X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Лібералізм

Завантажити презентацію

Лібералізм

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Англійський лібералізм. Теорія утилітаризму Ієремія Бентама

Слайд 2

На початку XIX ст. Англія швидко перетворювала ся у ведучу капіталістичну державу світу. Англійська політико-правова думка, осмислюючи великі соціально-історичні зміни, що відбувалися в країні, почала, головним чином у дусі лібера лізму, осмислювати проблеми права і держави.

Слайд 3

Оригінальну концепцію права і держави запропонував родо начальник теорії утилітаризму Ієремія Бентам (1748—1832). Він проголошує принцип корисності основним збудником людської діяльності (utilitas — користь). Принцип користі лежить в основі розуму і закону. Цей принцип визначає сенс дій людини, яка прагне до задоволення, уникнення страждання. Наскільки важ ливий цей принцип для людини, суспільства, держави?

Слайд 4

Корисність 1) Корисність, за Бентамом, — самий значний критерій оцін ки людської діяльності, усіх явищ. 2) Корисність — властивість, яка приносить благодіяння, вигоду, задоволення, добро чи щас тя, що попереджає шкоду, страждання, зло чи нещастя. Якщо мова йде про інтерес однієї особи, користь — це щастя однієї особи, усього суспільства — щастя суспільства. 3) Загальна ко ристь гармонізує індивідуальні і суспільні інтереси і є метою розвитку людства.

Слайд 5

Ієремія Бентам воліє вести мову не про свободу особистості, а її ін терес і безпеку. Свобода і права — «анархічні софізми», якщо вони не зв´язані обов´язками, законом, не забезпечені матеріальними умовами їх реалізації. Він відкидав декларовані невід´ємні права людини у французькій Декларації прав людини і громадянина. На його думку, «ці природні, невідчужувані і священні права ніколи не існували...вони не сумісні зі збереженням якої б то не було кон ституції...громадяни, вимагаючи їх, просили б тільки анархії.......

Слайд 6

Відкидалася ним і теорія природного права. Бентам писав, що зміст природного права метафізичний, невиразний й усіма тлу мачиться по-різному. Фікцією він називав і поняття «суспільного договору», адже держави створювалися насильством і звичкою.

Слайд 7

Заперечував Бентам і ідею розрізнення права і закону. Право, протиставлюване закону, «є найбільшим ворогом розуму і най страшнішим руйнівником уряду», тобто держави. Він визнає ре альним правом лише те, яке встановлене державою. Тому його справедливо називають одним з родоначальників позитивізму в юридичній науці Нового часу. Слідом за Гоббсом він вважав право виразом волі суверена: право — це веління і заборони, уста новлені державою і забезпечені санкцією. Суб´єктивні права — дітище закону; поза веліннями суверена немає ніяких прав осо бистості. Єдина мета законодавця — задоволення і безпека осо бистості.

Слайд 8

Прагматичний підхід Бентама до права, покладений в його основу принцип користі, таким чином, і складає особливість його теорії утилітаризму. Інтерес особистості він називає єдино реальним інтересом. Необхідними умовами його реалізації Бен там вважає наділення індивідів правами особистої безпеки, чес ті, власності, правом одержання допомоги у випадку нужди.

Слайд 9

Пристосовуючи утилітаризм до права, Бентам приходить до важливих висновків: немає прав без обов´язків, отже, обмежен ня свободи неминучі. «Установлення прав, накладення обов´яз ків, охорона особистості, життя, честі, власності, засобів до іс нування і навіть охорона самої свободи інакше неможливі, як на шкоду свободі». Безпеку, засоби до існування він ставив на перше місце серед інших прав особистості. «Якщо немає безпе ки, рівність не може проіснувати й один день, — якщо немає засобів до існування, довольство неможливе.

Слайд 10

Дві перші мети суть умови самого життя, а дві останні — прикраси самого жит тя». Турбота про задоволення повинна бути майже цілком нада на самому індивіду. Головне призначення уряду — захищати ін дивіда від страждань, сприяти щастю суспільства.«Найбільше щастя найбільшого числа членів суспільства; ось єдина мета, яку повинен мати уряд».

Слайд 11

Створюючи обов´язки, закон обмежує свободу. Тим самим він — зло, оскільки пов´язаний із застосуванням покарання (стра ждання). Але без нього неможливо забезпечити безпеку. Це за безпечення безпеки, продовжував Бентам, у певній мірі супере чить рівності і свободі. Які ж межі законодавчого регулювання?

Слайд 12

Англійський мислитель вважає: такими межами є «моральні обов´язки». їх складають, по-перше, правила розсудливості: за конодавець не повинен регулювати дії і відносини, де люди мо жуть шкодити тільки собі (пияцтво, розпуста, марнотратство і т. п.), адже це приведе лише до дріб´язкової регламентації, ускладнення законодавства і загальної підозрілості. По-друге, законодав ство не повинне втручатися в діяльність підприємців, їх відносини з робітниками, де «моральна арифметика» визначить умови договору, виходячи з взаємної користі сторін.

Слайд 13

Теорія ути літаризму виправдувала будь-які умови договору, відкидала спро би законодавця взяти під захист найману робочу силу. Водночас Бентам покладав на державу обов´язок забезпечення засобів до існування, допомоги біднякам, пропонував ввести податок на їх користь. Він — прихильник вільної конкуренції, противник регламентації господарського життя.

Слайд 14

Лібералізм Бентама яскраво проявився й у його осуді монархії і спадкової аристократії, у його симпатіях до республіканського ладу держави. Установча влада, на його думку, належить народу. Вла да законодавча повинна здійснюватися однопалатним представни цтвом, який обирається щорічно на основі загального, рівного і таємного голосування. Виконавчу владу, за Бентамом, здійснюють посадові особи, підлеглі законодавчій палаті, відповідальні перед нею і часто змінювані. Його «Конституційний кодекс» представ ляв, по суті, проект демократичної конституції Англії.

Слайд 15

Як і багато інших ліберальних мислителів початку XIX ст., Бентам засуджував агресивні і колоніальні війни, розробляв про екти міжнародних організацій для попередження воєн, мирного вирішення міждержавних проблем.

Слайд 16

Ідеї Бентама суттєво вплинули на розвиток правової науки. Зокрема, його позитивний підхід до права передував оформленню позитивістської школи права. Бентамівські «Основні начала громадського кодексу», «Основні начала кримінального кодек су», які утверджували баланс інтересів, прав і обов´язків, у свою чергу послужили становленню соціологічної школи права.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство