X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
кридитно модульна

Завантажити презентацію

кридитно модульна

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПОЛОЖЕННЯ про кредитно-модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників Черкаської області

Слайд 2

* Положення розроблено згідно з Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про інноваційну діяльність", Концепцією розвитку післядипломної освіти в Україні, іншими актами чинного законодавства з питань освіти, що регламентують питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Слайд 3

* Систематичне підвищення кваліфікації є безпосереднім службовим обов’язком кожного педагогічного працівника. Професійне вдосконалення кадрів носить неперервний характер і здійснюється впродовж усієї трудової діяльності з метою послідовного розширення і оновлення компетенцій, підвищення рівня професійної майстерності відповідно до вимог модернізації системи освіти в Україні.

Слайд 4

* Кредитно-модульна система підвищення кваліфікації педагогічних працівників – це інноваційна форма системного сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників протягом усього професійного життя, за якої у міжатестаційний період поряд з обов’язковим проходженням курсової підготовки один раз на п’ять років особливе місце займає самоосвітня діяльність педагога та його участь у різних формах навчально-методичної та науково-методичної роботи у міжкурсовий період.

Слайд 5

* Метою запровадження кредитно-модульної системи неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників є створення умов для індивідуальної траєкторії професійного зростання педагогів упродовж усього професійного життя відповідно до фахових уподобань і рівня компетентності.

Слайд 6

* Кредитно-модульна система неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників базується на ідеї конструювання кожним педагогом індивідуально-особистісної траєкторії професійного розвитку, оволодіння системою засобів, методів, механізмів самовдосконалення та самореалізації особистості, накопичення кредитів (балів) для чергової або позачергової атестації, що дозволить забезпечити конструктивну динаміку рівня компетентності педагогічного працівника впродовж усього професійного життя.

Слайд 7

* Кредитно-модульна система неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників – це така система організації процесу вдосконалення професійної майстерності педагогів, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).

Слайд 8

* Модуль - це завершена частина освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Один основний модуль складається із декількох змістових модулів. Змістовий модуль – це фрагмент основного модуля, тематично і змістовно завершена його складова. Тематика змістових модулів визначається кваліфікаційними вимогами до професійної діяльності педагогічних працівників та сучасними вимогами до змісту та якості освіти. Перелік змістових модулів, які тематично наповнюють основні модулі, конкретизується кожного року.

Слайд 9

* Заліковий кредит – відносна одиниця виміру результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, одержаних під час вивчення модуля в цілому або окремо взятого змістового модуля. Підрахування навчального навантаження у кредитах відбувається відповідно до системи вищої освіти Європи (ЕCТS), де 1 кредит становить 36 годин. Кількість кредитів за модуль визначається діленням загального обсягу годин, відведених на вивчення модуля, на ціну кредиту (з округленням до 0,5 кредиту).

Слайд 10

* П’ятирічна освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації педагогічного працівника розрахована на 648 годин (18 кредитів), з яких 144 години (4 кредити) становлять заняття на курсах підвищення кваліфікації, 72 години (2 кредити) різних видів підвищення фахової майстерності у рік навчання на курсах підвищення кваліфікації, 432 години (по 108 годин, 3 кредити на один рік)– різні види підвищення кваліфікації на решту 4 роки міжкурсового періоду.

Слайд 11

* Освітньо-професійна програма неперервного підвищення фахової майстерності педагогів як на курсах підвищення кваліфікації, так і в міжкурсовий період складається із трьох модулів: суспільно-гуманітарного, психолого-педагогічного та професійно-фахового.

Слайд 12

* Під час складання індивідуальної освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації педагогічний працівник має планувати різноманітні види діяльності у рамках дослідження проблемної теми власної професійної діяльності за усіма трьома модулями.

Слайд 13

* Підвищення кваліфікації за модулями може відбуватися у різних видах діяльності педагогічного працівника: відвідуванні занять на курсах підвищення кваліфікації, участі у навчальних семінарах та тренінгах, Інтернет-заходах; отриманні дистанційної освіти, виконанні індивідуальних творчих завдань, участі у різних формах методичної роботи (методичних об’єднаннях, творчих групах, «круглих столах», творчих лабораторіях та майстернях, дистанційних формах методичної роботи тощо), здійсненні інноваційної діяльності (впровадження педагогічних інновацій; апробація нових навчальних програм, підручників, посібників; дослідно-експериментальна робота), написанні власних міні-підручників, самоосвітній діяльності.

Слайд 14

* Щорічне навантаження у кредитах підраховується шляхом ділення загального обсягу годин, витрачених педагогічним працівником на участь у різних видах діяльності з підвищення власної професійної майстерності у міжкурсовий період, на ціну кредиту – 36 годин (з округленням до 0,5 кредиту) відповідно до таблиці: 1. Навчання на курсах підвищення кваліфікації Кількість годин указується у свідоцтві (посвідченні, сертифікаті) 2.Участь у проблемно-тематичних навчальних семінарах та тренінгах Кількість годин указується у сертифікаті, довідці, посвідченні 3.Участь у роботі всеукраїнських, обласних конференцій, семінарів До 6 годин за один день

Слайд 15

* 4.Участь в Інтернет-заходах - 2 години на захід 5.Виконання індивідуальних творчих курсових та післякурсових завдань, підготовка тез виступів, написання статей - 10 годин на одну роботу 6.Участь у різних формах методичної роботи (методичних об’єднаннях, творчих групах, «круглих столах», творчих лабораторіях та майстернях тощо) - Від 2 до 6 годин на одне засідання 7.Участь у дистанційних формах методичної роботи - 30 годин на рік 8.Навчання на дистанційних курсах, спецкурсах, спецсемінарах - Кількість годин указується у сертифікаті, довідці, посвідченні

Слайд 16

* 9.Розробка та проведення відкритих заходів з проблеми дослідження на рівні навчального закладу, району, області - 10 годин на один захід 10.Самоосвітня діяльність (опрацювання наукової, методичної, психолого-педагогічної літератури з певної теми, проблеми; вивчення досягнень педагогічної науки та практики) з подальшим виступом на педраді, методичному об’єднанні, семінарі - 20 годин на рік 11.Здійснення апробації (програм, підручників, ППЗ), науково-дослідної та дослідно-експериментальної роботи - 30 годин на рік

Слайд 17

Науковий звіт з проблеми дослідження (реферат, доповідь, стаття, монографія чи інші види наукової роботи) - 50 годин за 1 друкований аркуш , якщо матеріали авторські; 10 годин за 1 друкований аркуш, якщо це реферативні матеріали. Узагальнення власного досвіду реалізації проблемної теми, систематизація й опис методичних прийомів, використання форм і методів роботи - 30 годин на рік/ Участь у розробці навчальних програм, проектів на основі сучасних освітніх технологій - 20 годин на рік/ Підготовка до друку та видання навчальних, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, бюлетенів з програми дослідження - 50 годин за один друкований аркуш *

Слайд 18

Розробка інформаційних ресурсів, у тому числі підготовка комп’ютерних презентацій результатів дослідження проблемної теми для впровадження в досвід роботи інших педагогів - 10 годин на одну розробку. Розробка дидактичних матеріалів до уроків, тестів, виготовлення наочності - за погодженням з адміністрацією закладу до 20 годин на рік. Здійснення наставництва та стажування, керівництво методичними об’єднаннями, творчими групами тощо - 20 годин на рік. Створення та супровід освітніх ВЕБ-проектів, сайтів - 36 годин. *

Слайд 19

Організація та проведення навчання педагогічних працівників з використання інноваційних технологій в освітній діяльності - кількість годин – відповідно до плану заходу. Участь в освітянських виставках, інноваційних освітніх проектах - на рівні району, міста по 10 годин; на рівні області, країни – по 20 годин. Участь у конкурсах професійної майстерності Підготовка учнів-переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, інших видів змагань - на рівні району, міста – 20 годин; на рівні області, країни – по 50 годин *

Слайд 20

Підготовка та проведення психолого-педагогічної роботи з батьками вихованців - за погодженням з адміністрацією закладу до 20 годин на рік. Участь у суспільно-корисних, творчо-мистецьких заходах - кількість годин – відповідно до плану заходу. 3.6. Під час позачергової атестації враховується кількість годин, витрачених педагогічним працівником у міжкурсовий період на підвищення власної професійної майстерності, за період з часу останньої атестації відповідно до пункту 3.1. даного Положення. 3.7. Під час атестації педагогічних працівників, які не мають повного навантаження, години, подані у пункті 3.1., розраховуються пропорційно до навантаження. *

Слайд 21

* Для проходження чергової або позачергової атестації педагогічний працівник разом з особистою заявою надає атестаційній комісії наступні документи: - посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації; - індивідуальну методичну картку педагогічного працівника; - професійне портфоліо.

Слайд 22

* Індивідуальна методична картка – це форма обліку об’єктивних даних та видів діяльності педагогічного працівника щодо професійного зростання, яка заповнюється і зберігається у навчальному закладі.

Слайд 23

* Професійне портфоліо − це збірка систематизованих та узагальнених матеріалів, документів та інших свідоцтв про підвищення професійної майстерності, творчі роботи педагогічного працівника, опис основних напрямів і форм його навчальної, методичної, інноваційної та творчої діяльності.

Слайд 24

4.4. Зміст діяльності педагогічного працівника з підвищення власної професійної майстерності може бути підтверджений у професійному портфоліо таким чином: Навчання на курсах підвищення кваліфікації, на проблемно-тематичних курсах, семінарах, тренінгах, на авторських курсах, в майстер-класах, творчих майстернях –свідоцтво, сертифікат, посвідчення, довідка, план. Програма заходу із позначеною темою виступу (тез) педагогічного працівника Творчі роботи, рецензії на них Характеристика або відгук керівника методичної форми роботи, методичні розробки. Тексти виступів Розробки заходів План самоосвітньої діяльності, каталог опрацьованої літератури тощо *

Слайд 25

* Освітньо-професійна програма складається з урахуванням професійно-кваліфікаційної характеристики педагогічного працівника Вашої категорії

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне