X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ФУНКЦІОНАЛІЗМ У МОВОЗНАВСТВІ: ВІД ПРАЗЬКОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ШКОЛИ до АНТРОПОЦЕНТРИЧНОГО КОГНІТИВІЗМУ

Завантажити презентацію

ФУНКЦІОНАЛІЗМ У МОВОЗНАВСТВІ: ВІД ПРАЗЬКОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ШКОЛИ до АНТРОПОЦЕНТРИЧНОГО КОГНІТИВІЗМУ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лекція 10а для магістрів факультетів германської філології, романської філології та сходознавства ФУНКЦІОНАЛІЗМ У МОВОЗНАВСТВІ: ВІД ПРАЗЬКОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ШКОЛИ до АНТРОПОЦЕНТРИЧНОГО КОГНІТИВІЗМУ

Слайд 2

Вивчення наукової парадигми

Слайд 3

ВЕКТОРИ 1. Генетична (порівняльно-історична (XIX ст.); 2. Таксономічна (системно-структурна (перша половина XX ст.); 3. Функціональна, або АНТРОПОЦЕНТРИЧНА 3.1. Прагматичний вектор (друга половина XX ст.); 4. Неофункціональна 4.1. Комунікативний вектор 4.2. Когнітивно-дискурсивний вектор Функціоналізм передбачає сприйняття об’єкта в його взаємодії із середовищем. Функціоналізм у лінгвістиці забезпечує дослідження мови як інструмент, знаряддя, засіб, механізм для реалізації людиною певних намірів як у сфері пізнання, так і в спілкуванні. МОВА – КУЛЬТУРА – ЛЮДСЬКА ОСОБИСТІСТЬ

Слайд 4

НЕОФУНКЦІОНАЛІЗМ юнгівські архетипи, культурні концепти, картини світу настанова на розгляд мовної форми як відображення структур людської свідомості, мислення та пізнання Когнітивний напрям Комунікативний напрям

Слайд 5

Перехід від мовознавства описового до мовознавства пояснювального відбувся у лінгвістиці у першій половині ХІХ ст., коли сформувався порівняльно-історичний метод дослідження. За допомогою фонетичних законів, законів аналогії, відкриття яких є заслугою компаративістів ХІХ ст., мовні явища здобули перших пояснень через процедури переважно діахронного порівняння.

Слайд 6

Функціональна лінгвістика Функціоналізм як загальний дослідницький підхід оформився у працях представників Празької лінгвістичної школи та німецького психолога Карла Бюлера. Функціоналісти розуміли мову як підпорядковану певній комунікативній меті цілеспрямовану систему засобів вираження, зумовлену тими чи тими комунікативними факторами.

Слайд 7

ПРАГМАТИЗМ І НЕОФУНКЦІОНАЛІЗМ Прагматизм – надання людині системи орієнтирів, необхідних для діяльності у навколишньому світі. Неофункціоналізм – фактор свідомої та несвідомої розумової діяльності людини. Міждисциплінарний модус

Слайд 8

В. І. Вернадський виникнення спеціалізації не по науках, а по проблемах, котра сприятиме як глибшому вивченню явища, так і всебічному його охопленню

Слайд 9

Об’єкт когнітивістики (когнітології) Предмет когнітивістики (когнітології)

Слайд 10

АНТРОПОЦЕНТРИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ КОГНІТИВІЗМУ 1) вивчення ментальних механізмів розуміння, продукування та засвоєння мови з точки зору мовної репрезентації знань та їх участі у переробці інформації; 2) системний опис та пояснення механізмів засвоєння мови; 3) вивчення процесів продукування мовлення, зокрема організації синтаксичних, семантичних, концептуальних підструктур, задіяних у цих процесах; 4) вивчення структур мовного сприйняття, організації семантичної пам’яті та її ролі у сприйнятті та розумінні мовлення; 5) дослідження ролі природних мов у здійсненні пізнавальних процесів.

Слайд 11

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КОГНІТИВІЗМУ ПОГЛЯДИ СТРУКТУРАЛІСТІВ І КОГНІТИВІСТІВ Структурні семантики - відображально-узагальнюючий характер лексичного значення слова: сукупність об’єктивно притаманних денотату дистинктивних ознак – МЕЖА між мовними знаннями і енциклопедичними знаннями про світ. Представники когнітивної лінгвістики зосередилися на суб’єктивізмі, антропоцентричності, культурній зумовленості та енциклопедизмі мовного значення. Лексичне значення – акт інтерпретації фрагмента світу людиною.

Слайд 12

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КОГНІТИВІЗМУ ПОГЛЯДИ СТРУКТУРАЛІСТІВ І КОГНІТИВІСТІВ Структурні семантики – процедура компонентного аналізу, розкладання значення слова на семантичні компоненти (семи): категоріальні, інтегральні, диференційні, асоціативні, потенційні. Представники когнітивної лінгвістики – синкретизм мовної та енциклопедичної інформації і належність значення слова до загальної концептуальної системи людини.

Слайд 13

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ПІДХІД система мови, її рівні (яруси, стратуми) Е. Бенвеніст “Рівні лінгвістичного аналізу” Мова – об’єктивна, автономна відносно свого носія-мовця даність, яка мала досліджуватися “в самій собі і для себе” КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД Категоризація Концептуалізація

Слайд 14

СЕМАНТИЧНИЙ ПІДХІД ВУЗЬКИЙ КОНТЕКСТ ШИРОКИЙ КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД Функції у мовні системі Когнітивний контекст

Слайд 15

СЕМІОТИЧНІ АСПЕКТИ СЕМАНТИКА ПРАГМАТИКА СИНТАКТИКА Ч. Морріс ЗНАК ПРЕДМЕТ ПОЗНАЧЕННЯ

Слайд 16

ПРИНЦИПИ АНТРОПОЦЕНТРИЧНОСТІ Й АНТРОПОМОРФНОСТІ значення не є відображенням об’єктивних ознак предмета, а лише тих, що виділяються людиною як найважливіші, виходячи зі специфіки її контакту із предметом (А. Вежбицька) втрата протиставлення семантики як одного з трьох семантичних аспектів і прагматики А. Вежбицька: “Мова є інтегрованою системою, де все розраховано на вираження значення: слова, граматичні конструкції, різні “іллокутивні” засоби (включаючи інтонацію). Значення є суб’єктивним, антропоцентричним, багато в чому культурно детермінованим і відбиває як культурно зумовлені типи соціальної взаємодії, так і об’єктивні риси навколишнього світу як такого”

Слайд 17

ВИСНОВКИ: Мовознавство остаточно перетворюється з описової на пояснювальну науку. Для сучасного етапу розвитку лінгвістики характерним є не тільки співіснування різних шкіл і напрямків, а й наявність міждисциплінарних наук.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне