X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Добір змісту курсу методики навчання інформатики

Завантажити презентацію

Добір змісту курсу методики навчання інформатики

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Добір змісту курсу методики навчання інформатики План 1. Принципи добору змісту шкільного курсу інформатики. 2. Особливості формування поняття інформації 3. Особливості вивчення інформаційної системи 4.Особливості вивчення поняття операційної системи 5.Навчання основ інформаційних технологій 6.Навчання основ алгоритмізації та програмування

Слайд 2

Література Морзе Н. В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика навчання інформаційних технологій. / Н. В. Морзе. – К. : Навчальна книга, 2003. -287 с. Морзе Н. В. Локальные и глобальные компьютерные сети: Пособ. для учителей. / Н. В. Морзе, А.Н. Вознюк, А.В. Козачук, П.С. Ухань. — Киев : Курс, 2000. — 141 с. Морзе Н. В. Концепція методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в умовах багаторівневої освіти. //36. наукових праць. Т. XXVI, НПУ їм. Драгоманова. / Н. В. Морзе. – К. : Логос, 2001, — С. 57 — 65. Морзе Н. В. Методика навчання інформатики: Посібник для студентів пед. університетів. / Н. В. Морзе. – К. : Курс, 2002. – 895 с.

Слайд 3

1. Принципи добору змісту шкільного курсу інформатики. Наведемо принципи добору змісту шкільного курсу інформатики, виходячи з розуміння інформатики як науки і навчальної дисципліни з урахуванням запропонованої концепції диференційованого навчання. Перший принцип - поглиблення теоретичної бази курсу, зокрема вивчення основоположних понять інформації та інформаційних процесів. Другий принцип - принцип розкриття гуманітарного потенціалу природничих дисциплін, надання практичної значущості результатам навчання, розвиток образного і логічного мислення учнів, що передбачає зокрема вивчення основ алгоритмізації і структур даних, призначених для формалізації інформаційних процесів і їх реалізації за допомогою обчислювальних систем. Третій принцип - навчання з урахуванням трьох нерозривно пов'язаних аспектів: теорії, технології, практики. Четвертий принцип - необхідність аналізу існуючої концепції шкільної інформатики та державних освітніх стандартів з інформатики. П'ятий принцип - використання програмних засобів навчального і професійного призначення при вивченні навчального матеріалу. Шостий принцип - використання "розподілу" навчального матеріалу на рівні, що дозволяє поетапно формувати знання, уміння і навички на етапах фундаментальної підготовки. Сьомий принцип - принцип гуманізації навчального процесу, що включає, зокрема, врахування вікових особливостей учнів та диференційований підхід до навчання, а також створення умов для повного розкриття творчого потенціалу учнів з врахуванням їх інтересів, запитів і здібностей, в тому числі і за рахунок відповідного добору змісту навчання.

Слайд 4

2. Особливості формування поняття інформації Доцільно виділити такі етапи: Введення поняття інформації і поняття повідомлення. З'ясування взаємозв'язків між поняттями інформація і повідомлення. Формування уявлень про носії повідомлень. З'ясування питань про способи подання повідомлень. Формування уявлень про види інформації. З'ясування питань про оцінювання і вимірювання інформації, про шум та взаємоперетворення інформації і шуму. Формування уявлень про кодування повідомлень, за допомогою яких передасться інформація. З'ясування властивостей інформації. Формування уявлень про інформаційні процеси. Основні методи вивчення цього матеріалу - індуктивний за логікою, за джерелами подання інформації - пояснювально-ілюстративний, за ступенем самостійності учнів -репродуктивний. Поняття інформації відноситься до основних і не визначається через простіші поняття.

Слайд 5

3. Особливості вивчення інформаційної системи Сформулюємо основні цілі вивчення цього розділу в школі: Сформувати у учнів поняття: комп'ютер, інформаційна система, суттєві ознаки комп'ютера, програмні і апаратні складові інформаційної системи, архітектура комп'ютера, принципи функціонування комп'ютера, комп'ютерна мережа, канат зв'язку, сервер, робоча станція познайомитися з архітектурою конкретного комп'ютера і основними принципами роботи ЕОМ при опрацюванні повідомлень.

Слайд 6

4.Особливості вивчення поняття операційної системи Основна мета вивчення цієї теми: сформувати уявлення про операційну систему як набір програм, призначених для виконання певних конкретних функцій управління апаратними і програмними засобами інформаційної системи, і висновок про те, шо працювати з сучасною інформаційною системою без операційної системи неможливо. До особливостей методики вивчення операційної системи слід віднести вивчення принципів роботи користувача з будь-якою операційною системою (незалежно від інтерфейсу), які "перевіряються" демонстраційною роботою з конкретною операційною системою; при цьому використовується метод демонстраційних прикладів та застосовуються індуктивні методи, які базуються на активізації асоціативного мислення.

Слайд 7

5.Навчання основ інформаційних технологій Цілі навчання основ інформаційних технологій в курсі інформатики можна сформулювати у вигляді вимог до знань і умінь учнів: Учні повинні знати: поняття інформаційних технологій; назви і призначення основних систем програмного забезпечення сучасних інформаційних технологій. Учні повинні вміти: зафіксувати предметну галузь і її об'єкти, вибрати програмний засіб і дібрати (або розробити) технологію для розв'язування даної задачі з конкретної предметної галузі; застосовувати пакети прикладних програм навчального призначення і користуватися текстовим і графічним редакторами, електронними таблицями та базами даних для розв'язування задач з конкретних предметних галузей. Мета вивчення даного розділу в шкільному курсі інформатики: ознайомити учнів з поняттям інформаційних технологій; сформувати поняття про технологію як про сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для розв'язування задач з конкретної предметної галузі; оволодіти основними навичками роботи з персональним комп'ютером; показати роль і місце інформаційній технологій у сучасному суспільстві.

Слайд 8

6.Навчання основ алгоритмізації та програмування Мета навчання основ алгоритмізації - навчити основних способів організації операцій і даних, а також застосування базових алгоритмічних конструкцій при складанні описів алгоритмів розв'язування різноманітних задач. Під час вивчення основ алгоритмізації основна увага насамперед повинна приділятися: виявленню загальних закономірностей і принципів алгоритмізації за допомогою основним етапам розв’язування задач сучасних інформаційних технологій; аналізові поставленої задачі, методам формалізації та моделювання реальних процесів та явиш; добору виконавця поставленої задачі, виходячи з того, що він є також певним об'єктом із притаманними йому властивостями та набором допустимих операцій, які слід аналізувати з метою правильного та ефективного їх використання; методам та засобам формалізованих описів дій виконавця, сучасним засобам їх конструювання та реалізації за допомогою комп'ютера.

Слайд 9

Контрольні запитання: 1.Перерахуйте основні принципи добору змісту шкільного курсу інформатики. 2.Наведіть особливості та етапи формування поняття інформації. 3.Сформулюйте основні принципи вивчення інформаційної системи. 4. Назвіть основну мету вивчення поняття операційної системи. 5. Які основні елементи містить методика вивчення основ інформаційних технологій? 6. Яким аспектам насамперед повинна приділятись увага вчителя під час вивчення основ алгоритмізації та програмування?

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика