X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами

Завантажити презентацію

Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами

Слайд 2

План Стратегічні завдання розвитку освіти України Завдання щодо вдосконалення вищої освіти України у контексті вимог Болонського процесу Формування інноваційного середовища у ВНЗ у контексті вимог Болонського процесу Освітньо-кваліфікаційні рівні (ступенева освіта) в Україні Сприяння європейській співпраці в галузі гарантій якості освіти Підвищення мобільності через подолання перешкод

Слайд 3

Суть європейської інтеграції Вибір шляху розвитку у напрямку європейської цивілізаційної моделі, що дає можливість досягти прогресу в усіх сферах життєдіяльності суспільства і держави; це рух до стандартів демократії, інформаційного суспільства, соціально орієнтованого ринкового господарства, що базується на засадах верховенства права і забезпечення прав та свобод людини і громадянина

Слайд 4

Мета вищої освіти Підготовка фахівців, здатних забезпечити перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства через новаторство у навчанні, вихованні та науково-методичній роботі

Слайд 5

Переведення матеріально-технічної бази навчального процесу на сучасний рівень Дошка Традиційні засоби Сучасні засоби

Слайд 6

Мовний прорив в освіті і в українському суспільстві Знання державної мови Знання іноземних мов

Слайд 7

Основний зміст діяльності ВНЗ – формування інноваційного освітньо-виховного середовища Зміна організації і змісту освіти з метою інтеграції у світовий освітній простір Оптимізація кадрового забезпечення Комплексне удосконалення професійної майстерності педагогів через опанування інноваційними і дослідно-експериментальними видами діяльності

Слайд 8

Інформатизація навчального процесу Розвиток матеріально-технічного забезпечення комп`ютерною технікою Комп`ютерна система управління діяльністю ВНЗ Використання СІТ у навчальному процесі Розроблення інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКМЗД)

Слайд 9

Ключові позиції створення єдиного Європейського освітнього і наукового простору

Слайд 10

1 .Введення двоциклового навчання : 1-й цикл – ступінь бакалавра (3 – 4 роки навчання); 2-й цикл – ступінь магістра (через 1-2 роки) / або докторський ступінь (за умови 7-8 років загальної тривалості навчання)

Слайд 11

2. Запровадження кредитної системи За основу пропонується прийняти Європейську кредитно-трансферну систему (ECTS), зробивши її накопичувальною, здатною працювати в рамках концепції “навчання упродовж всього життя”

Слайд 12

Кредити ECTS Числовий еквівалент оцінки (від 1 до 60), призначеної для розділів курсу, щоб охарактеризувати навчальне навантаження студента, що вимагається для завершення вивчення курсу

Слайд 13

3. Контроль якості освіти Організація акредитаційних агенств, незалежних від національних урядів і міжнародних організацій Оцінка буде грунтуватися на знаннях, уміннях і навичках студентів Будуть встановлені стандарти транснаціональної освіти

Слайд 14

Багатовимірне поняття, яке охоплює усі сторони діяльності вищого навчального закладу: навчальні та академічні програми, навчальну і дослідницьку роботу, професорсько-викладацький склад, і студентів, навчально-матеріальну базу і ресурси Якість вищої освіти

Слайд 15

Основні види забезпечення якості навчального процесу Інформаційне забезпечення Технологічне забезпечення

Слайд 16

4. Розширення мобільності Істотний розвиток мобільності студентів, викладачів та іншого персоналу для взаємного збагачення європейським досвідом (за умови проведення змін у національних законодавчих актах щодо працевлаштування іноземців)

Слайд 17

5. Забезпечення працевлаштування випускників Знання і вміння випускників повинні бути застосовані і практично використані на користь усієї Європи Усі академічні ступені та інші кваліфікації повинні бути затребувані європейським ринком праці, а професійне визнання кваліфікацій – спрощене (за рахунок використання Додатка до диплома)

Слайд 18

6.Забезпечення привабливості європейської системи освіти Залучення в Європу більшої кількості студентів з інших регіонів світу Введення загальноєвропейської системи гарантії якості освіти, кредитної системи накопичення, легкодоступних кваліфікацій, тощо

Слайд 19

7.Важливість соціального аспекту Болонського процесу Зміцнення соціальних зв`язків і зменшення нерівності за статевими ознаками як на національному, так і на загальноєвропейському рівні Відношення до освіти як до суспільного добробуту та суспільної відповідальності Необхідність переваги у міжнаціональному академічному співробітництві і програм обміну академічними цінностями

Слайд 20

8. Забезпечення тісніших зв`язків між вищою освітою та дослідними системами Зміцнення фундаменту для Європи Знань

Слайд 21

9. Зростання зацікавленості країн світу у розвитку загальноєвропейського простору вищої освіти Європа підтвердила готовність до подальшої розробки освітніх програм для студентів з країн третього світу Управління транснаціональним обміном у сфері вищої освіти повинно грунтуватись на академічній якості та академічних цінностях

Слайд 22

Стратегічні завдання розвитку освіти України

Слайд 23

Модернізація освіти Перехід від авторитарної педагогіки до педагогіки толерантності, завдяки якій навчання і виховання здійснювалося б з урахуванням природних здібностей і психологічних особливостей кожної особистості

Слайд 24

Суттєво скоригувати спрямованість освітнього простору Зміна ідей, технологій, знань відбувається швидше, ніж зміна поколінь людей Функції Навчити дитину на все життя не можна, тому не треба зводити навчання лише до засвоєння певної суми знань Завдання освіти - навчити людину самостійно навчатися, оволодівати новою інформацією, виробити для цього необхідні компетенції

Слайд 25

Результати навчання - компетенції Компетенції – знання та уміння, що характеризують здатність студента виконувати, розуміти, відображати та пізнавати те, що вимагається освітньо-кваліфікаційною характеристикою (моделлю) фахівця, після закінчення навчання

Слайд 26

Шкала оцінювання ECTS

Слайд 27

Європейська система “Полегшеної шкали оцінювання” Шкала оцінювання ECTS Оцінка ECTS Відсоток студентів Визначення А 10 Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок В 25 Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками С 30 Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок Д 25 Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків Е 10 Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії FX - Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік F - Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне