X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Компетенція"

Завантажити презентацію

"Компетенція"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Визначення Компетенція означає коло питань, щодо яких людина добре обізнана, поінформована, пізнала їх і має певний досвід. Компетентність у певній галузі – це поєднання відповідних знань, досвіду і здібностей, що дають змогу обґрунтовано судити про цю сферу й ефективно діяти в ній. Пільгуй Г.А.

Слайд 2

. Ключові компетентності (бачення українських педагогів)

Слайд 3

Слайд 4

Ключові компетентності (міжпредметні та надпремедметні компетентності) – здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культурнодоцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи актуальні індивідуальні та соціальні проблеми. Загальногалузеві компетентності – компетентності, які формуються учнем упродовж засвоєння змісту певної освітньої галузі в усіх класах середньої школи і які відбиваються в розумінні “способу існування” відповідної галузі, а також уміння застосовувати їх на практиці у рамках культурно доцільної діяльності для розв’язку індивідуальних та соціальних проблем. Предметні компетентності – складова загальногалузевих компетентностей, яка стосується конкретного предмета. Пільгуй Г.А.

Слайд 5

Ключові компетентності, яких мусить набути кожен випускник школи на мою думку

Слайд 6

Навчальна компетентність - це інтелектуальний розвиток особистості та здатність учитися протягом усього життя. Пільгуй Г.А.

Слайд 7

Реалізація компетентнісного підходу Пільгуй Г.А.

Слайд 8

Готуючись до уроку: Аналізую, як саме навчальний матеріал уроку можна використати для розвитку в учнів як предметних, так і базових компетенцій. Пільгуй Г.А.

Слайд 9

Готуючись до уроку: Систематизував у таблиці 1. орієнтовний перелік компетенцій, разом зі структурними компонентами, на основі опрацьованої літератури з даного питання Пільгуй Г.А.

Слайд 10

Таблиця. Перелік ключових компетентностей Загальні означення ключових компетентностей Можливості предмета фізики у формуванні основних груп компетентностей учнів. 1. Загальнокультурна компетентність дозволяє особистості: аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного українського суспільства; застосовувати засоби й технології інтеркультурної взаємодії; знати рідну й іноземні мови, застосовувати навички мовлення та норми відповідної мовної культури, інтерактивно використовувати рідну й іноземні мови, символіку та тексти; застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему індивідуальних, національних і загальнолюдських цінностей, для розроблення й реалізації стратегій і моделей поведінки та кар’єри; опановувати моделі толерантної поведінки та стратегії конструктивної діяльності в умовах культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей між народами, різноманітності світу й людської цивілізації. Культурна компетентність – здатність жити та взаємодіяти з іншими в умовах полі культурного суспільства, керуючись національними та загальнолюдськими духовними цінностями. Учнів треба ознайомити з геніальними творіннями науки та техніки, які своїми знаменитими дослідженнями зробили великий внесок у наукову скарбницю людської думки. Особливу увагу треба приділити історії української науки та техніки. Слід ознайомити учнів з роботами українських учених, розповісти про труднощі, з якими вони зустрілись на своєму шляху, і як перемагали їх, який вплив мали їх роботи на світову культуру. З виховною метою слід здійснювати народознавчий підхід у процесі викладання фізики, екологічну спрямованість.

Слайд 11

Загальне означення ключової компетентності Можливості предмета фізики у формуванні основних груп компетентностей учнів 4.Соціальна компетентність передбачає такі здатності: аналізувати механізми функціонування соціальних інститутів суспільства, визначаючи в них власне місце, та проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів і потреб різних соціальних груп, індивідумів, відповідно до соціальних норм і правил, наявних в українському суспільстві, та інших чинників; продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими; застосовувати технології трансформації та конструктивного розв’язання конфліктів, досягнення консенсусу, брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання; спільно визначати цілі діяльності, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти і стратегії індивідуальних та колективних дій; визначати мету комунікації, застосовувати ефективні стратегії спілкування залежно від ситуації, вміти емоційно налаштовуватися на спілкування з іншим. Соціальна компетентність – володіння сукупністю засобів, що дають можливість особистості взаємодіяти з різними соціальними групами та соціальними інститутами суспільства. Соціальні компетентності передбачають надання учням можливості проявляти ініціативу, брати на себе відповідальність, приймати рішення. Учні вибирають варіант завдання або шлях розв'язання творчих чи експериментальних завдань. Переважно пропонують завдання трьох типів: а) роботи за зразком; б) логічної переробки вивченого; в) використання знань на практиці в ситуації, що приводить учня до нового результату або нового шляху розв'язання задачі.

Слайд 12

Загальне означення ключової компетентності Можливості предмета фізики у формуванні основних груп компетентностей учнів 3. Уміння вчитись Ця структура вміння вчитись передбачає, що учень: сам визначає мету діяльності або зацікавленість навчанням, докладає приймає учителеву; проявляє вольових зусиль; організовує свою працю для досягнення результату; відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв’язання задачі; виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, прийоми, операції; усвідомлює свою діяльність і прагне її вдосконалити; має уміння й навички самоконтролю та самооцінки. Компетентність саморозвитку та самоосвіти - це вміння самостійно здобувати знання й використовувати при розв'язанні теоретичних, практичних та експериментальних завдань. Для формування даної компетентності потрібна систематична робота вчителя фізики з формування загальнонавчальних, інтелектуальних умінь, уміння працювати з планами узагальненого характеру при вивченні фізичних явищ, законів, величин тощо.

Слайд 13

Загальне означення ключової компетентності Можливості предмета фізики у формуванні основних груп компетентностей учнів 6.Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій передбачають здатність учня орієнтуватись в інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією відповідно до потреб ринку праці. Вони пов’язані з якостями технічно та технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя й активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, що охоплюють основні компоненти інформаційної культури учнів, базовані на раціональному співіснуванні з техносферою, відповідно до їхнього професійного самовизначення з урахуванням індивідуальних можливостей. Інформаційні компетентності передбачають опанування учнями інформаційних технологій, уміння самостійно здобувати та використовувати інформацію. Тому комп'ютер доцільно використовувати на всіх етапах процесу навчання: під час пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення, оцінюванні навчальних досягнень. Ефективно проходять уроки фізики з використанням педагогічних програмних засобів, готових комп'ютерних моделей (дослідження процесу), комп'ютерного моделювання процесів, які вивчає фізика.

Слайд 14

Готуючись до уроку: 2. Визначаю знання, вміння, навички закладені в програмі з фізики, які заношу у таблицю 2. (розділи «учень знає», «учень уміє») 3. Визначаю загальнопредметні компетенції, які можу сформувати при вивчені даної теми (розділ «загальнопредметні компетентності з фізики» ) Таблиця 2. Предметні компетентності Клас_______ Тема________________________________ Учень знає Учень уміє Загальнопредметні компетентності з фізики визначати та розпізнавати фізичні поняття й ідеї; проводити досліди й експерименти з фізичними явищами та процесами; розв’язувати теоретичні та прикладні проблеми, пов’язані з реальними ситуаціями в світі; пояснювати фізичні явища, використовуючи специфічні мову й терміни, шляхом моделювання, виведення, екстраполяції; переносити й інтегрувати знання та методи з фізики й застосовувати їх в інших науках і технологіях.

Слайд 15

1. Назва навчальної теми 2. Назва компетенції або її елемента 3. Мінімальний досвід діяльності або попередній етап сформованості компетентності; 4. Соціальна, особистісна мотивація необхідності подальшого формування компетентностей 5. Знання, вміння, навички, необхідні для подальшого формування компетентності 6.Способи діяльності на певному етапі формування компетентності 7. Рефлексія ефективності отриманого результату. Пільгуй Г.А

Слайд 16

Інформаційні компетентності передбачають опанування учнями інформаційних технологій, уміння самостійно здобувати та використовувати інформацію. Пільгуй Г.А.

Слайд 17

Ефективно проходять уроки фізики з використанням педагогічних програмних засобів Квазар-Мікро, презентацій Power Point

Слайд 18

Підготувала: учениця 11-А класу Семко Тетяна Презентація на тему:

Слайд 19

Підготував: вчитель фізики Пільгуй Г.А.

Слайд 20

Для формування в учнів якостей, необхідних для майбутньої трудової діяльності, залучаю їх до основних видів проектно– конструкторських діяльності Виділяю чотири етапи проектно–технологічної діяльності: 1)організаційно–мотиваційний - «Для чого?»; 2)конструкторський - «Як зробити, які матеріали використати?» 3)технологічний - «Процес виготовлення» 4) заключно – презентаційний - «Презентація виробу перед класом та випробовування»

Слайд 21

Фотографії саморобних приладів Резистори різних опорів Електромагніти Реостат

Слайд 22

Роботи фізичного практикуму урізноманітнюю додатковими творчими завданнями . При виконанні роботи «Визначення коефіцієнта корисної дії сонячної батареї» пропоную сконструювати прилад для автоматичного вмикання та вимикання вуличного освітлення. Творче завдання . Схема приладу для автоматичного вмикання та вимикання вуличного освітлення (фотореле).

Слайд 23

Роботи фізичного практикуму урізноманітнюю додатковими творчими завданнями При виконанні роботи «Визначення температурного коефіцієнту опору» пропоную два варіанти для вимірювання опору: а) за допомогою мультиметра; б) за допомогою амперметра і вольтметра.

Слайд 24

Велику роль мають задачі у вихованні працелюбності, допитливості, розвитку творчих здібностей і фізичного мислення учнів, зокрема глибоко аналізувати фізичні явища, порівнювати й узагальнювати. На уроці розв’язування задач, учні не копіюють готові розв’язки з дошки, а займаються пошуком алгоритму розв’язування задач, а потім застосовують його самостійно. Під час самостійного розв’язування задач пропоную багаторівневі карточки кожному учневі, що передбачає самоперевірку розв’язку тої чи іншої задачі; виконавши успішно завдання першого рівня, можна перейти до наступного . Діяльність учнів здійснюється в групах по чотири учні, що дозволяє їм під час роботи консультуватися у сильніших учнів і консультувати тих, хто поки що слабше розібрався в даному питанні. В кінці вивчення теми або кількох тем, я вважаю доцільним проводити так звані уроки однієї задачі.

Слайд 25

Умова задачі Скласти декілька, задач, використовуючи одні і ті ж дані. Змінити числові значення даних в задачі величин, не змінюючи запитання задачі Скласти задачу за даним зразком Домашнє завдання На уроці Пільгуй Г.А.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне