X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
НАПИСАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ: ОСОБЛИВІ АСПЕКТИ НАПИСАННЯ

Завантажити презентацію

НАПИСАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ: ОСОБЛИВІ АСПЕКТИ НАПИСАННЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Підготувала Поліщук Є.А. К.е.н, доцент кафедри банківських інвестицій

Слайд 2

Творче мислення, Відповідальність та вміння відстоювати власну думку, Організація та реалізація проекту.

Слайд 3

Актуальною з теоретичної та практичної точки зору, Перспективною для подальшого дослідження в цьому напрямку, Достатньо забезпеченою відповідним первинним матеріалом, Цікавою для дослідника, що стимулює пошукову ініціативу.

Слайд 4

Обґрунтування теми, вибір об'єкта і визначення мети дослідження, Добір та аналіз наукової літератури з обраної теми, розробка гіпотези, Складання плану та структури роботи, розробка програми і методики дослідження,

Слайд 5

Використання інформації міжнародної мережі INTERNET, Проведення дослідження і узагальнення його результатів, висновки; Оформлення пошуково-дослідницької роботи; Рецензування роботи, публікація одержаних результатів.

Слайд 6

Наукові статті, Монографії.

Слайд 7

Графіках, Таблицях, Формулах.

Слайд 8

6-12 сторінок формату А4, шрифт 14Times New Roman, 1,5 інтервал.

Слайд 9

повну назву роботи, прізвище та ініціали автора, анотацію, власне матеріал статті, список використаної літератури.

Слайд 10

Вступ- постановка наукової проблеми, її актуальність, зв'язок з найважливішими завданнями, що постають перед Україною, значення для розвитку певної галузі науки або практичної діяльності (1 абзац або 5-10 рядків)

Слайд 11

Основні (останні за часом) дослідження і публікації, на які спирається автор; сучасні погляди на проблему; труднощі при розробці даного питання, виділення невирішених питань у межах загальної проблеми, котрим присвячена стаття (0,5 - 2 сторінки через два інтервали)

Слайд 12

Формулювання мети статті (постановка завдання) - висловлюється головна ідея даної публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених. Мета статті випливає з постановки наукової проблеми та огляду основних публікацій з теми (1 абзац, або 5-10 рядків).

Слайд 13

Виклад змісту власного дослідження - основна частина статті. В ній висвітлюються основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв'язки, тенденції, програма експерименту, методика отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора в досягнення і реалізацію основних висновків тощо (5-6 сторінок).

Слайд 14

Виклад змісту власного дослідження - основна частина статті. В ній висвітлюються основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв'язки, тенденції, програма експерименту, методика отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора в досягнення і реалізацію основних висновків тощо (5-6 сторінок).

Слайд 15

Висновок, в якому формулюється основний умовивід автора, зміст висновків і рекомендацій, їх значення для теорії і практики, суспільна значущість; коротко накреслюються перспективи подальших розвідок з теми (1/3 сторінки).

Слайд 16

У правому верхньому куті розміщуються прізвище та ініціали автора; за необхідності вказуються відомості, що доповнюють дані про автора; Назва статті стисло відбиває її головну ідею, думку (якомога менше слів, краще - до п'яти); Ініціали ставлять перед прізвищем;

Слайд 17

Слід уникати стилю науково-популярної статті; Недоцільно ставити риторичні запитання; мають переважати розповідні речення; Не слід перевантажувати текст цифрами 1, 2 та ін. При переліках тих чи інших думок, положень; перелік елементів, позицій слід починати з нового рядка, відокремлюючи їх одне від одного крапкою з комою;

Слайд 18

Не слід перевантажувати текст цифрами 1, 2 та ін. При переліках тих чи інших думок, положень; перелік елементів, позицій слід починати з нового рядка, відокремлюючи їх одне від одного крапкою з комою; У тексті прийнятним є використання різних видів переліку: спочатку, на початку, спершу, потім, далі, нарешті; по-перше, по-друге, по-третє; на першому етапі, на другому етапі.

Слайд 19

Усі посилання на авторитети подаються на початку статті, основний обсяг статті присвячують викладу власних думок; для підтвердження достовірності своїх висновків і рекомендацій не слід наводити висловлювання інших учених, оскільки це свідчить, що ідея дослідника не нова, була відома раніше і не підлягає сумніву; Стаття має завершуватися конкретними висновками і рекомендаціями.

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

послідовний; цілісний (з наступною обробкою кожної частини, розділу); вибірковий (частини, розділи пишуться окремо за будь-якою послідовністю). Залежно від способу викладу різним буде темп і кінцевий результат.

Слайд 23

Формулювання задуму. Слід чітко визначити мету даної роботи; на яке коло читачів вона розрахована; які матеріали в ній подавати; яка повнота і ґрунтовність викладу передбачається; теоретичне чи практичне спрямування; які ілюстративні матеріали необхідні для розкриття її змісту. Визначається назва праці, яку потім можна коригувати. Тут бажано скласти попередній план роботи.

Слайд 24

Групування матеріалу - вибирається варіант його послідовного розміщення згідно з планом роботи. Паралельно з групуванням матеріалу визначається рубрикація праці. Тобто поділ її на логічно підпорядковані елементи - частини, розділи, підрозділи, пункти.

Слайд 25

Результатом цього етапу є логічне поєднання частин рукопису, створення його чорнового макета. Який потребує подальшої обробки.

Слайд 26

Опрацювання рукопису складається з уточнення його зміст, оформлення і літературної правки. Цей етап ще називають роботою над біловим рукописом. Слід перевірити, наскільки назва роботи і назви розділів і підрозділів відповідають їх змісту, наскільки логічно і послідовно викладено матеріал

Слайд 27

Доцільно ще раз перевірити аргументованість основних положень, наукову новизну, теоретичну і практичну значущість роботи, її висновки і рекомендації. однаково недоречними є надмірний лаконізм і надмірна деталізація у викладі матеріалу. Допомагають сприйняттю змісту роботи таблиці, схеми, графіки.

Слайд 28

перевірка правильності його оформлення. Це стосується рубрикації посилань на літературні джерела, цитування, написання чисел, знаків, фізичних і математичних величин, формул, побудови таблиць, підготовки ілюстративного матеріалу, створення бібліографічного опису, бібліографічних покажчиків.

Слайд 29

До правил оформлення друкованих видань висовуються специфічні вимоги, тому слід керуватися державними стандартами, довідниками, підручниками, вимогами видавництв і редакцій.

Слайд 30

Заключний етап - це літературна правка. Її складність залежить від мовностильової культури автора. Одночасно з літературною правкою автор вирішує, як розмістити текст і які потрібні в ньому виділення.

Слайд 31

УСПІХІВ НА НАУКОВІЙ НИВІ!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Наука