X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Представництво. Види довіреностей

Завантажити презентацію

Представництво. Види довіреностей

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

2. Суб'єкти представництва. Представником є громадянин або юридична особа, які мають повноваження на здійснення юридичних дій від імені особи, яку представляють. Представники громадяни, як пра вило, мають бути повністю дієздатними. Як виняток, пред ставниками можуть бути особи, які досягли трудового пов ноліття, тобто 16-річного віку (ст. 188 КЗпП України). Юридичні особи, які мають спеціальну правоздатність, можуть виконувати Функції представника, якщо це не супе речить їх статутним завданням, визначеним у законі, статуті або положенні. Третьою особою, з якою внаслідок дії представника вста новлюються, змінюються або припиняються цивільні права та обов'язки, може бути будь-який суб'єкт цивільного права. Разом з тим відповідно до ч. З ст. 62 ЦК України[3] представник не може укладати угоди від імені особи, яку він представляє, ні щодо себе особисто, ні щодо другої особи, представником якої він водночас є. У відносинах представництва беруть участь три суб'єкти: особа, яку представляють, представник і третя особа(Мал. 1). Особою, яку представляють, може бути будь-який суб'єкт цивільного права — громадянин, юридична особа, незалежно від наявності у них дієздатності.

Слайд 2

Глава II Довіреність Довіреність. Форма довіреність та її види Довіреністю визна ється письмове уповноваження, яке видає одна особа іншій особі для представництва перед третіми особами. За своєю юридичною природою довіреність являє собою односторонню угоду, яка визначає повноваження представ ника. Довіреність юридичній особі може бути видана тільки на укладення угод, що не суперечать її статутові (положенню) або загальному положенню про організації даного виду. Оскільки довіреність є односторонньою цивільно-право вою угодою, вона має відповідати загальним умовам дійснос ті, яким повинні задовольняти цивільно-правові угоди. Разом з тим закон встановлює ряд особливих вимог щодо довіре ності. Довіреність має бути укладена тільки в письмовій фор мі. Довіреність є завжди строковою угодою. У довіреності обов'язково має бути зазначена особа, якій вона видана. За змістом та обсягом повноважень, що їх отримує пред ставник, розрізняють три види довіреностей: генеральні (за гальні), спеціальні та разові.

Слайд 3

4. Підстави виникнення та види представництва Договірне, або добровільне представництво виникає за во лею особи, яку представляють і яка визначає особу представ ника. Особа, яку представляють, самостійно визначає повно важення представника шляхом видачі довіреності або шляхом укладення договору. Таким договором звичайно є договір до ручення, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується виконати від імені й за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Різновидом добровільного є комерційне представництво. Комерційним пред ставником є особа, яка постійно та сам