X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
jnkjnk,

Завантажити презентацію

jnkjnk,

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

документообіг Роботу виконали Учениці 11 класу ОНЗ Прибірське НВО Малащенко С вітлана та Недашківська Анастасія

Слайд 2

Поняття документу. Призначення та класифікація документів. Документообіг. Загальні правила оформлення документів За навчальною програмою 2018 року Прилуцький медичний коледж 10 Зразок підзаголовка

Слайд 3

що таке документообіг що таке документ як класифікують документи призначення документів Дізнаєтесь: загальні правила оформлення документів

Слайд 4

Прийом « Кошик знань» В повсякденному житті всі Ви зустрічалися з поняттям «документ». Вам пропонується до поданих нижче клітинок записати ті асоціативні поняття, які у Вас виникають, коли Ви чуєте це слово. Документ

Слайд 5

Документ - це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу (ДСТУ 2732 - 04 «Діловодство та архівна справа. Терміни та визначення»). Класифікація документів - це поділ їх на класи за найбільш загальними ознаками схожості та відмінності. Мета класифікації полягає в підвищенні оперативності роботи. Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація документів 10

Слайд 6

Слайд 7

За способом фіксації інформації розрізняють такі документи: письмові,   до   яких  належать   усі  рукописні  та  машинописні документи,     виготовлені    за    допомогою    друкарської    та розмножувальної оргтехніки; графічні, в яких зображення об'єктів передано за допомогою ліній, штрихів, світлотіні. Це графіки, мапи, рисунки, малюнки, схеми, плани. Вони цінні своєю ілюстративністю; фото-   й   кінодокументи   -   такі,   що   створені   способами фотографування й кінематографії. Це кіно- та фотоплівки, фотокартки.   На них можна зафіксувати ті явища, які іншим способом зафіксувати важко чи неможливо; фонодокументи - такі, що створюються за допомогою будь-якої системи звукозаписування й відтворюють звукову інформацію (наприклад, записану під час проведення засідань, зборів, нарад тощо). Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація документів 10

Слайд 8

За змістом документи поділяють на: організаційно-розпорядчі; фінансово-розрахункові; постачально-збутові та ін. Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація документів 10

Слайд 9

Документи, які належать до ОРД, можна умовно поділити на такі групи: організаційні (положення, інструкції, правила, статути, тощо); розпорядчі (постанови, рішення, розпорядження, вказівки тощо); довідково-інформаційні (довідки, протоколи, акти, пояснювальні та службові записки, службові листи, відгуки, плани роботи, телеграми, телефонограми, звіти, доповіді тощо); з кадрових питань (заяви, накази по особовому складу, особові картки, трудові книжки, характеристики тощо); особові офіційні (пропозиції, заяви, скарги, автобіографії, розписки, доручення тощо). Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація документів 10

Слайд 10

За    назвою    розрізняють:    Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація документів 10

Слайд 11

За видами документи поділяють на: типові, що розробляються вищими органами для підвідомчих організацій з однорідними функціями і мають обов'язковий характер; трафаретні, котрі виготовляються друкарським способом: незмінювана частина тексту документа друкується на поліграфічних машинах, а для змінної інформації залишаються вільні місця. Такі документи зараз найпоширеніші, оскільки на їх складанні та обробленні економиться час; індивідуальні, які створюються кожного разу по новому. Це доповідні, службові, пояснювальні записки, автобіографії тощо. Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація документів 10

Слайд 12

За складністю документи бувають: прості, що містять інформацію з одного питання; складні, які містять інформація щодо двох і більше питань. Слід   урахувати,   що   прості   документи   легше   оброблювати, контролювати їх виконання, здійснювати пошук. Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація документів 10

Слайд 13

За місцем складання розрізняють такі документи: внутрішні,   що   стосуються   внутрішніх   питань   підприємства (організації, установи) і не виходять за його межі; зовнішні, тобто вхідна та вихідна кореспонденція.   За терміном виконання документи бувають: термінові,   що   виконуються  у   строки,   встановлені  законом, відповідним правовим актом, керівником, а також документи з позначкою «Терміново»; нетермінові, які виконуються в строки, визначені керівництвом підприємства (організації, установи, фірми). Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація документів 10

Слайд 14

За терміном зберігання: Постійного зберігання; Тривалого зберігання (понад 10 років); Тимчасового зберігання (до 10 років).   За юридичною силою документи поділяються на справжні (істинні), що готуються в установленому законом порядку за всіма правилами. Своєю чергою, справжні документи бувають: чинні, нечинні. фальшиві (підроблені), в яких зміст чи оформлення не відповідає істині. Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація документів 10

Слайд 15

За походженням документи поділяються на: службові,   що   стосуються   діяльності   підприємства (організації, установи, фірми); офіційно-особисті, які стосуються конкретних осіб, тобто іменні (скарги, заяви тощо).   За гласністю документи бувають: звичайні; для службового користування (ДСК); таємні; конфедиційні та інші. Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація документів 10

Слайд 16

За стадіями виготовлення розрізняють такі документи: оригінали - перші або єдині примірники офіційних документів; копії - документи, в яких точно відтворено інформацію інших документів, а також усі їхні зовнішні ознаки чи частину їх і відповідним чином оформлені. Існують такі різновиди копій: відпуск (повна копія вихідного документа, виготовлена водночас з оригіналом через копіювальний папір); витяг (копія офіційного документа, що відтворює певну його частину і відповідно засвідчена); дублікат (повторний примірник документа, який має юридичну силу оригіналу). Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація документів 10

Слайд 17

Кожний документ складається з окремих елементів, які називаються реквізитами Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається формуляром.

Слайд 18

Державний герб України Емблема організації чи підприємства Зображення державних нагород Код установи, організації, підприємства за Українським класифікатором підприємств і організацій (УКПО) Назва міністерства або відомства (вищої організації або замовника) Реквізити документа

Слайд 19

Повна назва організації, установи чи підприємства — автора документа Поштова адреса Номер телефону, факсу Номер рахунка в банку Назва виду документа Дата Реквізити документа

Слайд 20

Посилання на номер та дату вхідного документа Місце складання або видання Гриф обмеження доступу до документа Адресат Резолюція Текст Реквізити документа

Слайд 21

Відмітка про наявність додатка Підпис Гриф погодження Печатка Відмітка про засвідчення копій Прізвище виконавця та номер його телефону Відмітка про надходження документа Склад обов'язкових реквізитів у разі потреби може бути доповнений Реквізити документа

Слайд 22

Бланки Розрізняють два основні види формулярів — з поздовжнім і кутовим розміщенням реквізитів. У різних типах документів склад реквізитів неоднаковий. Він залежить від змісту, призначення і способу обробки документа. Кожному реквізиту відведене певне місце. Це робить документи зручними для зорового сприйняття, спрощує їх опрацювання. Бланк — це друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію Бланки заповнюють конкретними відомостями. Найпоширенішими є бланки актів, наказів, протоколів, листів. Застосування бланків під час складання документів підвищує культуру ділового спілкування, надає інформації офіційного характеру.

Слайд 23

Бланки Виготовлення бланків конкретних видів документів допускається якщо їх кількість на рік перевищує 200 одиниць; реквізити заголовка розмішуються центрованим способом; бланки повинні виготовлятися друкарським способом на білому папері або папері світлих тонів фарбами чорного кольору

Слайд 24

Організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення, називається діловодством Діловодство

Слайд 25

  Документообіг - це рух службових документів з часу їх створення або одержання суб’єктом документаційного забезпечення управління до часу завершення виконання, надсилання або знищення.

Слайд 26

Широке використання автоматизованих технологій в системі документообігу розпочалось у 90-х роках завдяки широкому розповсюдженню персональних комп’ютерів.

Слайд 27

Згідно з чинними правилами документ повинен: надходити від установи чи юридичної особи, які мають на це право; бути юридично правильно оформленим; бути достовірним, надавати об'єктивні відомості; базуватися на фактах і містити конкретні пропозиції або вказівки; бути максимально стислим, але не за рахунок зменшення інформації; мати послідовність викладу, без повторень та вживання слів і зворотів, які не несуть змістовне навантаження; Загальні правила оформлення документів

Слайд 28

Загальні правила оформлення документів Для друкування текстів службових документів використовується гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 12-14 друкарських пунктів Дозволяється використовувати шрифт розміром 8-12 друкарських пунктів для друкування реквізиту «Прізвище виконавця і номер його телефону», виносок, пояснювальних написів до окремих елементи тексту документа або його реквізитів тощо Під час друкування заголовків дозволяється використовувати напівжирний шрифт (прямий або курсив)

Слайд 29

НАКАЗ — це розпорядчий документ, який видається керівником установи. ДОВІДКА - це документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян, різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств. СЛУЖБОВА ЗАПИСКА (доповідна, пояснювальна) - це документ на ім'я керівника установи, у якому повідомляють про певний факт, подію, подають звіт про виконання службових доручень або взятих на себе зобов'язань. ПРОТОКОЛ - документ, що відбиває процес і результат роботи постійних та тимчасових колегіальних органів, проведення зборів, засідань, нарад, конференцій, обговорень тощо. ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ - це відтворення частини протоколу, яка стосується розгляду окремого питання. Його складають, надсилають (або передають) окремим особам чи підприємствам на їхню вимогу. ЗАЯВА  — це документ, у якому приватна чи посадова особа звертається з проханням або пропозицією, на адресу установи чи посадової особи

Слайд 30

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!)

Слайд 31

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика