X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Ковальчук Т.М.

Завантажити презентацію

Ковальчук Т.М.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ковальчук Т.М. Використання інноваційних підходів в управлінській діяльності Новгород-Сіверської державної гімназії імені К.Д. Ушинського Новгород-Сіверський 2010-2011 н.р.

Слайд 2

Вступ Новгород – Сіверська державна гімназія імені К. Д. Ушинського функціонує як інноваційна освітня установа, що стабільно розвивається. Стратегія розвитку навчального закладу розроблена в Концепції, Програмі розвитку та Перспективному плані роботи державної гімназії на 2009 - 2014 роки, в яких зафіксовано очікувані результати діяльності закладу на ІІ етапі розвитку гімназії в умовах статусу закладу нового типу. Цілі та завдання на поточний навчальний рік реалізуються шляхом виконання Річного плану роботи, який створюється за колегіальним принципом, обговорюється і затверджується на першому засіданні педагогічної ради в новому навчальному році Система управління спрямована на реалізацію стратегічних цілей і завдань, будується на основі співпраці, ініціативи та творчості.

Слайд 3

М І С І Я Наша мета - створення престижного навчального закладу нового типу для дітей, які потребують інтернатного утримання, за моделлю освітнього поліцентру, у якому навчально - пізнавальна діяльність, гармонійно збалансована з іншими видами діяльно- сті та спілкування, забезпечує повноцінний розвиток особистості Наш девіз: ГІМНАЗІЯ ДЛЯ ГІМНАЗИСТІВ

Слайд 4

Зміни - причина інновацій Ми орієнтуємося на чотири найважливіші вектори викликів часу, які визначають спрямування управлінських інновацій . Орієнтація на оволодіння технологіями соціалізації, більш відомими як життєві компетентності 1 Необхідність навчання протягом всього життя в умовах гострої конкуренції на ринку робочої сили 2 Необхідність постійно забезпечувати комунікаційність, яка виражається в знанні комп’ютера та іноземних мов 3 Здоровий спосіб життя, який у наш час виноситься на ринок як важлива здатність робочої сили 4

Слайд 5

Необхідність інновацій Виклики часу. Змінюється життя, змінюються запити - змушена мінятися школа Діти змінюються Зміна статусу навчального закладу, виходу його на новий рівень Рівень програм та посібників Активізація ринкових відносин в освітній галузі Основні причини, котрі породжують інновації

Слайд 6

Процес стратегічного управління SWOT – оцінка сильних та слабких сторін Оцінювання ступеня впливу навчального закладу конкурентних сил; Внутрішні сили, підконтрольні організації: Аналіз освітніх послуг гімназії і - сила; її конкурентів - слабкість; Зовнішні чинники, пов’язані із зовнішнім середовищем , які не піддаються впливу організації: - можливості; - загрози SWOT- аналіз Аналіз зовнішнього середовища Вибір стратегії Реалізація стратегії Місія Цілі Особистість учня

Слайд 7

Технологія прийняття управлінського рішення Рішення Аналіз Збір інформації

Слайд 8

Кадрові інновації -введення в штатний розпис нових посад .

Слайд 9

Системний підхід до управлінської діяльності Головним у змісті управлінської діяльності є створення цілісної системи діяльності школи, яка відповідає вимогам часу і створює передумови для цілеспрямо- ного розвитку учнів. Для забезпечення ефективного управління адміністрація ство-рює управлінські системи та підсистеми: - систему державно-суспільного управління; - систему внутрішньошкільного контролю; - систему методичної роботи; - систему стимулювання інноваційної діяльності; - систему виховної роботи; - систему роботи з батьками; - систему роботи з випускниками. Системний підхід до управління полягає в чіткому, скрупульозному розподілі функціона-льних обов'язків не тільки серед керівників, а й всіх членів педагогічного колективу.

Слайд 10

Залучення педагогічного колективу до інноваційної діяльності Важливе завдання управлінської діяльності, яка носить інноваційний, дослідницький характер, - забезпечити залучення всього педагогічного колективу до роботи в режимі оновлення, розуміння  всіма працівниками місії гімназії - освітньої установи підвищеного рівня для дітей з соціально вразливим статусом. Адміністрація гімназії залучає співробітників до спільної діяльності на основі розвитку і саморозвитку, з метою збереження в колективі атмосфери пошани, довіри і успіху.

Слайд 11

Технологія успішного управління Технологія успішного управління гімназією складається з трьох основних етапів: - збір інформації про стан керованого об'єкту; - її переробки; - видача командою інформації. Отже, успіх управління залежить від дієвості внутрішньошкіль-ної системи збору інформації. Інноваційність внутрішньошкільного контролю полягає в довірі до вчителя, який має достатній рівень досвіду і забезпечує оптимальні результи роботи, делегуванні йому частини повноважень адміністрації, переведення контролю з процесу роботи вчителя на її результати. Такий контроль орієнтований на успіх. Велика частина педколективу працює на самоконтролі. Вчителі особисто зацікавлені у виконанні цілей гімназії, бачать невирішені проблеми в своїй діяльності, мають чіткі перспективи поліпшення своїх результатів, спираються в роботі на самоаналіз, здійснюючи критичну оцінку своєї діяльності, мають загальновизнані результати.

Слайд 12

Довіра – стимулятор педагогічної творчості

Слайд 13

Цілеспрямованість управлінської діяльності Головне в управлінні - чітко бачити мету

Слайд 14

Спосіб досягнення окремих аспектів загальної мети Система комплексно-цільових програм 1. Програма розвитку Новгород-Сіверської державної гімназії імені К. Д. Ушинського 2. Програма роботи з обдарованими учнями 3. Програма розвитку особистості 4. Програма профільного навчання 5. Програма виховання

Слайд 15

Забезпечення державно-суспільного управління Практичні управлінські дії Взаємодія з організаціями, ФОП Рада школи Взаємодія з батьками . Піклувальна рада Чіткий розподіл функцій

Слайд 16

Якість освітніх послуг Якість освітніх послуг – основний пріоритет Управлінські дії: - зміна орієнтації педагогічного колективу у бік оцінювання діяльності кожного учителя за результатами праці; - зміна традиційних на інноваційні форми навчання та виховання – особистісно зорієнтовані, інтерактивні, діалогові; - організація процесу впровадження оновлених та удосконалених теорій та практик, що сприяє ефективному досягненню навчальних цілей; - заохочення використання інноваційних технологій; - щорічне вивчення потреб в додаткових послугах і розширення їх мережі; - здійснення моніторингу якістю освіти.

Слайд 17

Моніторинг якості освіти Інноваційність внутрішньошкільного контролю Внутрішньошкільний контроль передбачає спостереження за результатами навчання і виховання учнів. Окрім цього, він дає уявлення про передовий досвід, нові технології навчання, зміст освіти, рівень реалізації і якість виконання програм. Інноваційний характер внутрішньошкіль-ного контролю полягає : - у переорієнтації цілей з виявлення якості роботи вчителя - на стимулювання його зростання на основі виявлення успіхів та недоліків, надання практичної допомоги; - у використанні інноваційних методів контолю. Інновацією є модернізація змісту, форм та методів контролю. - використання технологій моніторингу, рейтингу, ,, ранжування”.

Слайд 18

Цільові управлінські проекти

Слайд 19

Моніторинг порівняльних результатів навчання Період моніторингу 2007-2014 роки

Слайд 20

Індивідуальний моніторинг результатів педагогічної діяльності вчителя Періодичність –двічі на рік

Слайд 21

Моніторинг індивідуальних результатів навчання учня Період спостереження 2004-2011 роки

Слайд 22

Розвиток академічних умінь та навичок .

Слайд 23

Моніторинг якості знань – індикатор якості освітніх послуг 50% Якість знань 2004 - 2005 Якість знань 2009 - 2010 Якість знань 2010 - 2011 Високий рівень 2004 2010 2011 МЕТА Достатній рівень

Слайд 24

Використання матричних моделей аналізу уроку Творчий Активний Ситуативний Пасивний Характерний для педагогів з яскравою індивідуальністю, які мають особливі технологічні знахідки. Тому іноді складно підібра- ти відповідні параметри для аналізу Властивий учителям зі стажем, але часто молоді фахівці демонстру- ють високий рівень професіо- налізму з тих чи інших критеріїв Відрізняється цікавими знахідками. Але весь педагогічний потенціал використовується стихійно Виявляється найчастіше в педагогів-початківців та осіб, байдужих до професії вчителя

Слайд 25

Матриця педагогічного аналізу . Параметри спостереження 1 2 3 4 24.09.укр мова 5-А 11.11.укр мова 6-Б 19.02. укр. літ. 7-А 09.04. укр. мова 5-А Створення пізнавальної атмосфери на занятті 1 2 3 2 Організація діяльності учнів 1 2 2 2 Навчальна взаємодія учнів і вчителя 2 2 3 3 Мова педагога і її значення на уроці 2 2 2 3 Виховна функція уроку 2 3 3 2 Контроль і корекція діяльності 2 3 3 1 Методи навчання 1 2 2 3 Результативність занять 2 2 3 2

Слайд 26

Переваги цієї моделі: . Переваги цієї моделі: 1. Диференційований підхід до оцінювання уроку. 2. Можливість не тільки визначити про-фесійний рівень учителя на сьогодні , але й показати перспективу професійного росту Ці дані можна представити й у вигляді відповідного графіка (беруться дані по першому і останньому уроках), що дасть більш наочне уявлення про динаміку професійного росту даного вчителя: 3. Варіативність параметрів спостереження залежно від обраного циклу предметів 4. Матричний аналіз забезпечує розвиток аналітичної та рефлексивної діяльності педагога. 5. Дотримання стабільності обраних параметрів протягом року дає можливість збору об'єктивної інформації про динаміку професійного становлення конкретного педагога чи навіть всього методичного об'єднання вчителів певного циклу

Слайд 27

Науковий підхід до управлінської діяльності використання традиційних та інноваційних педагогічних наук і теорій Підвищення управлінської компетентності Педагогіка Психологія Соціологія Менеджмент Андрагогіка Коучинг

Слайд 28

Інноваційні форми підготовки та проведення педрад Форми підготовки : створення творчих груп: - аналітичних; - інформаційних; - ініціативних Методи роботи: - аналітичні; - діалогові Форми проведення: - дискусійні; - есплікаційні

Слайд 29

Менеджмент – теоретична основа управління інноваційним розвитком Процес здійснення інноваційного менеджменту передбачає: - розробку планів і програм інноваційної діяльності; - спостереження та оцінку процесу інноваційної діяльності; - створення проектів надання нових освітніх послуг; - проведення єдиної інноваційної політики через механізм координації діяльності відповідальних осіб; - матеріальне забезпечення програм та проектів; - забезпечення інноваційної діяльності кваліфікованими кадрами; - створення тимчасових цільових груп для комплексного вирішення проблем - від ідеї до втілення її в життя. - широке використання методів мотивації та рефлексії

Слайд 30

Андрагогіка – теорія і практика навчання дорослих Не секрет, що всі ми гостро відчуваємо тиск ситуації на ринку праці. Щоб залишитися на місці, треба рухатися вперед. Принципи андрагогіки - врахування сучасних особливостей процесу навчання дорослих: - підвищену потребу в обгрунтуванні (смислі); - потребу в самостійності; - життєвий досвід; - рівень розуміння необхідності підвищення власної конкурентно- здатності; - практичну спрямованість. Управлінські дії: Організація систематичного навчання: - організація роботи тренінгів - психолого-педагогічних семінарів

Слайд 31

Коучинг - сучасний інструмент інноваційного управління Коучинг - це розкриття потенціалу людини з метою максимального підвищення її конкурентноздатності як професійної, так і особистіс- ної. Сучасне управління в стилі коучинг - це погляд на працівників як на величезний додатковий ресурс для досягнення цілей організації. Варіанти використання коучингу в роботі з педпрацівниками : - мотивація , - делегування повноважень, - вирішення проблем, - врегулювання взаємовідносин, - планування , перевірка та оцінка, - робота в групах, - виконання завдань, - розвиток вчителя. Коучинг концентрується на майбутніх можливостях, а не на минулих помилках. Коучинг не вчить, а допомагає вчитися досягати успіху.

Слайд 32

Міні-коучинг Проект ,,Вибори Генерального лідера гімназії ” Програма ,, Лідерський прорив ” Визначення професійної спрямованості Проект ,, Дорога до успіху ”

Слайд 33

Організація науково-дослідницької діяльності Підготовка та захист учнівських науково-дослідницьких робіт Робота наукового об’єднання учнів (НОУ) ,, Ерудит ” Психодіагностика обдарованості учнів Здібності НОУ МАН

Слайд 34

Співпраця з міжнародними організаціями Через благодійний фонд ,,Білий Слон” 1 Асоціація PYCAO Піринеї Комендж 3 Асоціація ,, Обміни Франція-Україна” 2

Слайд 35

Європа - поруч . Практичні навички володіння двома іноземними мовами Подорожі та відпочинок за кордоном Продовження здобуття освіти у Франції Фінансова підтримка Надання благодійної допомоги

Слайд 36

Єдина свобода , яку ми маємо,- це свобода вибору. Вам ніхто не забороняє просто обирати для себе той світ, в якому ви хотіли б жити Вадим Зеланд Дорогу здолає той, хто йде Біблія LOGO “ Add your company slogan ”

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Біографія