X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Організаційні форми навчання у ВНЗ

Завантажити презентацію

Організаційні форми навчання у ВНЗ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Форма навчання Форма навчання – це спосіб взаємодії вчителя і учнів, у межах якої реалізуються зміст і методи навчання. Форма організації навчального процесу — спосіб організації, побудови й проведення навчальних занять, у яких реалізуються зміст навчальної роботи, дидактичні завдання і методи навчання. Поширеною є класифікація форм навчання, в основу якої покладено кількість осіб, що виконують завдання. 

Слайд 2

Форми навчання у вищій школі України

Слайд 3

Класифікація форм навчання У вищій школі поширені різні організаційні форми навчання: лекція, семінарське, практичне, лабораторне заняття, консультація, екскурсія, експедиція, навчальна конференція, самостійна і науково-дослідна робота студентів, навчальна та виробнича практика, курсова, дипломна робота (проект).

Слайд 4

Роль лекції у вищій школі Роль лекції полягає у передачі системи знань, створенні основи для подальшого засвоєння студентами навчального матеріалу, у цілеспрямованому впливі на формування свідомості студента, залученні його до ідей і методів науки та майбутньої професійної діяльності.

Слайд 5

Вимоги до лекції у вищій школі вмотивованість актуальності навчального матеріалу; науковість та інформативність; доказовість та аргументованість; наявність достатньої кількості яскравих і переконливих прикладів; емоційність форми викладу; активізація розумової діяльності студентів.

Слайд 6

Практичні заняття Розрізняють власне практичні заняття, лабораторні заняття, семінар у всіх його різновидах, різні навчальні й виробничі практики, зокрема педагогічну практику у школі. Їх мета — розширити, поглибити та уточнити теоретичні знання, здобуті на лекціях і під час самостійної роботи, забезпечити вироблення навичок і вмінь застосовувати знання для розв’язання практичних і теоретичних завдань.

Слайд 7

Лабораторні роботи Лабораторні роботи інтегрують теоретико- методологічні знання, практичні навички й уміння в єдиному процесі діяльності навчально-дослідницького характеру. Вони дають студентові можливість глибоко і наочно вивчити механізм застосування теоретичного матеріалу, оволодіти надзвичайно важливим для фахівця вмінням інтелектуального проникнення у ті природничі, технічні або виробничі процеси, які досліджуються в лабораторному практикумі.

Слайд 8

Організація самостійної роботи студентів не лише формує у студентів навички і вміння самостійного здобування знань, що важливо для здійснення неперервної освіти протягом усієї подальшої трудової діяльності, а й має важливе виховне значення, оскільки формує самостійність як рису характеру, що відіграє істотну роль у структурі особистості сучасного спеціаліста вищої кваліфікації. Вирішальне значення для організації самостійної роботи є ретельний добір викладачами і кафедрою змісту та обсягу навчального матеріалу, який надається для самостійного опрацювання студентами.

Слайд 9

Навчальна ділова гра Ділова гра — це форма відтворення предметного і соціального змісту майбутньої професійної діяльності спеціаліста, моделювання тих систем, умов, зв’язків, шо характерні для цієї діяльності як цілого. Специфікою навчальної ділової гри є те, що вона залишається педагогічним процесом, спрямованим на досягнення мети навчання й виховання, розвитку і професійної підготовки, а не цілей виробництва, хоча певною мірою у процесі гри такі цілі також ставляться.

Слайд 10

Контрольнi заходи Поточний контроль здiйснюється пiд час проведення практичних, лабораторних та семiнарських занять i має на метi перевiрку рiвня пiдготовленостi студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль Пiдсумковий контроль Пiдсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацiю студента.

Слайд 11

Державна атестацiя студента Державна атестацiя студента здiйснюється державною екзаменацiйною (квалiфiкацiйною) комiсiею (далi - державна комiсiя) пiсля завершення навчання на певному освiтньому (квалiфiкацiйному) рiвнi або його етапi з метою встановлення фактичної вiдповiдностi рiвня освiтньої (квалiфiкацiйної) пiдготовки вимогам освiтньої (квалiфiкацiйної) характеристики.

Слайд 12

Використана література Гадяцький М.В., Хлєбнікова Т.М. Організація навчального процесу в сучасній школі. — Харків: Веста, 2003. Житник Б.О. Методичний порадник: форми і методи навчання — Харків: Основа, 2005. Слєпкань З.І. - Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. Посібник. – К.:Вища шк., 2005. – 239 с.

Слайд 13

Курсовi проекти (роботи) виконуються з метою закрiплення, поглиблення i узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирiшення конкретного фазового завдання. Тематика курсових проектiв (робiт) повинна вiдповiдати завданням навчальної дисциплiни i тiсно пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху.

Слайд 14

Орієнтований розподіл часу на вивчення навчальної дисципліни залежно від їх обсягу Загальний обсяг дисципліни в кредитах ЕСТS Загальний обсяг дисципліни, акад. год. Розподіл часу Частка самос-тійної роботи, % Самостій-на робота в сесійний період, год. Навантаження в семестровий період, год. Разом В тому числі ауди-торні заняття cамос-тійнаробота 1 36 9 27 16 11 56 2 72 18 54 32 22 56 3 108 27 81 40 41 63 4 144 36 108 48 60 67 5 180 45 136 72 63 60 6 216 54 162 80 82 63 7 252 63 189 96 93 62 8 288 72 216 112 104 61 9 324 81 243 120 123 63 10 360 90 270 136 134 62

Слайд 15

Висновок

Слайд 16

Державна атестацiя студента Державна атестацiя студента здiйснюється державною екзаменацiйною (квалiфiкацiйною) комiсiею (далi - державна комiсiя) пiсля завершення навчання на певному освiтньому (квалiфiкацiйному) рiвнi або його етапi з метою встановлення фактичної вiдповiдностi рiвня освiтньої (квалiфiкацiйної) пiдготовки вимогам освiтньої (квалiфiкацiйної) характеристики.

Слайд 17

Орієнтований розподіл часу на вивчення навчальної дисципліни залежно від їх обсягу

Слайд 18

Висновок

Слайд 19

Використана література Гадяцький М.В., Хлєбнікова Т.М. Організація навчального процесу в сучасній школі. — Харків: Веста, 2003. Житник Б.О. Методичний порадник: форми і методи навчання — Харків: Основа, 2005. Слєпкань З.І. - Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. Посібник. – К.:Вища шк., 2005. – 239 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка