X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
держ полытика укр

Завантажити презентацію

держ полытика укр

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ Виконала: студентка 4-го курсу групи № 7 (Фік-7) Економічного факультету РОГОВСЬКА АННА

Слайд 2

План Вплив політичної, економічної і соціальних сфер на інноваційні процеси в туризмі. Методи й інструменти державного регулювання інноваційної діяльності. Роль Всесвітньої туристської організації в стимулюванні виникнення і розповсюдженні інновацій. Державна підтримка і стимулювання інноваційних процесів.

Слайд 3

1. ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ, ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНИХ СФЕР НА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ТУРИЗМІ Характерною особливістю глобалізації міжнародного туризму став якісно новий етап розвитку ринку, що в цілому відповідає умовам світового господарства: збільшення кількості міжнародних туристичних обмінів, удосконалення транспортних сполучень і засобів комунікацій на тлі соціально-економічних змін, що відбувалися в другій половині ХХ століття (підвищення рівня матеріального добробуту, збільшення тривалості вільного часу працівників, активність населення пенсійного віку, соціальні програми розвинених держав, зменшення кількості багатодітних сімей, зростання кількості працюючих жінок, збільшення кількості одиноких людей та ін.) призвели до зростання туристичних обмінів у всьому світі, а через це виникнення ефекту масштабу в туристичному бізнесі (еко номічного – збільшення прибутковості туристичного сектора; соціального – ефекту поширення практичного досвіду подо рожей, емоційного піднесення після їх здійс нення, фор мування «нових» потреб подорожан, манд рівників); зростання рентабельності туристичного бізнесу, загострення конкурентної боротьби на внутрішньому та, особливо, міжнародному ринках, переходу до цінової конку ренції, оскільки все частіше клієнтами туристичних опера торів стають представники середнього класу суспільства, які дуже обдумано підходять до питання витрачання власних коштів;

Слайд 4

1. ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ, ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНИХ СФЕР НА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ТУРИЗМІ скорочення трансакційних витрат через гонитву за мінімізацією собівартості турів, що на тлі необхідності підвищення гарантій надання туристичних послуг певної якості на зарубіжних курортах і забезпечення вільного від конкурентів «поля діяльності» привело до появи і поширення інвестицій у туристичні індустрії зарубіжних держав; підвищення інвестиційної активності у сфері міжна родного туризму ґрунтувалося також і на концентрації капі талу, що збільшується, в країнах Заходу, зростання рента бельності туристичного бізнесу (що в цілому випереджає аналогічні показники інших секторів економіки), а також очевидності широкого поля діяльності – великої кількості економічно слабких держав з унікальними туристичними ресурсами на їх територіях; зростання іноземних інвестицій ознаменувало другу фазу історичного розвитку глобалізації туристичного ринку, так звану інтернаціоналізацію, що означає поширення стійких туристичних зв’язків (здебільшого односторонніх – «країна-донор – країна-реципієнт»), а також тісну взаємодію процесів туристичного виробництва двох (чи більше) країн, у результаті якого національна приналежність туристичної послуги у складі турпродукту або розмита, або втрачається зовсім.

Слайд 5

СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ОЦІНЦІ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ Фактори позитивного впливу на запровадження інновацій Балова оцінка впливу* Фактори негативного впливу на впровадження інновацій Балова оцінка впливу* 1. Географічний вимір та міжнародний характер бізнесу 8 1. Першоступенева роль дер жави як головного іні ціатора інновацій у роз витку туризму 10 2. Мультигалузевість сектора туризму дає широке поле для інноваційних змін та синер гічний ефект від їх впровадження 10 2. Складний процес роздер жав лення ряду об’єктів турис тич ної інфраструктури й атракції. Тривалий процес реструк ту ризації сектора туризму (для України) 6 3. Зміни в організації виробництва та споживання туристичних послуг 9 3. Ринкові фактори: втрата ринку акцій; спад продук тив ності; перенасичення продук тів і ринків; низька прибут ковість окремих туристичних послуг 8 4. Виявлення і використання нових ринків збуту туристичних послуг 10 4. Ресурсні фактори: ре сурси туризму провідних країн світу, наближені до ви черпання або потребують оновлення на еко лого за хисних принципах сталого розвитку 8 5. Конкуренція та структурні зміни в розвинених туристичних країнах 8 5. Соціальні та економічні фактори: зменшення дохо дів громадян, надмірний подат ковий тиск та низька підпри ємницька активність; стирання меж і кордонів між країнами; шок від глобалізації 7 6. Новий зростаючий еко номічний потенціал (у т.ч. структуризація фінансово-економічних процесів на туристичному ринку) 9 6. Велика кількість мікро- та малих туристичних підпри ємств, які не мають достатньо коштів для інновацій 8 7. Інновації мають характер суспільних благ завдяки процесу поширення через імітацію 6 7. Кумулятивний характер інновацій, що досягається завдяки поступовому нагро мадженню, зосе редженню чинників і подальшої їх «вибухової» дії 7 8. Ринкова економіка та вільна торгівля 10 8. Низький рівень інноваційної культури 9

Слайд 6

2. МЕТОДИ Й ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слайд 7

Державне регулювання інноваційної діяльності здійснюється шляхом: - визначення й підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності державного, галузевого, регіонального й місцевого рівнів; - формування й реалізації державних, галузевих, регіональних і місцевих інноваційних програм; - створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки й стимулювання інноваційної діяльності: - захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності; - фінансової підтримки виконання інноваційних проектів; - стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ, що кредитують виконання інноваційних проектів; - встановлення пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності; - підтримки функціонування й розвитку сучасної інноваційної інфраструктури.

Слайд 8

ОСНОВОПОЛОЖНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ Національна інноваційна система Інноваційна політика Інноваційна туристична інфраструктура – це сукупність туристичних технопарків, науково-інноваційних бізнес-інкубаторів, регіональних центрів інноваційного розвитку венчурних туристичних підприємств, туристичних кластерів; туристичних центрів; туристично-інформаційних центрів, процесінгових підприємств, які забезпечують функціонування мережевого інформаційного простору Інноваційна туристична система – це компліментарні активи формування туристичного продукту, які включають підприємства різних секторів, пов’язаних з обслуговуванням туристів, тобто підприємств-продуцентів, організаторів сервісу, виробників туристичних сувенірів; освітні та наукові установи, організації, альянси, глобальні системи консолідації підприємств туризму й віртуального сектора збуту (Global Concolidating System – GCS)

Слайд 9

ОСНОВОПОЛОЖНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ Під інноваційною політикою слід розуміти комплекс принципів та взаємопідтримуючих економічних, правових, організаційних і соціальних методів планування, стимулювання, регулювання та контролю процесів інноваційної діяльності в науково-технічній та виробничій сферах. Основним завдання державних органів є визначення мети інноваційної політики, основних принципів її здійснення, а також механізму реалізації відповідних заходів.

Слайд 10

  Методи й інструменти державного регулювання інноваційної діяльності Методи державного регулювання інноваційної діяльності - прямі та опосередковані способи впливу органів державного управління на поведінку суб'єктів інноваційної діяльності з метою підвищення їх інтересу до створення, освоєння і поширення інновацій та реалізації на цій основі інноваційної моделі розвитку країни Інструменти (засоби) державного регулювання інноваційної діяльності - акти нормативно-правового або директивного характеру, які регулюють окремі аспекти інноваційної діяльності. Інструменти регулювання попиту. Це укладені центральними або регіональними органами державного управління договори із суб'єктами інноваційної діяльності щодо розроблення й виробництва інноваційних продуктів, технологій та послуг. Інструменти регулювання пропозиції. Дії, спрямовані на забезпечення інноваторів фінансовою та технічною допомогою, в тому числі створення інноваційної інфраструктури: надання інноваторам грантів, позик, субсидій» гарантованих кредитів, дослідницьких податкових кредитів. Інструменти створення сприятливого середовища для інноваційного процесу. До них відносять передусім податкові пільги, пільгове кредитування і субсидування; страхування і гарантування, надання прав на прискорену амортизацію устаткування; розвиток державою патентного права, правничих засад виробництва та споживання якісної продукції - системи стандартизації і сертифікації виробництв та окремих видів продукції, регулювання монопольних підприємств і видів діяльності, дозвіл тимчасової монополії інноватора. Це створення сприятливих умов для міжнародної комерційної діяльності

Слайд 11

ЗАГАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ІНДЕКС ДЛЯ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

ЧИННИКИ, ЩО ЗАВАЖАЮТЬ ВПРОВАДЖЕННЮ ІННОВАЦІЙ ЧИ ЇХ СПРИЙНЯТТЮ

Слайд 15

СЦЕНАРНИЙ ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Показник 2009–2012 рр. (у середньому за період) 2013–2020 рр. (у середньому за період) Приріст ВВП,% за інерційним сценарієм за інвестиційно-активним сценарієм за інерційним сценарієм за інвестиційно-активним сценарієм 1,5 4,0 5,2 6,5

Слайд 16

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ДО 2020 Р. обґрунтовує два варіанти сценарію і два етапи їх реалізації. Сценарії і прогнозні оцінки інноваційного роз витку України розроблено на основі використання індикаторів Європейського інноваційного табло. На першому етапі – 2009–2012 рр. – передбачається подолати наслідки фінансової кризи та досягти макроекономічної стабілізації і відновлення економічного зростання. Другий етап – 2013–2020 рр. – період формування фундаментальних основ сталого розвитку, активізації реформ з подальшим закріпленням стабільно стійких темпів розвитку. Відповідно до цих етапів розраховано сценарні варіанти змін основних макро-індикаторів економіки України, зокрема, приріст валового внутрішнього продукту З урахуванням загальносвітових трендів інноваційної модернізації еконо мічних систем, світове туристичне виробництво зазнало ряд інституціональних і інфраструктурних трансформацій, що: детермінували зміну концептуального обґрунтування ціни і вартості туристичного продукту, стратегії й тактики опера ційної діяльності туроператорів, призвели до посилення конкуренції на туристичному ринку, віртуалізували процеси організації подорожей, вивільнили важелі державного регу лювання сфери, що знайшло віддзеркалення в численних функціональних проявах галузевої специфіки – від марке тингу до ціноутворення, від міждержавної взаємодії до розвитку регулятивних компетенцій урядів; реструктуризували ринок, зробивши його більш гнучким, еластичним, інноваційно-агрегованим та інтегрованим у межах техно логічних ланцюгів та стратегічного партнерства підприємств, держави, соціальних інститутів.

Слайд 17

ДИНАМІКА ІНДЕКСУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ ЗА ОЦІНКОЮ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЇ (ЄВРОБА)

Слайд 18

Слайд 19

3. РОЛЬ ВСЕСВІТНЬОЇ ТУРИСТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В СТИМУЛЮВАННІ ВИНИКНЕННЯ І РОЗПОВСЮДЖЕННІ ІННОВАЦІЙ Реорганізація інституту управління знаннями на гло бальному рівні дозволила ЮНВТО сформувати структуру Мережі розповсюдження знань ЮНВТО з наступних категорій членів, визначивши тим самим напрями агрегації нау кових знань, досвіду успіху в реалізації інноваційних проек тів, програм, роботи альянсів підприємств : Інститути знань ЮНВТО: інститути або організації, що мають у своєму розпорядженні можливості управління знаннями, які вступили в ЮНВТО, і співробітничають з нею в питаннях, пов’язаних з реалізацією окремих програм; Стратегічні центри знань ЮНВТО: інститути або організації, що отримали відповідну акредитацію завдяки тому, що значна частина їх функцій і структура пов’язані з впровадженням інновацій. Вони на постійній основі беруть участь у спеціальних програмах і проектах ЮНВТО і можуть керувати аналітичними центрами з туризму ЮНВТО; Аналітичні центри з туризму ЮНВТО (АЦТ ЮНВТО). АЦТ ЮНВТО – це організації, що володіють юридичними правами, до складу яких входить, принаймні, один Страте гічний центр знань ЮНВТО і, можливо, інші інститути, організації і підприємства, державний або приватний сектори, що належать до Мережі розповсюдження знань ЮНВТО або співробітничають з нею.

Слайд 20

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ: державне адміністрування всіх напрямів розвитку туризму та його інфраструктури; делегатство в міжнародних туристичних організаціях, членами яких є Україна; участь у розробленні міжнародних договорів; здійснення дозвільної діяльності у сфері туризму: видає ліцензії та контролює дотримання ліцензійних умов щодо туроператорської діяльності, сертифікати на катего рі зацію об’єктів туристичної інфраструктури, дозволи на право здійснення туристичного супроводу; організовує та виконує роботи із стандартизації та сертифікації туристичних послуг; створення комунікативної інформаційної мережі у туристичній і курортній сферах шляхом поширення соціальної реклами в галузі туризму та курортів, інформації про Україну і її туристичні можливості на міжнародному туристичному ринку та всередині держави, контролює поширення турис тичного бренда України; організовує облікову діяльність: веде Державний реєстр суб’єктів туристичної діяльності, Державний кадастр природних територій курортів України, Державний кадастр природних лікувальних ресурсів України, забезпечує їх раціональне використання та охорону; формування кадрового корпусу сфери туризму: бере участь у підготовці навчальних планів і програм навчання фахівців у галузі туризму та курортів, їх професійній підго товці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації; вносить пропозиції щодо розробки стандартів, діяль ності з метрології та сертифікації, проведення робіт з підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері; виконує функції з управління об’єктами державної власності.

Слайд 21

СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ СФЕРОЮ УКРАЇНИ (2014 Р.)

Слайд 22

4. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА І СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Компоненти системи інституціонального регулювання інноваційною діяльністю в туризмі

Слайд 23

САМЕ ЦЮ ВАЖЛИВУ ФУНКЦІЮ НИНІ МАЄ ВИКОНУВАТИ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧИЙ ОРГАН – Національна туристична організація, до основних завдань якої входить: інформування про туристичні ресурси України міжнародного та національного значення, формування та просування національного, регіональних та місцевих туристичних продуктів на міжна родному туристичному ринку; реклама України як привабливої для розвитку туризму держави; забезпечення функціонування та розвитку системи туристичної інформації в державі та світі; ініціювання та підтримка програм розвитку туризму, модер нізації туристичної інфраструктури; заохочення створення та сприяння у функціонуванні регіональних та місцевих турис тичних організацій. На сьогодні у формуванні ринкової інфраструктури модернізувалися і інструменти державного регулювання туризму: зростання державно-приватного партнерства особ ливо при реалізації великих туристичних проектів, що вимагають консолідації зусиль численних інвесторів; визначення зон туристично-рекреаційних комплексів зі спеціальним режимом діяльності (оподаткування інвести ційного капіталу, пільгового земле- та природокористування); формування і популярність масового соціального за мовлення (в основному через різні соціальні фонди, про фе сійні організації) у сфері туризму, перетворення соціального туризму на потужний інструмент державного стимулювання туристичного освоєння і розвитку як регіонів, так і усієї країни в цілому, а також завантаження наявної (досить експлуатованої) інфраструктури туризму;

Слайд 24

процес державного регулювання туристичної сфери через муніципальні органи місцевих адміністрацій; актуалізація проектів державного маркетингу в про суванні інформації про туристичні можливості країни; фор муванні конкурентних переваг національного туристичного продукту; обмеження об’єктів державного регулювання турис тичної сфери проблемами інфраструктури, якості, фінан сування і концентрації регулятивних компетенцій в його межах; зростання значущості політичного чинника як детер мінанти активізації в’їзного туристичного потоку. Державна туристична політика, як система методів і заходів економічного, політичного, соціального, правового, культурного характеру, що здійс нюються як державними, так і недержавними органами, відповідальними за туристичну діяльність, формує передумови дієвої системи регулювання та координації туристичної галузі.

Слайд 25

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біографія