X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Романський стиль

Завантажити презентацію

Романський стиль

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

FAQ Frequently Asked Question Лекції – 8 Семінари – 8 1 блок=1 семінар (6 балів)+1 семінар (6 балів)=12 балів Усього 7 оцінок !!! У кожного !!!! Про літучку не попереджую – вона є ЗАВЖДИ !!!! Додаткові кредити: Реферат = 12 балів – 8 балів захист, 4 бали написання Розмір – 5-15 ст. “Вода” не включається Перездача - 1 блок Здача пропущеного не є перездачею і можлива за наявності причин пропуску (об’єктивних або творчих). На перездачу приходимо підготовленими!!! Перездачі можливі до подачі проміжних балів !!! “Мислью по древу” – не пройде !!! Джерела підготовки за бажанням – опитування по матеріалах лекцій !!!!

Слайд 2

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І змістовий блок – Теоретичні аспекти екології Тема 1. Предмет і завдання екології Предмет сучасної екології. Структура макроекології. Методи і завдання екології. Сучасні екологічні проблеми. Контрольні питання Як ви уявляєте собі екологічну кризу? Які її причини? Які проблеми вивчення екології як науки? ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Екологія та її зв`язок з іншими науками Визначити та охарактеризувати глобальні екологічні проблеми сучасності. Запропонувати власний шлях їх подолання.

Слайд 3

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І змістовий блок – Теоретичні аспекти екології Тема 2. Природа і людина: Системний підхід Біосфера. Екосфера. Біотичний кругообіг. Властивості складних систем. Закони макроекології. Система "Людина – Економіка – Біота – Середовище". Контрольні питання Чому глобальний цикл техногенезу суперечить загальному ходу еволюції біосфери? Чому в сучасній екології дуже важливим є системний підхід? Чим зумовлена екологізація знань? ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Екологічні аспекти тривалості життя людини.

Слайд 4

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І змістовий блок – Теоретичні аспекти екології Тема 3. Екологічні фактори та їх класифікація. Поняття про екологічну нішу. Основні види біогеоценозів. Їх критерії і структура. Типи зв’язків у біогеоценозах. Контрольні питання Відмінність між екосистемою та біогеоценозом Структура і склад біоценозів ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Основні енергетичні потоки в біогеоценозах

Слайд 5

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І змістовий блок – Теоретичні аспекти екології Тема 4. Структура, динаміка і гомеостаз популяції. Регуляція чисельності популяції у біоценозах . Основні стратегії. Типи динаміки чисельності популяцій. Контрольні питання Основні математичні моделі, що описують «хвилі чисельності» у популяціях. Способи регуляції чисельності популяцій (стрес як чинник зниження народжуваності, типи ієрархій тощо) ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Екологічні аспекти регуляції чисельності людської популяції.

Слайд 6

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ  Екологія та її зв`язок з іншими науками. Поняття про екологію, її об`єкт і предмет. Історія загальної екології, її сучасний стан, структура. Основні проблеми і задачі екології, методи дослідження і практичні розробки. Глобальні екологічні проблеми, державні заходи та міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища. Основні екологічні закони та правила. Поняття про середовище проживання та пристосування до нього організмів, рослин, тварин, людей. Екологічні фактори та їх класифікація. Основні шляхи пристосування живих організмів до умов середовища. Адаптивні можливості живих організмів, рослин, тварин, людей. Поняття про популяції в екології. Структура, динаміка і гомеостаз популяції. Поняття про біоценоз. Структура біоценозу. Взаємозв`язок організмів у біоценозах. Відношення типу "хижак–жертва", "паразит–хазяїн", коменсалізм, мутуалізм, нейтралізм, аменсалізм.

Слайд 7

Поняття про екологічну нішу. Регуляція чисельності популяції у біоценозах та типи динаміки чисельності популяцій. Екологічні системи та їх характеристики. Вплив практичної діяльності людини на оточуюче середовище, інженерна екологія. Вплив виробничої та споживацької діяльності людини на природні ресурси. Зміна оточуючого середовища людиною. Реакція природного середовища на дії людини. Компенсація негативного впливу виробничої діяльності людства на природу. Здоров`я людини і навколишнє середовище. Психіка людини в екстремальних умовах екологічної катастрофи. Кризові екологічні ситуації природнього та антропогенного походження: землетрус, вулканічні катастрофи, повінь, ураган, засуха, лісові пожежі; транспортні, енергетичні, хімічні, ядерні катастрофи. Соціальні та психологічні наслідки екологічної катастрофи.

Слайд 8

Роль психогігієни, психопрофілактики, творчої діяльності, мистецтва в формуванні здорового способу життя. Проблема популяції людини. Ріст чисельності населення на Землі. Вплив швидкого росту населення на загальний вигляд планети, на здоров'я, благополуччя людей. Фактор часу і контроль за швидким ростом чисельності населення. Міграція населення між країнами. Методи обмеження росту населення. Екологія особистості людини, засоби формування гармонійно розвинутої особистості з високим рівнем екологічної культури. Екологічне виховання. Внесок вітчизняних педагогів минулого і сучасного (Я.А. Коменський, К.Д. Ушинський та ін.). Зміст екологічного виховання. Розвиток екологічної свідомості та поведінки. Методи і форми екологічного виховання. Актуальні проблеми соціальної екології в розвитку суспільства і природи. Проблеми коеволюції. Система суспільство – оточуюче середовище. Ідеї коеволюції в працях В.І.Вернадського в праці "Хімічна будова біосфери Землі та її оточення".

Слайд 9

Екологічні вимоги сучасного виробництва. Екологізація науки і техніки. Екологоетнічна цілісність народів і націй. Ідеї екологоетнічної цілісності Л.Гумільова. Проблеми управління соціоприродним середовищем. Екологічні виміри міжнародних відносин. Екологічні стратегії. Проблеми виходу з екологічної кризи. Прогнози і моделі світової динаміки. Аналіз існуючих концепцій. Принципи екорозвитку. Екологічні проблеми міст України.

Слайд 10

кліматичні пояси - тропічний пояс визначається середньою температурою найхолоднішого місяця, не нижчою, ніж 15° - 20°. Температура тут взагалі не опускається нижче 0°. Вегетація рослин продовжується весь рік; - субтропічний пояс - лежить на північ та південь від тропічного поясу. Темпера тура найхолоднішого місяця тут вища за температуру плюс 4°С. Зниження температури нижче 0° рідко спостерігається; - помірний пояс - лежить відповідно північніше та південніше субтропічного. У його межах добре виражена сезонна зміна пip року. Тривалість вегетаційного періоду рослин не менша 2- 3 місяців. Зимою випадає сніг, для осені та весни характерні приморозки; - холодний пояс - прилягає до Північного та Південного полюсів. Вегетаційний період тут триває всього 1,5-2 місяці.

Слайд 11

Сонячна радіація Для рослин світло є джерелом енергії для фотосинтезу, викликає зміну форм росту та служить сигналом для переходу з однієї фази розвитку до іншої. Для більшості видів тварин світло, хоча б мінімальне, забезпечує при розвинутих органах зору орієнтацію в просторі. Цю ж саму роль виконує світло і для людини. У людини та ряду тварин тільки під дією світла йде синтез вітаміну D. Однак існує немало тварин, що пристосувалися жити без світла. Це кроти, ґрунтові комахи, кажани, нічні метелики.

Слайд 12

Вода У всіх організмів клітини мають високу водонасиченість - до 80 - 98°/о. Така водонасиченість є необхідною умовою життєдіяльності. Джерелом води для суходільних живих організмів служать опади та ґрунтові води. Додатковий приток вологи, роси, в тому числі і підземні тумани та роси (поява вночі крапельок води у верхніх горизонтах ґрунту).

Слайд 13

Слайд 14

Рослини поділяються на три основні групи : Гідрофіти мезофіти ксерофіти

Слайд 15

Гідрофіти - ростуть у водоймах та місцях з підвищеною зволоженістю. Мезофіти - мешканці місць із середньою зволоженістю. Ксерофіти- пристосовані до екосистем степів та пустель, де режим вологості досить бідний.

Слайд 16

Газовий склад повітря Для живих організмів основне значення має кількість вуглекислого газу та кисню в повітрі. Для рослин вуглекислий газ є джерелом вуглецю при фотосинтезі. За здатністю поглинання вуглекислого газу з повітря рослини поділяються на два типи - з СЗ та з С4 фотосинтезом. У рослин першого типу є тільки один поглинач вуглекислого газу - рибульозобіофосфат. У С4-рослин таких поглиначів два: до рибульозобіофосфату додається ще фосфофенолпіровиноградна кислота. Тому С4-рос лини більш ефективно використовують ресурси С02 повітря.

Слайд 17

ВИДИ БІОЦЕНОЗІВ Біоми (формації, або комплекси) – являють собою однорідне угруповання, яке не залежить від складу рослинності. Асоціації. В межах біому неважко виділити локальні, добре окреслені групи видів. Це і є асоціації,. Синузії. Деякі невеликі угруповання добре зберігають свою індивідуальність і просторову обмеженість. Синузії існують короткий проміжок часу і їх автономність досить відносна. Біохоріон – це обмежена частина біотопу без врахування ярусності (наприклад, труп ссавця, стовбур зрубаного дерева). Одиницею вертикального розподілу є ярус, який зайнятий стратоценозом. Меротоп (структурний елемент) – відповідає біотопу дуже малого розміру: це частини рослини: листок, квітка, плід. В меротопі розміщується мероценоз. Перехідні зони називаються екотоном.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика