X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
держава

Завантажити презентацію

держава

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Історичний аспект виникнення держави Тема уроку

Слайд 2

охарактеризувати основні причини створення держави, висвітлити основні передумови виникнення держави, охарактеризувати класифікацію суспільних відносин, пояснити теорії виникнення держави та простежити зміни, які відбулися в організації суспільних відносин з появою держави, ознайомити учнів із історичними типами держав. сформувати уміння аналізувати, узагальнювати, виділяти головне, складати план-конспект, формулювати тези конспекту, користуватися юридичною термінологією. виховувати громадянську активність, удосконалити навички застосовувати отримані знання на практиці та формувати громадянську позицію учнів у ставленні до влади. Мета уроку

Слайд 3

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ «СУСУПІЛЬСТВО», «ДЕРЖАВА», «КРАЇНА». Суспільство – історично сформована сукупність індивідів, форма колективного співжиття людей та си стема різноманітних (економічних, моральних, релі гійних, політичних, юридичних) звʼязків і відносин між людьми.

Слайд 4

Країна - географічно окреслена територія на земній кулі, що має певні кордони та відрізняється від подіб них утворень сукупністю етнічних, культурних, істо ричних, економічних та політичних особливостей.

Слайд 5

Держава – це особлива універсальна форма політичної організації суспільства, яка за допомогою спеціального апарату управління захищає інтереси населення певної території , регулює відносини між членами суспільства,зокрема за допомогою примусу.

Слайд 6

Слайд 7

Суспільні відносини - це стійкі звʼязки між соціаль ними групами людей, а також усередині цих груп, які мають істотне значення для існування і функціонуван ня певної, досить великої, сукупності людей.

Слайд 8

Класифікація суспільних відносин

Слайд 9

Класові суспільні відносини - це відносини, що виникають між великою групою людей(класом), які володіють або не володіють засобами виробництва.

Слайд 10

Виробничі суспільні відносини - відносини, які виникають у суспільстві з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних та духовних благ.

Слайд 11

Навчальні суспільні відносини

Слайд 12

Сімейні суспільні відносини - це взаємозв'язки, які проявляються в характері і способах взаємних впливів в ході спільної діяльності і спілкування.

Слайд 13

Соціальні норми – правила поведінки, що мають загальний характер і підтримуються особистими переконаннями людей та засобами громадського або державного впливу з метою забезпечення порядку та стабільності в суспільстві.

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Теологічна (релігійна) теорія Представники: Ф. Аквінський, А.Августин, Ж. де Местр Держава і право – це творіння божественної волі, тому кожна людина повинна змиритися з Божою волею й підкоритися державі. Існує вищий Божественний закон, який лежить в основі права, створюваного державою.

Слайд 39

Арістотель Патріархальна теорія М. Драгоманов Представники: Платон, Арістотель, М. Драгоманов. Сутність цієї теорії полягає у тверджен ні, що держава похо дить від сім'ї. Сім'я як початковий осередок суспільного життя розро стається в плем'я, а плем'я - у державу. Батьківська влада над дітьми трансформу ється у владу монар ха над своїми підда ними.

Слайд 40

Т. Гоббс Представники: Т. Гоббс, Дж. Локк, Г. Гроцій, Б. Спіноза, Ж.-Ж. Руссо. Згідно з цією тео рією, держава вини кає внаслідок укла дення між людьми суспільного догово ру - добровільної угоди між правителем і народом - для за безпечення справедливості. Тим са мим шляхом утво рюється і право, яке, з погляду при хильників цієї теорії, має природний ха рактер: кожна лю дина має невід'ємні права, набуті від природи. Договірна теорія

Слайд 41

Л. Гумплович Представники: Л.Гумплович, К. Каутський, Є. Дюринг Засновники теорії причину походження політичної влади і держави не в економічних відносинах, а в насиль стві, заво юванні од них племен іншими. У результаті такого насильства створю ється єдність проти лежних елементів - володарюючих і підлеглих, бідних і бага тих. Теорія насильства

Слайд 42

Г. Спенсер Г. Спенсер вважає державу результа том органічної еволюції, різновидом якої є соціальна ре волюція. Подібно до того, як у живій при роді виживають най більш пристосовані, так і в суспільстві у процесі воєн і заво ювань проходить відбір, який визна чає появу правлінь. Органічна теорія

Слайд 43

Л. Петражицький За цією теорією, яка з'являється в ХІХ ст., причини виникнення держави криються у властивостях пси хіки людей. Суть теорії: у людях за кладена психологіч на потреба жити в умовах організова ного співтовари ства, в умовах ко лективної взаємодії. Психіці переважної частини людей притаманна потреба підкорятися видат ним осо бистостям, залежати від духов ної еліти суспіль ства. Психологічна теорія

Слайд 44

К. Маркс Класова теорія Ф. Енгельс Держава виникла через появу приватної власності на засоби виробництва і розшарування суспільства на класи. Держава і право перетворилися на інструмент захисту інтересів економічно пануючих класів. В. Ленін

Слайд 45

Т. Мальтус Прихильники теорії, розвиваючи ідеї, ви словлені ще 1798 р. Т. Мальтусом, праг нуть довести, що го ловною причиною суспільних процесів, у тому числі й виник нення держави, є зростання народо населення. Проте су часною наукою доведено, що демо графічні показники залежать від загального стану суспіль ства та характеру процесів у ньому. Демографічна теорія

Слайд 46

Ж. Гобіно Зміст цієї теорії складали тези про фізич ну й психологічну нерівноцінність люд ських рас, положен ня про вирішальний вплив расових від мінностей на істо рію, культуру. За до помогою держави і пра ва вищі раси по винні володарювати над нижчими. Расова теорія приз вела до практики «за конного» винищення цілих народів, націо нальних меншин. Іс торично расова тео рія була повністю ди скредитована після Другої світової вій ни. Расова теорія

Слайд 47

Історичний тип держави – сукупність найсуттєвіших ознак, притаманних державам у різні періоди історії, які проявляються в єдності закономірностей розвитку, засновані на однакових економічних, культурних відносинах. Існує два основні підходи щодо класифікації держав, які існували в історії – формаційний та цивілізаційний. ІСТОРИЧНІ ТИПИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

Слайд 48

Слайд 49

Класифікація держав за типами може бути здійснена за іншими критеріями:

Слайд 50

Слайд 51

Суспільство – історично сформована сукупність індивідів, форма колективного співжиття людей та система різноманітних звʼязків і відносин між людьми, що пройшла відповідні стадії розвитку( період дикості, період варварства, період цивілізації); яка в силу економічних, соціальних, політичних передумов оформлюється в державу, як особливу форму організації суспільства, яка за допомогою спеціального апарату управління захищає інтереси населення певної території, регулює відносини між членами суспільства,зокрема за допомогою примусу. Причини її виникнення пояснюють наступні теорії походження держави: теологічна, патріархальна, договірна, насильства, органічна, психологічна, класова, расова, демографічна. Розрізняють історичні типи держав, як за формаційним підходом (рабовласницька, феодальна, капіталістична та радянська (має дві фази – соціалістичну та власне комуністичну) і сучасна держава), так і цивілізаційним підходом (єгипетська, китайська, мексиканська, західна, православна, арабська та ін. ). Висновок

Слайд 52

У середині суспільства виникають стійкі звʼязки між соціальними групами людей, а також усередині цих груп, які мають істотне значення для існування і функціонування певної, досить великої, сукупності людей, які називають суспільними відносинами, що класифікуються: за сферою їх реалізації на рівні соціальних спільнот (класові, національні, сімейні) та за сферою діяльності груп (виробничі, навчальні). Суспільні відносини врегульовуються соціальними нормами (правила поведінки, що мають загальний характер і підтримуються особистими переконаннями людей та засобами громадського або державного впливу з метою забезпечення порядку та стабільності в суспільстві); виділяють такі основні види соціальних норм: норми моралі, первісні традиції, релігійні норми, первісні звичаї.

Слайд 53

Отже, еволюція суспільних відносин пов’язана з появою такого їх регулятора як держава та виникненням права, як інструменту врегулювання суспільних відносин.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика