X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
тканини рослин таїх види

Завантажити презентацію

тканини рослин таїх види

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Будова і функції тканин рослинного організму

Слайд 2

Тканини рослин Тканина – це сукупність клітин, подібних за будовою, функціями та спільним походженням. У рослин зустрічаються такі тканини: твірні; покривні; основні; провідні; механічні.

Слайд 3

Тканини рослин Назву “тканина” було запропоновано у 1671 р. англійським вченим Неємієм Грю.

Слайд 4

Твірні тканини Особливості будови: складаються з дрібних клітин із тонкими стінками й великими ядрами, які щільно прилягають одна до одної. Клітини здатні до поділу і дають початок клітинам усіх інших типів.

Слайд 5

Типи твірних тканин верхівкова вставна бічна Типитвірних тканин Типи Розташування Функції Верхівковамеристема Розташованінаверхівкахпагонівікінчикахкоренів Забезпечуютьрістпагонівікоренівудовжину Бічнамеристема Розташовані всередині коренів і пагонів Забезпечуютьрістпагонівікоренівутовщину Вставнамеристема Розташованібіляосновиміжвузлівпагона Забезпечуютьрістміжвузлівудовжину

Слайд 6

Покривна тканина Особливості будови: складаються із живих і мертих клітин. Розташовані на поверхні органів рослин. Вони відмежовують внутрішні тканини від зовнішнього середовища і захищають їх від несприятливих впливів довкілля та пошкоджень. Покривна тканина

Слайд 7

Типи покривної тканини Шкірка (епідерма) Корок

Слайд 8

Одношарова тканина, в якій живі клітини з’єднані впритул одна з одною. Часто зверху вкрита тонкою восковою плівкою — кутикулою. Має продихи, кожен з яких утворений двома замикальними клітинами. Часто утворює вирости — волоски Вкриває листки, трав’янисті стебла, пелюстки і плоди. Забезпечує захист, газообмін і вільний ріст органів, які вкриває Епідерма (шкірка)

Слайд 9

Корок Вторинна покривна тканина, яка замінює епідерму на багаторічних органах рослин. Складається з кількох шарів мертвих клітин, які просочені суберином — жироподібною речовиною, що затримує воду й повітря. Має сочевички — спеціальні отвори, через які здійснюється газообмін Вкриває багаторічні органи рослини. Забезпечує захист і газообмін органів, які вкриває

Слайд 10

Види покривних тканин Види Будова Функції Шкірка (епідерма) Одношароватканина, вякійживіклітиниз’єднанівпритулодназодною. Частозверхувкритатонкою восковоюплівкою— кутикулою.Маєпродихи,кожензякихутворенийдвомазамикальнимиклітинами. Частоутворюєвирости— волоски Вкриваєлистки,трав’янистістебла,пелюсткиіплоди.Забезпечуєзахист,газообмінівільнийрісторганів,яківкриває Корок Вториннапокривнатканина, яказамінюєепідермунабагаторічнихорганахрослин.Складаєтьсязкількохшарівмертвихклітин,якіпросоченісуберином—жироподібноюречовиною,щозатримуєводуйповітря.Маєсочевички—спеціальніотвори, черезякіздійснюєтьсягазообмін Вкриває багаторічні органи рослини. Забезпечує захист і газообмін органів, які вкриває

Слайд 11

Основна тканина Особливості будови: складаються із живих клітин, що мають тонкі стінки, між якими є великі міжклітинники. Ця тканина створює основу органів і заповнює простір між провідними тканинами

Слайд 12

Види основної тканини Хлорофілоносна Повітроносна Запасаюча

Слайд 13

Види основної тканини Види Будова Функції Хлорофілоносна (асиміляційна) Їїклітинимістятьдобрерозвиненіхлоропласти Здійснюєфотосинтез, міститься у листках Запасаюча В її клітинах містяться лейкопласти, інколи - хромопласти Накопиченняречовин,якізабезпечуютьвиживаннярослини. Заповнює м’які частини листків, плодів, серцевину стебел та коренів. Повітроносна Багата міжклітинними проміжками, які заповнені повітрям Забезпечує газообмін

Слайд 14

Поровідна тканини Ця тканина забезпечує два потоки речовин: висхідний (від кореня до надземних частин рослин); нисхідний (утворені в зелених частинах пагонів органічних сполук пересуваються вниз до інших частин рослин). нисхідний висхідний

Слайд 15

Типи провідної тканини Флоема Ксилема Складна тканина, яка складається переважно з мертвих клітин. Містить судини, трахеїди, волокна й паренхімні клітини Провідна і опорна функції Складна тканина, яка складається переважно з живих клітин. До її складу входять ситоподібні трубки, клітини-супутники, волокна і склереїди Забезпечує транспорт органічних речовин

Слайд 16

Механічна тканина Особливості будови: складається з живих (коленхіма) або мертвих (склеренхіма) клітин, які мають дуже товсті стінки. У живих клітин стінки потовщені нерівномірно, а у мертвих — рівномірно. Функції: забезпечує міцність усіх органів і рослини в цілому, захищає від механічних пошкоджень.

Слайд 17

Тканини рослин Творче засвоєння. До якої тканини слід віднести жалкі волоски у кропиви? Що таке смола у сосни? Чи можемо запах квітів віднести до якоїсь тканини?

Слайд 18

Тканини рослин Доповнити схему. Твірні тканини ??? тканини ??? тканини Основні тканини ??? тканини ??? тканини ??? тканини

Слайд 19

Тканини рослин Яка назва висхідної провідної тканини?

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика