X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Тканини рослин та їх класифікація

Завантажити презентацію

Тканини рослин та їх класифікація

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Будова і функції тканин рослинного організму

Слайд 2

Тканини рослин Тканина – це сукупність клітин, подібних за будовою, функціями та спільним походженням. У рослин зустрічаються такі тканини: твірні; покривні; основні; провідні; механічні.

Слайд 3

Тканини рослин Назву “тканина” було запропоновано у 1671 р. англійським вченим Неємієм Грю.

Слайд 4

Твірні тканини Особливості будови: складаються з дрібних клітин із тонкими стінками й великими ядрами, які щільно прилягають одна до одної. Клітини здатні до поділу і дають початок клітинам усіх інших типів.

Слайд 5

Типи твірних тканин верхівкова вставна бічна Типитвірних тканин Типи Розташування Функції Верхівковамеристема Розташованінаверхівкахпагонівікінчикахкоренів Забезпечуютьрістпагонівікоренівудовжину Бічнамеристема Розташовані всередині коренів і пагонів Забезпечуютьрістпагонівікоренівутовщину Вставнамеристема Розташованібіляосновиміжвузлівпагона Забезпечуютьрістміжвузлівудовжину

Слайд 6

Покривна тканина Особливості будови: складаються із живих і мертих клітин. Розташовані на поверхні органів рослин. Вони відмежовують внутрішні тканини від зовнішнього середовища і захищають їх від несприятливих впливів довкілля та пошкоджень. Покривна тканина

Слайд 7

Типи покривної тканини Шкірка (епідерма) Корок

Слайд 8

Одношарова тканина, в якій живі клітини з’єднані впритул одна з одною. Часто зверху вкрита тонкою восковою плівкою — кутикулою. Має продихи, кожен з яких утворений двома замикальними клітинами. Часто утворює вирости — волоски Вкриває листки, трав’янисті стебла, пелюстки і плоди. Забезпечує захист, газообмін і вільний ріст органів, які вкриває Епідерма (шкірка)

Слайд 9

Корок Вторинна покривна тканина, яка замінює епідерму на багаторічних органах рослин. Складається з кількох шарів мертвих клітин, які просочені суберином — жироподібною речовиною, що затримує воду й повітря. Має сочевички — спеціальні отвори, через які здійснюється газообмін Вкриває багаторічні органи рослини. Забезпечує захист і газообмін органів, які вкриває

Слайд 10

Види покривних тканин Види Будова Функції Шкірка (епідерма) Одношароватканина, вякійживіклітиниз’єднанівпритулодназодною. Частозверхувкритатонкою восковоюплівкою— кутикулою.Маєпродихи,кожензякихутворенийдвомазамикальнимиклітинами. Частоутворюєвирости— волоски Вкриваєлистки,трав’янистістебла,пелюсткиіплоди.Забезпечуєзахист,газообмінівільнийрісторганів,яківкриває Корок Вториннапокривнатканина, яказамінюєепідермунабагаторічнихорганахрослин.Складаєтьсязкількохшарівмертвихклітин,якіпросоченісуберином—жироподібноюречовиною,щозатримуєводуйповітря.Маєсочевички—спеціальніотвори, черезякіздійснюєтьсягазообмін Вкриває багаторічні органи рослини. Забезпечує захист і газообмін органів, які вкриває

Слайд 11

Основна тканина Особливості будови: складаються із живих клітин, що мають тонкі стінки, між якими є великі міжклітинники. Ця тканина створює основу органів і заповнює простір між провідними тканинами

Слайд 12

Види основної тканини Хлорофілоносна Повітроносна Запасаюча

Слайд 13

Види основної тканини Види Будова Функції Хлорофілоносна (асиміляційна) Їїклітинимістятьдобрерозвиненіхлоропласти Здійснюєфотосинтез, міститься у листках Запасаюча В її клітинах містяться лейкопласти, інколи - хромопласти Накопиченняречовин,якізабезпечуютьвиживаннярослини. Заповнює м’які частини листків, плодів, серцевину стебел та коренів. Повітроносна Багата міжклітинними проміжками, які заповнені повітрям Забезпечує газообмін

Слайд 14

Поровідна тканини Ця тканина забезпечує два потоки речовин: висхідний (від кореня до надземних частин рослин); нисхідний (утворені в зелених частинах пагонів органічних сполук пересуваються вниз до інших частин рослин). нисхідний висхідний

Слайд 15

Типи провідної тканини Флоема Ксилема Складна тканина, яка складається переважно з мертвих клітин. Містить судини, трахеїди, волокна й паренхімні клітини Провідна і опорна функції Складна тканина, яка складається переважно з живих клітин. До її складу входять ситоподібні трубки, клітини-супутники, волокна і склереїди Забезпечує транспорт органічних речовин

Слайд 16

Механічна тканина Особливості будови: складається з живих (коленхіма) або мертвих (склеренхіма) клітин, які мають дуже товсті стінки. У живих клітин стінки потовщені нерівномірно, а у мертвих — рівномірно. Функції: забезпечує міцність усіх органів і рослини в цілому, захищає від механічних пошкоджень.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Природознавство