X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Програмне забезпечення проміжного рівня

Завантажити презентацію

Програмне забезпечення проміжного рівня

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лекція 03. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ММСА ННК «ІПСА» Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» м. Київ, Україна Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 2

Питання заняття Концепції програмних рішень. Програмне забезпечення проміжного рівня. Модель «клiєнт-сервер». Архітектура «клiєнт-сервер» корпоративних iнформацiйних систем. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 3

1. Концепції програмних рішень Основними програмними компонентами РIС є ОС i системи промiжного рiвня. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 4

1.2. Класифікація ОС розподілені; мережеві. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 5

1.2.1. Розподiленi ОС Розподiленi ОС - це сильнозв'язанi ОС з одним глобальним поданням ресурсiв, якими вони керують, що застосовуються у мультипроцесорних та гомогенних мультикомп'ютерних РIС. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 6

1.2.1. Мережевi ОС Мережевi ОС надають локальнi служби, доступнi вiддаленим клiєнтам. Слабозв'язанi мережевi системи використовують переважно у гетерогенних мультикомп'ютерних системах. Тому зазвичай мережевi ОС мають спецiальнi служби вiддаленого доступу. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 7

1.2.3. Системи промiжного рiвня Системи промiжного рiвня (middleware) забезпечують координовану роботу мережевих ОС з можливим використанням їх програмного iнтерфейсу. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 8

1.3. Характеристика програмних рішень Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 9

1.4. Структура мультикомп'ютерної ОС Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 10

2. Програмне забезпечення проміжного рівня Програмне забезпечення промiжного рiвня дозволяє поєднати масштабованiсть i вiдкритiсть мережевих ОС з прозорiстю та простотою у використаннi розподiлених ОС. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 11

2.1. Структура мультикомп'ютерної системи iз застосуванням промiжного рiвня Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 12

2.2. Основні служби промiжного рiвня засоби прозорого доступу до вiддалених даних (файлових систем, розподiлених БД, WWW); служба вiддаленого доступу, зокрема для виклику процедур i звертання до розподiлених об'єктiв; служба iменувань. Наприклад, у WWW для цього застосовують iм'я URL; засоби зберiгання даних (засоби схоронностi persistence), зокрема, розподiленi файловi системи, iнтегрованi БД або засоби зв'язку додаткiв з БД; Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 13

2.2. Основні служби промiжного рiвня (продовження) засоби розподiлених транзакцiй, якi здiйснюють множину операцiй зчитування i записування в мережах однiєї атомарної операцiї. Атомарна операцiя або виконується, або не виконується (неуспiшне виконання). Данi транзакцiї можуть розмiщуватись на рiзних машинах; засоби розподiленого захисту, якi є однiєю з найскладнiших служб промiжного рiвня. Цi засоби не можуть спиратись на локальнi ОС. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 14

2.3. Характеристика ОС і ПЗ проміжного рівня Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 15

3. Модель «клiєнт-сервер» Модель «клiєнт-сервер» грунтується на процедурах надсилання клiєнтом запиту серверу i отримання вiд нього вiдповiдi. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 16

3.1. Рівні додатків «клiєнт-сервер» Додатки «клiєнт-сервер» для роботи з БД подiляють на три рiвнi: Iнтерфейсу користувача. Оброблення запитiв. Даних. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 17

3.2. Трирiвнева структура пошукової системи Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 18

4. Архітектура «клiєнт-сервер» корпоративних iнформацiйних систем Корпоративною iнформацiйною системою (КIС) називають систему керування бiзнес-процесами пiдприємства, яка пiдтримує функцiонування пiдроздiлiв, забезпечуючи оброблення фiнансових та товарних потокiв упродовж усiєї технологiї керування цим пiдприємством. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 19

4.1. Корпоративна iнформацiйна система Корпоративною iнформацiйною системою (КIС) називають систему керування бiзнес-процесами пiдприємства, яка пiдтримує функцiонування пiдроздiлiв, забезпечуючи оброблення фiнансових та товарних потокiв упродовж усiєї технологiї керування цим пiдприємством. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 20

4.2. Технологiя ERP (Enterprise Resourse Planning) «управлiння пiдприємством» - забезпечує планування i розподiл матерiалiв та завантаження потужностей; «управлiння бiзнесом» - для управлiння допомiжними процесами. Нова концепцiя ERP II будується на застосуваннi iнтернет-технологiй. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 21

4.3. Ринок ERP середнi (ID Edwards, Syteline(SOCAP)); великi (R3 фiрми SAP, BaanlV компанiї Baan)); iнтегрованi малi (Platinum SQL фiрми Platinum). Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 22

4.4. Основні архітектури «клієнт-сервер» Дворівнева архітектура Трирівнева архітектура Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 23

4.5. Технології взаємодії об’єктів COM (Component Object Model - компонентна модель об'єктiв) корпорацiї Мicrosoft; архiтектура CORBA (Common Object Request Broker Architecture) групи OMG. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 24

4.6. Технології спільного використання об’єктів брокер об'єктних запитiв ORB консорцiуму OMG; компонувальник об'єктiв OLE, модель СОМ i розподiлену COM (DCOM) компанiї MS; у потужнiших КIС використовують розподiленi БД. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 25

4.7. Цілі Крістофера Дейта забезпечення розподіленності локальна автономнiсть; незалежнiсть вiд центрального вузла; неперервне функцiонування; незалежнiсть вiд розташування; незалежнiсть вiд фрагментацiї; незалежнiсть вiд реплiкацiї; Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 26

4.7. Цілі Крістофера Дейта забезпечення розподіленності (продовження) можливiсть оброблення розподiлених запитiв; керування розподiленими транзакцiями; незалежнiсть вiд апаратного забезпечення; незалежнiсть вiд ОС; незалежнiсть вiд мережi; незалежнiсть вiд СКБД. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 27

4.8. Основнi варiанти архiтектур «клiєнт-сервер» незалежний варiант. Клiєнтська машина реалiзує iнтерфейс користувача, а сервер реалiзує рiвень обробки i рiвень даних; фiзично дволанкова архiтектура (ФДА) з розподiлом iнтерфейсу користувача мiж клiєнтом i сервером. Сервер виконує додатки i має БД; фiзично дволанкова архiтектура з повною реалiзацiєю iнтерфейсу користувача на клiєнтi, а решта (додатки i БД) - на серверi; фiзично збалансована архiтектура з розподiлом додатка мiж клiєнтом i сервером; фiзично збалансована архiтектура з БД на серверi, а решта ПЗ - на клiєнтi; Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 28

4.8. Основнi варiанти архiтектур «клiєнт-сервер» (продовження) фiзично збалансована архiтектура з розмiщенням додатка й iнтерфейсу на клiєнтi, а БД розподiленi мiж клiєнтом i сервером; фiзично триланкова архiтектура. Рiвень обробки виносять на окремий сервер та можливо частково мiж клiєнтом i сервером; вертикально розподiлена багатоланкова архiтектура iз взаємодiєю ланок згiдно з логiчною органiзацiєю додатка; багатоланкова архiтектура з горизонтальним розподiленням, коли клiєнт або сервер може мiстити фiзично роздiленi частини логiчно однорiдного модуля. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 29

Питання заняття Концепції програмних рішень. Програмне забезпечення проміжного рівня. Модель «клiєнт-сервер». Архітектура «клiєнт-сервер» корпоративних iнформацiйних систем. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Слайд 30

Питання? Розподілені інформаційні системи www.simulation.kiev.ua/dis/ Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Д.Г. © 2010

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика