X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
математика

Завантажити презентацію

математика

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Організація роботи в ГПД План Педагогічні аспекти організації ГПД. Основні напрями дiяльностi та обов’язки вихователя. Організація роботи в ГПД. Фізіолого-гігієнічні аспекти організації режиму ГПД. 5. Режим роботи в ГПД. 6. Прийом дітей, бесіда з класоводом ГПД.

Слайд 2

Педагогічні аспекти організації ГПД Режим ГПД складається з: побутової, навчальної довільної форм діяльності

Слайд 3

Побутова діяльність учнів у режимі ГПД спрямова на на створення комфортних умов для всіх дітей і кожного учня окремо. Вона може відбуватись як в школі, так і поза нею. Догляд за тілом, одягом, взуттям, приміщенням тощо, здійснюється регулярно до відпрацювання у школярів стійких звичок тримати все у порядку. Ця робота виконується учнями як індивідуально, так і колективно. Оскільки в ній переважають елементи обов'язку, особливої популярності вона не має, тому під час організації цієї роботи не можна покладатися тільки на зацікавленість дітей. Цей вид діяльності має велике значення для мо рального, естетичного та соціального становлення особистості.

Слайд 4

Навчальна діяльність займає в режимі ГПД значний час. Для різних вікових груп вона складає від 40 до 60 відсот ків часу перебування учнів у школі. Основою її є навчальна праця, спрямована на засвоєння передбачених навчальним планом і програмами мінімуму загальноосвітніх знань, вмінь та нави чок. Цей вид діяльності суворо визначе ний і організовується у два прийоми. У ранкові години – уроки, в другій половині дня після відпочинку – самостійне виконання домашнього завдання, індивідуально-групові заняття

Слайд 5

Довільна діяльність покликана заповнити дозвілля активним відпочинком. Вона може бути індивідуальною і колективною. Перша організовується для кожної дитини окремо під час корот ких пауз між заняттями. Разом із цим учню початкових класів надається право самому вибирати вид відпочинку. Колективна вільна діяльність містить інтелектуальну; трудову, художньо-естетичну, спортивну та ігрову діяльність. З точки зору всебічного розвитку дітей вона різноманітна за змістом і формами та є по тужним засобом впливу на вихованців у позаурочний час.

Слайд 6

Основні напрями дiяльностi вихователя Опiкування учнями, їx виховання i нагляд за ними пiд час їхнього перебування у виховних групах школи. 2. Органiзацiя i проведення позаурочної навчальної роботи в закрiпленiй за ним групi.

Слайд 7

Посадовi обов'язки вихователя ГПД Планує, opraнiзовує та здiйснює виховання учнiв. Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення умов для соцiально-психологiчної реабiлiтацiї учнiв, їx соцiальної та трудової адаптацiї. Використовує рiзноманiтнi прийоми, методи i засоби виховання та навчання тколярiв. Планує i проводить з учнями корекцiйно-розвиваль ну роботу на основі вивчення їxнix iндивiдуальних особли востей. Спiльно з медичними працiвниками забезпечує збереження i змiцнення здоров'я учнiв

Слайд 8

Посадовi обов'язки вихователя ГПД 6. Приймає дiтей за встановленим порядком вiд батьків чи вчителiв школи; органiзовує до тримання учнями режиму дня. 7. Сприяє формуванню в учнiв моральних якостей гро мадянина, формує в них культуру поведiнки, вiдповiдаль не ставлення до навчання, працi. 8. Надає допомогу в органiзацiї самоуправлiння в уч нівському колективi. 9. Вивчає iндивiдуальнi здiбностi, iнтереси й нахили учнiв, їхню поведiнку в ciм'ї, житлово-побутовi умови проживання сiм'ї, взаємини учнiв з батьками чи особами, що їх замiнюють.

Слайд 9

Посадовi обов'язки вихователя ГПД 10. 3абезпечує у стосунках з учнями дотримання їхнix прав i свобод. 11. Веде у встановленому порядку документацiю i звiтнicть. 12. Бере участь у роботi педагогiчної ради школи. 13. Проходить перiодичний медичний огляд. 14. Систематично пiдвищує свою професiйну квалiфi кацiю. 15. Дотримується етичних норм поведiнки, якi вiдповi дають громадському статусу вчителя, у школi, побутi, гро мадських мiсцях. 16. Проводить iнструктаж учнiв з технiки безпеки

Слайд 10

Організація роботи в ГПД До групи продовженого дня учнів зараховують за заявами батьків на початку навчального року. Згідно з заявами батьків, дозволено відпускати дітей до дому в зручний для батьків час. Під час канікул групи пра цюють для тих дітей, які цього потребують. На перших батьківських зборах необхідно провести анкету вання і виявити інтереси дітей та батьків. За групою рекомендується закріпити постійне приміщення. Обов'язково має бути куточок гігієни

Слайд 11

Фізіолого-гігієнічні аспекти організації режиму ГПД Найбільш високий рівень працездатності у більшості здоро вих дітей 7–10 років припадає на ранкові години з 8.00 до 11.00 години та з 15.00 до 17.00 годи ни. А з 11.00 до 14.00 працездатність дітей різко знижується (причому чим меншим є школяр, тим нижчий рівень його працездатності і коротші періоди найефективнішої роботи). Тому підготовка домашніх завдань має відбуватися в години найбільшого підйому працездатності (з 9.00 до 11.00 і з 15.00 до 17.00). Із 19.00 години всі показники працездатності учнів різко знижуються, однак до ранку наступного дня вони від новлюються.

Слайд 12

Гігієнічні заходи, спрямовані на збереження відносно високої працездатності учнів, найбільш ефективні, якщо вони застосову ються на початковому етапі втоми. Це підтверджує необхідність введення організованого активного відпочинку в режим ГПД. Найбільш відчутний оздоровчий ефект дає проведення на свіжому повітрі 1–1,5-годинного активного від починку перед обідом, в період з 11 до 12 години. Найкращим способом такого дозвілля є організовані рухливі ігри та фізичні вправи, тому що одним із головних природних засобів вдоскона лення життєвих функцій, здатних забезпечити оптимальну взає модію з середовищем, є рух.

Слайд 13

До слідження показують, що найбільш ефективні малі фізичні на вантаження: гімнастика перед заняттями, фізкультхвилинки, ігри середньої рухливості у вільний час, спортивні години на свіжо му повітрі. Підвищення рухової активності в режимі ГПД, чергування розумових і фізичних навантажень – одні з головних заходів збереження й покращення здоров'я школярів, що сприяють їхньому гармонійному розвитку

Слайд 14

Основне місце в режимі ГПД займає навчальна діяльність. Вона складається з уроків, які проводяться в першій половині дня, самостійного приготування домашнього завдання та індивідуально-групових занять Санітарно-гігієнічні умови навчання: освітлення, мікроклімат, меблі навчальних, ігрових та інших кімнат, колір класних кімнат, правила протиепідемічного режиму – усе це повинно відповіда ти санітарним нормам.

Слайд 15

Провітрювання приміщень є обов'язковим до початку занять та під час перерв. Температура повітря основних приміщень має бути не нижчою від встановлених гігієнічних норм Навчальні класи учнів початкових класів обладнуються меб лями згідно з чинними нормативними документами. Меблі до бираються відповідно до зросту дітей шестирічного віку і мають бути промаркованими. У класному журналі, в листку здоров'я вказується розмір меблів, необхідний для кожного учня.

Слайд 16

На стінах класної кімнати нічого не має бути зайвого, щоб не відволікати увагу учнів. Усі навчально-наочні посібники після ви користання прибираються в закриті шафи чи стелажі. Відстань від класної дошки до перших парт має бути не мен шою, ніж 2,4 – 2,6 м, якщо ж парти розміщені в чотири ряди – 3 м; відстань між рядами – 0,6 м. Настінна дошка розміщується таким чином, щоб відстань від її нижнього краю до підлоги не пе ревищувала 0,7 – 0,8 м.

Слайд 17

У режимі ГПД важливо виділити достатньо ча су для занять з технічної творчості, на суспільно корисну працю і самообслуговування. Технічна, трудова, естетична діяльність на дають учневі прекрасну можливість для організації колективної діяльності й спілкування Школярі повинні мати кімнати відпочинку з наборами дидактичних ігор, спортивний зал і майданчик, а також гуртки за інтересами

Слайд 18

ГПД - одна із форм виховання дітей і допомагає організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і виховання, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний час. Вона забезпе чує, враховуючи вікові особливості, їхній розумовий, мораль ний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації продуктивної праці, відкриває можливості все бічного виявлення і розвитку індивідуальних, здібностей, запи тів та інтересів дітей.

Слайд 19

Режим дня в групі повинен відповідати психолого-педагогічним, гігієнічним і віковим особливостям учнів; сприя ти перетворенню в єдиний гармонійний процес навчально-виховну роботу, відпочинок і трудову діяльність школярів

Слайд 20

При плануванні режиму роботи ГПД необхідно врахувати такі вимоги: відповідність режиму віковим особливостям школярів; педагогічне забезпечення чергування режимних момен тів; раціональний розподіл часу на навчання, харчування, відпочинок, позакласні і позашкільні заходи, в тому числі максимальне перебування дітей на свіжому повітрі; чітку організацію роботи дитячого колективу, єдність ви мог до дітей і контроль за їх діяльністю.

Слайд 21

Після уроків учням пропонується перебувати на свіжому повітрі 30-60 хв. Обід - 30 хв. Прогулянки, ігри, суспільно корисна праця - 1,5-2 год. Полуденок - 10 хв. Самопідготовка -1-1,5 год. Робота в гуртках, заняття за інтересами - 1-1,5 год.

Слайд 22

Режим дня для учнів 1—2-х класів 12.30–13.00 – Перебування на свіжому повітрі. 13.00–13.30 – Обід. 13.30–14.30 – Денний сон. 14.30–15.30 – Перебування на свіжому повітрі: ігри, про гулянки, суспільно корисна праця 15.30–15.45 – Полудень. 15.45–16.45 – Самопідготовка (тільки для учнів 2-х класів). 16.45–17.30 – Вільний час: робота в гуртках, заняття за інтересами тощо

Слайд 23

Орієнтовна схема режиму продовженого дня учнів 2—4 класів: 12.40–12.50 – Прийом дітей. 12.50–13.25 – Спортивна година. 13.35–14.00 – Обід. 14.00–15.00 – Прогулянка. 15.00–16.30 – Самопідготовка. 16.30–17.30 – Гурткова робота. 17.30–8.30 – Індивідуальна робота за інтересами. 18.30–18.40 – Повернення додому.

Слайд 24

Прийом учнів у групу Обмін інформацією з класоводом про навчальні завдання для учнів. Відзначення відсутніх учнів і вияснення причин відсутності. Звільнення від перебування на групі хворих учнів . Оголошення учням основних заходів протягом дня. Організація підготовки учнів до години дозвілля, «спортив ної години» (переодягання у спортивну форму, підбір інвента ря) чи до обіду (при 5-ти уроках). Повторення правил поведінки учнів у коридорах, дворі, на сходах, вулиці. Організаційний вихід учнів з класу.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика