X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Системна інженерія

Завантажити презентацію

Системна інженерія

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Системна інженерія – область науки і техніки, яка дозволяє розробляти та аналізувати складні технічні системи автоматики та управління з допомогою сучасної комп’ютерної техніки.

Слайд 4

Технічні системи керування й автоматики, будуються, як правило, на базі мікро-комп'ютерної техніки та призначені для керування різними технологічними процесами на промислових підприємствах, повітряними й морськими суднами, космічними апаратами й наземними транспортними засобами.

Слайд 5

На даний час комп’ютеризовані системи автоматики викорис-товуються скрізь – на виробництві та у побуті. Ось деякі приклади використання таких систем. Система диспетчеризації та управління системами автоматики. Являє собою набір апаратних і програмних засобів для централізованого контролю й керування інженерними системами та забезпечує засоби для відображення інформації про роботу систем технологічного устаткування.

Слайд 6

Система керування технологічними процесами Являє собою набір апаратних і програмних засобів для вирішення задач керування процесами та автоматизації виробництва. Використання інформаційних технологій в таких системах дозволяє отримати доступ до всіх рівнів виробництва з метою координації та оптимізації операцій, виробничих та комерційних процесів.

Слайд 7

Системи автоматизації та керування будівлями Система керування будівлею являє собою комплекс організаційних, інженерно-технічних заходів і програмних засобів, спрямованих на створення високоефективної економічної інфраструктури обслуговування. Автоматизована система керування, призначена для контролю й керування освітленням, опаленням, вентиляцією, водо-постачанням, безпекою, аудіо/відео апарату-рою і іншими інженерними системами будинку.

Слайд 8

Розробка, впровадження й експлуатація зазначених систем вимагають кваліфікованих кадрів, що вміють розробити структуру, алгоритмічне й програмне забезпечення систем автоматичного керування. Тому, орієнтуючись на сучасні тенденції розвитку науки і техніки, на кафедрі «Комп’ю-теризовані системи автоматики» з 2007 року була відкрита нова спеціальність 6.050201 – «Системна інженерія ».

Слайд 9

Серед дисциплін, що вивчають майбутні спеціалісти: Операційні системи та бази даних Студенти отримують фундаментальні знання в області технології реляційних баз даних мовою структурованих записів SQL. На практичних заняттях студенти проектують бази даних у СКБД Microsoft SQL Server 2008/2005, практикуються у написанні складних запитів на вибірку даних на діалекті Transact-SQL, розробляють клієнтські програми для доступу до даних на основі технології ADO.NET у середовищі Microsoft Visual Studio 2005.

Слайд 10

Теорія автоматичного управління Розглядаються методи аналізу і синтезу лінійних неперервних і дискретних систем автоматичного керування, проблеми стійкості замкнених систем керування і аналізу перехідних процесів в таких системах, а також вивчаються методи аналізу нелінійних систем керування.

Слайд 11

Електроніка та мікросхемотехніка Навчальна дисципліна «Електроніка та мікросхемотехніка» вивчає принцип побудови і роботи окремих електронних і напівпровідникових приладів їх параметри, характеристики та застосування в комп’ютеризованих системах автоматики. Під час виконання лабораторних робіт студенти отримують практичні навики проведення досліджень параметрів і характеристик основних електронних і напівпровідникових елементів і типових схем. Знайомляться з комп’ютерними програмами для моделювання електронних схем.

Слайд 12

Контролери систем автоматики Розглядаються структури, принципи функціонування та програмування контролерів сучасних світових виробників, зокрема фірм Vipa та Siemens. В процесі освоєння курсу студентами розробляються реальні системи керування технологічними процесами на виробництві, транспортними засобами та побутовими системами автоматики.

Слайд 13

Системи та мережі передавання даних Метою вивчення курсу є підготовка фахівців з навиками аналізу, розробки та експлуатації систем та мереж передавання даних, що займають ведуче місце в сучасних інформаційних, автоматизованих та комунікаційних системах. В процесі освоєння курсу студент вивчає теоретичні і практичні основи побудови апаратури, систем і мереж ПД, їх основні пристрої та вузли, особливості технічних рішень при їх реалізації.

Слайд 14

Мікропроцесорні пристрої В курсі вивчаються архітектурні особливості мікропроцесорів, зокрема 8-ми та 16-ти розрядних, теорія і практика використання цих мікропроцесорів при проектуванні апаратного та програмного забезпечення пристроїв найрізно-манітнішого призначення. Розглядається методика проектування інтерфейсів для під’єднання зовнішніх пристроїв до системної шини комп’ютера, наводяться приклади проектування конкретних пристроїв.

Слайд 15

Моделювання процесів та елементів систем керування У ході цього курсу студенти вивчають основні принципи побудови математичних моделей складних елементів систем керування, що описуються нелінійними диференціальними рівняннями. На практичних заняттях дані моделі симулюються на ПК з використанням спеціального програмного забезпечення. Це дає змогу досліджувати різні режими роботи електромагнетних пристроїв без використання натурних експериментів.

Слайд 16

Цифрові методи обробки сигналів і зображень Розглядаються і аналізуються різні області представлення сигналів та алгоритми обчислення в них результуючих коефіцієнтів. Аналізуються моделі процесів оброблення сигналів в часо-частотній (вейвлет) області подання. Вивчаються та аналізуються структури і алгоритми компресії аудіо та відеосигналів, нанесення та виділення цифрових підписів на мультимедійні продукти, а також можливості оцінки сигналів у часо-частотній області.

Слайд 17

Викладачами та студентами кафедри вже освоюється автома-тика 21 століття - нейронні мережі, інтелектуальні вимірювальні засоби й системи.

Слайд 18

На кафедрі функціонують лабораторні системи для навчання фахівців, які оснащені сучасною елементною базою автоматики – контролерами, програмно-технічни-ми засобами, іншою комп'ютерною технікою й системами цент-ралізованого збору й передачі інформації.

Слайд 19

Знання, отримані випускниками під час навчання на кафедрі, зокрема в галузі комп’ютерної техніки, дозволяють їм проектувати і експлуатувати різноманітні елек-тронні пристрої і системи, що використовуються в різних галузях техніки: вимірюванні, контролі і діагностиці, обчислювальній техніці, автоматизації та управлінні тех-нологічними та іншими процесами, зв’язку, телемеханіці, інформаційних мережах, захисті інформації та охоронній сигналізації, тощо.

Слайд 20

Професорсько-викладацький склад кафедри «Комп’ютеризовані системи автоматики» налічує 5 професорів, 9 доцентів, 3 старших викладачі та 3 асистенти. Викладачі та студенти кафедри беруть участь в науково-технічних конференціях, які проводяться в Україні і закордоном. Наукові досягнення кафедри відомі в Україні та за її межами, зокрема в Голландії, Канаді, Польщі і Росії.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика