X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Міжнародна трудова міграція

Завантажити презентацію

Міжнародна трудова міграція

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема 8. Міжнародна трудова міграція

Слайд 2

Тема 8. Міжнародна трудова міграція8.1. Сутність, причини і види міжнародної трудової міграції8.2. Етапи розвитку міжнародної міграції8.3. Напрямки міграції робочої сили. Світові міграційні центри8.4. Економічні і соціальні наслідки міжнародної трудової імміграції та еміграції8.5. Регулювання міжнародних міграційних процесів8.6. Україна в світових міграційних процесах

Слайд 3

8.1. Сутність, причини і види міжнародної трудової міграціїМіграція населення:1) це переміщення людей, пов'язане із зміною їх постійного місця проживання. 2) як одна із форм міжнародних економічних відносин являє собою переміщення (переселення) працездатного населення за межі країни. 3) як економічна категорія міграція робочої сили є безпосереднім проявом існування міжнародного ринку праці, що охоплює різноспрямовані потоки мігрантів, які перетинають національні кордони внаслідок нерівного як кількісного, так і якісного розподілення світових трудових ресурсів. Мета міжнародної міграції робочої сили — прагнення до поліпшення свого матеріального становища — залишається незмінною на протязі останнього століття.

Слайд 4

Види міжнародної трудової міграції1.За характером переміщення населення:а)внутрішня міграція ;б)зовнішня міграція:трудовій, сімейній, рекреаційній, туристичній.в)інтеграційна міграція;2. За часом:а)остаточна (незворотна) міграція;б) тимчасова (зворотна) міграція;в) сезонна міграція;г) маятникова міграція;

Слайд 5

Види міжнародної трудової міграції3.За напрямком руху:а)еміграція;б)імміграція;в)рееміграція;г) репатріація.4.За організацією:а)добровільна міграція — не примусове переміщення населення;б)самодіяльна міграція - нелегальне переміщення населення за межі своєї країни (наприклад, в Албанії, В'єтнамі тощо);в)організована міграція — переміщення населення, яке здійснюється відповідно до національного законодавства;г)примусова міграція — виселення громадян із своєї країни на основі рішення судових органів.

Слайд 6

Види міжнародної трудової міграції5.За правовим статусом:легальноюнелегальною.6. За професійним складом:а)міграція робітників;б)міграція спеціалістів;в)міграція представників гуманітарних професій.7.За якісним складом:а)міграція робочої сили низької кваліфікації;б)міграція робочої сили високої кваліфікації;в)міграція вчених ("відплив мізків").

Слайд 7

“Відплив мізків"Вперше така категорія мігрантів, як «мізки», виникла у США в 1949р. Поняття «відплив умів» вперше було використане в 1962 р. у доповіді Британського королівського товариства при позначенні еміграції вчених, інженерів і техніків з Великобританії до США. На даний момент, не існує загальноприйнятого визначення явища «відпливу мізків»:це середній технічний і медичний персонал, крім фахівців творчих професій;наукові кадри;представники творчої інтелігенції, творці та носії духовних та культурних цінностей.

Слайд 8

Фактори, що обумовлюють відтік мізків:незатребуваність їх творчих здібностей і професійних знань, результатів наукової діяльності;відсутність можливості здійснити впровадження розробок на батьківщині. значне скорочення внутрішніх витрат вчених на дослідження і розробки;незахищеність прав власності на продукт інтелектуальної праці;рівень престижу науки в суспільстві;низьку моральну оцінку кваліфікованої праці; атмосферу вразливості, незахищеності, в якій виявилася наука і зайняті в цій сфері,неясність для вчених перспектив своєї кар'єри і діяльності;

Слайд 9

Фактори, що обумовлюють відтік мізків:8) пріоритетність можливостей професійної реалізації і задоволення професійних очікувань і вимог перед чинником географічного місця використання своїх знань9) гідний рівень заробітної плати, високий рівень матеріально-технічного оснащення робочого місця, хороші умови праці і життя;10) є відсутність внутрішнього споживача, тобто масштабного внутрішнього ринку високих технологій;11) матеріальні, інформаційні та інші обмеження можливостей ознайомлення з роботами іноземних колег.

Слайд 10

Чинники “привабливості” країн-імпортерів для “мізків”висока заробітна плата, здатна забезпечити гідні умови життя і праці; поліпшення матеріально-технічної бази досліджень;можливість доступу до сучасного устаткування і засобів комунікації;акумуляція наукових знань;підвищення кваліфікації і інтелектуального потенціалу вченого; можливість професійної самореалізації, кар'єрне зростання, а саме заняття високих наукових або адміністративних посад як результат підвищення значущості наукових кадрів для організації;досягнення більшої конкурентоспроможності;можливість міжнародних контактів і залучення до висококласного середовища професійного спілкування;відбувається формування якісно нового типа дослідника, відповідного принципам розвитку і функціонування інформаційного суспільства;здобуття нових знань, навиків, досвіду.

Слайд 11

Основні причини міжнародної міграції робочої сили: Одним із базових і вельми поширених пояснень причин і чинників міграції є положення про те, що вона обумовлена сумарною дією чинників виштовхування і тяжіння, які мають економічну, демографічну, соціальну і політичну природу. Основа такого підходу була закладена ще в теорії Е. Лі, розробленій в 60-ті роки XX століття. Згідно з теорією «тяжіння-виштовхування» (pull-push) у країнах виїзду виділяється визначальна роль виштовхуючих» чинників, а в країнах в'їзду - відповідно роль «притягуючих» чинників.Причини:незадовільні економічні умови життя працездатного населення в країнах еміграції (низький рівень заробітної плати, безробіття, низький життєвий рівень зубожіння і т. д.).Коефіцієнт Джині — показник нерівності розподілу деякої величини, що приймає значення між 0 і 1, де 0 означає абсолютну рівність (величина приймає лише одне значення), а 1 позначає повну нерівність. Найбільш відомим коефіцієнт є як міра нерівності доходів домогосподарств деякої країни чи регіону. Коефіцієнт Джині для доходів домогосподарств є найбільш популярним показником економічної нерівності в країні.

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Основні причини міжнародної міграції робочої сили:стабільний порівняно високий рівень заробітної платні в основних імміграційних центрах (США, Західна Європа);порівняно вищий технічний рівень умов праці в країнах імміграції;соціальні умови для більш повної реалізації своїх можливостей у країнах імміграції;природні катаклізми в країнах еміграції і вищий рівень охорони навколишнього середовища у країнах імміграції;6) політичні причини;7) військові причини;8) релігійні причини;9) національні причини;10) культурні причини.

Слайд 16

Міжнародній міграції робочої сили характерні такі закономірності розвитку:переважання міграції робочої сили у загальному обсязі міграційних потоків;зростання демографічних факторів у розвитку міжнародної міграції робочої сили;розширення географії міжнародної міграції робочої сили (зростає кількість країн, звідки емігрує і куди іммігрує населення);розширення масштабів міжнародної міграції робочої сили. Це означає збільшення кількості міграційних потоків робочої сили, а також розширення структури міграційних потоків (вчені, робітники, спеціалісти і т. д.) та збільшення форм міграції;5) збільшення обсягів нелегальної міграції;6) збільшення частки висококваліфікованих спеціалістів (робітників, інженерів тощо) у міграційних потоках;7) глобальний характер міжнародної міграції робочої сили. Це означає, що в міграційні потоки втягнуто більшість країн світового співтовариства;8) інтенсивний характер міжнародної міграції робочої сили. Це означає зростання кількості і швидкості міграції населення.

Слайд 17

Етапи розвитку міграційних потоків:Перший етап (Стародавні цивілізації) Економічна могутність усіх стародавніх цивілізацій була створена за рахунок праці примусово переміщених великих мас людейДругий етап (Середні віки) Найбільш популярною формою міграції в Європі була наймана військова служба Третій етап (з 1650 по 1850 рр.) первісна або “стара” міграція: Великі географічні відкриття. Чітка спрямованість двох основних міграційних потоків:із Старого Світу до Нового (Північна та Південна Америка, Вест-Індія);примусовий вивіз рабів з Африки до Америки.

Слайд 18

Етапи розвитку міграційних потоків:Четвертий етап міжнародного переміщення трудових ресурсів з кінця XIX початку XX ст. з Європи у країни Америки, Австралію, Нову Зеландію Зниження кількості емігрантів з Англії, Іспанії, Нідерландів, Португалії і стрімке зростання – з Австро-Угорщини, Росії, Німеччини, Італії. Наприкінці ХІХ століття відбувалась масова еміграція нацменшин (фіннів, поляків, прибалтів, українців) з Росії до США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки і Аргентини. Масова еміграція солдат і офіцерів Білої Армії, дворян, інтелігенції, промисловців, чиновників після більшовицької революції 1917 року і громадянської війни в Росії.П'ятий етап (кінець І Світової війни – початок ІІ Світової війни) – скорочення масштабів міжнародної міграції робочої сили, що зумовлено світовою економічною кризою 1929—1933 рр. та замкнутістю розвитку Радянського Союзу. Шостий етап (ІІ Світова війна) Насильницьке переміщення військовополонених і остарбайтерів, численні потоки біженців.

Слайд 19

Етапи розвитку міграційних потоківСьомий етап (після ІІ Світової війни і тривав до кінця 80-х р.) різке зростанням міжнародної міграції як з політичних, так і з економічних причин. Виникнення незалежних держав внаслідок краху колоніальної системи зумовили появу зворотних потоків мігрантів, насамперед, з числа інтелігенції з метрополій до колишніх колоній і домініонів.Серед причин міграції цього періоду переважають економічні, що пов’язані з пошуком забезпеченого, заможного життя.Диверсифікація потоків як за географічним походженням мігрантів, так і країн-реципієнтів. К 70-м рокам в загальній кількості іммігрантів поступово зростає доля прибулих з Африки, Азії та Латинської Америки і відповідно знижується доля європейців.Стрімке зростання прибулих в метрополії з колишніх колоній і домініонів. Так, до 1970 року у Францію емігрували 600 тис. алжирців, 140 тис. марокканців, 90 тис. тунісців та сотні тисяч із Сенегалу, Малі, Того, Нігеру та багатьох інших країн. До Англії, наприклад, з 1946 року по 1959 рік прибуло тільки з Ірландії 350 тисяч осіб.