X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
У ріднім слові – цілий світ

Завантажити презентацію

У ріднім слові – цілий світ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

(До Міжнародного дня рідної мови)

Слайд 2

… Українське слово. Ти частка тих, що вже давно померли, їх кров живуща, їх жага нетлінна, безсмертне і величне, як Говерла, багате і дзвінке, як Україна. ( Д. Луценко) Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. – К. : Academia, 1994. – 254 с. Відомий український письменник, прекрасний знавець мови адресував свою книжку тим, хто дбає про культуру мови, прагне запобігти помилковому слововживанню, перебороти лексичну розбіжність у визначенні однакових понять, уникнути невластивих українській мовній традиції зворотів і висловів. У пошуках найкращого мовного еквівалента автор звертався до прикладів з класичної літератури, фольклору, живого народного мовлення. Деякі міркування автора та частину ілюстративного матеріалу варто сприймати як данину часові. Вихованець І. Р. Таїна слова / І. Р. Вихованець. – К. : Рад. шк., 1990. – 284 с. Про таїну рідного слова, про мовну скарбницю народу, зібрану в словниках, про те, як народжується слово, про історію слів, про наші імена й прізвища, про назви міст, про взаємозв'язки української мови з іншими мовами розповідає ця книжка. Читачам буде цікаво дізнатися, як, коли і в якій країні з'явилися деякі слова і чому вони примандрували до нас. Для учнів середньої школи, всіх шанувальників рідного слова.

Слайд 3

У книзі наводяться найбільш вживані в сучасній українській мові крилаті слова і. вирази, переважно інтернаціонального поширення. Відомості про їх джерелі і значення викладені в популярній оповідної формі тематичними статтями. Покажчик словника зберігає словарно-довідковий характер видання. Коваль А. П. Крилате слово / А. П. Коваль. – К. : Рад. шк., 1983. – 222 с. Коваль А. П. Знайомі незнайомці : походження назв поселень України / А. П. Коваль. – К. : Либідь, 2001. – 302 с. У книзі надаються відомості про походження та первісне значення певного поселення, ознайомитися з різними поясненнями походження назв. Вміщено алфавітний покажчик усіх згадуваних назв поселень.

Слайд 4

Коваль А. П. Спочатку було Слово : крилаті вислови біблійського походження в українській мові / А. П. Коваль. – К. : Либідь, 2001. – 312 с. Біблія — найпоширеніша у світі книжка, з якої наш народ протягом століть поповнював фразеологічний запас української мови, збагачуючи її. Крилаті вислови у цьому виданні подаються не в алфавітному порядку, а в такій послідовності, в якій вони вжиті у Біблії, так що читач матиме змогу уявити, як побудовано Біблію, яким є зміст і стиль викладу кожної частини. У висловах фіксуються зміни у змісті й формі, які відбулися за час їх існування в українській мові; усі наявні значення висловів ілюструються цитатами з творів українських письменників. Для широкого кола читачів, не байдужих до мовного багатства. Коваль А. П. Слово про слово / А. П. Коваль. – К. : Рад. шк., 1986. – 384 с. Книга состоит из трех частей, две из которых уже выходили отдельными изданиями: «Приключения слова» (1985) и «Крылатое слово» (1982). В них раскрывается происхождение и значение многих отдельных слов и крылатых выражений, преимущественно иностранного «корня». Новая часть — «Культура слова» — освещает вопросы правильного словоупотребления в различных ситуациях.

Слайд 5

Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум : навч. посібник / О. А. Сербенська. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с. Подано перелік важливих для засвоєння курсу тем, список літератури, завдання, вправи, тести, а також інші матеріали, опрацювання яких сприятиме підвищенню рівня лінгвістичної грамот ності, культури мовлення. Органічною частиною посібника є навчально-методичні матеріали, розміщені в Інтернеті (адреса: www.franko.lviv.ua/lknp/mova.htm), виконання яких дає змогу студентові самому перевіряти ступінь засвоєння тем, а педагогові – проводити контроль за допомогою сучасних технологій. Посібник призначено насамперед для студентів – майбутніх працівників аудіовізуальних засобів. Однак, корисним він може бути для всіх, хто прагне гарно і правильно говорити. Олійник, О. Б. Світ українського слова : навч. посібник для всіх , хто любить і шанує укр. слово, цікавиться пит. культури укр. мови / О. Б. Олійник. - К. : Хрещатик, 1994. - 415 с. Навчальний посібник розрахований для всіх, хто любить і шанує українське слово, цікавиться питаннями культури української мови.

Слайд 6

Ажнюк Б. М. Мовна єдність нації: діаспора й Україна : монографія / Б. М. Ажнюк. – К. : Рідна мова, 1999. – 450 с. У монографії розглядаються питання етно- і соціолінгвістичної еволюції української мови в країнах поселення, досліджуються особливості мовної поведінки і мовної свідомості українців діаспори, пропонуються кількісні і якісні оцінки дифузних явищ у двомовному середовищі. Для мовознавців, соціологів, етнологів, літературознавців.   Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ. І нема насильства нестерпнішого, як те, що хоче відірвати у народу спадщину, створену незчисленними поколіннями його віджилих предків. (Костянтин Ушинський)

Слайд 7

Губерначук С. Карби трипільської доби в українських географічних назвах та іменах особових / С. Губерначук. – К. : Четверта хвиля, 2008. – 232 с. Як і в попередніх своїх книгах «Трипілля і українська мова» та «Як гул століть, як шум віків — рідна мова», і в цьому виданні автор здійснив спробу простежити найдавніші початки української мови. Залучивши до аналізу українських географічних назв та українських корінних імен особових сонцепоклонницького походження рукописи Русі-України, античні та ведійські джерела, санскрит, український фольклор та інші, автор — фаховий філолог — дійшов висновку, що мовні корені тисяч українських географічних назв і сотень українських корінних імен особових, як і однокореневі з ними українські слова, мають свої початки у часах, не пізніших доби Трипільської цивілізації. Грушевський М. С. Про українську мову і українську школу / М. С. Грушевський. – К. : Веселка, 1991. – 46 с. У книзі великого українського історика, вченого і громадського діяча Михайла Грушевського (1866—1934) йдеться про історичне значення рідної мови й рідної школи, без яких немислиме ні політичне, ні економічне, ані духовне відродження України. Порушені автором проблеми залишаються гостроактуальними й сьогодні.

Слайд 8

Історія українського правопису ХVІ–XX ст. : хрестоматія / упоряд. В. В. Німчук. – К. : Наук. думка, 2004. – 582 с. У хрестоматії представлені наукові та публіцистичні статті, а також граматичні праці, що відображають основні етапи становлення української орфографії та специфічних рис українського алфавіту; особливо детально висвітлено перебіг навколоправописних дискусій XIX—XX ст. Містить короткі відомості про осіб, які так чи інакше свого часу вплину ли на цей процес. Видання є надзвичайно актуальним в умовах сучасної правописної полеміки, що точиться в Україні, оскільки воно відображає традицію формування української правописної системи на наукових за садах із урахуванням неповторних особливостей української літератур ної мови; подає прецеденти розв'язання багатьох конфліктних правопис них питань, пошуку й віднайдення розумних компромісів між різними українськими правописними традиціями з метою створення єдиного для цілої України орфографічного кодексу та багато в чому пояснює засади й причини запропонованих сьогодні змін в українському правописі. Діяк І. В. Українське відродження чи нова русифікація? : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / І. В. Діяк. – К., 2000. – 303 с. У роботі автор досліджує та осмислює витоки сучасного важкого становища української мови в нашому суспільстві. На основі принципів об'єктивності й історизму подається докладний аналіз переслідувань української мови протягом століть та політики денаціоналізації нашого народу з боку різних загарбників. Викривається справжня сутність апологетів двомовності в Україні як слухняних виконавців волі чужинців. Мета цієї роботи – з'ясувати, які саме заходи потрібно вжити для покращення мовної ситуації в Україні та зміцнення української державності.

Слайд 9

Єрмоленко С. Я. Мова і українознавчий світогляд : [монографія] / С. Я. Єрмоленко ; М-во освіти і науки України, Н.-д. ін-т українознавства. – К., 2007. – 444 с. У книзі йдеться про актуальне для сучасних гуманітарних знань і для виховання державницької ідеології питання зв'язку мови з українознавчим світоглядом громадян України. Через погляд на мову не лише як на лінгвістичне явище, знакову систему, а й як на ознаку етносу, невіддільну частину історії народу утверджується думка про мову – концентр українознавства. Теоретично обґрунтовано поняття рідної мови, державотворчої функції української мови й проблеми її соціальної престижності; зосереджено увагу на тих аспектах мовотворчості І. Котляревського, Т. Шевченка, Панаса Мирного, У. Самчука, І. Франка, О. Гончара, які засвідчують українознавчий світогляд авторів. Такий самий підхід – виявлення національно-мовної специфіки, особливостей поетичного мовомислення Т. Шевченка, Лесі Українки, Ліни Костенко – застосовано в навчально-виховних радіопередачах для старшокласників.

Слайд 10

Крижанівська О. І. Історія української мови : Історична фонетика. Історична граматика : навч. посібник / О. І. Крижанівська. – К. : Академія, 2010. – 246 с. Кілька століть тому мова українців суттєво відрізнялася від теперішньої. Ще більше відмінностей було на різних етапах її буття у глибині віків. Адже розвиток мови — це постійні зміни її звукового ладу, лексичного арсеналу, граматичних виявів. Пізнання джерел, суті, наслідків цих змін допомагає зрозуміти складний природний процес формування українського народу і його сучасної мови, вплив на нього і позамовних чинників. Простір таких знань відкриває пропонований навчальний посібник, у якому на основі синтезу дослідницьких надбань різноманітних мовознавчих дисциплін простежено становлення та еволюцію всіх підсистем сучасної української мови. Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться фахівцям з історії, народознавства, дослідникам української культури. Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні : зовнішня історія української мови / В. Кубайчук. – К. : К.І.С., 2004. – 176 с. Стисло відбито культурні, освітні, політичні, мистецькі події, що так чи інакше вплинули на розвиток та побутування української мови та складають кістяк її зовнішньої історії. Згадано найвизначніші постаті, найважливіші освітні заклади, наукові інституції, видавництва, культурні осередки, періодичні видання. Інформацію супроводжують посилання на джерела, що дає змогу користуватися книжкою як бібліографічним довідником. У додатках подано перелік словників, виданих в Україні протягом 1917–1948 років, та документи, що свідчать про специфічну діяльність офіційних мовознавчих та освітніх інституцій на початку 30–х років, що великою мірою визначила мовну, зокрема лексикографічну й термінознавчу, стратегію в Україні на весь наступний період.

Слайд 11

Лозко Г. Іменослов: імена слов’янські, історичні та міфологічні : [2150 власних слов’янських імен] / Галина Лозко. – К. : Сварог, 1998. – 176 с. В цьому унікальному іменослові зібрано 2150 власне слов'янських імен людей, Богів та міфологічних постатей, які через засилля чужої культури в Україні були на довгий час забуті. Подається також тлумачення імен, опис обрядів, мотиви називання, залежні від зодіакального часу (Кола Сварожого) та історичні довідки про те, хто носив те, чи інше ім'я. Головна ідея книги – повернення дожиття рідних етнічних імен та Предківських знань про світ. Іларіон. Історія української літературної мови / І. Огієнко ; митрополит Іларіон ; упоряд. М. С. Тимошик. – К. : Наша культура i наука, 2004. – 434 с. Це одна з етапних праць ученого, яка за радянських часів вважалася особливо крамольною. В історичному розрізі, доступно і переконливо автор показав той воістину тернистий шлях, яким пройшла українська мова в умовах століть заборон, утисків, і обмежень, дослідив феномен незнищенності її як "душі нації", "найціннішого скарбу" народу. Водночас переконливо з'ясовується, яких негативних наслідків завдали процесові творення літературної мови репресії цензурних відомств царської Росії та політика партійно-більшовицького терору проти українського відродження в 20–30–х роках XX століття.

Слайд 12

Півторак Г. Українці : Звідки ми і наша мова / Г. Півторак ; АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1993. – 200 с. У монографії розглядаються джерела мовно-історичних відомостей про наше минуле і на цій науковій базі популярно розповідається про най давніших мешканців на території сучасної України, про походження слов’ян, перші слов’янські племена й ранньослов’янські культури, роль скіфів у нашій історії, формування південноруських союзів племен як етнічної основи українського народу, виникнення найважливіших діалектних рис, що стали характерними особливостями української мови, пояснюються причини й передумови сучасного діалектного поділу української мови. Подаються відомості про виникнення писемності у східних слов’ян, простежується розвиток двох писемно-літературних мов у Київській Русі – церковнослов’янської та давньоруської, аналізуються мовні особливості творів давньоруської літератури.

Слайд 13

Скляренко В. Г. Історія українського наголосу. Іменник : [монографія] / В. Г. Скляренко ; [відп. ред. Т. Б. Лукінова] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 2006. – 711 с. У монографії розглядається історія акцентуації іменників української мови від пізньопраслов'янського періоду до нашого часу і встановлюються основні тенденції в їх наголошенні. Широко використано матеріали з українських акцентованих пам'яток XVI—XVIII ст. та словників української мови XIX—XX ст., з української класичної поезії і з діалектологічних праць, залучено свідчення російської, білоруської та інших слов'янських мов. Федоренко Д. Листи з античної України : сенсаційні свідчення, наук. гіпотези, історичні доведення про першоукраїнську письменність : навч. посібник / Д. Федоренко, Ю. Гузенко. – К., 1997. – 176 с. Всупереч сталій традиції вважати болгарських братів-просвітителів творцями слов'янської абетки, спільної для інших народів, автори простежують різні наукові гіпотези, велику кількість писемних пам'яток і приходять до висновку про існування добре розвинутої давньоукраїнської писемності населення античної України. Ці письмена і пристосовані Кирилом Філософом до потреб слов'янських народів.

Слайд 14

Молодь і державна мова : зб. матеріалів Київ. міської молод. наук.-практ. конф. "Молодь і державна мова" (19–20 травня 2000 року) / упоряд. І. П. Ющук. – К. : Ін-т укр. мови НАН України, 2000. – 139 с. У збірнику вміщено праці студентів та учнів Києва, подані на Київську міську молодіжну науково-практичну конференцію "Молодь і державна мова", що відбулася 19 — 20 травня 2000 року в Будинку вчителя. Викладено погляди молоді на мовну проблему в Україні. Мово рідна, слово рідне, Хто вас забуває, Той у грудях не серденько, Тільки камінь має… (Сидір Воробкевич)