X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розробка теоретико-методологічних засад публічної політики та експертно-аналітичного супроводу діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування

Завантажити презентацію

Розробка теоретико-методологічних засад публічної політики та експертно-аналітичного супроводу діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Науковий керівник НДР: Телешун С.О., доктор політичних наук, професор

Слайд 2

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ В контексті науково-теоретичних та практичних завдань реформування Національної академії державного управління при Президентові України, а також модернізації системи підвищення кваліфікації державних службовців, необхідність створення фахового експертно-аналітичного середовища на базі Національної академії, здатного забезпечувати діяльність органів влади в умовах публічного управління, набуває особливої актуальності. При цьому проблема ефективної публічної політики не вичерпується лише науковими дослідженнями, вона потребує суттєвого вдосконалення передусім у практичній площині, оскільки світова економічна криза у широкому розумінні стала кризою системи управління та, як наслідок, призвела до відсутності адекватної відповіді на виклики сьогодення. Відповідно пошук оптимальної мультимедійної моделі управління є не лише запитом державних управлінців, а й запорукою ефективного розвитку суспільства в цілому. Крім того, значно актуалізувалася проблема співпраці урядових, бізнесових та громадських структур, що є однією з основних умов здійснення ефективного управління.

Слайд 3

Основні наукові результати науково-дослідної роботи полягають у наступному: – визначено структуру публічної політики, місце публічної політики у суспільних процесах та здійсненні управління; – визначено індивідуальні та колективні інтереси у публічній політиці; – проведено багаторівневий аналіз концептуальних структур політики; – розроблено методи формування сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок з вдосконалення методів прийняття та контролю управлінських рішень суб’єктами публічної політики у відповідності до реальних практичних ситуацій, особливостей функціонування основних груп інтересів в Україні, а також форм взаємодії державних інститутів з групами інтересів, які представлені в бізнесі та інститутах громадянського суспільства; – розроблено практичні рекомендації органам державної влади і місцевого самоврядування щодо впровадження методів, інструментів, технологій і процедур реалізації публічного управління; – визначено особливості моделювання політичних подій та ситуацій в контексті публічної політики та управління. ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Слайд 4

АПРОБАЦІЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ За період з 1 січня 2011 року по 30 вересня 2011 року кафедрою політичної аналітики і прогнозування опубліковано наступні статті у наукових фахових виданнях, а також збірниках тез наукових конференцій за темою НДР: 1. Khmelko I. S., Semenova E., Teleshun S., Titarenko А. Regionalism in Ukraine and its Role in the Ukrainian Politics / I. S. Khmelko, E. Semenova, S. Teleshun, A. Titarenko // Journal of East European and Asian Studies. – 2011. – Vol. 2. – № 1 (February). SPECIAL ISSUE: Democratic Institutionalism. – P. 93–108. 2. Телешун С., Рейтерович І. Особливості післякризового етапу розвитку українських фінансово-політичних груп / С. Телешун, І. Рейтерович // Політичний менеджмент. – 2011. – № 1 (46). – С. 43 – 50. 3. Телешун С.О., Ситник С.В. Правові механізми реалізації публічної політики / С. О. Телешун, С. В. Ситник // Державне управління : теорія та практика. – НАДУ, 2010. – Вип.2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej12/index.htm 4. Телешун С. О. Глобальні виклики та ризики, які загрожують світу у 2010-2015 рр.: місце і роль ООН у цих процесах / С. О. Телешун // Політичний менеджмент. – 2011. – № 5–6. – С. 3–5. 5. Телешун С. О. Суспільні виклики та ефективна публічна влада: українські реалії / С. О. Телешун // Трибуна. – 2010. – № 7–8. – С. 8–11. 6. Телешун С. О., Журавльов А. В. Електронний інформаційний простір і публічна політика / С. О. Телешун, А. В. Журавльов // Політичний менеджмент. – 2010. – № 5. – С. 113–127. 7. Телешун С. О. Правові механізми реалізації публічної політики / С. О. Телешун // Науковий збірник НАВСУ. – 2011. – № 2. – С. 7 – 16. 8. Ситник С. В. Між теорією та практикою публічної політики / С. В. Ситник // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – К. : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2010. – Випуск, 4. – С. 202–208. 9. Телешун С. О. Суспільні виклики та ефективна публічна влада: українські реалії / С. О. Телешун // Матеріали ІІІ міжнар. наук.-теорет. конф., 19-20 травня 2011 р. [«Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності»], (Житомир, 19-20 трав. 2011 р.) / М-во освіти і науки України. – Житомир, 2011. – 452 с. 87 – 95. 10. Рейтерович І. В. Формування соціально відповідального бізнесу в Україні: проблеми та перспективи / І. Рейтерович // Політологічний вісник. – К. : «ІНТАС», 2011. – Вип. 52. – 480 с. – С. 203 – 209. 11. Рейтерович І. В. Російський досвід взаємовідносин держави та великого капіталу: уроки для України [Електронний ресурс] / І. В. Рейтерович // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2011. – № 4. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua 12. Рейтерович І. В. Особливості функціонування фінансово-політичних груп інтересів у системі публічної політики [Електронний ресурс] / І. В. Рейтерович // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2011. – № 5. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua. 13. Телешун С. О. Механізми правового забезпечення реалізації засад публічної політики / С. О.Телешун, С. В. Ситник // Політичний менеджмент. – 2011. – № 2 (47). – С. 33–44. 14. Ситник С. В. Інституалізація публічної політики / С. В. Ситник // Політологічний вісник : зб-к наук. праць. – К. : «ІНТАС», 2011. – Вип. 52. – С. 210–218.

Слайд 5

АПРОБАЦІЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 15. Ситник С. В. Політична прохідність політико-управлінських рішень / С. В. Ситник // Державне управління: удосконалення та розвиток [Електронний ресурс] – 2011. – № 4. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua. 16. Ситник С. В. Мережі публічної політики / С. В. Ситник // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К. : «ІНТАС», 2011. – Вип. 53. – С. 211–218. 17. Ситник С. В. Мережева структура публічної політики та управління / С. В. Ситник // Державне управління: удосконалення та розвиток [Електронний ресурс] – 2011. – №. 5– Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua. 18. Ситник С. В. Роль публічної політики у забезпеченні легітимації правлячого режиму / С. В. Ситник // Політологічний вісник : зб-к наук. праць. – К. : «ІНТАС», 2011. – Вип. 54. С. 180–189. 19. Шульга І. Л. Розподіл повноважень в контексті підвищення ефективності державного управління / І. Л. Шульга // Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 27 трав.2011р.: у 2 т. / за заг ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К.: НАДУ, 2011. – т 2. – 544 с. – С. 344–346. 20. Гнатенко Н. Г. Сучасні моделі взаємодії системи функціонального представництва та держави / Н. Г. Гнатенко // Державне управління та місцеве самоврядування : тези XI Міжнар. наук. конгресу, 24 березня 2011 р. – Х. : Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2011. – С. 50–51. 21. Гнатенко Н. Г. Український парламентаризм на сучасному етапі / Н. Г. Гнатенко // Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики : матеріали наук.-практ. Конф за між нар. Участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 2. – С. 331–333. 22. Гнатенко Н. Г. Окремі аспекти правового регулювання лобістської діяльності: європейський досвід та українські реалії / Н. Г. Гнатенко // Демократія у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір (Тодиківські читання). Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Четвертої міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (27–28 травня 2011 року) / За заг. ред. проф. А.П. Гетьмана. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». — Харків: Права людини, 2011 р. — С. 183 – 184. 23. Гнатенко Н. Г. Пошук шляхів легалізації лобістської діяльності: основні етапи та тенденції / Н. Г. Гнатенко // Подальші напрямки реформування законодавства України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 18 – 19 червня 2011 р.). – Одеса : у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – ч. 1. – С. 33 – 35. 24. Ананко Л. Міграційні процеси в Україні: соціальний аспект / Л. Ананко // «Дні науки філософського факультету – 2011», Міжн. наук. конф. (2011; Київ) Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2011», 20-21 квітня 2011 р. / редкол. А.Є. Конверський та ін. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – Ч. 9. – С. 3–5. 25. Ананко Л. Формування законодавчої бази регулювання міграційних процесів в Україні / Л. Ананко // Інновації в державному управлінні система інтеграція освіти, науки практики : матеріали наук.-прак. конфер. за між нар. участю, Київ 27 травня 2011 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П.Трощинського, С.В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2011. – т.2. – С. 328–330. 26. Яковенко А. В. Антикризова концепція діяльності інформаційно-аналітичних служб в органах центральної влади України / А. В. Яковенко // Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. ∕ за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 2. – 544 с. – с. 346. 27. Конституція України: зміни чи нова редакція: матеріали круглого столу, присвяченого 15-й річниці прийняття Конституції України: спец. вип., 24 червня 2011 р. / редкол.: В.В. Коваленко (голов. ред.) [та ін.]. – К. Юрінком Інтер, 2011. – 196 с.

Слайд 6

Статті, опубліковані в інших виданнях: 1. Телешун С., Рейтерович І. Проблеми та перспективи українських фінансово-політичних груп у 2011-2012 рр. / С. Телешун, І. Рейтерович // Радіо Свобода [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/ content/article/2289701.html. 2. Телешун С. О., Журавльов А. В. Государство vs Интернет. Часть 1 // Главред [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://glavred.info/archive/ 2011/05/06/155043-9.html. 3. Телешун С. О., Журавльов А. В. Государство vs Интернет. Часть 2 // Главред [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://glavred.info/archive/ 2011/05/10/085012-0.html. 4. Телешун С. О. Роль і місце діалогу в сучасному світі: погляд з України // Діалог-Євразія. – С. 28 – 29. Участь виконавців НДР на наукових та науково-практичних конференціях, семінарах: 1. Національна Академія МВС України, круглий стіл: «Суспільно-політичні і економічні загрози в Україні у 2011 – 2015 рр.» (2 лютого 2011 року). 2. Київський Національний Університет ім. Т. Г. Шевченка, міжнародна науково-практична конференція «20 років разом: Україна і Туреччина» (3 березня 2011 року). 3. Київський Національний Університет ім. Т. Г. Шевченка, конференція-конвент «Політологічна / політична освіта в Україні: «як є?», «як має бути?», «що зробити?» (21 березня 2011 року). 4. Міжнародна конференція «Діалог-Євразія», Стамбул, Туреччина (25 – 28 грудня 2010). 5. Міжнародна конференція «Діалог-Євразія», Одеса, Україна, (13 квітня 2011). 6. Теоретико-методологічний семінар «Закономірності перехідної доби суспільного розвитку та українські реформи», 17 березня 2011 року. 7. Круглий стіл «Про природу та особливості науки державного управління», НАДУ, 23 березня 2011 року. 8. Науково-методологічний семінар «Роль наукових досліджень у розробленні державної політики щодо подолання негативних наслідків старіння населення України», НАДУ, 5 квітня 2011 року. 9. Круглий стіл «Духовність як важливий чинник демократизації українського суспільства», НАДУ, 7 квітня 2011 року. 10. Круглий стіл «Українське питання: історія та сучасність», НАДУ, 28 січня 2011. 11. Тематична зустріч «Конкурентна політика й законодавство України та ЄС», НАДУ, 27 січня 2011. 12. Круглий стіл «Нове антикорупційне законодавство України: новели та перспективи застосування», НАДУ, 22 березня 2011 року. 13. Комітетські слухання на тему: «Міграційна політика України: практика реалізації, проблеми та перспективи», Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, 16 червня 2011 року. 14. Науково-практичний семінар «Конвергентні процеси в релігії та політиці: світові та вітчизняні тенденції», НАДУ, 29 вересня 2011 року. 15. Прес-конференція в інформаційному агентстві УКРІНФОРМ «Інформаційні війни як складова перерозподілу власності в Україні», 5 жовтня 2011 року. АПРОБАЦІЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Слайд 7

За результатами виконання науково-дослідної роботи внесено зміни в галузевий стандарт освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 8.150106 «Публічна політика та управління». Зокрема, викладачами кафедри політичної аналітики і прогнозування розроблено робочі навчальні програми та навчальні програми для дисциплін варіативної частини спеціальності «Публічна політика та управління»: – «Політико-управлінське консультування в публічній політиці» (дисципліни «Конструювання політичних відносин в публічній політиці», «Управління легітимаційними процесами», «Конфлікти в публічній політиці та управлінні»); – «Соціально-гуманітарні виклики та публічне управління» (дисципліни «Формування публічної політики та системна модернізація суспільства: прогнозування ризиків та перспектив», «Прогнозування впливу інститутів та суб’єктів публічної політики на розвиток міжконфесійних процесів», «Механізми реагування на виклики публічної сфери у системі забезпечення реалізації публічних інтересів»). Також викладачами кафедри підготовлені робочі навчальні програми та навчальні програми факультативних дисциплін «Аналіз мови політики» та «Політична аналітика як інструмент протидії інформаційно-психологічним та маніпулятивним технологіям». Крім того, в рамках науково-дослідної роботи здійснюються: – постійна підготовка та перепідготовка державних службовців, які забезпечують експертно-аналітичний супровід діяльності органів державної влади; – моніторинг експертних оцінок законодавчого та суспільно-політичного простору України, що дозволяє визначити, які експертні оцінки доцільно використовувати органам влади і які функції у даному процесі може виконувати Національна академія відповідно до впровадження принципів та норм публічної політики; – громадські обговорення на базі Національної академії, публічний діалог в ЗМІ, зустрічі з експертами, консультантами, громадськими діячами, представниками політичних сил, брати участь у роботі консультативних груп при вищих органах влади з проблемних питань щодо публічної політики. Працівники кафедри беруть участь у роботі консультативних груп при вищих органах державної влади з проблемних питань публічної політики та управління, використання аналітичних методів та політичних технологій в управлінській діяльності, а також у інформаційно-аналітичному та експертному супроводі діяльності глави держави, Адміністрації Президента та вищих органів державної влади (шляхом підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів, надання відповідних консультацій, проведення експертизи законопроектів тощо). ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Слайд 8

Кількість запланованих наукових продуктів на 2012 рік: – навчальний посібник «Філософські основи публічної політики»; – навчальний посібник «Міжконфесійна та релігійна політика держави: управлінські реалії»; – монографія «Лідерство в публічно-управлінській діяльності»; – наукова розробка за результатами НДР кафедри. Кількість виданих або поданих до друку наукових продуктів у 2011 році: – Основи публічної політики та управління : навч. посіб. / авт. кол. : С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович та ін. ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д. політ. н., проф. – К. : НАДУ, 2011. – 312 с. (видано друком, гриф МОН України); – Конституція України: зміни чи нова редакція: матеріали круглого столу, присвяченого 15-й річниці прийняття Конституції України: спец. вип., 24 червня 2011 р. / редкол.: В.В. Коваленко (голов. ред.) [та ін.]. – К. Юрінком Інтер, 2011. – 196 с. (видано друком); – подано на розгляд вченої ради Національної академії державного управління при Президентові України навчальний посібник «Конфлікти у публічній політиці та управлінні»; – подано на розгляд вченої ради Національної академії державного управління при Президентові України методичні рекомендації «Громадянське суспільство та публічна політика»; – наукова розробка за результатами НДР кафедри «Основи публічної політики та управління» (у видавництві Національної академії державного управління при Президентові України). Стан виконання запланованих наукових продуктів відповідно до технічних завдань та паспортів бюджетних програм на 2012 рік

Слайд 9

Тема НДР затверджена на 2011-2013 рр. (рішення Науково-експертної ради Національної академії від 18 листопада 2010 року, протокол № 4) “Розробка теоретико-методологічних засад публічної політики та експертно-аналітичного супроводу діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування” ОЧІКУВАНА НАЗВА ТЕМИ НДР НА 2012 РІК

Слайд 10

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Політика