X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Тема. Антропічний вплив на атмосферу, гідросферу та ґрунти.

Завантажити презентацію

Тема. Антропічний вплив на атмосферу, гідросферу та ґрунти.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема. Антропічний вплив на атмосферу, гідросферу та ґрунти. Заглянув ангел на Землю крізь озонову діру і сказав «Боже, скажи їм, нехай схаменуться» Ліна Костенко

Слайд 2

Тема. Антропічний вплив на атмосферу, гідросферу та ґрунти. План: 1. Антропічний вплив та наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона. 2. Антропічний вплив на гідросферу. 3. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм. 4. Охорона водойм. Самостійне вивчення: 5. Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки. 6. Необхідність охорони ґрунтів.

Слайд 3

Пригадайте! Атмосфера — це газова оболонка, що оточує Землю.

Слайд 4

Атмосферне повітря ,як один з найважливіших природних ресурсів Атмосферне повітря — один з найважливіших природних ресурсів, без якого життя на Землі було б абсолютно неможливим. Атмосферний кисень О2, необхідний для дихання людей, тварин, переважної більшості рослин і мікроорганізмів. Основне джерело утворення кисню — це фотосинтез зелених рослин. Підраховано, що рослини за рік виділяють в атмосферу близько 70 млрд т кисню. Близько 80% всього кисню в атмосферу постачає морський фітопланктон, 20% виробляє наземна рослинність.

Слайд 5

Забруднення атмосферного повітря – це будь-яка зміна складу і властивос тей повітря, що негативно впливає на людей, рослин і тварин. Забруднення довкілля (англ. contamination of the environment, environmental pollution; нім. Umweltverschmutzung f, Umweltverunreinigung f) — процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами. Розрізняють забруднення отруйні, хвороботворні, хімічні, механічні і теплові. Допустимі кількості відходів, що скидають в гідро- або атмосферу регламентують нормативами гранично допустимих викидів (ГДВ) з урахуванням гранично допустимих концентрацій (ГДК). В Україні вони затверджуються Міністерством охорони здоров'я.

Слайд 6

Забруднення атмосфери може бути природним і штучним (антропогенним або антропічним).

Слайд 7

За будовою та характером впливу на атмосферу забруднення умовно поділяють на: механічні (пил цементних заводів, дим і сажа від спалювання вугілля) хімічні (пилуваті або газуваті речовини, що можуть вступати в хімічні реакції). Забруднення викликають забруднювачі, які розрізняють за агрегатним станом: тверді (пил, сажа, смолисті речовини тощо); рідкі (кислоти, луги, солі); газуваті (оксиди Карбону, Нітрогену, Сульфуру та вуглеводні).

Слайд 8

Індекс якості повітря — це індекс, який свідчить про щоденну якість повітря.

Слайд 9

 SO2 N2O3

Слайд 10

Частка галузей промисловості в забрудненні атмосфери

Слайд 11

парниковий ефект; озонова дірка; кислотні дощі; смог. Наслідки забруднення атмосфери

Слайд 12

Парниковий ефект Парниковий ефект- це явище в атмосфері Землі, при якому енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні Землі, не може повернутися в космос, оскільки затримується молекулами різних газів.

Слайд 13

Вирішення Знизити антропогенний тиск на клімат Землі можуть : - зменшення вирубки та насадження лісів - впровадження екологічно чистих технологій - підвищення ефективності використання енергоресурсів - використання альтернативних джерел енергії

Слайд 14

Озонова діра – локальне падіння концентрації озону в стратосфері на 10 – 40%. Пов’язано це з дією фреонів, зменшенням кількості кисню при запусках космічних кораблів та польотами реактивних літаків Що таке озонова діра

Слайд 15

Озонові діри Наслідки руйнування озонового шару - це підвищена кількість випромінювання, яке виходить від Сонця і швидко досягає Землі. Це негативно позначається не тільки на всіх живих істот: людей, тварин, рослини, тропічних лісах, а й на предметах. Наприклад, якщо озоновий шар стане занадто тонким, гума, яка використовується в господарстві, прослужить набагато менше. Водні організми, що мешкають у верхніх шарах води, припинять своє існування

Слайд 16

Кислотні опади Природно, атмосферні кислотні мікроелементи не щадять і людини. Однак, тут мова йде не тільки про кислотні дощі, але і про ту шкоду, що приносять кислотні речовини (двоокис сірки, двоокис азоту, кислотні аерозольні частки) при диханні. Вже давно встановлено, що існує тісна залежність між рівнем смертності і ступенем забруднення району. Фізіологічні дослідження показали, що ступінь шкідливого впливу прямо пропорційний концентрації забруднюючих речовин. Однак, існує граничне значення, нижче якого навіть у самих чуттєвих людей не виявляються які-небудь відхилення від норми. При концентрації S02 близько 1 мг./м3, що буває узимку в Будапешті, зростає число смертельних випадків, у першу чергу серед людей старшого покоління й тих, що страждають захворюваннями дихальних шляхів. Статистичні дані показали, що таке серйозне захворювання, як помилковий круп, що вимагає моментального втручання лікаря і розповсюджене серед дітей, виникає з тієї ж причини. Те ж саме можна сказати і про ранню смертність немовлят у Європі і Північній Америці, яка щорічно обчислюється де кількома десятками тисяч. Наприклад, для двоокису сірки середньодобова гранична концентрація для здорових людей складає приблизно 400 мкг./м3.

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

СМОГ БУВАЄ НАСТУПНИХ ТИПІВ: Вологий смог лондонського типу - поєднання туману з домішкою диму і газових відходів виробництва. Крижаний смог аляскинського типу - смог, що утворюється при низьких температурах з пара опалювальних систем і побутових газових викидів. Радіаційний туман - туман, який з'являється в результаті радіаційного охолодження земної поверхні і маси вологого приземного повітря до точки роси.

Слайд 20

Слайд 21

Охорона атмосферного повітря. Основним і найефективнішим методом боротьби із забрудненням атмосфери є економічний (система заохочувальних і заборонних заходів). Технологічні методи боротьби – технологічне переобладнання підприємств, що забруднюють атмосферу. Якість повітря в нашій країні регулює Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (1992). Головними заходами в галузі охорони атмосферного повітря можуть бути: • зменшення ступеня шкідливого впливу об’єктів – джерел забруднення повітря; • посилення державного нагляду за дотриманням природоохоронного законодавства в процесі експлуатації, розміщення, будівництва нових і реконструкції промислових підприємств та інших об’єктів; • поліпшення контролю якості атмосферного повітря і повітряного середовища в житлових і громадських приміщеннях; • удосконалення економічних методів управління якістю повітря.

Слайд 22

2. Антропічний вплив на гідросферу.

Слайд 23

Забруднення водойм – надходження у водойми різних забруднювачів у кількостях і концентраціях, здатних порушити нормальні умови середовища.

Слайд 24

Наслідки забруднення гідросфери. 1) зниження первинної біологічної продукції (за оцінками вчених, на 10 %) і, відповідно, зниження приросту інших мешканців моря; 2) деградація й руйнування водних екосистем; 3) скорочення запасів прісної води; 4) погіршення якості води; 5) збільшення частоти інфекційних захворювань, збудники яких передаються через воду (холера, дизентерія, онхоцеркоз).

Слайд 25

ОСНОВНИМИ ЕКОЛОГІЧНИМИ ПРОБЛЕМАМИ ГІДРОСФЕРИ Є ТАКІ: Проблема стічних вод Проблема промислових відходів Евтрофікація Цвітіння води Забруднення через розливи нафти. Дефіцит водних ресурсів Танення льодовиків

Слайд 26

3. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм.

Слайд 27

Якість природної води – це сукупність фізичних, хімічних, біологічних і бактеріологічних показників, що зумовлюють придатність води для використання. принципи оцінювання екологічного стану водойм: • комплексне вивчення чинників існування водойми, зокрема гідрологічних і гідрохімічних показників басейну водної системи, природно-кліматичних особливостей, продуктів взаємодії забруднювальних речовин у різних хімічних і біохімічних реакціях, які відбуваються у водному середовищі, тощо; • реалізація екосистемного підходу з урахуванням трофічних рівнів екосистеми; • урахування двох критеріїв оцінювання стану водойми: гранично допустимих концентрацій (ГДК) і впливу на гомеостаз водної екосистеми.

Слайд 28

  4. Охорона водойм.

Слайд 29

Охорона водойм – сукупність заходів, спрямованих на запобігання забрудненню та виснаженню вод. Основними заходами охорони водойм є: • правові (дотримання природоохоронних законів, нормування якості води, державний моніторинг вод); • організаційні (створення санітарних зон, прибережних захисних смуг); • економічні (технології очищення стічних вод, оборотного водопостачання); • соціальні (виховання бережливого ставлення до води, екологічна освіта).

Слайд 30

Світ в наших руках!!!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія