X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Технологія збереження здоров`я дітей

Завантажити презентацію

Технологія збереження здоров`я дітей

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Будьте здорові! Технологія збереження здоров`я дітей

Слайд 2

ЗДОРОВ`Я Фізичне Духовне Соціальне Психічне

Слайд 3

ЗДОРОВ`Я Джерело радості Щасливе повноцінне життя Відсутність хвороб Соціальна гармонія Духовна насолода Психічні благополуччя Успішність Рухова активність Творчий злет Уміння протистояти негараздам

Слайд 4

Квітка ЗДОРОВ`Я Спосіб життя Право на здоров`я Охорона здоровя Бажання бути здоровим Екологія Генетична схильність

Слайд 5

Фактори погіршення здоров`я ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ ЗАЗДРОЩІ СТРАХ НЕДБАЛІСТЬ Негативний вплив інших Слабка духовна сила Пригнічений стан близьких

Слайд 6

Фактори зміцнення здоров`я ВЕСЕЛА ВДАЧА ВІРА В СЕБЕ, ДУХОВНІСТЬ РОЗУМНА ДУМКА ДОБРОТА УМІННЯ ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ МУДРЕ СЛОВО ЩИРЕ СЕРЦЕ

Слайд 7

ПРОЕКТ «ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ`Ю»

Слайд 8

“Формування умов для збереження та зміцнення здоров`я учнів, навичок здорового способу життя як основи розвитку потенційних здібностей кожної дитини, її конкурентноспроможності, ініціативності й творчості”

Слайд 9

МЕТА: Виховання у кожного учня ставлення до здоров`я як до головної людської цінності, підвищення рівня освіти й культури при збереженні та зміцненні здоров`я.

Слайд 10

Основна стратегія концепції: Визначення приорітету навчально-виховної діяльності на здоровий спосіб життя; Виявлення та моніторинг стану здоров`я кожного учня, діагностика та корекція; Впровадження особистісно- орієнтованої моделі зміцнення здоров`я, загартування організму, поліпшення фізичного розвитку через залучення учнів до занять спортом; Через систему уроків вчити приймати оптимальні рішення щодо збереження умов для розвитку потенційних здібностей кожної дитини, забезпечення сприятливого психологічного мікроклімату; Залучення учнів до пропаганди здорового способу життя (волонтерська та просвітницька робота, шкільна агітбригада, випуск бюлетенів); Приорітетний напрямок у роботі з батьками – орієнтація на здоровий спосіб життя;

Слайд 11

Етапи впровадження: І етап – Діагностико – концептуальний (2012-2013 р.р.) ІІ етап – Організаційно – прогнозний (2013-2014 р. р.) ІІІ етап – Формувальний (2014-2016 р.р.) IV етап – Узагальнюючий (2016-2018 р.р.)

Слайд 12

І етап – Діагностико – концептуальний (2012-2013 р.р.) 1 Розробка концепції «Школи сприяння здоров'ю? ОЧІКУВНІ РЕЗУЛЬТАТИ 2 Психодіагностика інтелектуального, духовного та психічного розвитку учнів 3 Вивчення соціально-психологічного клімату учнівського та пе дагогічного колективів Розробка проекту моделі «Школа сприяння здоров‘ю» 4 Забезпечення необхідної нормативно-правової та матеріаль ної бази Переорієнтація навчально-виховної роботи 5 Пропаганда здорового способу життя серед учнів, учителів, батьків 6 Розробка матеріалів семінару «Формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя» Моніторинг стану фізичного, психіч ного і духовного здоров'я учнів 7 Переорієнтація методичних об'єднань учителів - предметників школи на пошук форм, методів реалізації проблеми

Слайд 13

ІІ етап – Організаційно – прогнозний (2013-2014 р. р.) 1 На основі моніторингу стану фізичного, психічного й духовного здоров'я дітей створення паспортів здоров'я кожного учня та індивідуальних щоденників здоров'я Створення сприятливих умов у на вчальному закладі для збереження й зміцнення здоров'я учнів, формування навичок здорового способу життя на підґрунті вивчення українсь кої історії, традицій, національно го характеру, громадянської освіти як чинників духовного розвитку 2 Науково-теоретична розробка критеріїв і показників основних принципів «Школи сприяння здоров‘ю» 3 Використання у навчально-виховній роботі ефективних форм методів, які сприяють формуванню ідеології здорового способу життя 4 Проведення в учнівських колективах заходів психологічної ко рекції з метою створення оптимального соціально-психологічного клімату Формування в учнів активної моти вації щодо дбайливого ставлення до власного здоров`я, удосконалення і творення фізичного, соціально го, психічного та духовного складни ків здоров'я. Конструювання мето дологічної моделі «Школи сприяння здоров‘ю" 5 Спрямування роботи шкільного самоврядування на організацію учнями вільного часу, зокрема впровадження різноманітних форм фізичної культури, психогігієни та психокорекції 6 Моніторинг психолого-педагогічної взаємодії школи та батьківської громадськості ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Слайд 14

ІІІ етап – Формувальний (2014-2016 р.р.) 1 Формувати навчально-виховний простір засобами навчальних предметів, позакласною та позашкільною роботою, які сприяють позитивній мотивації на здоровий спосіб життя   ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 2 Впроваджувати у навчально-виховний процес особистісно - орієнтованої моделі формування в учнів навичок здорового способу життя, уміння приймати оптимальні рішення щодо збе реження і зміцнення власного здоров'я у різних життєвих ситу аціях 3 Формувати в учнів негативне ставлення до шкідливих поведінкових звичок, посилювати ефективність механізму подолання залежності від них Забезпечення в навчальному закладі цілісної системи формування пози тивної мотивації на здоровий спосіб життя. Впровадження в навчальний процес активних форм і методів, які сприяють розвитку обдарувань, здіб ностей, інтересів, нахилів кожної ди тини. Гуманізація та демократиза ція відносин учасників навчально-виховного процесу, забезпечення сприятливого психологічного мікро клімату, співпраця, співтворчість учи теля й учня. Уроки громадянської освіти сприяють відродженню національ ної культури, формуванню в дитини почуттів громадської національної та особистої гідності, залучення учнів до активної участі в просвітницькій та волонтерській роботі з пропаганди здорового способу життя 4 Формувати культуру здоров'я педагогів як необхідної умови І позитивної мотивації в учнів на здоровий спосіб життя 5 Впроваджувати активні форми і методи використання міжпредметних зв'язків у формуванні здорової особистості 6 Здійснювати моніторинг ефективності роботи всіх складників моделі «Школи сприяння здоров'я» 7 Відпрацювати комплексну програму засобів оздоровлення

Слайд 15

IV етап – Узагальнюючий (2016-2018 р.р.) 1 Проаналізувати результати роботи над проблемою Розроблена та апробована модель «Школа сприяння здоров‘ю» забез печує підготовку випускника школи, який прагне до фізичної досконалості, ставиться до власного здоров'я як до найвищої соціальної цінності, навчився самостійно приймати рішення, підтримувати власне здоров'я засобами оздоровчо-фізкультурної і діяльності; пізнавальна діяльність від повідає календарному віку, психо логічні процеси довільно розвинені, наявна саморегуляція, самооцінка адекватна, відсутні акцентуація характеру та шкідливі звички; узго джені загальнолюдські і національні морально-духовні цінності, є позитив ний ідеал, розвинена працелюбність, відчуття прекрасного у житті, природі, мистецтві; сформована грома дянська відповідальність за наслідки нездорового способу життя, соціаль но орієнтована комунікативність, доброзичливість у ставленні до людини, здатність до самоактуалізації, саморегуляції, самовиховання 2 Здійснювати моніторинг розвитку фізичного, психічного та со ціального здоров'я учнів 3 Оцінити рівень самовдосконалення, самореалізації, самоствердження особистості 4 Оформити результати роботи над проблемою ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Слайд 16

Структура роботи педколективу над проблемою школи

Слайд 17

Складники здоров`я людини: Психічне Інтелектуальне Фізичне Духовне Соціальне

Слайд 18

Психічне: 1. Емоційна сфера. 2.Темперамент. 3.Акцентуація характеру. 4.Ступінь нейротизму. 5.Реалістичне сприйняття оточення. 6.Рівень самооцінки, саморегуляції та самоконтролю. 7.Адекватна реакція на оточення. 8.Відсутність шкідливих звичок.

Слайд 19

Інтелектуальне: 1.Рівень розумової активності (шкідливість процесів сприйняття й обробки інформації). 2.Рівень інтелекту. 3.Спрямованість особистості. 4.Рівень навчальних досягнень.

Слайд 20

Фізичне: 1.Рівень фізичного розвитку, ступінь його гармонійності відповідно до віку. 2.Рівень функціонування основних систем організму. 3.Наявність хронічних захворювань. 4.Рівень адаптації до природних умов. 5.Ступінь пристосованості до різного виду навантажень.

Слайд 21

Духовне: 1.Розуміння й дотримання загальнолюдських цінностей. 2.Почуття прекрасного в житті, природі та мистецтві. 3.Наявність позитивного ідеалу. 4.Прагнення до самовдосконалення. 5.Почуття гідності, честі, відповідальності, патріотизму.

Слайд 22

Соціальне: 1.Рівенькомунікативних якостей. 2.Відповідальність за свої дії та вчинки. 3.Адаптованість до шкільного життя. 4.Рівень соціальної адаптованості. 5.Готовністьвступити до самостійного життя, шлюбу, батьківства. 6.Рівень громадської активності. 7.Рівень культури поведінки.

Слайд 23

Робота з сім`ями з пропаганди здорового способу життя Лекторії для батьків. Спільні позакласні заходи. Зустрічі з спеціалістами.

Слайд 24

Реалізація проекту на Ш М О: ШМО класних керівників “ Формування умов для виховання духовної та соціально здорової особистості як основа здібностей кожної дитини, її конкурентноспроможності та ініціативності”. ШМО вчителів початкових класів “Використання інтерактивних технологій навчання як спосіб створення основи для розвитку потенційних здібностей, ініціативи, творчості в умовах збереження та зміцнення здоров`я молодших школярів”. ШМО вчителів математично-природничого циклу “Використання інтерактивних технологій і екологічних аспектів на уроках природничого циклу з метою формування у учнів стійких переконань щодо здорового способу життя, підвищення ефективності уроку як засіб створення умов для розвитку індивідуальних здібностей кожної особистості”. ШМО вчителів гуманітарного циклу “Розвиток потенційних здібностей, ініціативності та творчості в умовах збереження і зміцнення здоров`я учнів, створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного школяра в умовах збереження та зміцнення здоров`я учнів”.

Слайд 25

Програма роботи класних керівників для дітей молодшого віку І. Здоров`я людини як стиль життя ТЕМИ: Вступ. Гігієна людини. Здоровий спосіб життя. Шкідливі звички. Психологічне здоров`я людини. Правильне харчування. Розпорядок дня. Загартування. Фізичні вправи.

Слайд 26

Програма роботи класних керівників для дітей середнього віку І. Здоров`я людини як стиль життя. ТЕМИ: Колесо здоров`я. Гігієна людини. Паління та його небезпека. Алкоголь і організм. Алкоголь і суспільство. Стадії залежності. Шкідливі звички і закон. Відповідальний вибір. Фізична активність. ІІ. Статеві стосунки ТЕМИ: Особливості “хвороби XXI століття”. Симптоматика СНІДу. Правові та законодавчі аспекти проблеми ВІЛ-інфекції. Як уберегтися від зараження. ІІІ. Найпоширювані захворювання в Україні сьогодні. ТЕМИ: Туберкульоз. Йододефіцитні захворювання.

Слайд 27

Програма роботи класних керівників для дітей старшого віку І. Здоров`я людини як стиль життя ТЕМИ: Складники здоров`я. Шкідливі звички. Історія виникнення наркотиків. Вплив наркотиків на організм людини. Алгоритм прийняття важливих рішень. Наркоміфи. Свобода людини та наркозалежність. Вплив групового тиску та методи протистояння. Листи наркозалежних людей. Зупини наркотик. Надання першої допомоги. ІІ. Статеві стосунки ТЕМИ: Венеричні хвороби. ВІЛ-інфекція та СНІД. Ранні аборти. Захист від венеричних захворювань та вагітності. ІІІ. Подолання життєвих криз ТЕМИ: Стрес. Засоби зняття напруги. Аутотренінг. Самопізнання.

Слайд 28

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)