X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Поняття про Рядки у VB.NET (String)

Завантажити презентацію

Поняття про Рядки у VB.NET (String)

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Рядки у VB.NET (String)

Слайд 2

Загальні положення Клас System.String вміщує методи, які застосовуються для маніпуляцій із рядками. З використанням методів цього класу ми можемо визначити довжину рядка, виконати пошук підрядка, змінити регістр символів у рядку, порівняти два рядка, розділити рядки на підрядки і виконати низку інших дій. Після того як екземпляр класу String створено, він не може бути змінений — усі методи класу, які змінюють вміст рядка, повертають новий екземпляр цього класу. Клас StringBuilder, який знаходиться у просторі імен System.Text, використовується для створення рядків, вміст яких може бути модифіковано. В Microsoft.NET перший символ рядка має нульовий індекс.

Слайд 3

Властивості класу String Imports System Imports System.String   Module Module1     Sub Main()     Dim Str As String   Dim I As Integer      Str = “Економічна кібернетика"    While I

Слайд 4

Пошук підрядка у рядку IndexOf Imports System Imports System.String   Module Module1       Sub Main()     Dim Str As String   Dim Ch As Char   Dim Chars As Char() = {“н", “е", “т"}   Str = “Економічна кібернетика"   Ch = “к"   Console.WriteLine(Str.IndexOf(“кіб")) 'returns 11 Console.WriteLine(Str.IndexOf(Ch)) 'returns 1 Console.WriteLine(Str.IndexOf(Chars)) 'returns 16 Console.WriteLine(Str.LastIndexOf(Ch)) 'returns20 End Sub   End Module Метод IndexOf(Char) використовується для пошуку першої копії підрядка у даному рядку. Він повертає початкову позицію підрядка, якщо його знайдено, або –1 — у протилежному випадку. Метод LastIndexOf() знаходить останній екземпляр підрядка у рядку Отримаємо результат:

Слайд 5

Пошук підрядка у рядку InStr Sub Main() Dim Str As String Dim Ch As Char Dim Chars As Char() = {"н", "е", "т"} Dim startPos As Integer Str = "Економічна кібернетика" Ch = "к" startPos = 1 Console.WriteLine(InStr(startPos, Str, "кіб")) 'returns 12 Console.WriteLine(InStr(startPos, Str, Ch)) 'returns 2 Console.WriteLine(InStr(startPos, Str, Chars)) 'returns 17 Console.WriteLine(InStr(startPos, Str, Ch)) 'returns 2 startPos = 12 Console.WriteLine(InStr(startPos, Str, Ch)) 'returns 12 startPos = 13 Console.WriteLine(InStr(startPos, Str, Ch)) 'returns 21 End Sub Функція InStr([StartPos,] String1, string2[, compare]) повертає позицію підрядка string2 у рядку string1. Вона повертає початкову позицію підрядка, якщо його знайдено, або –1 — у протилежному випадку. Параметр compare задає метод порівняння text або binary. Він дозволяє врахувати регістр символів!! Проект FunInStr

Слайд 6

Порівняння рядків Рядки порівнюються для того, щоб визначити чи дорівнюють вони  один одному. Якщо ні то один з них "менший" другий – "більший". Визначення більше – менше  ґрунтуються на кодах символів ANSII.У випадку  літер порядок кодів співпадає з алфавітним порядком – з тим виключенням, що великі літери менше малих (це визначено порядком кодів). Таким чином "ABC" менше  "abc" . Для порівняння двох рядків використовується один із перевантажених версій методу Compare. Цей метод повертає 0, якщо рядки ідентичні, -1, якщо перший рядок менше другого, або +1, якщо перший рядок більше другого. По замовчуванню порівняння рядків виконується з урахуванням регістру символів. Для того щоб регістр символів ігнорувався, третій опціональний параметр методу Compare повинен мати значення True. Наприклад, три наступних порівняння повертають різні результати: Str = “Microsoft .NET” Console.WriteLine(Str.Compare(Str.ToUpper, Str.ToLower)) ‘ 1 Console.WriteLine(Str.Compare(Str.ToUpper, Str.ToLower, True)) ‘ 0 Console.WriteLine(str.Compare(str.ToLower, str.ToUpper)) ' -1

Слайд 7

Перетворення рядка у масив Imports System Imports System.String Module Module1 Sub Main() Dim Str As String Dim Words() As String Dim I As Integer Str = "Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації" Words = Str.Split(" ") For I = 0 To Words.GetUpperBound(0) Console.WriteLine(I & " : " & Words(I)) Next End Sub End Module Для перетворення рядка у масив підрядків використовується метод Split(ParamArray Char()). Потрібно вказати символ, який вважається символом, що разділяє підрядки, — це може бути пробіл, кома і т.п. Наступний метод Join(String, String()) призначено для об’єднання елементів масиву у рядок.

Слайд 8

Об’єднання масиву у рядок Imports System Imports System.String Module Module1 Sub Main() Dim Str, newStr As String Dim Words() As String Dim I As Integer Str = "Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації" Console.WriteLine(Str) Words = Str.Split(" ") For I = 0 To Words.GetUpperBound(0) Console.WriteLine(I & " : " & Words(I)) Next Array.Reverse(Words) ‘ reverse масиву Words newStr = Join(Words, Join(Words, " ")) ‘ об’єднали рядок Console.WriteLine(newStr) newStr = newStr.ToUpper ‘ верхній регістр Console.WriteLine(newStr) newStr = newStr.ToLower ‘ нижній регістр Console.WriteLine(newStr) End Sub End Module

Слайд 9

Заміна символів/фраз та конкатенація Dim Str, newStr As String Dim Str1, Str2, Str3 As String Str = "Спеціальність економічна кібернетика" Console.WriteLine(Str) newStr = Str.Replace(" ", "_") ' замінили пробіл на _ Console.WriteLine(newStr) Str = newStr.Replace("Спеціальність", "Фах") ' замінили спец на фах Console.WriteLine(Str) Str1 = "Університет " Str2 = "споживчої " Str3 = "кооперації" Str = Str1.Concat(Str1, Str2, Str3) ' конкатенація рядків Console.WriteLine(Str) newStr = Str1 & Str2 & Str3 ' можна і так Console.WriteLine(newStr) Для заміни усіх екземплярів вказаного символа на інший символ використовуємо метод Replace(Char, Char) або Replace(String, String) Для об’єднання однієї або декількох рядків у один рядок використовується один із перевантажених методів Concat.

Слайд 10

Доповнення та видалення символів Методи PadLeft(Integer, Char) и PadRight (Integer, Char) використовуються для заповнення рядка ліворуч або праворуч вказаною кількістю символів. Методи TrimStart(Char()) и TrimEnd(Char()) призначені для видалення заданої послідовності символів з початку або кінця рядка. Метод Trim() використовується для видалення вказаної послідовності символів як із початку, так і з кінця рядка. Для видалення заданої кількості символів із рядка з вказаної позиції призначено метод Remove(Integer, Integer). Щоб вставити рядок у вказану позицію іншого рядка, використовується метод Insert(Integer, String). Приклад застосування вказаних методів – на наступному слайді.

Слайд 11

Str = "Економічна кібернетика" Console.WriteLine("Str= " & Str) Str = Str.PadLeft(Str.Length + 7, "*") Console.WriteLine("застосували PadLeft " & Str) Str = Str.PadRight(Str.Length + 7, "*") Console.WriteLine("застосували PadRight " & Str) Str1 = Str Str = Str.TrimStart("*") Console.WriteLine("застосували TrimStart " & Str) Str = Str.TrimEnd("*") Console.WriteLine("застосували TrimEnd " & Str) Console.WriteLine("Str1= " & Str1) Str1 = Str1.Trim("*") Console.WriteLine("застосували Trim " & Str1) Str = Str.Remove(Str.IndexOf("ічна"), "ічна".Length) Console.WriteLine("застосували Remove " & Str) Str = Str.Insert(Str.IndexOf("кіб") - 1, "ічна") Console.WriteLine("застосували Insert " & Str)

Слайд 12

Вирізання підрядка із рядка Для вирізання підрядка із рядка застосовується метод Substring(StartIndex, Length) або функція Mid(String, Start, Length) Dim Str, Str1 As String Str = "Економічна кібернетика“ Str1 = Str.Substring(11, 5) Str1 = Mid(Str, 12, 5) У обох випадках значення Str1 буде дорівнювати “кібер”

Слайд 13

Форматування типу Decimal Imports System   Module Module1     Sub Main()   Dim Formats() As String = {"D", "D4", "D6"}   Dim I As Integer     Dim Value As Integer = 123      For I = 0 To Formats.GetUpperBound(0)     Console.WriteLine("Value: {0:" & Formats(I) & "}", Value)    Next     End Sub   End Module Це форматування вказується специфікатором D (або d). Також можна вказати точність виведення — мінімальну кількість цифр.

Слайд 14

Форматування типу Exponential Imports System Module Module1     Sub Main()   Dim Formats() As String = {"E", "E2", "E3"}   Dim I As Integer     Dim Value As Integer = 123456      For I = 0 To Formats.GetUpperBound(0)     Console.WriteLine("Value:  {0:" & Formats(I) & "}", Value)    Next   End Sub   End Module Використовується формат (який також називається «інженерним» форматом; специфікатор E або e) для перетворення значень у експоненціальне представлення. Також можемо вказати точність перетворення — кількість символів після десяткової точки.

Слайд 15

Форматування типу Fixed-point Imports System   Module Module1     Sub Main()   Dim Formats() As String = {"F", "F3", "F5"}   Dim I As Integer     Dim Value As Integer = 123     For I = 0 To Formats.GetUpperBound(0)    Console.WriteLine("Value:  {0:" & Formats(I) & "}", Value)   Next   End Sub Форматування чисел із фіксованою точкою (специфікатор F або f) використовується для перетворення десяткових чисел шляхом додавання вказаної кількості нулів (по замовчуванню два) після десяткової точки.

Слайд 16

Форматування типу Number Imports System   Module Module1     Sub Main()   Dim Formats() As String = {"N", "N3", "N5"}   Dim I As Integer     Dim Value As Integer = 123456     For I = 0 To Formats.GetUpperBound(0)    Console.WriteLine("Value:  {0:" & Formats(I) & "}", Value)   Next     End Sub   End Module Цей формат (специфікатор N або n) використовується для перетворення значень у форму [-]d,ddd,ddd.dd.

Слайд 17

Форматування типу Percent Imports System   Module Module1     Sub Main()   Dim Formats() As String = {"P", "P3", "P5"}   Dim I As Integer     Dim Value As Decimal = 0.12345     For I = 0 To Formats.GetUpperBound(0)    Console.WriteLine("Value:  {0:" & Formats(I) & "}", Value)   Next     End Sub   End Module Використовують цей формат (специфікатор P або p) для перетворення числового значення у вигляді процента.

Слайд 18

Форматування типу Picture Numeric Imports System   Module Module1     Sub Main()   Dim Formats() As String = {" {0:0.##}", " {0:##.###}", "{0:%#.##}", "{0:##.##E+0}", "{0:{{##.##}}}",   "{0:\###.##\#}"}     Dim I As Integer   Dim Value As Double = 1.23456     For I = 0 To Formats.GetUpperBound(0)    Console.WriteLine("Value:  " & Formats(I), Value)   Next     End Sub   End Module На попередніх слайдах використовувалися шаблони з різними специфікаторами форматів. Окрім простих шаблонів можна використовувати і більш комплексні. Деякі з таких шаблонів продемонстровано у прикладі:

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика