X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Патентознавство як наука

Завантажити презентацію

Патентознавство як наука

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* “Патентознавство як наука”

Слайд 2

* Патентознавство як наука

Слайд 3

* Об'єктом патентно-ліцензійної роботи і є інтелектуальна власність - продукт інтелектуальної творчої діяльності людей. В інтелектуальну власність входить як складова промислова власність, що в основному охоплює:

Слайд 4

* Законодавство України з промислової власності

Слайд 5

*

Слайд 6

*

Слайд 7

*

Слайд 8

*

Слайд 9

*

Слайд 10

*

Слайд 11

*

Слайд 12

*

Слайд 13

*

Слайд 14

*

Слайд 15

*

Слайд 16

Створення і патентно-інформаційні дослідження об’єктів прав промислової власності. Методологічні основи створення об’єктів прав промислової власності. Патентна інформація та документація. Патентні дослідження.

Слайд 17

Об'єкти промислової власності: Винахід — це технологічне вирішення в будь-якій галузі суспільно-корисної діяльності, яке відповідає вимогам патентоздатності: є новим, має винахідницький рівень і придатне для використання. Корисна модель — це конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоздатності: є новим і промислово придатним. Промисловий зразок — це нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд, придатне для відтворення промисловим способом.

Слайд 18

Науково-технічна творчість — самостійна діяльність людини з постановкою завдання, пошуком умов і способу його вирішення і створення соціально нового результату Суб’єктивно нове характеризує такий результат творчої діяльності людини, котрий є новим тільки для нього самого, а об’єктивно вже відомий. Об’єктивно нове є одночасно і суб’єктивно новим і характеризує ту соціальну новизну результату творчого процесу, котра відповідає суспільним потребам.

Слайд 19

Створення об’єктів прав промислової власності 1. Вибір завдання. 2. Вибір пошукової концепції. 3. Збір інформації. 4. Пошук ідеї рішення. 5. Розвиток ідеї у конструкцію (або технологію). 6. Впровадження.

Слайд 20

Методи розв’язання винахідницьких завдань: Системні – направлені на послідовний (комбінаторні перебір усіх можливих варіантів або гібридні) рішення. Асоціативні – передбачають активізацію (психологічна генерування ідей шляхом активація творчості) психологічного подолання інерції мислення і становлять безсистемний пошук рішення задач. Програмні – забезпечують цілеспрямований (алгоритмічні) рух до вирішення завдання шляхом виявлення технічних і фізичних суперечностей у відомих технічних рішеннях і їх подальше подолання. Комбіновані

Слайд 21

це інформація про всі види об'єктів промислової власності (включаючи винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки назви місць походження товарів), яка публікується у виданнях патентних відомств різних країн, регіональних патентних відомств, міжнародних організацій. Патентна інформація публікується у вигляді: - повних описів до заявок і виданих патентів, рефератів чи формул винаходів - бібліографічних даних. П А Т Е Н Т Н А І Н Ф О Р М А Ц І Я

Слайд 22

це опубліковані документи та витяги з них, що містять відомості про заявлені або визнані об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо) та відомості про охорону прав винахідників, патентовласників, володарів охоронних документів тощо. Види патентної документації: - патентні заявки і патентні бюлетні, - описи винаходів та користних моделей, - офіційні публікації патентних відомств, - патентно-правова література, - інші документи, де описуються винаходи, що підлягають правовій охороні. Основним видом патентної документації є описи винаходів, що публікуються в офіційних патентних бюлетенях. Так, відомості про патенти і свідоцтва в Україні публікуються в офіційному бюлетені Держпатента України П А Т Е Н Т Н І Д О К У М Е Н Т И

Слайд 23

- це систематизована сукупність патентной документації з довідково-пошуковим апаратом, призначеної в першу чергу для проведення експертизи заявок на винаходи Є патентні фонди галузеві і територіальні. В Україні для забезпечення споживачів патентною інформацією функціонують патентний фонд державної науково-технічної бібліотеки (ДНТБ), що є найбільшим сховищем патентної документації (понад 18 млн. документів різних країн світу), та різнорівнева мережа регіональних патентних фондів центрів науково-технічної та економічної інформації (ЦНТЕІ), що нараховує 19 територіальних центрів. П А Т Е Н Т Н И Й Ф О Н Д

Слайд 24

Класифікація патентної документації Відомо декілька систем класифікації винаходів: німецька система класифікації, система класифікації винаходів Велікобрітанії, система класифікації Японії, національна класифікація винаходів США і Міжнародна патентна класифікація (МПК). В Україні використовується МПК. Структура МПК складається з розділів, які поділяються на класи, підкласи, групи та підгрупи. Остання редакція МПК складається з 8 розділів, 118 класів і 624 підкласів. Рубрики МПК позначають буквено-цифровими індексами. Повний класифікаційний індекс складається з комбінації символів, які позначають розділ, клас, підклас, основну групу або підгрупу

Слайд 25

Патентні дослідження Патентні дослідження - це інформаційно-аналітичні дослідження, що проводяться в процесі створення, освоєння та реалізації промислової продукції з метою забезпечення високого технічного рівня та конкурентоспроможності цієї продукції, а також скорочення витрат на створення продукції за рахунок виключення дублювання досліджень.

Слайд 26

Title Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas. Етапи проведення патентних досліджень: розробка завдання на проведення патентних досліджень; розробка регламенту пошуку інформації; пошук і відбір патентної та іншої науково-технічної й кон'юнктурно-комерційної інформації; складання звіту про пошук; обробка, систематизація і аналіз відібраної інформації; узагальнення результатів і складання звіту про патентні дослідження.

Слайд 27

ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ОФОРМЛЕННІ ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ Зводиться до виявлення аналогів, необхідних для подальшого порівняльного аналізу, визначення прототипу і, нарешті, висновку про наявність або відсутність новизни заявленого технічного рішення. В результаті пошуку визначають аналоги передбачуваного винаходу (як правило, 3-4 аналоги), з них вибирають прототип - той аналог, який містить максимальну кількість ознак ідентичних або технічно еквівалентних ознакам об'єкту, що заявляється, або який схожий по найбільш важливих ознаках. Якщо в результаті патентного пошуку будуть виявлені технічні рішення, наявність яких не дозволяє кваліфікувати заявлене технічне рішення як таке, що відповідає критеріям винаходу, то процес оформлення заявки припиняється.

Слайд 28

ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ РОЗРОБЦІ ОХОРОНОСПРОМОЖНИХ НДР І ДКР Етап I. Патентні дослідження на стадії планування НДР і ДКР повинні забезпечити одержання даних про стан світового рівня техніки в даній області і тенденціях її розвитку, виявити фірми, що представляють дану галузь, установити новизну і перспективи розробки теми, визначити охороноспроможність НДР або ДКР. Охороноспроможними НДР і ДКР вважаються такі, виконання яких містить технічне вирішення задачі, спрямоване на створення чи удосконалювання машин, приладів, матеріалів і технологічних процесів, тобто технічні вирішення, що мають світову новизну й істотні відмінності. Після систематизації усієї відібраної документації проводять попередній аналіз, у результаті якого відбирають винаходи, що представляють інтерес для розроблювача. Відібрана інформація оформляється у вигляді довідки про пошук відповідно до ДСТУ 3575-97. Етап IІ. Виконується під час або наприкінці проведення НДР і ДКР. Результатом патентного пошуку є звіт про патентні дослідження.

Слайд 29

Реалізація патентних прав. Права та обов’язки власника патенту на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Обмеження прав власника патенту. Взаємовідносини співласників патенту. Договори у сфері інтелектуальної власності

Слайд 30

Патент- це техніко-юридичний документ, що містить опис винаходу, на підставі якого фахівець може це рішення використати (охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід) Патентна охорона винаходу обмежена терміном 20 років. Станом на 1 квітня 2011 року (з 1992 року) в Україні зареєстровано 315804 охоронних документа, з них біля 100 тис. патентів на винаходи. У 1883 р. 11 країн підписали Паризьку конвенцію про охорону промислової власності. На сьогоднішній день – охоплює 171 країну. Мета: забезпечити одержання правової охорони своїм громадянам і юридичним особам у зарубіжних країнах Визначальні положення Конвенції: - національний режим - право пріоритету - загальні правила

Слайд 31

Недобросовісна конкуренція припинення дій : Які здатні зумовити змішування з продукцією чи послугами чи торговою діяльністю підприємства Неправдивих відомостей, здатних дискредитувати продукцію чи послуги Вказівок або тверджень, здатних ввести в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей чи послуг тощо Дій, спрямованих на неправомірне присвоєння, розкриття або використання комерційної таємниці Дій, здатних зумовити зниження розрізняльної здатності або завдати іншої шкоди репутації іншого зразка, яке пов’язане з використанням репутації іншого підприємства

Слайд 32

Особисті немайнові права Право авторства Право автора на ім’я (спеціальну назву) Право на подання заявки на одержання патенту, винаходу, корисну модель чи промисловий зразок Право на недоторканість та опублікування твору не властиве і не стосується результатів технічної творчості

Слайд 33

Майнові права суб’єктів права на винаходи, корисні і промислові зразки Право власності на винахід Виключне право на використання винаходу Право забороняти іншим особам використовувати винахід без дозволу Право опублікувати в офіційному бюлетені Установи “Промислова власність” заяву про надання або відкликання дозволу на використання винаходу Право порушувати судові справи проти несанкціонованого використання винаходу

Слайд 34

Що надає власникові патенту право власності на вихід Розпочати власне виробництво на основі винаходу та його збут Внести право власності на запатентований винахід як свій внесок в статутний фонд підприємства, тобто використати як інвестицію Передати свої права на винахід

Слайд 35

Яке використання запатентованого винаходу не порушує виключних прав власника? Введення в обіг виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушень Використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати про порушення прав Використання винаходу на умовах примусової ліцензії з дозволу Уряду в інтересах суспільства та нац. безпеки Використання винаходу на правах попереднього користування Використання винаходу для задоволення власних потреб Разове виготовлення ліків в аптеках за рецептом лікаря Використання винаходу виключно для потреб транспортного засобу іноземної держави, коли цей засіб опинився в повітряному просторі, водах чи на території України випадково або тимчасово Використання винаходу з науковою метою або в порядку експерименту За надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа тощо) з повідомленням власника патенту

Слайд 36

Обмеження прав власника патенту Формула винаходу буде переглянуто у зв’язку з наявністю в ній ознак, яких не було подано у заявці У власника патенту виникне необхідність одержати дозвіл на використання винаходу, який належить власнику раніше виданного патенту, якщо його винахід призначений для досягнення іншої мети або має значні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника патенту виданого раніше Винахід не використовується про-тягом 3-х років Україні. Власник патенту повинен укласти ліцен-зійний договір з особою, яка має бажання використовувати такий винахід Суспільні інтереси та інтереси на-ціональної безпеки вимагатимуть використання винаходу без згоди власника

Слайд 37

Обов’язки власника патенту Повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту Добросовісно користуватися виключним правом власності В разі 3-х річного не використання патенту власник зобов’язний вида-ти ліцензію бажаючим працювати за патентом

Слайд 38

Взаємовідносини співвласників патенту Винахід, патент на який належить кільком особам, є їх спільною власністю Частки кожного із співвласників визначаються угодою між ними, а за її відсутності визнаються рівними У разі відсутності угоди між співвласниками кожен має право: Особисто використовувати винахід за своїм розсудом Самостійно порушувати судові справи проти порушників патенту Співвласники не мають права Давати дозвіл (ліцензію) на використання винаходу іншою особою Передавати право власності на винахід

Слайд 39

Передача прав на використання винаходу. Види ліцензій. Підготовка пропозицій про продаж ліцензій.

Слайд 40

Використання патенту Особисте Суспільне У власному бізнесі Продаж ліцензій Захист інтересів національної економіки Інноваційна реклама Створення нових об'єктів патентування

Слайд 41

Власник патенту на винахід може передати права на використання винаходу іншій особі чи установі за допомогою ліцензійного договору (ліцензії). Ліцензійний договір - це двостороння угода, за якою сторона, що володіє виключним правом на використання винаходу (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл (ліцензію) на використання винаходу, а ліцензіат зобов'язується сплачувати ліцензіару платежі та здійснювати інші дії, що передбачені договором.

Слайд 42

Розрізняють патентні та безпатентні ліцензії. Патентними визнаються ліцензії, об'єкти яких захищені охоронними документами. Безпатентними є ті ліцензії, об'єкти яких не мають патентної охорони, зокрема ноу-хау.

Слайд 43

Види ліцензій в залежності від обсягів прав, що передаються за ліцензійним договором: 1. повна ліцензія – до ліцензіата переходять усі майнові права, що випливають із патенту, на строк дії договору. Ліцензіат: - набуває повне право на використання інновації на строк чинності договору. Ліцензіар: - втрачає всі права на використання винаходу на строк чинності - є лише номінальним патентовласником. Повна ліцензія в даний час практично не використовується.

Слайд 44

2. виключна (виняткова) ліцензія – ліцензіар надає дозвіл на використання винаходу ліцензіату в певному обсязі, на визначеній території, на обумовлений строк, залишаючи за собою право використовувати свій винахід лише у частині, що не передається за ліцензійним договором. Ліцензіат: - отримує право на використання інновації на певних умовах (обмеження території, кількості продукції, ліміту ціни, строку використання, видом використання патенту: виробництво, продаж, субліцензування). Ліцензіар: - позбавляється прав переданих ліцензіату. - зберігає право надавати ліцензії іншим особам але на інших умовах, які не торкаються прав ліцензіату.

Слайд 45

3. невиключна (невиняткова, проста) ліцензія - ліцензіар надає ліцензіату дозвіл на використання винаходу, зберігаючи за собою повне право на використання цього винаходу. Ліцензіат: - використовує інновацію в умовах можливої конкуренції з самим ліцензіаром та іншими ліцензіатами. Ліцензіар: - використовує інновацію. - зберігає право видавати ліцензії іншим ліцензіатам. невиняткові ліцензії доцільно видавати, на виробництво товарів масового побуту для повного та швидкого задоволення попиту та одержання максимально прибутку

Слайд 46

4. Відкрита ліцензія – власник патенту про винахід робить офіційну заяву до Установи про надання дозволу будь-якій особі використовувати зазначений винахід. Ліцензіат: - отримує право використання інновації Ліцензіар: - одержує від держави пільги по сплаті щорічного збору за підтримання чинності патенту, розмір якого знижується на 50%. - власник патенту має право відкликати свою заяву. Порядок надання „відкритої" ліцензії визначено „Інструкцією про розгляд та публікацію заяви власника патенту України про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі)".

Слайд 47

5. Примусова ліцензія - примусове відчуження прав на винахід здійснюється в адміністративному або судовому порядку у випадку, коли винахід не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту - адміністративний порядок застосовується Кабінетом Міністрів, якщо цього вимагають суспільні інтереси та інтереси національної безпеки. - у зазначеному випадку будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід, у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу. - на секретні винаходи цей спосіб не поширюється.

Слайд 48

Вимоги до укладання ліцензійної угоди: 1. Ліцензійний договір має бути укладений у письмовій формі і підписаний сторонами. Письмова форма не обов'язкова для авторських ліцензійних договорів про опублікування творів у періодичних виданнях і енциклопедичних словниках. 2. Ліцензійні договори на право використання об'єктів промислової власності набувають чинності після їх реєстрації у Державному патентному відомстві України. 3. Ліцензійний договір має відповідати докладним, однозначним формулюванням, що не допускають їх двозначного тлумачення, конкретній характеристиці предмета договору, прав і обов'язків, відповідальності тощо.

Слайд 49

Законодавством визначені обов'язкові умови та реквізити ліцензійного договору. В ньому повинні бути зазначені: - преамбула – у якій викладається бажання ліцензіата придбати певні права на об'єкт інтелектуальної власності та його мета. У преамбулі слід дати докладне визначення понять (термінів), які використовуються в тексті договору. - сторони договору: повне найменування та юридична адреса - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові та адреса - для фізичної особи; - номер патенту; - назва винаходу;

Слайд 50

- предмет договору - право на комерційне використання об'єкта інтелектуальної власності (винахід, корисна модель, науково-технічні досягнення, промислові зразки, товарні знаки, ноу-хау, тощо) - обсяг прав, що передаються – визначається видом ліцензійної угоди; - права та обов'язки сторін - мають бути докладно визначені, має бути передбачений обов'язок ліцензіата не розголошувати і не передавати третім особам отриману ним інформацію, яка не була; - вид ліцензії - повна ліцензія, виключна ліцензія, не виключна або проста ліцензія, відкрита ліцензія; - територія дії ліцензійного договору;

Слайд 51

строк дії ліцензійного договору - обумовлюється такими чинниками: строком дії права інтелектуальної власності, строком морального старіння об'єкта, часом, необхідним для освоєння ліцензії, зацікавленістю сторін у тривалому співробітництві. - плата за використання винаходу за ліцензією обумовлюється такими чинниками: економічною і технічною цінністю об'єкта, часом і капіталовкладеннями, необхідними для освоєння ліцензії і організації виробництва продукції за нею, сукупністю прав, що передаються ліцензіату (виключна або невиключна ліцензія), обсягом технічної документації і ноу-хау, що передаються за договором, а також технічною допомогою, що надається при освоєнні ліцензії, строком дії договору; видом і порядком ліцензійних пла тежів тощо. - захист прав, що передаються та конфіденційність; - технічна і консультативна допомога у виробництві;

Слайд 52

умови та наслідки припинення договору; - відповідальність сторін; - вирішення спорів; - підписи сторін та дата укладення договору. До ліцензійного договору додається: - перелік патентів та спеціального обладнання; - технічна документація; - механічні, технологічні, хімічні та інші необхідні показники інновації за ліцензією.

Слайд 53

Ноу-хау (від англ. know how - "знаю, як") - сукупність технічно документації, знань, вмінь, способів використання, які ще не стали широко відомими і можуть бути предметом купівлі-продажу і використані для досягнення конкурентних переваг перед тими хто не має доступу до цієї секретної інформації. В сучасних умовах як правило використовується комплексний захист інновацій: автори отримують патент і ноу-хау, який страхує авторів від незаконного використання інновації в країнах де не здійснюється патентний захист.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне