X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Демократичні традиції в українському державотворенні

Завантажити презентацію

Демократичні традиції в українському державотворенні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Назва НДР Демократичні традиції в українському державотворенні

Слайд 2

Актуальність дослідження Зв’язок НДР з важливими науково-теоретичними й практичними завданнями реформування Національної академії та модернізації системи підвищення кваліфікації : Наука про демократичне врядування Створення нових магістерських програм з демократичного врядування

Слайд 3

Основні наукові результати Проведений аналіз навчальних програм (переліку модулів) провідних вітчизняних навчальних закладів на відповідність тематичним напрямам підготовки магістрів за напрямом «Державне управління». Основним результатом аналізу є відсутність аналогічних навчальних програм в магістерській програмі, тим більше в напрямку «Державне управління». Опрацьований зміст програми з історії українського державотворення, яка започаткована в Національній академії державного управління при Президентові України, лише частково кореспондується з програмами з історії України та історії держави та права України, які викладаються у ВНЗ України.

Слайд 4

Основні наукові результати Проведений аналіз концепцій, підходів та критеріїв провідних зарубіжних та вітчизняних дослідників щодо державотворення, держави (теорія та походження) й національна ідея як провідний чинник державотворення. Державотворення (англ. State Building, нім. Staatsbildung, Staatsaufbau)) - комплексний довготривалий процес, спрямований на утворення держави, який включає культурні, політичні, міфологічні, релігійні та ін. чинники (джерело - Ециклопедія Вікіпедія). Державотворення – історичний процес будівництва держави, створення і розвитку її правових, політичних, економічних, ідеологічних, військових, фінансових та інших інститут і забезпечення їх функціонування. (Джерело: Юридична енциклопедія: В 6 т. / редкол.: Ю.С.Шемшечунко (голова редкол.) та ін.. – К.: «Укр енцикл.», 1998. – Т.2: Д-Й. – 1999. – 744 с. (С.164). Термін державотворення (англ. State-building) запровадив у 1975 році американський соціолог Чарльз Тіллі стосовно історії Західної Європи. Тіллі виходив з того, що з винайденням пороху війни в Європі стали вимагати величезних затрат, а тому захистити себе могли тільки великі народи, об'єднані сильними державами.

Слайд 5

Основні наукові результати Теорія держави, є частиною політичної філософії, котра незалежно від конкретної держави розглядає питання зовнішнього та внутрішнього визначення, появи та зникнення, форми, завдання та цілі держави, а також її інституційні, соціальні, етичні та юридичні умови та границі. Торкається багатогранних аспектів, що стосуються філософії, теології, політології, правознавства, соціології та макроекономіки. Теорія держави може основуватись на різних декількох підставах: історична дійсність державної системи, що описує, узаконює або критикує її теоретичний ідеал політичного порядку (державна утопія) економічних або політично-соціальних структур влади етичної ідеї, зокрема виведення прав людини та розмежування гілок влади божий, природній або договірний порядок В залежності від історичної доби суб'єктами теорії держави можуть бути: суверен держава, як абстрактна особа народ індивідуум соціальний клас спільнота діючих суб'єктів економіки

Слайд 6

Основні наукові результати Національна ідея — акумулятор прогресивних національних програм, політичних ідей, гасел, цінностей, рушій національного прогресу, основа національно-визвольних рухів, національної самосуверенізації. Вона становить платформу національної ідеології, визначає теоретичні засади національної свідомості та державотворення (Вікіпедія). Національна ідея покликана виконати щонайменше п’ять соціально-мобілізуючих функцій: визначити місце нації у глобальному просторі та часі, тобто її національний хронотоп; узасадничити витоки нації та її історичні ідентифікатори; обґрунтувати загальносуспільну стратегію розвитку і зрозумілий та достатньо привабливий образ як близького в часі, так і віддаленішого майбутнього; віднайти зв’язки між загальноприйнятими національними цінностями та цінностями кожної із соціальних груп зокрема і, так само, із загальнолюдськими цінностями, забезпечивши в такий спосіб найголовнішу потребу національної безпеки – внутрішній та зовнішній вектори порозуміння й злагоди; надати передбачуваності діям влади і обґрунтувати право владних структур на керування суспільством і зовнішню репрезентацію нації.

Слайд 7

Апробація одержаних результатів Видано методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Історія українського державотворення” Підготовлений НМКД “Історія українського державотворення” Підготовлено навчально-методичне видання для семінарських занять та самостійної роботи до дисципліни “Історія українського державотворення” в електронному вигляді

Слайд 8

Апробація одержаних результатів На науково-практичних конференціях в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління “Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту: європейський контекст” (15-16 травня 2009 р.) та в Національній академії державного управління при Президентові України “Демократичне врядування: наука, освіта, практика” (29 травня 2009 р.).

Слайд 9

Апробація одержаних результатів Матеріали дослідження апробовані під час проведення лекційно-семінарських занять, поточних консультацій, перевірки ІНПЗ та підсумкового тестування (вересень-жовтень 2009 р.) на всіх формах навчання слухачів для спеціальностей: 8.150103 «Державне управління у сфері національної безпеки», 8.150104 «Державне управління у сфері освіти», 8.150105 «Державне управління у сфері охорони здоров’я», 8.150106 «Публічна політика та управління», 8.150108 «Місцеве самоврядування», 8.150109 «Регіональне управління».

Слайд 10

Стан виконання запланованих наукових продуктів відповідно до технічних завдань та паспортів бюджетних програм на 2009 рік Кількість запланованих наукових продуктів: методичні рекомендації, навчально-методичне видання для семінарських занять та самостійної роботи та навчальний посібник Кількість виданих – методичні рекомендації – 1,3 друк.арк.; Кількість поданих до друку наукових праць – 2 наукові статті (Збірник НАДУ та електронний фаховий); Зверстане навчально-методичне видання для семінарських занять та самостійної роботи – 4,5 друк. арк.; Завершується оформлення до друку навчального посібника – 4-5 друк.арк.

Слайд 11

Очікувана назва науково-дослідної роботи на 2010 рік Національно-визвольна доба на Україні у 1917-1921 рр. : уроки для сучасного державотворення

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика