X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Бердянський державний педагогічний університет

Завантажити презентацію

Бердянський державний педагогічний університет

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Бердянський державний педагогічний університет Інформація про науково-дослідну діяльність

Слайд 2

НАУКОВІ ШКОЛИ д.пед.н., професора Баханова К.О. – “Трансформація сучасної шкільної історичної освіти”; д.істор.н., професора Лимана І.І.- “Історія Півдня України другої половини ХVIII ст.”; д.філол.н., професора Зарви В.А. - “Типологічні сходження в українській та зарубіжній літературах”; д.фіз.-мат.н., професора Кідалова В.В. - “Фізичні властивості нанопоруватих структур на основі сполук А3В5”; В університеті діють наукові школи:

Слайд 3

д.пед.н., професора Гусєва В.І. – “Підготовка вчителя загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання”; д.психол.н., професора   Демиденка В.К. – “Школа розвитку особистості”; к.пед.н., професора Котляра В.П. – “Естетичне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку”; к.пед.н., професора   Крижка В.В. – “Аксіологічна парадигма управління освітою”. НАУКОВІ ШКОЛИ

Слайд 4

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ У 2011-2013 РР. Докторські дисертації у 2011 р.: Гудзь М.В., Константінова В.М. Докторські дисертації у 2012 р.: Загороднова В.Ф., Межуєв В.І. Докторські дисертації у 2013 р.: Новик О.П., Колінько О.П., Анісімова Н.П., Філоненко С.О., Зайцева Л.І., Христіанінова Р.О., Глазкова І.Я.. Кандидатські дисертації у 2013 р.: Носко А.М., Овсянніков О.С., Вербовий Р.М., Кідалова М.М., Сергієнко С.М., Каліберда О.О., Червенко О.Б., Третяк О.В., Степанюк К.І., Алєксєєва Г.М., Петровська К.В., Фролова О.В., Регуш Ю.С., Коржова М.М., Черемісіна Т.О., Нікішина Т.І., Мацюк В.В., Сизоненко І.Г., Сичікова Я.О. Кандидатські дисертації у 2011 р.: Мокрогуз О.П., Бухало О.Л., Коркішко В.О., Баранова І.О., Федчиняк А.О., Коновальська Л.О., Самсутіна Н.М., Кудінов М.В., Сидоренко Л.С., Жульова С.І., Салюк Б.А., Чікібаєв А.Г. Кандидатські дисертації у 2012 р.: Баханова С.С., Табакова Г.І., Старокожко О.М., Котенджи Л.В., Щербакова Н.М., Макарова І.А., Чернєга О.А., Боговін О.В., Бардус І.О., Єфименко Ю.О., Розумна Т.С., Сизко А.І., Школа І.В., Кара С.І., Смоліна І.С., Коноваленко І.С., Бєляк О.М., Павленко Л.В., Лопатіна Г.О., Лепеченко М.В., Лебідь О.В., Хатько А.В., Шерстньова І.В.          

Слайд 5

ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ 2011-2013 РР. у 2011 р. присвоєно вчене звання професора (5) : Сосницька Н.Л., Коваль Л.В., Харлан О.Д., Богданов І.Т., Чулкова Л.О.; доцента (11) : Корнієнко С.І., Попова Л.П., Шиманович І.В., Александрова Г.О., Старинська О.В., Ліпич І.І., Нищета В.А., Лиходєєва Г.В., Лазаренко А.С., Ярощук Л.Г., Алєксєєва Л.О. у 2012 р. присвоєно вчене звання професора (2): Константінова В.М., Алєксєєнко І.В.; доцента (17) : Антоненко О.В., Ачкан В.В. , Захарченко Т.О., Костромицький Р.І., Мороз А.А., Горецька О.В., Матвєєва О.В., Онуфрієнко О.Г., Мішечкіна М.Є., Кравченко Н.В., Чумак В.В., Даннік Л.А., Григор’єва В.В., Кривильова О.А., Дуброва О.В., Гриценко М.П., Косенко П.Б. у 2013 р. присвоєно вчене звання професора (2): Захарченко П.В., Межуєв В.І.; доцента (8) : Сердюк Т.І., Балабанова О.І., Бережна О.О., Журавльова С.С., Мирошниченко В.О., Чуприна Г.П., Павленко М.П., Бурназова В.В.    

Слайд 6

Кадровий склад БДПУ Кадровий склад 2010 2011 2012 2013 Всього 275 311 326 330 Канд. наук 157 163 169 187 Доктори наук 21 24 24 30

Слайд 7

Узагальнена інформація про наукову та науково-технічну діяльність БДПУ в 2013 році АСПІРАНТУРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків; 07.00.01 – історія України; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 10.01.01 – українська література; 10.01.06 – теорія літератури; 10.01.05 – порівняльне літературознавство; 10.02.15 – загальне мовознавство; 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика); 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни); 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика); 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова); 13.00.02 – теорія та методика навчання (трудове навчання. креслення); 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; 23.00.02 – політичні інститути та процеси. В аспірантурі навчається 47 аспірантів, із них – 25 з відривом від виробництва. У 2013 р. захищені 7 докторських та 19 кандидатських дисертації.

Слайд 8

У 2013 р. розширено перелік спеціальностей докторантури: 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика)

Слайд 9

2008 – 64; 2009 – 91;2010 – 86; 2011 – 78; 2012 – 63; 2013 – 47. Кількість аспірантів університету (2008–2013 рр.)

Слайд 10

Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 21.11.2013 р., згідно з наказом МОН України № 1609 від 21.11.2013 р. пройшла перереєстрацію створена в університеті спеціалізована вчена рада К 18.092.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Голова спеціалізованої вченої ради - Богданов Ігор Тимофійович, д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи. Заступник спеціалізованої вченої ради – Коваль Людмила Вікторівна, д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв. Учений секретар спеціалізованої вченої ради – Жигірь Вікторія Іванівна, к.пед.н., доц. Персональний склад спеціалізованої вченої ради К 18.092.01 Бердянський державний педагогічний університет Баханов К.О., д.пед.н., проф. Гусєв В.І., д.пед.н., проф. Сосницька Н.Л., д.пед.н., проф. Кідалов В.В., д.фіз.-мат.н., проф. Межуєв В.І., д.тех.н, проф. Чулкова Л.О., д.пед.н., проф. Глазкова І.Я., д.пед.н., доц. Гуренко О.І., к.пед.н., доц. Школа О.В., к.пед.н., доц. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Касперський А.В., д.пед.н., проф. Шут М.І., д.фіз.-мат.н., проф. Благодаренко Л.Ю., д.пед.н., проф. Ковчина І.М., д.пед.н., проф.

Слайд 11

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА БАЗІ БДПУ У Бердянському державному педагогічному університеті за рахунок видатків державного бюджету виконується фундаментальне дослідження: “Компаративні студії в літературознавстві: імагологічний аспект” (керівник – д.філол.н., проф. О.Д. Харлан). Упродовж звітного року в межах держбюджетного фундаментального дослідження розглянуто трансформацію сприйняття в літературі опозиції “свій-чужий” на матеріалі української, російської та польської літератур. Вагомі результати полягають у тому, що компаративний аспект уперше присутній у дослідженнях з барокових традицій в літературі українського романтизму; в аналізі гендерного дискурсу сучасної української масової літератури.

Слайд 12

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА БАЗІ БДПУ У 2013 році завершилась держбюджетна тема “Фізико-технологічні засади отримання поруватих сполук А3В5 та приладових структур на їх основі”, науковий керівник – д.фіз. мат.н., професор В.В. Кідалов. Результати, отримані при виконанні НДР, закладають теоретико-практичне підґрунтя для отримання нових матеріалів (поруватих шарів А3В5) і структур (квантові цятки GaN, InN на поруватій поверхні) сучасної електронної техніки, на основі яких можна реалізувати нові оптоелектронні прилади. Розроблено технологічний маршрут та виготовлено експериментальний зразок сонячного елемента з використанням поруватої фронтальної поверхні. Інноваційний проект “Напівпровідникові поруваті структури А3В5 для перетворення хімічної енергії в електричну” посів II місце на Всеукраїнській виставці «Енергія – 2013» і отримав премію Торгово-промислової палати України. Захищено кандидатську дисертацію Cичікової Я. О. “Морфологічні властивості InP, отриманого методом електролітичного травлення” на здобуття наукового ступеня канд.ф-м.н. Видано 2 монографії, підручник та навчальний посібник з грифом МОН України.

Слайд 13

ОПИСИ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ РОЗРОБОК, ВІДКРИТТІВ, РОБІТ ІЗ ЗНАЧНИМ ЕКОНОМІЧНИМ І СОЦІАЛЬНИМ ЕФЕКТОМ У межах НДР отримано 12 патентів: Спосіб отримання сонячних елементів на пористому кремнію. Хрипко С.Л., Кідалов В.В., Дем'яненко-Мамонова В.О. Номер заявки: u 2012 06440. Дата подання заявки: 28.05.2012. Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 25.11.2013. Публікація відомостей про видачу патенту: 25.11.2013, Бюл.№ 22. Спосіб отримання періодичних структур por-InP/mono-InP шляхом електрохімічного травлення. Сичікова Я.О. Номер заявки: u 2012 06512. Дата подання заявки: 29.05.2012. Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.07.2013. Публікація відомостей про видачу патенту: 10.07.2013, Бюл.№ 13. Спосіб отримання плівки SnO2, легованої фтором методом спрей-піролізу. Хрипко С.Л., Кідалов В.В., Дяденчук А.Ф. Номер заявки: u 2012 06441. Дата подання заявки: 28.05.2012. Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 25.03.2013. Публікація відомостей про видачу патенту: 25.03.2013, Бюл.№ 6. Спосіб отримання нанорозмірних структур In/InP по типу квантових точок. Сичікова Я.О. Номер заявки: u 2012 06511. Дата подання заявки: 29.05.2012. Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.07.2013. Публікація відомостей про видачу патенту: 10.07.2013, Бюл.№ 13. Спосіб виготовлення оксидних кристалітів на поверхні поруватого фосфіду індію. Сичікова Я.О. Номер заявки: u 2012 06501. Дата подання заявки: 29.05.2012. Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.06.2013. Публікація відомостей про видачу патенту: 10.06.2013, Бюл.№ 11.

Слайд 14

ОПИСИ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ РОЗРОБОК, ВІДКРИТТІВ, РОБІТ ІЗ ЗНАЧНИМ ЕКОНОМІЧНИМ І СОЦІАЛЬНИМ ЕФЕКТОМ Спосіб отримання поруватого шару n-GaAs шляхом електрохімічного травлення. Кирилаш О.І., Сімченко С.В., Кідалов В.В. Номер заявки: u 2012 06326. Дата подання заявки: 25.05.2012. Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 13.05.2013. Публікація відомостей про видачу патенту: 13.05.2013, Бюл.№ 9. Спосіб отримання сонячних елементів на монокристалічному кремнії з використанням нанорозмірного поруватого кремнію: Хрипко С.Л., Кідалов В.В., Дяденчук А.Ф.; Заявка № u201201810: заявл. 17.02.2012 Спосіб отримання низько розмірних структур GaN на поверхні поруватого GaAs методом нітридизації: Кідалов В.В., Дяденчук А.Ф.; Заявка № a201313973: заявл. 02.12.2013. Пристрій для дослідження фотопровідності напівпровідників: Шишкін Г.О., Федоренко П.П., Скляр О.Г. Заявка № u 2012 07952; заяв.27.06.2012; публік. 10.01.2013, Бюл. № 1. Пристрій для дослідження зовнішнього фотоефекту та властивостей вакуумного фотоелемента: Шишкін Г.О., Федоренко П.П., Скляр О.Г.; Заявка № u 2012 07113; заяв.12.06.2012; публік. 25.01.2013, Бюл. № 2. Пристрій для навчальних закладів для дослідження зовнішнього фотоефекту та властивостей вакуумного фотоелемента: Шишкін Г.О., Федоренко П.П., Скляр О.Г.; заяв.23.07.2012; публік. 25.04.2013, Бюл. № 8. Пристрій для навчальних закладів для дослідження фотопровідності напівпровідників: Шишкін Г.О., Федоренко П.П., Скляр О.Г.; заяв.23.07.2012; публік. 25.04.2013, Бюл. № 8.

Слайд 15

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ У 2013 році проведено такі наукові конференції: Міжнародна наукова конференція “Скарбниця розуму: інтелектуальний дискурс літератури". II Міжнародна наукова конференція; “Мова – література – культура в контексті національних взаємозв’язків". Міжнародна науково-практична конференція “Прогнозування соціально-економічних процесів“. Міжнародна наукова конференція молодих учених “Мова і соціум: етнокультурний аспект” Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти”

Слайд 16

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ IV Всеукраїнська науково-практична конференція “Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів в природничій та технологічній галузях”. Всеукраїнська науково-практична конференція “Розвиток інженерно-педагогічної освіти на засадах компетентнісного підходу”. Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді” Всеукраїнська науково-практична конференція “Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів”

Слайд 17

Підручники та навчальні посібники У 2013 році в БДПУ видано 29 монографії, 1 підручник, 96 навчальних посібників, у тому числі 15 - з грифом МОН України

Слайд 18

Посібники з грифом МОН України

Слайд 19

Посібники з грифом МОН України

Слайд 20

Навчальні посібники

Слайд 21

Монографії

Слайд 22

Монографії

Слайд 23

Монографії

Слайд 24

Монографії

Слайд 25

ФАХОВІ ВИДАННЯ В університеті створено редакційно-видавничий відділ. У БДПУ видаються фахові збірники: “Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)”; Збірник “Актуальні пробле-ми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літера-турознавство”; Міжвузівський збірник на-укових статей “Актуальні проблеми іноземної філо-логії: Лінгвістика та літера-турознавство”. За останні три роки в університеті видано 101 монографію, 9 підручників та 217 навчальних посібників.

Слайд 26

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ В університеті працюють 116 викладачів віком до 35 років, 50 із них уже здобули ступінь кандидата наук, 13 – закінчили аспірантуру при БДПУ та 2 – при інших вищих навчальних закладах України, 38 – навчаються в аспірантурі БДПУ. 56 молодих науковців мали змогу впродовж місяця працювати в бібліотеках м. Києва та оздоровлюватися в санаторії-профілакторії Київського політехнічного інституту на пільгових умовах. Стипендіатами Кабінету Міністрів України є молоді науковці університету – Я.О. Сичікова, В.В. Ачкан та В.М. Осіпов. Упродовж 2013 року молодими вченими було захищено 12 кандидатських дисертацій (А.М. Носко, Р.М. Вербовий, О.Б. Червенко, О.В. Третяк, К.І. Степанюк, К.В. Петровська, О.В. Фролова, Я.О. Сичікова, Ю.С. Регуш, М.М. Коржова, Т.І. Нікішина, І.Г. Сизоненко).

Слайд 27

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У 2013 р. студенти БДПУ брали участь у: Конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук; Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; ХІІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика; Міжнародній студентській олімпіаді ACM ICPC зі спортивного командного програмування; Всеукраїнських студентських олімпіадах; Всеукраїнських і міжнародних конференціях. У звітному році студентами БДПУ опубліковано 491 стаття

Слайд 28

В університетському етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 н.р., який включав 18 навчальних дисциплін та 13 спеціальностей, взяли участь понад 700 студентів. За його результатами для участі в другому етапі були підготовлені 22 кращі студенти. У 2013 році понад 500 студентів Бердянського державного педагогічного університету взяли участь у роботі конференцій міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. У 2013 році призерами II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад стали 4 студенти БДПУ. За результатами ІІ туру та підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 4 студенти університету посіли призові місця.

Слайд 29

У 2013 році в університеті діяли 49 наукових гуртків, 72 проблемні групи, 3 науково-дослідні лабораторії, психологічна служба, соціально-педагогічна служба, консультпункт з актуальних проблем навчання та виховання дітей дошкільного віку (діагностика та розробка корекційних програм), консультпункт з логопедії (діагностика та розробка корекційних програм), методичний семінар, факультатив.

Слайд 30

Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями Упродовж звітного року було продовжено співпрацю з більш ніж 60 закордонними інституціями США, Мексики, Франції, Бельгії, Німеччини, Італії, Польщі, Болгарії, Туреччини, Литви, Білорусі, Росії, Грузії, Румунії, Казахстану, Словаччини, з якими БДПУ має договори. У 2013 р. підписано 10 нових міжнародних договорів про співпрацю. Протягом 2013 року провідні науковці, викладачі та студенти БДПУ взяли участь у реалізації 29 міжнародних колективних та індивідуальних грантів.

Слайд 31

ВІЗИТИ ЗАКОРДОННИХ ФАХІВЦІВ ДО БДПУ

Слайд 32

Представники університету здійснили 225 візитів до закордонних навчальних і наукових установ 23 країн світу: 137 візитів були за прямими договорами. У межах партнерських стосунків у 2013 році БДПУ з офіційним візитом відвідали 118 фахівців і студентів з 17 країн світу.

Слайд 33

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне