X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
“Принципи навчання”

Завантажити презентацію

“Принципи навчання”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: “Принципи навчання”

Слайд 2

План Поняття “Принцип”. Види принципів. У чому полягає сутність принципів навчання? Які вимоги принципу науковості? Які вимоги принципу систематичності й послідовності? Які вимоги принципу свідомості навчання? У чому полягає сутність принципу активності та самостійності у навчанні? Які вимоги принципу наочності? Які вимоги принципу ґрунтовності навчання? У чому полягає сутність принципу зв'язку навчання з практичною діяльністю? . У чому полягає сутність принципу доступності навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів? У чому полягає сутність принципу емоційності навчання?

Слайд 3

Принципи (від лат. ргіncipium — начало, основа) — основоположні ідеї, вихідні положення, які визначають зміст, форми й методи навчальної роботи відповідно до мети виховання та закономірностей процесу навчання. Принципи навчання виконують регулятивну функцію з погляду моделювання дидактичних теорій і способу регуляції практики навчання. На них ґрунтуються підходи до навчання усіх дисциплін, визначаючи певною мірою їх зміст, засоби й прийоми навчальної роботи.

Слайд 4

Слайд 5

Сутність принципів навчання Принципи тісно пов'язані із закономірностями навчання. Вони відображують дидактичні закони та закономірності. На рівні гносеологічного явища принципи об'єктивно відображують сутність законів і закономірностей навчально-виховного процесу. На основі загальнодидактичних принципів розробляють принципи фахових методик. При цьому відбувається конкретизація принципів вивчення окремих навчальних дисциплін з урахуванням їх особливостей. Вимоги принципів навчання реалізуються через систему правил. Правила — це регулятивні судження про конкретні дії вчителя та учнів з метою реалізації вимог того чи того принципу.

Слайд 6

Вимоги принципу науковості Принцип науковості вимагає, щоб знання, якими оволодівають учні, відображували досягнення сучасної науки та методи наукових досліджень. Учні повинні засвоювати достовірні факти, явища, процеси, розуміти сутність науково обґрунтованих законів, особливості розвитку Й становлення певних наукових відкриттів у їх історичному аспекті, бачити перспективи нових наукових пошуків. Важливо залучати учнів до самостійних досліджень, навчити оволодівати доступними методами дослідницької роботи. Все це має сприяти формуванню наукового світогляду вихованців.

Слайд 7

Вимоги принципу систематичності й послідовності Принцип систематичності й послідовності полягає в тому, що пізнання навколишнього світу можливе лише в певній системі; кожна наука становить систему знань, які об'єднані між собою внутрішніми зв'язками. Тому цей принцип означає послідовне (з урахуванням логіки конкретної науки та вікових можливостей школярів) розгортання змісту знань, способів діяльності у навчальних програмах, підручниках, посібниках та ін., дотримання такого самого порядку засвоєння знань має виступати фундаментом ефективності засвоєння наступної частини знань.

Слайд 8

Вимоги принципу свідомості навчання Вимоги принципу свідомості ґрунтуються на розумінні особливостей пізнавальної діяльності людини. Знання передати не можна. Вони стають надбанням людини лише в результаті самостійної свідомої діяльності. Свідоме навчання не може обмежуватися тільки розумінням учнями необхідності вчитися, життєвої корисності знань. Більш важливим є усвідомлення сутності основних наукових понять. Для підтримання свідомої навчальної діяльності важливо розуміти її мету, бачити перспективу застосування здобутих знань. Для того щоб учіння було свідомим, учні повинні володіти методами і прийомами навчальної роботи.

Слайд 9

Сутність принципу активності та самостійності у навчанні Процес оволодіння знаннями — це результат активної самостійної пізнавальної діяльності. Учитель не має змоги "передавати" знання. Він може лише спонукати учня до навчальної праці, навчити методам такої роботи. Уже за своєю природою кожна дитина прагне до активної самостійної дії в будь-якій сфері діяльності. Невипадково малюкам властива фраза: "Я самі" Це природне прагнення в процесі пізнання навколишньої дійсності виявляти самостійність і активність. Тому так важливо вихователям (батькам, учителям) зважати на природне прагнення дитини до активної самостійної діяльності.

Слайд 10

Вимоги принципу наочності Принцип наочності постає, з одного боку, із закономірностей процесу пізнання, початковим компонентом якого є споглядання, а з другого — у процесі пізнання людина використовує першу сигнальну систему. До того ж треба зважати, що на початковому етапі навчання (в дошкільному і молодшому шкільному віці) мислення дітей має конкретно-образний характер. Використання наочності у навчанні сприяє поєднанню конкретного з абстрактним, раціонального з ірраціональним, теоретичних знань з практичною діяльністю. Я. А. Коменський визначив золоте правило навчання: все, що тільки можна, треба надавати для сприймання органами відчуттів.

Слайд 11

Вимоги принципу ґрунтовності навчання Принцип ґрунтовності знань вимагає, по-перше, тривалого збереження в пам'яті учнів теоретичних відомостей, що виявляється в легкому і правильному відтворенні їх, у вмінні зв'язувати з ними нові відомості, і, по-друге, опанування на їх основі уміннями та навичками, що дають учням можливість надійно й упевнено застосовувати набуті знання у практичній діяльності. Навчання має сенс, якщо учні ґрунтовно засвоюють необхідні знання, на основі яких у них формуються уміння та навички. Ґрунтовними знаннями варто вважати такі, які добре усвідомлені, систематизовані, пов'язані з практикою, стають надбанням довготривалої пам'яті.

Слайд 12

Сутність принципу зв'язку навчання з практичною діяльністю Навчання ґрунтується на об'єктивній закономірності пізнавальної діяльності: від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики. Практика є попереднім поштовхом до пізнання та критерієм перевірки достовірності пізнавальної діяльності. Отже, навчання лише тоді буде успішним, коли особистість постійно відчуватиме корисність здобутих знань у задоволенні життєвих потреб. Адже мета навчальних закладів — підготовка людини до продуктивної праці, до активної, свідомої діяльності у сфері створення духовних і матеріальних цінностей.

Слайд 13

Доступності навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів? Принцип доступності навчання ґрунтується на необхідності зважати на природні особливості й можливості учнів певних вікових груп з урахуванням індивідуальних особливостей фізичного та психічного розвитку кожної особистості. Реалізуючи вимоги цього принципу, педагог не повинен підпорядковуватися наявному рівню фізичного й соціально-психічного розвитку вихованця, а вести його за собою, орієнтуватися на ближчу зону його розвитку. Доступність визначається віковими можливостями учнів з погляду типових особливостей фізичного, психічного та соціального розвитку.

Слайд 14

Сутність принципу емоційності навчання Принцип емоційності навчання випливає з природи розвитку й діяльності особистості. Емоції (від лат. emoveo — хвилюю, збуджую) — особливий вид психічних процесів і стану, пов'язаний з інстинктами, потребами й мотивами, які проявляються у формі безпосередніх переживань (задоволення, радості, страху та ін.) і впливають на життєдіяльність людини. Емоції, на думку С.Л. Рубінштейна, суттєво впливають на протікання діяльності; у навчальній діяльності вони відіграють роль внутрішньої спонукальної сили. Негативні емоції (страх, ненависть та ін.) не відіграють роль спонукального заряду в навчанні. Навпаки, вони гальмують дії, активність думки.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика