розв'язання конкретних задач з фахової діяльності.

Слайд 5

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця Навчальна дисципліна “Введення в дослідження операцій в транспортних системах” формує у майбутніх фахівців з організації перевезень і управління на транспорті навички системного мислення та застосування кількісних методів для обґрунтування і прийняття управлінських рішень з організації процесів перевезення пасажирів і вантажів, виробничо-комерційної діяльності авіапідприємств, оптимізації транспортних процесів. Студенти також формують уміння застосовувати комп’ютерну техніку для обґрунтування управлінських рішень

Слайд 6

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати сутність та етапи дослідження операцій, основні принципи та прийоми математичного моделювання операцій, основні постановки задач дослідження операцій, принципи підбору математичного та програмного забезпечення для практичної реалізації задач.

Слайд 7

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти: В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: застосувати теоретичні розробки задач дослідження операцій для вирішення практичних завдань з управління транспортом, зокрема в галузі цивільної операції, зробити економічну постановку задачі, побудувати та проаналізувати економіко-математичну модель задачі, вибрати і використати математичне та програмне забезпечення для реалізації конкретних задач дослідження операцій, провести післяоптимізаційний економіко-математичний аналіз та розробити практичні рекомендації з прийняття управлінських рішень.

Слайд 8

Зміст навчальної дисципліни Модуль №1 „Розподільчі задачі” Модуль №2 „Задачі впорядкування” Модуль №3 „Теорія ймовірностей та математична статистика”

Слайд 9

Список рекомендованої літератури Деордица Ю.С., Савченко В.Т. Компьютерные технологии в экономике и менеджменте: Учеб. пособие. – Луганск: ВУГУ, 1999. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій: Підручник. – К.: ВІПОЛ, 2000. Таха X. Введение в исследование операций. – М.: Издат. дом «Вильямс», 2001. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. / Словарь современной экономической науки. Издание 4-е, переработанное и дополненное. Г.: Издательство “ABF”, 1996. - 704 с. Четверухін Б.М., Бакуліч О.О., Радкевич С.Д. Дослідження операцій в транспортних системах. Частина 2. Системи масового обслуговування. Навчальний посібник. – К.: НТУ, 2001. – 141 с. Четверухін Б.М. Дослідження операцій в транспортних системах. Частина 1. Методи лінійного програмування та їх застосування. Навчальний посібник. – К.: УТУ, 2000. – 100 с. Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 407 с. Дегтярь В.Г., Цуканов І.М. Елементи теорії випадкових процесів та їх застосування для прийняття рішень. – К.: УТУ, 1999. – 79 с. Ржевський С.В. Елементи теорії дослідження операцій. – К.: ЄУФІМБ, 1999. – 120 с. Зайцев М.Г. Количественные методы в менеджменте. Часть 1. Принятие решений в условиях определенности. – М.: Академия Народного Хозяйства при правительстве РФ. – 235 с. Управление проектами. MS Project: Учеб. пособие по специальности "Менеджмент организаций" /М.Ф. Меняев. – М.: Омега-Л, 2005. – 276 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне