X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Лист моніторингу

Завантажити презентацію

Лист моніторингу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Моніторинг якості матеріалів для самостійної роботи студентів в умовах використання Moodle Костогриз С.Г., Красильникова Г.В., Бегняк В.І. Хмельницький національний університет

Слайд 2

Ретроспектива виникнення видань:

Слайд 3

Електронне видання – це видання, яке записане на носій інформації, розраховане на використання за допомогою електронних технічних устроїв, є електронним документом (групою електронних документів), що пройшли процедуру редакційно-видавничої обробки і призначене для розповсюдження в сталому вигляді, і містить в собі вихідні дані.

Слайд 4

Вимоги до електронних видань: традиційні специфічні

Слайд 5

Традиційні вимоги: науковість змісту, систематичність послідовність навчання, доступність викладення навчального матеріалу, наочність навчального матеріалу, свідоме сприйняття, самостійність та активізація діяльності студента, міцність засвоєння знань, єдність навчальної, розвивальної та виховної функцій видання тощо

Слайд 6

Специфічні вимоги: адаптивності, інтерактивності, реалізації можливостей комп’ютерної візуалізації навчальної інформації, розвитку інтелектуального потенціалу користувача, забезпечення системності та структурно-функціонального зв’язку подання навчального матеріалу в ОЕВ, забезпечення повноти (цілісності) і неперервності дидактичного циклу навчання тощо. Поряд з дидактичними до ОЕВ висуваються такі вимоги: методичні, психологічні, техніко-технологічні, технологічні, ергономічні, естетичні тощо.

Слайд 7

Комп'ютеризація Хмельницького національного університету У 1992 році за підтримки американської фірми DIGITAL інформаційним комп’ютерним центром університету було створення локальну мережу навчального закладу. 2011 рік - мережа охоплює: сім навчальних корпусів п’ять студентських гуртожитків; швидкість передачі даних у мережі складає 1 ГБіт/с. Загальна кількість персональних комп’ютерів в університеті — 2051, з них більше 1500 задіяні у навчальному процесі й зосереджені у 55 спеціалізованих комп’ютерних лабораторіях.

Слайд 8

Модульне динамічне об'єктно-орієнтоване середовище Moodle (англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) - система управління навчанням, що використовується у більш ніж 200 країнах світу, орієнтована на організацію взаємодії між викладачем та студентом на основі інформаційних технологій, і реалізується як у дистанційному навчанні так і для підтримки денної форми освіти.

Слайд 9

Наказ № 44 від 28.02.2006 р. Про проведення педагогічного експерименту зі створення модульного об'єктивно-орієнтованого динамічного середовища для навчання Наказ № 190 від 10.11.2007 р. Про впровадження окремих елементів інформаційної підсистеми «Модульне середовище для навчання» Наказ № 7 від 17.01.2008 р. Про наповнення модульного об'єктивно-орієнтованого динамічного середовища для навчання організаційно-методичними, навчальними та іншими інформаційними матеріалами та його впровадження як інформаційної підсистеми «Модульне середовище для навчання» Комплексна програма розвитку університету на 2008-2012 роки (підпрограма «Комп'ютеризація діяльності університету»)

Слайд 10

Першочергові завдання запровадження Moodle: створення освітнього простору в університеті на основі введення єдиних стандартів роботи з електронними виданнями, що враховують існуючу нормативну базу розширення доступу студентів спочатку денної, а з часом і заочної форм навчання до навчальної інформації впровадження нових форм управління навчальним процесом в університеті на основі сучасних інформаційних технологій заміна друкованих видань на електронні з метою зменшення витрат на розповсюдження навчальних матеріалів, інформації опанування як викладачами так і студентами нових освітніх технологій

Слайд 11

Структура навчально-методичного комплексу дисципліни: вихідні дані про навчальну дисципліну і її автора (авторів); робочу програму або опис навчальної дисципліни; зміст модулів дисципліни; тексти лекцій; додаткові інформаційні матеріали; методичні вказівки до виконання практичних (семінарських), лабораторних робіт; завдання для самостійної роботи студентів, в тому числі для курсового проектування; тренувальні вправи, завдання, тести для самоперевірки студента з дисципліни, контрольні блоки для всіх видів контролю з дисципліни (поточного, модульного підсумкового).

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Результати педагогічного експерименту (2006-2011): більше 2,8 тис. навчально-методичних комплексів дисциплін, серед яких в повному обсязі розроблені НМК нормативних дисциплін з 43 спеціальностей зареєстровано вісім тисяч користувачів, при цьому в університеті навчається за денною, заочною та дистанційною формами навчання 13 тисяч студентів

Слайд 18

Завдання на сучасному етапі: розширення спектру типів освітніх електронних видань, що використовуються в навчальному середовищі (наприклад, за рахунок інструментальних засобів для створення електронних засобів навчання, зокрема віртуальних лабораторних робіт; або електронні підручники, посібники, практикуми, довідники тощо); забезпечення широкої комунікації учасників програми як з викладачами так і між собою за рахунок використання таких засобів - форум, електронна пошта, чат, обмін вкладеними файлами та ін. досягнення максимального дидактичного ефекту навчального процесу на базі комплексного використання окремих засобів інформаційних та телекомунікаційних технологій на різних видах занять (лекцій. семінарів, практичних, лабораторних) та під час різних видів діяльності студента (інформаційно-пошукової, експериментально-дослідницької, самостійній тощо); Оцінювання якості дидактичних матеріалів, що використовуються в електронному навчальному середовищі.

Слайд 19

Слайд 20

Центр моніторингу якості навчального процесу Навчально-методичний відділ Редакційно-видавничий центр Науково-методична Рада університету Студенти Методична рада факультету (інституту) Викладач Методичний семінар кафедри Лабораторія інноваційних навчальних технологій Моніторинг якості ОЕВ Учасники процесу моніторингу якості освітніх електронних видань в ХНУ

Слайд 21

Лист моніторингу базової складової якості навчального процесу “Освітнє електронне видання”   Рівень моніторингу: навчальна дисципліна; напрям підготовки; вищий заклад освіти (потрібне підкреслити) Шифр і назва навчальної дисципліни _______________________________________ _______________________________________________________________________ Шифр і назва напряму підготовки __________________________________________ _______________________________________________________________________ Компоненти базової складової якості та їх оцінка _____________________________ Відповідальний за моніторинг _____________________ _______ __________ прізвище та ініціали підпис дата Назва компоненти Позиція Оцінка 1. Відповідність типу інформаційного ресурсу a11   2. Відповідність програмі навчальної дисципліни, державному стандарту a21   3. Актуальність та новизна матеріалу, відповідність сучасним досягненням науки і техніки a31   4. Повнота навчального матеріалу a41   5. Систематичність і послідовність подачі матеріалу a51   6. Якість та кількість фактичного матеріалу a61   7. Якість та кількість ілюстративного матеріалу а71   8. Чіткість визначень і формулювань а81   9. Дотримання загальноприйнятої термінології, норм, правил, стандартів а91   10. Відповідність позначень величин а101   11. Досконалість літературного стилю а111   12. Повнота і якість дидактичного апарату а121   ……………. Підсумкова оцінка W1  

Слайд 22

Лист моніторингу базової складової якості навчального процесу “Освітнє електронне видання”   Рівень моніторингу: навчальна дисципліна; напрям підготовки; вищий заклад освіти (потрібне підкреслити) Шифр і назва навчальної дисципліни _______________________________________ _______________________________________________________________________ Шифр і назва напряму підготовки __________________________________________ _______________________________________________________________________ Компоненти базової складової якості та їх оцінка ______________________________ Відповідальний за моніторинг _____________________ _______ __________ прізвище та ініціали підпис дата Назва компоненти Позиція Оцінка 1. Можливість застосування на різних платформах a11   2. Навчання в режимі «on-line» a21   3. Простота використання в поєднанні з потужними функціями a31   4. Інтерактивна допомого у навчанні a41   5. Оперативність переключення з розділу на розділ a51   6. Підтримка індивідуальної та колективної форм навчання a61   7. Зручний перегляд ієрархії об'єктів вивчення а71   8. Можливість вибору довільної траєкторії навчання а81   9. Анімація процесів функціонування систем вивчення а91   10. Забезпечення роботи з глосарієм а101   11. Використання систем пошуку необхідної інформації а111   12. Аудіо, відео супровід тощо а121   ……………. Підсумкова оцінка W1  

Слайд 23

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне