X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Eclipse

Завантажити презентацію

Eclipse

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Eclipse (вимовляється «іклі пс», від англійського «затемнення») Виконав: Учень групи №20 Палєєв Владислав

Слайд 2

What is Eclipse? Що таке Eclipse This is a free, integrated, integrated software development environment. Developed and maintained by the Eclipse Foundation and includes projects such as the Eclipse platform, Java programming toolset, version control systems, GUI designers, and more. Це вільне модульне інтегроване середовище розробки програмного забезпечення. Розробляється і підтримується Eclipse Foundation і включає проекти, такі як платформа Eclipse, набір інструментів для програмістів на мові Java, системи контролю версій, конструктори GUI тощо.

Слайд 3

Eclipse is a framework for developing modular platform-independent applications with a number of features: Eclipse це фреймворк для розробки модульних платформонезалежних застосунків із низкою особливостей: Ability to develop software in many programming languages (native is Java); platform independent; modular, intended for further expansion by independent developers; open source code; developed and maintained by the Eclipse Foundation, which includes such software vendors as IBM, Oracle, Borland. Можливість розробки ПЗ на багатьох мовах програмування (рідною є Java); платформонезалежна; модульна, призначена для подальшого розширення незалежним розробниками; з відкритим сирцевим кодом; розробляється і підтримується фондом Eclipse, куди входять такі постачальники ПЗ, як IBM, Oracle, Borland.

Слайд 4

The basis of Eclipse is the extended client platform (RCP - from the English rich client platform). It consists of the following components: Основою Eclipse є платформа розширеного клієнта (RCP — від англ. rich client platform). Її складають такі компоненти: Flexibility of Eclipse is ensured by the connectivity modules, which can be developed not only in Java, but also in other languages such as C / C ++, Perl, Groovy, Ruby, Python, PHP, ErLang, and others. Гнучкість Eclipse забезпечується за рахунок модулів, що підключаються, завдяки чому можлива розробка не тільки на Java, але і на інших мовах, таких як C/C++, Perl, Groovy, Ruby, Python, PHP, ErLang та інших. Platform kernel (Eclipse download, module launch); OSGi (standard delivery medium for kits); SWT (standard widget toolkit); JFace (file buffers, text work, text editors); Eclipse workspace (panels, editors, projections, wizards). Ядро платформи (завантаження Eclipse, запуск модулів); OSGi (стандартне середовище постачання комплектів); SWT (стандартний інструментарій віджетів); JFace (файлові буфери, робота з текстом, текстові редактори); Робоче середовище Eclipse (панелі, редактори, проекції, майстри).

Слайд 5

Coordination Координація The number of new subprojects (both managed by Eclipse Foundation and third-party) is increasing rapidly. You have to coordinate the efforts of a huge number of developers and offer the general rules - "The process of developing Eclipse" (Lifecycle project). Кількість нових підпроектів (як керованих Eclipse Foundation, так і сторонніх) швидко збільшується. Доводиться координувати зусилля величезної кількості розробників і запропонувати загальні правила - «Процес розробки Eclipse» (Lifecycle проекту).

Слайд 6

Modules and History Модулі та Історія Modules For the Eclipse environment, there are a number of free and commercial modules. Initially, the environment was developed for Java, but now there are numerous extensions to support other languages Eclipse has built-in install and update modules over the Internet. Модулі Для середовища Eclipse існує цілий ряд вільних і комерційних модулів. Спочатку середовище було розроблене для мови Java, але в нині існують численні розширення для підтримки інших мов У Eclipse вбудована функція установки і оновлення модулів через інтернет. History November 1998, the IBM Software Group began developing a development tools platform. Initially, a Java IDE was created based on the resources of the Object Technology International (OTI) lab. Історія Листопад 1998, IBM Software Group почали створення платформи інструментів розробки. Спочатку було створено Java IDE на базі ресурсів Object Technology International (OTI) lab.

Слайд 7

Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика