X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Мультиколінеарність

Завантажити презентацію

Мультиколінеарність

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема 5 Мультиколінеарність Кафера інформатики та комп‘ютерних технологій доцент Бесклінська О.П.

Слайд 2

Зміст 1.Поняття про мультиколінеарність та її вплив на оцінку параметрів моделі 2.Тестування наявності мультиколінеарності

Слайд 3

1. Поняття про мультиколінеарність та її вплив на оцінку параметрів моделі Означення: Суть мультиколінеарності полягає в тому, що в багатофакторній регресійній моделі дві або більше незалежних змінних пов'язані між собою лінійною залежністю або, іншими словами, мають високий ступінь кореляції:

Слайд 4

Природа мультиколінеарності Прибуток на акцію Дивіденди на акцію Ціна акції Дивіденди Прибуток

Слайд 5

Практичні наслідки мультиколінеарності: мультиколінеарність незалежних змінних (факторів) призводить до зміщення оцінок параметрів моделі, які розраховуються за методом найменших квадратів. збільшення дисперсії та коваріації оцінок параметрів, обчислених за методом найменших квадратів

Слайд 6

збільшення довірчого інтервалу (оскільки збільшується середній квадрат відхилення параметрів) незначущість t-статистик

Слайд 7

Зауваження. Мультиколінеарність не є проблемою, якщо єдиною метою регресійного аналізу є прогноз (оскільки чим більше значення R2, тим точніший прогноз). Якщо метою аналізу є не прогноз, а дійсне значення параметрів, то мультиколінеарність перетворюється на проблему, оскільки її наявність призводить до значних стандартних похибок оцінок параметрів.

Слайд 8

2. Тестування наявності мультиколінеарності

Слайд 9

Велике значення R2 і незначущість t-статистики Велике значення парних коефіцієнтів кореляції. Зовнішні ознаки наявності мультиколінеарності

Слайд 10

Для визначення мультиколінеарності здебільшого застосовують такі тести: F-тест, запропонований Глобером і Фарраром ( інша назва: побудова допоміжної регресії) Характеристичні значення та умовний індекс

Слайд 11

Алгоритм Фаррара-Глобера 1. Визначити критерій Пірсона χ2 (“хі”- квадрат) для цього знайти а). нормалізовані змінні х1, х2, …, х m б). на основі матриці нормалізованих змінних, обчислити кореляційну матрицю:

Слайд 12

в). обчислити визначник кореляційної матриці: г). обчислити критерій χ2: Порівняти значення χ2 з табличним при ступенями свободи і рівні значущості α (якщо χ2> χ2табл, то в масиві незалежних змінних існує мультиколінеарність).

Слайд 13

2. Обчислити F- критерій Фішера. а). обчислити матрицю похибок: б). розрахувати F- критерії

Слайд 14

Порівняти значення Fk з табличним при ступенями свободи і рівні значущості α (якщо Fk>Fтабл, то відповідна k-та незалежна змінна мультиколінеарна з іншими). в). розрахувати коефіцієнти детермінації для кожної змінної:

Слайд 15

3. Визначити t- критерій Ст’юдента: де Порівняти значення з табличним при ступенями свободи і рівні значущості α то між незалежними змінними хk та хj існує мультиколінеарність). (якщо

Слайд 16

Завдання для самостійного виконання: з підручника О.Є. Лугінін і інш. “Економетрія” с. 140-145–розібрати приклад 7.1, знайти помилки в обчисленнях.

Слайд 17

Нехай -коефіцієнт детермінації в регресії, яка пов'язує фактор хi з іншими факторами. 1) для кожного коефіцієнта детермінації розраховуємо Fi-відношення: F-тест

Слайд 18

F-тест перевіряє гіпотезу Н0 : проти гіпотези Н1: 2) Fкр знаходимо за таблицею F-розподілу Фішера з (т-1) і (п-т) ступенями свободи і заданим рівнем значущості; 3) якщо Fi > Fкр , то гіпотезу Н0 відкидаємо (хi — мультиколінеарний фактор), якщо Fi< Fкр , то гіпотезу Но приймаємо (фактор хi не є мультиколінеарним).

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика