X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ЛІНГВІСТИЧНИЙ КОМПАРАТИВІЗМ: СТРУКТУРАСТРУКТУРА ТАТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ

Завантажити презентацію

ЛІНГВІСТИЧНИЙ КОМПАРАТИВІЗМ: СТРУКТУРАСТРУКТУРА ТАТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЛІНГВІСТИЧНИЙ КОМПАРАТИВІЗМ: СТРУКТУРА ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ Лекція 1-2 для магістрів факультетів германської філології, романської філології та сходознавства

Слайд 2

План: 1. Складові лінгвістичного компаративізму 2. Порівняльно-історичне мовознавство або генетична типологія: 2.1. Ф. Бопп та Р.-Х. Раск, Я. Грімм – засновники індоєвропеїстики 2.2. В. Гумбольдт – засновник теоретичного мовознавства 2.3. А. Шлейхер – автор теорії родовідного дерева, представник натуралізму 2.4. К.Бругман, Г. Пауль – засновники молодограматики 2.5. Ф. де Соссюр – засновник соціологічного напряму 3. Ареальна лінгвістика 4. Лінгвістична типологія

Слайд 3

Основна література: Бурлак С. А. Сравнительно-историческое языкознание / С. А. Бурлак, С. А. Старостин. – М. : Academia, 2005. ― 432 с. Гамкрелидзе Т. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры / Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов. – Тбилиси : ТбГУ, 1984. – Т. 1-2. – 1328 с. Гримм Я. Собрание сочинений : в 2 т. / Я. Гримм, В. Гримм ; [пер. с нем. под ред. П. Н. Полевой]. – М. : ТОО “Аргоритм”, 1999. – 478 с. Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии языков / Дж. Гринберг // Новое в лингвистике. – 1963. – Вып. III. – М. : Прогресс. – С. 60-94. Жирмунский В. М. / Общее и германское языкознание : избранные труды // Виктор Максимович Жирмунский. – Л. : Наука, 1976. – 692 с. Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях / Владимир Андреевич Звегинцев. – М. : Просвещение, 1965. – Т. 1. – 406 с. Климов Г. А. Принципы контенсивной типологии / Георгий Андреевич Климов. – М. : Наука, 1983. ― 222 с. Мельничук А. С. О всеобщем родстве языков мира / А. С. Мельничук // Вопросы языкознания. — М., 1991. – №2. – С. 27-42; № 3. – С.46-65. Мечковская Н.Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков: Учебное пособие для студентов филологических и лингвистических специальностей. — 2-е изд. — Флинта: Наука, 2001. - 312 с. Успенский Б. А. Структурная типология языков / Борис Андреевич Успенский. – М. : Наука, 1965. – 286 с.

Слайд 4

Додаткова література: Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков / Владимир Дмитриевич Аракин. – М. : Просвещение, 1979. – 216 с. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики / Анна Вежбицкая. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 272 с. Гвишиани Н. Б. Контрастивные исследования современных языков и корпусная лингвистика / Н. Б. Гвишиани // Филологические науки. – 2004. – № 4. – С. 59-70. Кибрик А. Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое и специфичное в языке) / Александр Евгеньевич Кибрик. – М. : Изд-во МГУ им. М. В. Ломоносова, 1992. – 336 с. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства / Михайло Петрович Кочерган. – К. : Вид. центр “Академія”, 2006. ― 424 с. Манакин В. Н. Сопоставительная лексикология / Владимир Николаевич Манакин. – К. : Знання, 2004. – 326 с. Пауль Г. Принципы истории языка / Герман Пауль. – М. : Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1960. – 500 с.

Слайд 5

Лінгвістична компаративістика типологічна (зіставна) лінгвістика генетична ареальна

Слайд 6

Трихотомічна класифікація лінгвістичної компаративістики І.О.Бодуен де Куртене

Слайд 7

Компаративістика Порівняльно-історичне мовознавство (генетична типологія)

Слайд 8

Відкриття європейцями санскриту

Слайд 9

Фридрих Шлегель «Про мову і мудрість індійців» (1808 р.)

Слайд 10

10-ті рр. ХІХ ст. - «революція» в порівняльно-історичному мовознавстві

Слайд 11

Расмус Христиан Раск

Слайд 12

Якоб Грімм

Слайд 13

2 етап розвитку компаративістики

Слайд 14

3 етап розвитку компаративістики

Слайд 15

4 етап розвитку компаративістики

Слайд 16

5 етап розвитку компаративістики

Слайд 17

ІІ половина ХХ ст. перерозподіл генеалогічної класифікації індоєвропейських мов поява ностратичної теорії В.М.Ілліча-Світича та Т. В. Гамкрелідзе - В. В. Іванова

Слайд 18

Слайд 19

Ареальна лінгвістика

Слайд 20

Г.Шухардт

Слайд 21

Слайд 22

Типологічна класифікація мов

Слайд 23

Ключові поняття: Генетична типологія (генеалогічна класифікація мов) Ареальна лінгвістика Типологічна (зіставна) лінгвістика (морфологічна класифікація мов) Індоєвропеїстика (санскрит, споріднені мови) Реконструкція прамови Натуралізм Молодограматики Соціологічний напрям

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне