X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових

Завантажити презентацію

Формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей – головна мета програми з інформатики для 5-9 класів. Зміст та структура програми. Характеристика умов навчання Коваль Н.М. методист відділу інформаційних технологій Донецького облІППО

Слайд 2

Слайд 3

Освітня галузь “Технології” Основна школа Інформаційно-комунікаційний компонент

Слайд 4

Освітня галузь “Технології” Основна школа Інформаційно-комунікаційний компонент

Слайд 5

Мета курсу Метою навчання курсу «Інформатика» є формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.

Слайд 6

Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності: проводити основні операції над інформаційними об’єктами, зокрема створювати та опрацьовувати інформаційні об’єкти в різних програмних середовищах; здійснювати пошук необхідних інформаційних матеріалів (відомостей) з використанням пошукових систем, зокрема в Інтернеті; алгоритмічно, логічно та критично мислити; висувати нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру і перевіряти їх при розв’язуванні практичних задач з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ); використовувати засоби ІКТ для обміну повідомленнями та організації співпраці при розв’язуванні навчальних, в тому числі які виникають при навчанні інших предметів, дослідницьких і практичних життєвих завдань; планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі; безпечно працювати з інформаційними системами.

Слайд 7

Особливості курсу В основній школі інформатику починають вивчати як окремий навчальний предмет, зміст й вимоги до засвоєння якого є єдиними для всіх учнів. Урахування пізнавальних інтересів учнів, розвиток їхніх творчих здібностей і формування схильності до поглибленого навчання інформатики здійснюється завдяки особистісно орієнтованому підходу та запровадженню курсів за вибором та факультативних занять за рахунок варіативної складової навчального плану. Програма розрахована на учнів, які до 5 класу не вивчали інформатики. Цей курс розглядається як необхідний інструмент, який в сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, формуванню предметної і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини шкільного віку. ІКТ розглядаються в курсі як об’єкт, і як засоби навчання.

Слайд 8

Особливості курсу В основу побудови змісту навчання інформатики й вимог до загальноосвітньої підготовки учнів покладено компетентнісний підхід (предметна ІКТ-компетентність та ключові компетентності, зокрема інформаційно-комунікаційна, навчальна, комунікативна, математична, соціальна, громадянська, здоров’язбережувальна). Програма побудована лінійно-концентрично. Зміст понять поступово розширюється і доповнюється.

Слайд 9

Інформаційно-комунікаційна компетентність Предметна ІКТ-компетентність розглядається як здатність учня застосовувати в конкретній життєвій та навчальній ситуації, в тому числі проблемній, набуті знання, уміння, навички, способи діяльності щодо добору відповідних ІКТ та їх використання для пошуку необхідних даних, їх аналізу, організації, перетворення, зберігання, передавання з дотриманням етичних і правових норм та вирішення завдань предметної галузі. Як ключова – це здатність ефективно використовувати ІКТ у навчальній, дослідницькій і повсякденній діяльності задля вирішення інформаційних задач.

Слайд 10

Структура навчальної програми Клас Кількістьгодин натиждень Загальнакількістьгодин 5 клас 1 35 6клас 1 35 7 клас 1 35 8 клас 2 70 9 клас 2 70 Всього 245

Слайд 11

Курс «Інформатика» будується за такими змістовими лініями: інформація, інформаційні процеси, системи, технології; комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних; комп’ютерні мережі; інформаційні технології створення та опрацювання текстових документів, графічних зображень, числових даних, об’єктів мультимедіа, мультимедійних презентацій, систем управління базами даних; комп’ютерне моделювання; основи алгоритмізації та програмування.

Слайд 12

Рівні формування предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей і способів діяльності другий рівень (8 – 9 класи) – формування предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей при виконанні репродуктивних, проблемних і евристичних (частково-пошукових) завдань, зокрема індивідуальних і групових проектів, компетентнісних задач, виконання яких передбачає використання кількох різних інформаційних технологій або програмних середовищ. перший рівень (5 – 7 класи) – ознайомлення з базовими поняттями курсу, формування орієнтувальної основи дій щодо роботи з персональним комп’ютером, комп’ютерними мережами, інформаційними технологіями, навчальним середовищем виконання алгоритмів, формування предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей під час виконання репродуктивних і проблемних завдань, зокрема індивідуальних навчальних проектів та компетентнісних задач, виконання яких передбачає використання однієї з інформаційних технологій або програмного середовища.

Слайд 13

Розподіл змісту і навчального часу Зміст навчання інформатики структуровано за темами із визначенням кількості годин на їх вивчення. Такий розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Учителю та авторам підручників надається право коригувати послідовність вивчення тем залежно від методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій, від рівня підготовки учнів і сформованості у них предметної ІКТ-компетентності, вибудовуючи найбільш доречну для конкретного навчального закладу або класу траєкторію навчання. Водночас учитель не може порушувати порядок вивчення тем, між якими є змістові залежності. Запропонована кількість часу на вивчення кожної теми також є орієнтовною, вчитель може її змінювати (до 15 % від загального навчального часу для кожного класу). При цьому вчитель має забезпечити рівень навчальних досягнень учнів, зазначених у програмі з кожної теми.

Слайд 14

Слайд 15

Практичні роботи Виконання учнями практичних завдань на комп’ютері є важливою складовою уроку інформатики. Їх мета може бути різною: формування позитивної мотивації та актуалізація знань; формування вмінь, навичок і здібностей; поточне оцінювання навчальних досягнень учнів тощо. Зміст таких завдань треба добирати так, щоб тривалість їх виконання не перевищувала 25 хвилин (згідно з санітарними нормами щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів цієї вікової категорії). Практичні роботи, вказані в програмі, є обов’язковими для оцінювання всіх учнів класу. Учитель може самостійно визначати форму проведення цих робіт (лабораторні роботи, практикуми, навчальні проекти, колективна робота в Інтернеті тощо).

Слайд 16

Розв’язування компетентнісних задач У 7, 8 і 9 класах програмою передбачено години на розв’язування компетентнісних задач. Розв’язування компетентнісних задач зазвичай передбачає сім етапів діяльності учнів: визначення, ідентифікація даних: учень розуміє умову задачі, правильно ідентифікує поняття, деталізує запитання, знаходить у тексті задачі відомості та дані, які задані в явному чи неявному вигляді; пошук даних: учень формує стратегію розв’язування задачі, планує свою роботу при виконанні завдання, добирає умову пошуку для розв’язування завдання, співставляє результати пошуку із метою, здійснює пошук даних в Інтернеті); управління: учень структурує потрібні дані для пошуку розв’язку; інтеграція: учень порівнює і співставляє відомості із кількох джерел, виключає невідповідні та несуттєві відомості та вчасно зупиняє пошук. оцінка: учень правильно шукає відомості у базі даних, вибирає ресурси згідно з сформульованими чи запропонованими критеріями; створення: учень враховує особливості призначення підсумкового документа, добирає середовища опрацювання даних, стисло і логічно грамотно викладає узагальнені дані, обґрунтовує свої висновки; передавання повідомлень: учень у разі потреби архівує дані, адаптує повідомлення для конкретної аудиторії, створює підсумковий документ акуратно та презентабельно. Оцінювання компетентнісних задач є обов’язковим для всіх учнів класу.

Слайд 17

Проектна діяльність Навчальні індивідуальні та групові проекти орієнтовані на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну чи групову. Проектування та реалізація навчальних проектів може здійснюватися за такими етапами: визначення мети проекту із зазначенням здатностей, знань, умінь, навичок, яких повинні набути учні в результаті роботи над проектом; презентація ситуацій, які дають змогу виявити одну чи кілька проблем з обговорюваної тематики; висування гіпотез розв’язування виявленої проблеми («мозковий штурм»), обговорення й обґрунтування кожної з гіпотез; обговорення методів перевірки прийнятих гіпотез у малих групах, обговорення можливих інформаційних джерел для перевірки висунутої гіпотези; обговорення форми подання результатів; робота індивідуально або в групах над пошуком фактів, аргументів, які підтверджують чи спростовують гіпотезу; захист проектів (гіпотез розв’язування проблеми) кожною групою та засвоєння інформації всіма учнями класу; порушення нових проблем. Оцінювання навчальних індивідуальних і групових проектів є обов’язковим для всіх учнів класу.

Слайд 18

Оцінювання індивідуальних досягнень учнів Для оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод «Портфоліо». Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для внесеення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки учня тощо.

Слайд 19

Умови реалізації мети та завдань курсу

Слайд 20

Перелік необхідних програмних засобів: операційна система з графічним інтерфейсом; клавіатурний тренажер і тренажер миші; програма для запису даних на оптичні носії; архіватор; антивірусна програма; векторний графічний редактор; растровий графічний редактор; текстовий процесор; редактор презентацій; редактор публікацій; програми для опрацювання об’єктів мультимедіа; табличний процесор; система управління базами даних; програма для створення карт знань; програма для опрацювання аудіо- та відеоданих і розробки потокових презентацій; електронні словники та програми-перекладачі; веб-браузер; навчальне середовище виконання алгоритмів; програми для розвитку логічного та критичного мислення; розвиваючі програми; комп’ютерні програми для підтримки вивчення різних навчальних предметів.

Слайд 21

№ Назва розділу Класи і кількість годин   5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всього 1 Інформація, інформаційні процеси, системи, технології 4 – – 3 3 10 2 Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних 10 6 – 8 – 24 3 Інформаційні технології – – – – –   3.1 Створення та опрацювання текстових документів – 8 – 6 5 19 3.2 Створення та опрацювання графічних зображень 9 – – 6 – 15 3.3 Створення та опрацювання об’єктів мультимедіа – 4 – 7 – 11 3.4 Створення та опрацювання мультимедійних презентацій 9 – – 6 – 15 3.5 Створення та опрацювання числових даних – – 8 10 – 18 3.6 Система управління базами даних – – – – 10 10 4 Комп’ютерні мережі – 8 4 – 17 29 5 Моделювання – – 5 – 8 13 6 Основи алгоритмізації та програмування – 7 8 10 8 33 7 Розв’язування компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів – – 8 11 16 35 8 Резерв 3 2 2 3 3 13   Всього 35 35 35 70 70 245

Слайд 22

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне