X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Дослідження операцій

Завантажити презентацію

Дослідження операцій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дослідження операцій Доц. Адамовський О.М. Кафедра екологічної економіки

Слайд 2

Структурно-логічна схема предмету

Слайд 3

Література Основна: 1. Адамовський О.М. Дослідження операцій. Конспект лекцій з дисципліни для студентів напрямку “Менеджмент”. НЛТУ України, Львів, 2005. – 136 с. 2. Козловський С.О., Адамовський О.М. Дослідження операцій. Методичні вказівки, програма і контрольні завдання з курсу для студентів напряму підготовки: "Менеджмент". – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – 45 с.

Слайд 4

Література

Слайд 5

Література Додаткова: 3. Катренко А.В. Дослідження операцій. Підручник. – Львів: "Магнолія Плюс", 2004.–549 с. 4. Коробов П.Н. Математические методы планирования и управления в лесной и лесоперерабатывающей промышленности. Учебник. – М.: Лесн. пром-сть, 1974 – 312 с. 5. Мур, Джеффри, Уэдерфорд, Лфрри Р., и др. Экономическое моделирование в Microsoft Excel, 6-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. – 1024 с. 6. Перепелицкий С.Н. Экономико-математические методы в планировании и управлении на предприятиях лесной промышленности. Учебник для вузов. – М.: Лесн. пром-сть, 1989. – 360 с. 7. Пижурин А.А., Розенблит М.С. Основы моделирования и оптимизации процессов деревообработки. Учебник. – М.: Лесн. пром-сть,1988. – 296с. 8. Таха, Хэмди, А. Введение в исследование операций, 6-е издание.: пер. с англ. – М.: Издат. дом "Вильямс", 2001. – 912 с.

Слайд 6

Теми: 1. Дослідження операцій як інструмент організаційного управління 2. Динамічне програмування 3. Задачі упорядкування та координації 4. Системи масового обслуговування 5. Оптимізаційні моделі управління запасами 6. Задачі в умовах невизначеності та конфлікту 7. Багатокритерійні задачі 8. Оптимізація на основі еколого-економічних критеріїв 9. Програмне забезпечення дослідження операцій

Слайд 7

Дослідження операцій як інструмент організаційного управління План 1. Дослідження операцій як (предмет) наука і мистецтво 2. Особливості моделювання задач організаційного управління 3. Етапи дослідження операцій 4. Огляд основних розділів дослідження операцій

Слайд 8

1. Дослідження операцій як (предмет) наука і мистецтво Протягом останніх 50 років інтенсивно розробляються економіко-математичні методи, які все активніше застосовуються в економічній практиці. Про це свідчать дані по Нобелевських преміях з економіки, які присуджуються з 1969 року. З 42 вчених, які стали лауреатами, 28 отримали премії за дослідження на стику економіки та математики.

Слайд 9

1. Дослідження операцій як (предмет) наука і мистецтво Кількісні методи в тій чи іншій степені складності використовують у різних курсах з економіки. Більш сучасний модельний інструментарій, який потребує високого рівня математичної підготовки на рівні математичного аналізу, лінійної алгебри, теорії імовірності та математичної статистики, математичного програмування викладаються в курсі дослідження операцій (ДО).

Слайд 10

1. Дослідження операцій як (предмет) наука і мистецтво Як самостійний науковий напрямок ДО сформувалось на початку 40-х років ХХ століття. Перші публікації з ДО відносяться до 1939-1940 років, в яких математичні методи застосовуються для вирішення військових задач, зокрема для аналізу та дослідження військових операцій. Звідси й пішла назва дисципліни.

Слайд 11

1. Дослідження операцій як (предмет) наука і мистецтво Пізніше принципи та методи ДО стали застосовуватись в галузі промислово фінансового управління. Зі збільшенням масштабів виробництва розширювались масштаби операційних досліджень та коло задач, вдосконалювались методи нової науки. З часом виникла необхідність у підготовці кадрів спеціалістів з ДО (операціоністів), регулярному обміні теоретичними дослідженнями та прикладними розробками й координацією їх роботи.

Слайд 12

1. Дослідження операцій як (предмет) наука і мистецтво У провідних університетах США та Англії вперше розпочали систематичне викладання курсу ДО (operations research, operational research, management science). У 1957 році була створена Міжнародна федерація ДО (IFORS), в склад якої входили національні спільноти та комітети з ДО багатьох країн. Сьогодні одна з найпотужніших організацій – ORSOC – спільнота спеціалістів з ДО (Великобританія).

Слайд 13

1. Дослідження операцій як (предмет) наука і мистецтво Операція – будь-яка діяльність спрямована на досягнення певної мети. Предмет ДО – системи організаційного управління або організації, які складаються з великої кількості взаємодіючих між собою підрозділів, інтереси яких не завжди узгоджуються між собою і можуть бути повністю чи частково протилежні.

Слайд 14

1. Дослідження операцій як (предмет) наука і мистецтво ДО – розділ прикладної математики, який займається побудовою математичних моделей реальних задач і процесів (економічних, соціальних, технічних, військових тощо) їх аналізом та застосуванням. ДО – наука, яка займається розробкою та практичним застосуванням методів оптимального управління організаційними системами.

Слайд 15

1. Дослідження операцій як (предмет) наука і мистецтво Ціль ДО – кількісне обґрунтування рішень, що приймаються щодо управління організаціями. Метою ДО є виявлення найкращого способу дій при вирішенні задач організаційного управління при обмеженнях технічного, математичного та іншого характеру.

Слайд 16

1. Дослідження операцій як (предмет) наука і мистецтво При розв’язку економічних задач не все і не завжди можна описати формально, тобто можна описати лише частину реальних процесів організаційного управління. Тому ДО як засіб таких задач розглядається з двох боків: як наука і як мистецтво, оскільки існує велика кількість факторів, які не піддаються строгій формалізації, це так звані фактори людської поведінки які називаються, також, біхевіоральні фактори (behavior).

Слайд 17

1. Дослідження операцій як (предмет) наука і мистецтво Вирішення реальних задач ДО повинне бути результатом колективної роботи (аналітиків та клієнта-замовника). Наука тут представлена математичними методами, а мистецтво – тим, що успіх на всіх етапах, що передують отриманню оптимального розв’язку математичної моделі здебільшого залежить від творчості та досвіду всієї команди, що розв’язує задачу ДО (проблема ліфтів).

Слайд 18

2. Особливості моделювання задач організаційного управління 2.1. Характерні риси операційного підходу Системність Основним методологічним принципом ДО є системний підхід, який полягає у тому, що будь-яка задача розглядається всебічно з різних точок зору, виходячи з ефективності функціонування системи, до якої входить задача, загалом.

Слайд 19

2. Особливості моделювання задач організаційного управління

Слайд 20

2. Особливості моделювання задач організаційного управління Комплексність Як наслідок системності, операційне дослідження повинне здійснюватися комплексно, операційною групою, до складу якої повинні входити фахівці з різних галузей знань: програмісти, інженери, математики, економісти, соціологи, психологи.

Слайд 21

2. Особливості моделювання задач організаційного управління Орієнтація на прийняття рішення Отримані результати повинні визначати спосіб дій – стратегію або тактику, що орієнтовані на досягнення оптимальних результатів. Розв’язки близькі до оптимальних (рішення, яке виявляється найбільш вигідним для всієї організації називається оптимальним, а рішення найбільш вигідне лише певним підрозділам буде субоптимальним).

Слайд 22

2. Особливості моделювання задач організаційного управління Комп’ютеризація Необхідність використання комп’ютерів пояснюється складністю тих задач, які розв’язуються.

Слайд 23

2. Особливості моделювання задач організаційного управління Телеологічність Оцінка якості отриманого розв’язку реалізується на основі критерію, що в кількісному вигляді відображає ступінь досягнення мети та якість того чи іншого розв’язку і дозволяє обрати найкращий.

Слайд 24

2. Особливості моделювання задач організаційного управління 2.2. Пряма та обернена задачі ДО в умовах невизначеності Пряма задача Обернена задача "Що буде, якщо за певних умов ми оберемо конкретний розв’язок із множини припустимих?“ (простіша) "Яке значення невідомих величин необхідно вибрати щоб функція набувала екстремального значення?"

Слайд 25

2. Особливості моделювання задач організаційного управління Якщо дія невизначеностей відсутня то задача називається детермінованою. Однак, у багатьох випадках на результат операції впливають неконтрольовані фактори, тобто має місце вибір розв’язків в умовах часткової або повної невизначеності.

Слайд 26

2. Особливості моделювання задач організаційного управління У загальному випадку розрізняють два основних види невизначеності: "доброякісна" "погана" коли невідомі фактори підкоряються законам теорії ймовірності і дослідникам відомі значення та види законів розподілу цих факторів (стохастичні задачі) коли фактори не підкоряються законам ймовірності, або параметри законів невідомі (до моменту прийняття рішень чи взагалі)

Слайд 27

2. Особливості моделювання задач організаційного управління Шляхи розв’язування стохастичних задач: заміна випадкових факторів значеннями їх математичних сподівань чи (у випадку експериментального визначення) – середніх значень та розв’язування задачі як детермінованої; пошук екстремуму математичного сподівання критерію якості; введення стохастичних обмежень.