X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 2013

Завантажити презентацію

ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 2013

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 2013

Слайд 2

КАДРОВИЙ СКЛАД УНІВЕРСИТЕТУ Чисельність штатних науково педагогічних працівників, які виконують науково-дослідну роботу 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. Всього 791 772 781 801 805 816 із них докторів наук 40 41 43 50 57 64 із них кандидатів наук 454 463 490 529 534 573

Слайд 3

Співвідношення докторів наук СНУ імені Лесі Українки за напрямами

Слайд 4

Обсяг фінансування – 3044,8 тис.грн. Спеціальний фонд 976,0 тис.грн. (32 %) (239,1)тис.грн. ДЖЕРЕЛА, ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ТА ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ Загальний фонд 2068.8 тис.грн. ( 68 %) Фундаментальні науки 13 ТЕМ 1269,9 тис.грн. (61,4 %) Прикладні науки 3 ТЕМИ 748,9 тис.грн. ( 38,6%)

Слайд 5

НДР (фундаментальні, прикладні,госпдоговірні) 2012р. Фудаментальні- 9 тем на суму 890.5 тис.грн Прикладні -6 тем на суму 924.0 тис.грн Госпдоговірні – 10 тем на суму 139.8 тис.грн. 2013р. Фундаментальні – 13 тем на суму 1269.9 Прикладні – 3 теми на суму 748.9 тис.грн. Госпдоговірні – 38 тем на суму 967.0 тис.грн.

Слайд 6

Динаміка проведення НДР 2010-2011-2012-2013 2010-2011-2012-2013

Слайд 7

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ, ЯКІ ВИКОНУВАЛИСЯ У 2013 р. НАУКОВІ ПРОЕКТИ К-ть Держбюджетні наукові дослідження 16 з них: завершені дослідження 6 Укладені госпдоговори на виконання науково-дослідних розробок 38

Слайд 8

Нейрофізіологічні механізми і системна організація сенсомоторної діяльності людини (віковий і статевий аспекти) Науковий керівник – Коцан Ігор Ярославович, доктор біологічних наук, професор НАУКОВА НОВИЗНА ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ОПУБЛІКОВАНО Статті: у наукометричних базах даних – 10 у фахових виданнях України – 36 Монографії - 2 Навчальний посібник – 2 Отримано 1 патент України. Подано 2 заявки на отримання патенту Вперше: - запропоновано методологію оцінювання рівня відчуття ритму за показниками фонової ЕЕГ; - запропоновано спосіб використання певних фонових ЕМГ-параметрів поверхневих м’язів кисті як прогностичних критеріїв рівня рухливості та збалансованості нервових процесів; - показано характерні риси засвоєння нав’язаного ритму, динамічної активності коркових областей, між- і внутрішньопівкульових когерентних взаємодій під час сприйняття й мануального відтворення обстежуваними моно- та поліфонічних акцентованих ритмічних послідовностей; - продемонстровано особливості функціонування мозку під час забезпечення процесів ритмоутворення в обстежуваних із правобічним та лівобічним профілями сенсомоторної Асиметрії.

Слайд 9

Науковий керівник – Гусак Петро Миколайович , доктор педагогічних наук, професор Ресоціалізація неповнолітніх правопорушників у виховній колонії Вперше: Здійснено теоретико-методологічне обґрунтування концепції ресоціалізації неповнолітніх правопорушників з урахуванням наукових доробків польської пенітенціарної системи. Розроблено теоретико-методичну модель соціально-виховної роботи з неповнолітніми, засудженими до позбавлення волі, та забезпечено апробацію її окремих складових у практичній діяльності виховних колоній регіону. Вперше здійснено аналіз систем ресоціалізації України та Польщі; розроблено правові аспекти ресоціалізації неповнолітніх у виховних колоніях; визначено соціально-культурні умови їх ресоціалізації; проведено диференціацію суміжних з ресоціалізацією понять як соціалізація, десоціалізація, соціальна реабілітація, соціальна адаптація, інкультурація тощо. НАУКОВА НОВИЗНА ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ОПУБЛІКОВАНО Статті: у наукометричних базах даних – 4 у фахових виданнях України – 42 Монографії - 3

Слайд 10

Рослинний світ Волинської області Науковий керівник – Коцун Лариса Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент НАУКОВА НОВИЗНА ВПЕРШЕ: - сформовано електронну базу даних судинних рослин, яка містить біоекологічну паспортизацію понад 1800 видів судинних рослин Волинської області та суміжних з нею територій; - встановлено синтаксономічний склад лісової рослинності Волинської височини; - здійснено комплексний критико-таксономічний аналіз папоротеподібних Волинської області; - визначено в типових лісорослинних умовах найбільш перспективні в селекційному сенсі деревостани сосни звичайної, які характеризуються добрим здоров’ям і високим запасом деревини, запропоновано їх до охорони в якості генетичних резерватів. ОПУБЛІКОВАНО Статті: у наукометричних базах даних – 5 у фахових виданнях України – 21 Монографії – 1 Словники - 7 РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ

Слайд 11

Леся Українка і національна література Науковий керівник – Жулинський Микола Григорович, доктор філологічних наук, професор Підготовлено попередній варіант тематичного «Слóвника імен і назв» до розділу «Леся Українка і національна література» персональної Енциклопедії Лесі Українки. Створено ряд робочих іменних та тематичних покажчиків. Здійснено аналіз лектури Лесі Українки; визначено коло її читацьких та літературно-критичних зацікавлень; зібрані, систематизовані та опрацьовані спогади сучасників про письменницю. Уперше в Науково-дослідному інституті Лесі Українки підготовлено попередні варіанти електронного архіву Лесі Українки та електронного архіву Олени Пчілки. Розширено і доповнено персональний фонд Юрія Косача. НАУКОВА НОВИЗНА ДОСЛІДЖЕННЯ ОПУБЛІКОВАНО Статті у фахових виданнях України – 15 Монографії - 13 Навчальний посібник – 1 Словники - 1 Захищено кандидатські дисертації - 1 РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ

Слайд 12

Науковий керівник – Олексеюк Іван Дмитрович, доктор хімічних наук, професор Одержання та властивості нових тетрарних халькогенідів для оптоелектроніки і нелінійної оптики НАУКОВА НОВИЗНА ДОСЛІДЖЕННЯ ОПУБЛІКОВАНО Статті: у наукометричних базах даних – 21 у фахових виданнях України – 8 Подано 4 заявки на отримання патенту Захищено кандидатських дисертацій - 2 РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ Розроблено та обгрунтовано принципово новий підхід для створення нового типу оптичного упорядкування. Вперше встановлено фото індуковані зміни принципових оптоелектронних параметрів для ряду тетрарних халькогенідних кристалів Розроблено технологію одержання кристалів AgxGaxGe1-xSe2 розмірами, які достатні для промислового впровадження. В рамках співпраці із підприємством SmiLab Ltd було виготовлено ряд робочих елементів (42 шт.) із монокристалів AgGaGe3Se8 (12 шт.) AgGaGe3Se8:Cu (15 шт.) і Ag0,5Pb1,75GeS4 (15 шт.).

Слайд 13

Науковий керівник – Кормош Жолт Олександрович, кандидат хімічних наук, доцент Нові сенсори та аналітичні системи для визначення біологічно-активних та токсичних речовин НАУКОВА НОВИЗНА ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ Вперше розроблені ефективні аналітичні системи та потенціометричні сенсори на основі іонних асоціатів для визначення цілої низки біологічноактивних речовин. Створено 350 лабораторних зразків потенціометричних сенсорів та мембран. Отримано принципово нові результати, що дозволяють розробити нові способи вирішення багатьох наукових та науково-практичних проблем, що сприятиме розвитку хімії, матеріалознавству, сенсорних технологій, аналізу фармпрепаратів, екологічного моніторингу. Розроблені методики можуть бути використані при розробці нових стандартів контролю якості фармпрепаратів та продуктів харчування. ОПУБЛІКОВАНО Статті: у наукометричних базах даних – 10 у фахових виданнях України – 16 Навчальний посібник – 1 Отримано 5 патентів та 10 позитивних рішень на видачу патентів України. Подано 11 заявок на отримання патентів Захищено 2 кандидатські дисертації

Слайд 14

Підготовка кадрів в СНУ імені Лесі Українки здійснюється через аспірантуру та докторантуру. Аспірантура в університеті розпочала свою діяльність з 1991 р., здійснивши набір 15 аспірантів за 7 спеціальностями.

Слайд 15

Захист дисертацій працівниками університету Рік Кандидатських  дисертацій Докторських  дисертацій Усього 2008 37 1 38 2009 53 4 57 2010 55 3 58 2011 41 4 45 2012 40 1 42 2013 44 8 52

Слайд 16

у 2013 р. навчання здійснювалося за 47 спеціальностями (загальна чисельність - 344 аспіранти). Підготовка проводиться за державним замовленням (334 аспіранта) та на комерційній основі (10 аспірантів, 1 – аспірант з Алжиру). Кожного року до аспірантури поступає близько 90 осіб. Загальний конкурс становить 2,2 особи на одне державне місце

Слайд 17

Порівняльна таблиця щодо кількості аспірантури та докторантури СНУ ім.Лесі Українки та провідними вищими навчальними закладами України

Слайд 18

Станом на 1 січня 2014 р. при університеті працює аспірантура за 47 науковими спеціальностями з 15 галузей наук. За звітний період було направлено 3 особи за 3 спеціальностями у цільову аспірантуру вищих навчальних закладів України. В університеті аспірантура відкрита при 50 кафедрах, що складає 70%.

Слайд 19

За 2013 р. від діяльності аспірантури в бюджет університету надійшло понад 200 тисяч грн. ЗОКРЕМА За прикрпілення здобувачами – понад 85 тис. грн; За прийом кандидатських іспитів – понад 46 тис.грн; За навчання аспірантів контрактної форми – понад 58 тис.грн; За курси підвищення кваліфікації – близько 20 тис. грн.

Слайд 20

Кількість аспірантів і докторантів на 1 січня 2014 р. Показники Чисельність докторантів Чисельність аспірантів ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 16 344 з відривом від виробництва 16 224 без відриву від виробництва - 120

Слайд 21

Чисельність аспірантів за 2005-2013 рр.

Слайд 22

Структура підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру становила: технічні спеціальності – 16%, природничі спеціальності – 20%, соціально-гуманітарні – 64%. Серед соціально-гуманітарних спеціальностей найбільший відсоток аспірантів становлять філологічні (20%), історичні (15%), педагогічні (12%), юридичні, психологічні та з фізкультури і спорту (по 10%). Обсяги прийому в аспірантуру від замовленого становлять 78 %, у докторантуру 100 %

Слайд 23

Ефективність аспірантури за 2005-2013 рр.

Слайд 24

Аналіз показує, що показник ефективності діяльності аспірантури в цілому по вищих навчальних закладах України є стабільним і за останні роки складає в середньому 28 %. В СНУ імені Лесі Українки протягом 3-х останніх років ефективність аспірантури знаходиться в межах 31-34% Таким чином дисертацію після навчання в аспірантурі захищає кожен 3 аспірант

Слайд 25

Кількість прикріплених здобувачів

Слайд 26

Публікації працівників університету Назва 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Монографії 43 57 46 32 58 68 Підручники 7 5 6 2 7 8 Посібники (з них з грифом МОН) 73 72 68 91 76 102/24 Збірники наукових праць 5 2 45 48 81 80 Методичні розробки, статті 126 137 320 332 69 437 Наукові статті (з них у зарубіжних виданнях; у наукометричних базах даних 1518 100 1410 94 1373 119 1413 132 1549 184 1601 213 101 Тези 456 407 639 780 668 705 РАЗОМ 2228 2090 2497 2698 2708 3001

Слайд 27

Місце СНУ імені Лесі Українки у базі даних SCOPUS Рік сумарна к-ть публікацій загальна к-ть цитувань h-індекс 2009 243 705 11 2010 335 927 12 2011 374 1123 13 2012 396 1337 13 2013 419 1802 16

Слайд 28

Динаміка проведення наукових заходів університету

Слайд 29

Міжнародна науково-практична конференція «Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки» (4–5 жовтня 2013 року) В конференції взяли участь 63 делегації українських вищих навчальних закладів, керівники органів державної та місцевої влади, підприємств різних галузей економіки та представники бізнес-структур і партнери СНУ імені Лесі Українки з Італійської Республіки, Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччина, Великої Британії. Конференція працювала за такими напрямами: Державна політика у сфері розвитку інноваційної інфраструктури 2. Державно-правове регулювання функціонування вітчизняних наукових парків 3. Інституційне та фінансово-економічне забезпечення діяльності наукових парків 4. Комерційний трансфер технологій і технологічне підприємництво в Україні 5. Державно-правове партнерство в системі механізмів інвестиційної діяльності 6. Університетські центри трансферу технологій: український і зарубіжний досвід 7. Транскордонне співробітництво Волині: інноваційний аспект 8. Міжнародні програми і гранти як джерела фінансування освітньої інноваційної діяльності

Слайд 30

В рамках Конференції «Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки» було проведено сертифікаційний семінар «Українсько - Російська міжуніверситетська мережа трансферу технологій ― інструмент комерціалізації науково-технічних розробок». Після завершення семінару учасникам було надано сертифікат технологічного менеджера Українсько - Російської міжуніверситетської мережі трансферу.

Слайд 31

Трансфер технологій У 2013 році між Центром трансферу технологій Академії технологічних наук України та Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки було підписано договір про спільну діяльність та участь університету в Українсько-Російської міжуніверситетській мережі трансферу технологій Протягом року науковцями СНУ імені Лесі Українки було подано 9 технологічних пропозицій: Потенціометричний сенсор для визначення римантадину Спосіб отримання монокристалів agxgaxge1-xse2 (0.12 ≤ х≤ 0.25) Потенціометричний сенсор для визначення вітаміну в1 Технологія визначення об’ємів змитого ґрунту на основі комбінованого універсального рівняння втрат ґрунту cusle Технологія визначення об’ємів змитого ґрунту Через суперпозицію субмоделей-чинників на основі r-функцій Потенціометричний сенсор для визначення органічних речовин Спосіб оцінки нестаціонарності електроенцефалограми Спосіб оцінки профілю мануальної асиметрії

Слайд 32

Патентно-ліцензійна діяльність 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 5 5 14 16 17 12

Слайд 33

Кількість студентів-учасників та переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади Кількість студентів-учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт

Слайд 34

Динаміка студентської наукової роботи Рік Наукові публікації Вузівські  Конференції/ кількість студентів Всеукраїнські конференції/ кількість студентів Міжнародні конференції/ кількість  студентів 2008 697 19 / 1224 28 / 220 53 / 616 2009 703 21 / 1155 38 / 245 50 / 705 2010 780 26 / 702 44 / 468 62 / 527 2011 673 22 / 665 30 / 460 59 / 417 2012 995 15/871 48/462 97/654 2013 1020 34/1031 53/627 62/422

Слайд 35

Пріоритетні завдання в науково-дослідній роботі університету на 2014 рік Виконання Державної програми «Наука в університетах до 2017 року», згідно якої 1 грн. загального фонду повинна приносити 1.5 грн. спеціального фонду. На сьогодні у нас на 1 грн. загального фонду – 0.11 коп. спец фонду. Хоча є вузи в Україні, в основному, технічні та політехнічні де на 1 грн. загального фонду припадає 59 грн. спец фонду. Звернути увагу керівників НДР та виконавців на ефективне використання бюджетних коштів. Залучати аспірантів, магістрів до виконання НДР з оплатою праці. Взяти участь у підготовці та реалізації «Стратегії соціально-економічного розвитку області на період до 2020 року». Збільшити кількість захистів докторських дисертацій особливо з природничо-математичних та технічних напрямків. Професорській раді звернути увагу на низький коефіцієнт ефективності докторантури. Попередити докторантів та наукових консультантів про персональну відповідальність за результати роботи.

Слайд 36

Підготувати та подати до Міністерства освіти і науки України пакети документів на відкриття нових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі. Започаткувати практику включення фахових видань університету до рейтингових науково-метричних баз. Професорсько-викладацькому складу університету орієнтуватися на міжнародні критерії оцінювання праці вчених. Продовжити практику виконання щонайменше 1 госпдоговірної теми на кожній кафедрі університету. Активізувати винахідницьку та патентно-ліцензійну діяльність в університеті.

Слайд 37

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне