X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Загальна стратегія розвитку підприємства

Завантажити презентацію

Загальна стратегія розвитку підприємства

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Загальна стратегія підприємства Вдовенко Ю.С.

Слайд 2

Загальна стратегія підприємства 1. Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств 2. Формальні і якісні моделі 3. Стратегічні альтернативи 4. Результати SWOT-аналізу і стратегічні дії за матрицею SWOT

Слайд 3

Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств Корпоративна (загальна) стратегія визначає загальний напрямок його діяльності, формується його вищим керівництвом і передбачає три основні завдання:

Слайд 4

Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств сформувати головний напрямок діяльності підприємства і його СОБ; визначити роль кожної СОБ і кожного підрозділу у реалізації корпоративної стратегії; визначити розміри і способи розподілу ресурсів між СОБ та іншими підрозділами.

Слайд 5

Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств В мультибізнесових підприємствах загальну стратегію називають портфельною. Загальна стратегія тісно пов’язана з конкурентною (бізнесовою, діловою), яку власне визначає, а остання забезпечує її реалізацію.

Слайд 6

Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств В однобізнесових підприємствах ці стратегії об’єднуються – корпоративна є одночасно і конкурентною (або навпаки).

Слайд 7

Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств (корпорацій) Корпоративна стратегія набирає вигляду базових стратегій: стратегія зростання (розвитку); стратегія стабілізації (обмеженого зростання); стратегія виживання (скорочення); стратегія побудована на комбінаціях перерахованих стратегій (в мультибізнесовому підприємстві).

Слайд 8

Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств (корпорацій) Стратегія зростання обирається базовою якщо підприємство чи його СОБ намагаються використати можливості зовнішнього середовища і власні сильні сторони для збільшення підприємства, тобто нарощування обсягів продаж, шляхом проникнення на нові ринки і їх захоплення та підвищення показників ефективності виробництва.

Слайд 9

Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств (корпорацій) Способи здійснення стратегії зростання: поглинання фірм через придбання контрольного пакету акцій; злиття – об’єднання на приблизно рівних засадах в одне підприємство; створення спільного підприємства (СП) – об’єднання частини капіталів підприємств з метою реалізації спільного проекту.

Слайд 10

Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств (корпорацій) Стратегія стабілізації застосовується великими підприємствами, які домінують на ринку, мають стабільні обсяги продаж і отримуваних прибутків. Проводиться з метою підтримки існуючого стану впродовж якомога довшого періоду.

Слайд 11

Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств (корпорацій) Стратегія виживання використовується в умовах економічної кризи, нестабільності, високої інфляції або коли товари перебувають в стадії насичення і спаду життєвого циклу. Полягає в спробах пристосуватися до важких ринкових умов господарювання та існуючої ситуації.

Слайд 12

Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств (корпорацій) Способи реалізації стратегії виживання: стратегія розвороту – підприємство або СОБ працює неефективно, але не досягло критичної точки. Відмова від виробництва нерентабельних товарів, скорочення робочої сили, відмова від неефективних каналів розподілу ресурсів тощо; стратегія відокремлення – відмова від найменш ефективної частини бізнесу – продаж; стратегія ліквідації – підприємство або СОБ досягли критичної точки – банкрутства – вони ліквідуються, а активи продаються.

Слайд 13

Формальні і якісні моделі Стратегічний аналіз означає перетворення бази даних, отриманих в результаті аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища, а також місії і цілей на стратегічний план підприємства. Стратегічний аналіз мультибізнесового підприємства називають портфельним аналізом.

Слайд 14

Формальні і якісні моделі ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ Формальні (стандартні) моделі. Самостійний творчий аналіз (планування) з використанням традиційних методів і прийомів економічного аналізу.

Слайд 15

Формальні і якісні моделі Модель у вітчизняній науці - формалізоване відображення економічних процесів і явищ. Модель у ринковій економіці - інструмент вироблення стратегій, що відображає динамічність процесів у зовнішньому і внутрішньому середовищі.

Слайд 16

Формальні і якісні моделі Статистично-економічний метод. а) статистичне спостереження – для збору цифрових даних, вибіркового обстеження, анкетування тощо; б) прийоми економічного групування, порівняння, вирахування середніх і відносних величин, індексів тощо – для аналізу зібраного матеріалу, встановлення закономірностей, виявлення резервів, чинників, темпів змін, інтенсивності явищ.

Слайд 17

Формальні і якісні моделі Розрахунково-конструктивний метод. а) виділення головної ланки; б) зважування; в) аналогії; г) евристичний; д) застосування нормативів – для виділення головних чинників і умов, створення системи заходів, моделей, концепцій, програм розвитку та інших проектів.

Слайд 18

Формальні і якісні моделі Абстрактно-логічний метод. а) індукції і дедукції; б) аналізу і синтезу; в) порівняння; г) системно-структурний; д) формалізації і моделювання; е) програмування і прогнозування – для розробки графічних і інших моделей, розширення визначень існуючих понять, створення системи роботи, концепцій і програм.

Слайд 19

Формальні і якісні моделі Монографічний метод – для детального дослідження і опису окремого типового або передового підрозділу.

Слайд 20

Формальні і якісні моделі Економіко-математичні методи а) симплекс-метод – для оптимізації об’єкта дослідження і максимізації прибутку; б) кореляційно-дисперсний аналіз – для встановлення взаємозалежностей складових об’єкта, виявлення чинників і рівня їх впливу.

Слайд 21

Формальні і якісні моделі Для стратегічного аналізу найчастіше використовуються методи: розрахунково-аналітичні – балансовий, нормативний; графоаналітичні – екстраполяційні (трендові), сіткові, регресивно-аналітичні, кореляції, трендів; економіко-математичні – лінійного, нелінійного і динамічного програмування, теорії ігор; евристичні (побудовані на досвіді дослідників і експертів) – методи експертних оцінок, методи сценаріїв.

Слайд 22

Формальні і якісні моделі Специфічні методи і моделі стратегічного аналізу (широко використовуються за кордоном): а) метод розриву; б) модель життєвого циклу товару (ЖЦТ); в) крива досвіду; г) модель „продукт-ринок», д) матричні методи портфельного аналізу (БКГ, „Мак-Кінсі», АДЛ) та інші.

Слайд 23

Стратегічні альтернативи Стратегічні альтернативи – це можливі варіанти розвитку підприємства чи СОБ в рамках кожної з трьох базових корпоративних стратегій: зростання, стабілізації, скорочення.

Слайд 24

Стратегічні альтернативи

Слайд 25

Стратегічні альтернативи Зростання: “Інтенсифікація” - реалізація системи заходів по розширенню виробництва і підвищенню його ефективності за рахунок кращого використання наявних ресурсів, а не їх додаткового залучення (екстенсивний розвиток).