X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Конфликт

Завантажити презентацію

Конфликт

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Зміст 1.Вступ (3-5слайди) 2.Що таке конфлікт (6 слайд) 3.Вивчення конфліктних ситуацій (7-8 слайд) 4.Критерії класифікації конфліктів (9-13 слайд) 5.Класифікація конфліктів Кулініч І.О. (14-18 слайди) 6.Класифікація конфліктів Н.П.Осипової (19-23 слайди) 7.Класифікація конфліктів В.С.Орлянського (24 слайд) 8.Класифікація конфліктів А.Г.Здравомислова (25 слайд) 9. Класифікація конфліктів Н.Гришиної (26 слайд) 10. Класифікація конфлікткв М.Дойча (27 слайд) 11. Класифікація конфліктів Л.Козера (28 слайд) 12.Висновки (29-30 слайди) 13.Список використаних джерел (31-32 слайди)

Слайд 3

Людина живе у суспільстві, спілкуючись з іншими людьми

Слайд 4

сфери спілкування вдома на роботі у навчальних закладах у громадських місцях

Слайд 5

Іноді під час спілкування виникають конфліктні ситуації

Слайд 6

Конфлікт — це зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій (потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, соціальних установок, планів тощо) у свідомості окремо взятого індивіда, в міжособистісних взаємодіях та міжособистісних стосунках індивідів чи груп людей. (Вікіпедія)

Слайд 7

У практичній роботі постійно виникає необхідність у виборі методів впливу на конфліктні ситуації або управління ними. Ефективність вибору залежатиме від уміння правильно визначити вид конфлікту.

Слайд 8

Питанню вивчення і класифікації конфліктних ситуацій присвячені роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Зокрема, проблемі управлінських та педагогічних конфліктів в освітніх закладах присвятили свої праці Ф.Бородкін, М.Войтович, Є.Головаха, О.Донченко, А.Ішмуратов, Л.Карамушка, Н.Коломінський, Н.Коряк, Н.Повякель, Н.Чепєлєва та інші дослідники.

Слайд 9

Конфлікти можна класифікувати на основі різних критеріїв.

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Класифікація конфліктів Кулініч І.О. • За ознакою результатів: — функціональні — які підвищують ефективність діяльності організації; — дисфункціональні — знижують рівень забезпечення власних потреб, зменшують роль групової співпраці і, відповідно, ефективність діяльності організації. http://libfree.com/170831980_psihologiyaklasifikatsiya_konfliktiv_prichini_viniknennya_metodi_virishennya_konfliktiv.html http://libfree.com/170831980_psihologiyaklasifikatsiya_konfliktiv_prichini_viniknennya_metodi_virishennya_konfliktiv.html

Слайд 15

• За змістом: — внутрішньоособистісні, зумовлені боротьбою мотивів, коли керівники ставлять суперечні й навіть протилежні вимоги; — міжособистісні, що виникають під час розподілу ресурсів, робіт, матеріальних заохочень, обов'язків тощо; зумовлені різними рисами характеру, неоднаковим рівнем знань, кваліфікаційних особливостей, рівнів інтелекту тощо; — між особистістю і групою, спричинений порушеннями групових норм, своїх обов'язків, загальних "правил гри", етики поведінки, культури взаємин тощо; — міжгруповий, що виникає між лінійним і штабним персоналом, профспілкою і адміністрацією, формальними і неформальними групами тощо. Головною причиною є зіткнення інтересів різних груп.

Слайд 16

Внутрішньоособистісні конфлікти. Це конфлікт у самій особистості, при якому відбувається зіткнення суб'єктивно значущих мотивів, інтересів, цінностей, ідеалів та інших особистісних утворень. Внутріособистісний конфлікт далеко не завжди видно оточуючим. Часто людина не усвідомлює його сам. Тоді говорять про приховану форму конфлікту. Внутріособистісний конфлікт відбувається у формі складних переживань людини, супроводжується станом страху, тривоги, депресії, стресу. Формою захисту від внутрішньоособистісних конфліктів є невроз.

Слайд 17

Міжособистісні конфлікти. Міжособистісні конфлікти найбільш поширені і охоплюють практично всі сфери людських відносин.Не є винятком і школа. Будь-який конфлікт, у кінцевому рахунку, зводиться до міжособистісного. Міжособистісні конфлікти відбуваються як специфічні взаємодії між людьми в процесі їх спілкування і спільної діяльності. Складаються напружені відносини, в які втягуються особистісні ресурси протиборчих сторін: потреби, цілі та цінності, мотивація, установки і інтереси, емоції і воля, інтелект. Кожен учасник прагне самоствердитися, задовольнити свої потреби, досягти своїх інтересів.

Слайд 18

З міжособистісним конфліктом тісно пов'язаний міжгруповий конфлікт. Учбовий заклад, як і будь-яка інша організація, складається з безлічі формальних і неформальних груп, між якими можуть виникати конфлікти. Іноді виникає конфлікт між особою і групою. Як відомо, неформальні групи встановлюють свої норми поведінки, спілкування. Кожен член такої групи повинен їх дотримуватись. Відступ від прийнятих норм група розцінює як негативне явище. Виникає конфлікт між особою і групою. Ще один поширений конфлікт цього типу – конфлікт між класом і учителем. Найбільш важко такі конфлікти протікають при авторитарному стилі педагогічного спілкування.

Слайд 19

Класифікація конфліктів Н. П. Осипової За сферами прояву: економічні; політичні; соціальні (у вузькому розумінні); етнічні; релігійні; побутові; культурні.

Слайд 20

за суб’єктами та рівнем організації суспільного життя за об’єктом; індивідами; соціальними групами державами; класами; конфлікти між:

Слайд 21

Конфлікти за ступенем радикалізації намічених змін у певній сфері приватні (часткові) (які беруть до уваги зміни в окремих структурах) радикальні (які мають своїм витоком корінні інтереси й основні цінності протиборчих сил і в результаті яких відбувається злам у житті суспільства)

Слайд 22

Критерій класифікації конфліктів Види конфліктів За зонами прояву внутрішні; зовнішні. За часом короткочасні; довготривалі. За рівнем суспільного поля на вищому державному рівні; регіональному; місцевому. За кількістю учасників локальні; глобальні. За рівнем гостроти суперечностей у протиборстві антагоністичні; неантагоністичні. За об’єктивністю дійсні, випадкові, умовні, змішані, приписані, удавані. За функціями позитивні та негативні; матеріальні та духовні; сигнальні, інформаційні, диференціюючі та динамізуючі.

Слайд 23

Критерій класифікації конфліктів Види конфліктів Щодо способу вирішення насильницький; ненасильницький. Щодо природи виникнення політичний; соціальний; економічний. Щодо рівня прояву відкритий; закритий. Щодо напрямку діяльності горизонтальний; вертикальний. Щодо функцій функціональний; дисфункціональний.

Слайд 24

Класифікація конфліктів Орлянського В. С. щодо кількості задіяних учасників внутрішньоособистісні міжособистісні міжгрупові конфлікт потреб; мотиваційний конфлікт; конфлікт соціальних норм; моральний конфлікт; рольовий конфлікт; адаптаційний конфлікт; конфлікт неадекватної самооцінки; невротичний конфлікт.

Слайд 25

А. Г. Здравомислов. Класифікація конфліктів за рівнем їх значимості Політичний конфлікт по відношенню до влади, домінуванню, впливу і авторитету у суспільстві.  Соціальний конфлікт за відношенню до засобів життєзабезпечення: рівню заробітної платні, рівню цін на різні блага, а також доступу до цих благ й інших ресурсів суспільства, рівню використання інтелектуального й професійного потенціалу. Національно-етнічний конфлікт по відношенню прав та інтересів етнічних і національних груп. Міжконфесіональний конфлікт по відношенню прав, інтересів і статусів віруючих та їх церков.

Слайд 26

Класифікація конфліктів Н. Гришиної конфлікт у зв'язку з досягненням базових цілей; конфлікт на перешкоду до досягнення особистих або вторинних цілей діяльності; конфлікти через неприйняття норм відносин; конфлікти через особистісні особливості індивідів.

Слайд 27

Класифікація конфліктів за умовою істинності-хибності або реальності: «Справжній» конфлікт - існуючий об'єктивно і який сприймається адекватно; «Випадковий, або умовний» - залежить від обставин, які легко змінюються, що, однак, не усвідомлюється сторонами; «Зміщений» - явний конфлікт, за яким ховається інший, невидимий конфлікт, що лежить в основі явного; «Невірно приписаний» - конфлікт між сторонами, які помилково зрозуміли один одного, і, як результат, з приводу помилково витлумачених проблем; «Латентний» - конфлікт, який мав би відбутися, але якого немає, оскільки з тих чи інших причин він не усвідомлюється сторонами; «Помилковий» - конфлікт, що існує тільки в силу помилок сприйняття і розуміння при відсутності об'єктивних підстав. М. Дойч (англ. Morton Deutsch; 4 лютого 1920, Нью-Йорк) - американський психолог, фахівець в галузі соціальної психології та психології особистості, конфліктології, психології попередження військових дій, почесний професор Колумбійського університету.

Слайд 28

Люїс Альфред Козер  (англ. Lewis Alfred Coser, Людвіг Кохен) — американський соціолог, 66-й президент Американської соціологічної асоціації (1975), який здебільшого відомий завдяки вивченню конфлікту. Реалістичні конфлікти викликані незадоволенням певних вимог учасників або несправедливим, з точки зору однієї або обох сторін розподілом між ними яких-небудь переваг і направлені на досягнення конкретного результату – наприклад, конфлікт між учнем і учителем через екзаменаційну оцінку. Нереалістичні конфлікти мають на меті відкритий вираз негативних емоцій, образ, що нагромадилися, ворожнечі, тобто гостра конфліктна взаємодія стає тут не засобом досягнення якого-небудь реального результату, а самоціллю. Якщо нереалістичні конфлікти відбуваються між учителем і учнем, то можна поставити під сумнів професійну придатність останнього. Класифікація конфліктів реалістичні (предметні) нереалістичні (безпредметні)

Слайд 29

Отже, вміння проаналізувати конфлікт та визначити його ти допоможе знайти правильне рішення конфліктної ситуації.

Слайд 30

При правильному підході конфлікт стимулює розвиток особистості та колективу і дає можливість перейти на новий вищий ступінь відносин.

Слайд 31

Список використаних джерел 1. Козер Л. Основы конфликтологии. — СПб.: Светлячок, 1999. — С. 45 —52. 2. Кулініч І. О. Психологія управління: Курс лекцій. – Л.: ВПВ ЛВЦНТЕІ, 2006.- 126 с. 3. Орлянський В. С. Конфліктологія: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 160 с. 4. Соціологія: Підручник / Н. П. Осипова, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін.; За ред. Н. П. Осипової. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 336 с.

Слайд 32

http://www.uamconsult.com/book_484_chapter_8_Glava_2.html http://ru.scribd.com/doc/2404 http://bukvar.su/sociologija/70617-Zdravomyslov-A-G.html http://libfree.com/170831980_psihologiyaklasifikatsiya_konfliktiv_prichini_viniknennya_metodi_virishennya_konfliktiv.html http://uk.wikipedia.org/wiki

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія