X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність НТУУ “КПІ”

Завантажити презентацію

ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність НТУУ “КПІ”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 1898-2013 ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність НТУУ “КПІ” М.Ю. ІЛЬЧЕНКО, академік НАН України, проректор з наукової роботи www.sciense.kpi.ua e-mail: ndch@kpi.ua

Слайд 2

* І.Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності а) коротка довідка про вищий навчальний заклад Кількість студентів денної форми – 21348 Кількість аспірантів – 659, з них денної форми – 562 Кількість докторантів – 25 В університеті 19 факультетів, 9 інститутів, 130 кафедр, 118 спеціальностей. НДЧ університету має у своєму складі: наукові частини 25 факультетів і інститутів, 6 науково-дослідних інститутів, 12 науково-дослідних центрів, 5 навчально-наукових центрів, 2 конструкторських бюро, Центр більш чистого виробництва та Орган сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування. Інноваційна діяльність здійснюється в інноваційному середовищі до складу якого входять: Науковий парк «Київська політехніка», Технопарк «Київська політехніка», Молодіжний бізнес-інкубатор “Політеко”, студентський Інкубатор Інноваційних Ідей.

Слайд 3

* Для фундаментальних досліджень - 18, що відповідають основним науковим напрямам затвердженим спільним наказом МОНмолодьспорту і НАНУ від 26.11.2009 р., №1066/609. Напрями прикладних досліджень– 25, що відповідають Закону України №2519-IV від 9.10.2010 р. та постанові КМУ № 942 від 7.09. 2011 р. За визначеними напрямами працює 41 наукова школа. б) основні пріоритетні наукові напрями ВНЗ в) науково-педагогічні кадри Пріоритетні тематичні напрями схвалені Вченою радою університету і затверджені наказом МОНмолодьспорту № 535 від 7.06.2011 р.

Слайд 4

* г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні 4 роки За звітний період виконано робіт на 53,4 млн. грн, із яких Д/бюджет – 24,5 млн. грн., 28,9 млн. грн складають кошти спеціального фонду. Частина договірної тематики в загальному фонді науки - 55 %. До спецфонду входять кошти НДР, що виконані: у Науковому парку “Київська політехніка” - 2324,0 тис. грн;

Слайд 5

* ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ (млн грн) КПІ МОН

Слайд 6

* ВИКОНУВАЛОСЬ 206 ініціативних НДР Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів У 2013 р. захищено 2 докторських та 35 кандидатських дисертацій. Опубліковано 70 монографій, 39 підручників і навчальних посібників з грифом МОН, 35 з грифом університету, 1915 наукових статей. Захищено 159 магістерських робіт та 88 дипломних робіт спеціалістів. Оновлюються новими даними навчальні курси.

Слайд 7

* ДИНАМІКА ЗАХИСТІВ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ ДИНАМІКА ЗАХИСТІВ ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ осіб осіб д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій 16 – д.н. 134 –к.н.

Слайд 8

* З використанням результатів завершених у 2013 р. держбюджетних робіт: опубліковано 56 монографій, 42 підручники та навчальні посібники, 1010 статей, у т.ч. 298 статей у журналах, які входять до наукометричних БД, захищено 12 докторських дисертацій, 14 підготовлено до захисту, 52 кандидатські дисертації , 56 підготовлено до захисту, отримано 159 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, 6 свідоцтв авт. права, 2 ліцензійні угоди. опубліковано і зроблено 1190 доповідей на конференціях різного рівня, в т.ч. міжнародних.

Слайд 9

* Розробка методології та математичних основ кількісного оцінювання процесів сталого розвитку та впливу на них сукупності глобальних загроз у глобальному та регіональному контекстах Керівник НДР: д.т.н., проф. Згуровський М.З. 930,0 Опубліковано 10 статтей та 9 доповідей у журналах, що входять до наукометричних БД, подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду 1 докт. і 2 канд.дисерт. Захищено 15 магістерських робіт Zgurovsky Mikhail Z., Mel'nik Valery S., Kasyanov Pavlo O. Evolution Inclusions and Variation Inequalities for Earth Data Processing. Vol 1-2, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2401ф

Слайд 10

* 11.12.13 р. в штаб-квартирі Виконавчого директорату Контртерористичного комітету Ради безпеки ООН ректор університету М.З. Згуровський виступив з презентацією на тему «Безпека у світі конфліктів: динаміка та перспективи».

Слайд 11

* Наукові засади, підходи та методи підвищення ефективності автоматичного регулювання режимами електроенергетичної системи з відновлювальними джерелами енергії Керівник НДР: д.т.н., проф. Яндульський О.С. Комплексний підхід до розв’язання поставленої задачі пропонується вперше та не має аналогів в Україні. Результати роботи впроваджені в ДП НЕК «Укренерго» 700,0 2408ф Нова комплексна математична модель об’єднаної енергосистеми, яка, на відміну від існуючих, враховує моделі електростанцій, автоматичних систем управління за частотою та напругою, ГПЗС-системи та електростанції з ВДЕ Укладено госпдоговір з ДП НЕК «Укренерго» «Розробка автоматизованої інформаційної системи для забезпечення економічної диспетчеризації» (обсягом 1,1 млн. грн.). Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду 1 докт. та 1 канд. Опубліковано 28 фахових статей

Слайд 12

* Підвищення ефективності та надійності функціонування устаткування ТЕС та малої енергетики в змінних режимах експлуатації Переваги розробки Зниження капітальних витрат на систему пилоподачи в 32 рази Зниження витрат електроенергії на власні потреби енергоблоків. Зниження емісії оксидів азоту в котлах та викидів у довкілля на 21%. Зниження витрат на ремонт та експлуатацію в 15 разів. Можливість контролю та індивідуального керування витрати палива на пальники від аераційних пиложивильників. Керівник проф. Кєсова Л.О. – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2012 року (указ Президента України від 16.05.2013 р. № 279/2013) Впроваджено систему подачі вугільного пилу з високою концентрацією у транспортуючому повітрі під тиском. Річний економічний ефект для теплової електростанції потужністю 1200 МВт (блоки 300 МВт) становить 10,9 млн. грн. Строк окупності 1 рік. Впроваджено - Міненерговугілля України. Київська обл., м. Українка, Трипільська ТЕС 2539 п

Слайд 13

* Захищено 2 канд.дис., видано 2 монографії (за кордоном), 2 навчальні посібники з грифом МОН України, опубліковано 16 статей, отримано 2 патенти Розроблення технології отримання нанокристалічних плівок кремнію на основі аморфного сплаву Si-Sn-C та методів контролю p-n-переходу і структури. Науковий керівник - академік НАН України, д.т.н., професор Якименко Ю. І.660 тис.грн. 2528 п Впроваджено у виробництво на НВП «СПЕКТР ПЛЮС» (м.Миколаїв). Розроблені сенсори ультра- фіолетового випромінювання на основі нанокристалічних плівок кремнія відрізняються високою ефективністю перетворення сонячної енергії в електричну (д.т.н.Шмирьова О.М. – Лауреат Держпремії 2012 р. за роботу "Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі ")   технологічне обладнання для реалізації нанометрових структур - установка електронно-променевої літографії “Electromask Series 6000” дослідний зразок фотоприймально-го елемента Грант фонду U.S. Civilian Research and Development Foundation (CRDF); Сума договору 580,0 тис. грн.

Слайд 14

Розробка та дослідження технології виготовлення медичних ендопротезів (стентів) методом лазерного фрезерування * Науковий керівник - д.т.н., проф. Коваленко В.С. 10 патентів виготовлення стентів за допомогою технології лазерного фрезерування запропонована вперше в світі Стент у згорнутому (а) та розгорнутому (б) стані (початковий діаметр 0.8мм) Орієнтовна кількість хворих на Україні яким необхідне стентування кожен рік до 40000. Вартість стента не більше 400-800 грн. 2545 п Госпдоговори у 2012р. – 58,2 тис.грн., у 2013р. – 537,55 тис.грн («Кооперативне Дослідження і Угода Розвитку №1 від 25.04.13 між НТУУ «КПІ» та Джензянським технологічним університетом (КНР). 

Слайд 15

* Розробка та дослідження газорозрядного обладнан ня для імпульсного електрон но-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження наноструктурованих покриттів Науковий керівник: д.т.н., проф. Денбновецький С.В. Розроблене обладнання дозволяє значно знизити собівартість та підвищити якість виробів за рахунок: підвищення стехіометрії композитних покриттів та їх якості на 30-40%; зменшення вартості імпульсного електронно-променевого обладнання на 15 – 20%. Отримано 2 патенти. Ліцензійний договір № А/13-2 від 11.12.2013 р. ПрАТ "НВО "Червона хвиля " Опубліковано 14 статей у журналах, що входять до наукометричних БД, опубліковано 2 монографії (1 за кордоном) і 2 навчальні посібника з грифом МОН, захищено канд.дисертацію, виконано госпдоговірну роботу обсягом 60 тис., заплановано впровадження розробки на НВО "ЕЛТЕХМАШ" в розробці нового обладнання для нанесення теплозахисних покриттів. 2529 п г/д

Слайд 16

* * Напрями досліджень Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” по проблемам очищення води

Слайд 17

* Створення маловідходної технології баромембранного очищення мінералізованих вод Науковий керівник - д.т.н., проф. Гомеля М.Д. Отримано 7 патентів Ліцензійний договір. Захищено 3 канд.дисертації і подано у спецраду 1 докторську, опубліковано 8 статей у журналах, що входять до наукометричних БД, опубліковано монографію і навчальний посібник з грифом МОН, виконано госпдоговірну роботу обсягом 60 тис., заплановано впровадження розробки на НВО "ЕЛТЕХМАШ" в розробці нового обладнання для нанесення теплозахисних покриттів. Впроваджено на ПАТ "Донецьксталь" – металургійний завод" та ПАТ "Рубіжанський картонно–тарний комбінат" (обсяг договорів – 200,0 тис. грн. – 2012 р.). 2542 п г/д 17

Слайд 18

* Маловідходна технологія демінералізації природних, шахтних і інших стічних вод. Приклад - Завод в м. Алчевськ Характеристики Технологія демінералізації води включає блок попереднього очищення води, який забезпечує зниження її каламутності до 0,2мг/дм3, колірність до 10 градусів, лужність до 0,1 мг-экв/дм3, повне її знезараження. Блок баромембранних фільтрів забезпечує зниження мінералізації до рівня нижче 10 міліграм/дм3, зм'якшування води до 0,01-0,1 мг-экв/дм3. Установка по переробці концентратів забезпечує зниження рівня їх мінералізації до 200-700мг/дм3. Продуктивність станції водопідготовки - 12000 м3/доба. Економіка Вартість заводу очищення води продуктивністю 12000 м3/добу - 6,5 млн. доларів США. Собівартість очищення 1м3 води - 0,7-1,2 долара США. Споживання електроенергії - 1,5 - 1,8 кВт/м3. 18

Слайд 19

* Навчально-науковий центр «Чиста вода» створено для підготовки спеціалістів і відпрацьовування найкращих технологій Центр буде експериментальним майданчиком для всіх науково-дослідницьких груп, які працюють в університеті над різними аспектами проблем водоочищення (таких більше двадцяти). Відкриття 27 червня 2013 р.

Слайд 20

* Розробки НТУУ “КПІ” з кібернетичної безпеки 1. Система активного захисту банківських систем і програмного забезпечення 2. Автоматичне виявлення, оцінка та аналіз вразливостей програмного забезпечення 3. Аналіз і синтез програмного забезпечення для законного перехоплення 4. Програмний комплекс для виявлення інформаційних операцій в електронних засобах масової інформації 5. Програмне забезпечення для виявлення інформаційних операцій в соціальних мережах 6. Можливості КПІ в щодо підготовки кадрів в галузі кібернетичної безпеки Виконано госпдоговорів на суму 1410,7 тис.грн (8 НДР) з напрямку захисту інформації Ф → г/д

Слайд 21

* В штаб-квартирі Виконавчого Директорату Контртерористичного Комітету (ВДКТК) Ради Безпеки ООН 11.12.13 Після завершення презентації відбулася окрема нарада з представниками Контртерористичного комітету (КТК). презентовано 6 проектів в галузі кібернетичної безпеки та освітні можливості КПІ в цій галузі

Слайд 22

* Наукова група професора Марчевського Віктора Миколайовича успішно вирішує проблеми досушування плаву аміачної селітри до встановлених норм 99,7 % в ПАТ "Концерн Стирол" у місті Горлівка. Запропоноване технічне рішення дозволяє ліквідувати значні токсичні викиди парогазової суміші аміаку (до 200 кг щогодини) у довкілля на підприємствах хімічної промисловості. Підприємство запропонувало нові засади співпраці з університетом, вирішивши насамперед питання авансування фінансових затрат взаємодії. За договором з ПАТ «Концерн Стирол» (Горловка) г/д 84/90-2013

Слайд 23

* Виконання робіт на замовлення Державного підприємства КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля» Підтверджено офіційним листом про співпрацю в дослідно-конструкторських роботах по розробці методів та чисельних алгоритмів для високоточного і прискореного розв’язування задач наведення ракет в умовах оптимального подолання протиракетної оборони. Керівник розробки - д.т.н., проф. Бейко І.В. Розробка прискорених алгоритмів і програмного забезпечення для розрахунку опорних траєкторій, наведення літальних апаратів і математичного моделювання збуреного руху літальних апаратів 2735 п

Слайд 24

Розробка та дослідження високоефективних ресурсозберігаючих методів і засобів забезпечення теплових режимів наносупутника НТУУ «КПІ» * експериментальної льотної моделі наносупутника міжнародного формату "cubesat" вагою близько 1 кг і розмірами 10×10 см. Нові технічні рішення використовуються при проектуванні молодіжного супутника УМС-1, який Науково-інженерна розробка молодих науковців створена вперше в Україні колективом студентів, аспірантів і молодих науковців ТЕФ, РТФ, ІТС під керівництвом к.т.н. Б.М. Рассамакіна Результати впроваджено у вигляді проектується в ДКБ «Південне» та Аерокосмічним Центром навчання студентів ім. МАКАРОВА. 2540 п → г\д

Слайд 25

* 07 листопада 2013 зустріч з першим Президентом України Л.М. Кравчуком Наприкінці розмови Леонід Кравчук пообіцяв долучитися до вирішення організаційних питань підготовки запуску молодіжних мікро- і наносупутників і надати максимальне сприяння щодо інформування найвищих посадових осіб держави про розробки вітчизняної університетської науки в цій галузі та про їх значення для України.

Слайд 26

* СИСТЕМА ТЕПЛОВІДВОДУ ПОСАДОЧНОГО МОДУЛЯ КОСМІЧНОГО АПАРАТА Керівник - доц. Кравець В.Ю. замовлення на виготовлення теплових труб (ТТ). Розробляються льотні зразки Системи забезпечення теплового режиму (СЗТР). СЗТР буде встановлено на космічному апараті, що розробляється німецькою компанією DLR в рамках проекту MASCOT. Проект «MASCOT» - ТАЛІСМАН Система тепловідводу на основі теплових труб призначена забезпечити температурний режим обладнання модуля, що відповідає за посадку космічного об’єкту на астероїд, який рухається в напрямку Землі. ТТ в діапазоні робочих температур від +20 до +60°С має мінімальний термічний опір в межах від 0,4 до 0,8 К/Вт та може передавати теплові потоки до 20 Вт. Перехідна 2514 ф → г \ д

Слайд 27

* .

Слайд 28

* Наукова діяльність молоді Брали участь у виконанні науково-дослід- них робіт 4140 осіб, з яких з оплатою – 138. Порівняно з минулими роками залучення студентів до виконання НДР з оплатою знизилось на 46 % . 3 премії Президента України для молодих учених 2013 року 5 лауреатів 3 гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених 5 Стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених 28

Слайд 29

* Результати діяльності Наукового парку “Київська політехніка" У 2013 році укладено 13 партнерських договорів на виконання інноваційних проектів, з них 2 з зарубіжними організаціями (URDE Ukraine Research & Development Enterprise, KPI, LLC “Polyteco”, США; Міжнародним технологічним союзом провінції Гуандун (КНР) по співпраці з країнами СНД). В листопаді 2013 р. зареєстровано венчурний фонд “Sikorsky Challenge”. Проведено Всеукраїнський конкурс інноваційних продуктів для інформаційної безпеки банківської системи “Антикібер-2013”. В період з 15 квітня до 17 жовтня 2013 року проведено ІІ Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів “Sikorsky Chal lenge 2013”. У звітному році Науковим парком виконувалося 18 договорів на науково-дослідні та практичні роботи на суму 2,36 млн грн. Створена стартап-компанія “GSM Soft” з кібернетичної безпеки

Слайд 30

II Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2013» *

Слайд 31

* Переможцями II Всеукраїнського фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2013» стали: 1 місце - проект «Інтелектуальні сенсорні технології для експрес-діагностики сільськогосподарських культур» (автор Євгенія Сарахан, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова); 2 місце - проект «Інструмент для керованої гіпотермії пацієнтів із серцево-судинною патологією» (автор Віталій Максименко, НТУУ «КПІ» 3 місце - проект «Енергозберігаючі нагрівальні елементи широкого призначення» (автор Віталій Петровський, ТОВ «Волинський інститут матеріалознавства та енергозбереження»)

Слайд 32

* Авторські колективи трьох проектів-переможців отримають від Незалежної асоціації банків України кошти на фінансування стартапів, тобто, на реалізацію своїх ідей в середовищі Наукового парку «Київська політехніка» (I місце - 80 тис. грн, 2 місце - 56 тис. грн, 3 місце - 24 тис. грн). Спеціальну премію Президентського фонду «Україна» отримали 5 проектів

Слайд 33

* Науковці університету проводять технологічний аудит підприємств, розробляють рекомендації щодо зниження енерговитрат на вітчизняних підприємствах . Протягом 2013 р. Центром: проведено 24 семінари з ресурсоефективного та чистого виробництва у Київському, Вінницькому та Запорізькому регіонах пройшли підготовку й отримали сертифікат ЮНІДО у Київському регіоні 21 спеціаліст, у Вінницькому – 6 спеціалістів Проект ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) в Україні з більш чистого виробництва

Слайд 34

* Подано 169 заявок на видачу патентів на винаходи та корисні моделі й промислові зразки, з яких 7 заявок – на винаходи і 3 на промислові зразки. У співавторстві зі студентами подано 52 заявки. Отримано 135 патентів на винаходи та корисні моделі, з яких 10 на винаходи і 125 на корисні моделі (43 зі студентами). Отримано 10 свідоцтв про реєстрацію авторського права ОХОРОННІ ДОКУМЕНТИ (з розрахунку на 100 НПП+НП) оформлено 3 ліцензійні договори

Слайд 35

* Створено власний повнотекстовий електронний ресурс НТБ НТУУ “КПІ” – Електронний архів наукових і освітніх матеріалів НТУУ “КПІ” (ElAKPI). У 2013 р. архів налічує 5441 документ: 2794 статті, 790 дисертації та авторефератів, 335 звітів про науково-дослідні роботи, 228 матеріалів конференцій, семінарів, 1294 навчальні та методичні посібники. Для покращення інформування науковців університету дирекцією НТБ залучено ресурси відкритого доступу (Open Access). До переліку увійшло 86 БД, окремо виділена колекція “Патенти, стандарти”, в якій міститься 23 посилання на відповідні ресурси . У 2013 р. кількість відвідувань становила 446 158, у тому числі 123 003 відвідувань у віддаленому режимі через електронні інформаційні мережі.

Слайд 36

* Динаміка кількісних показників публікацій і цитування науковців НТУУ “КПІ” в журналах, що входять до бази даних Scopus Рік Кількість публікацій Кількість цитувань Індекс Гірша 2009 2946 3493 25 2010 3210 4556 27 2011 3468 5345 30 2012 3799 6136 31 2013 4282 7358 34

Слайд 37

*

Слайд 38

* Визнання досягнень науковців університету Лауреати Державних премій України в галузі науки і техніки за 25 років Відзначено 98 науковців Лауреати премії Президента України для молодих вчених 2003-2013 рр. Відзначено 14 науковців

Слайд 39

* М.Ю. Ільченко – Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", О.В. Гайдачук – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Є.О. Башков – Донецький національний технічний університет, В.О. Іваниця – Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, О.В. Садовой – Дніпродзержинський державний технічний університет, А.М. Чорноус – Сумський державний університет Проректори з наукової роботи

Слайд 40

* Врахування пропозицій Ради проректорів із наукової роботи у Рекомендаціях слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему: «Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності» (13 березня 2013 р.)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне